COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bnovember2021

C Iskalni indeksi

OSNOVNI INDEKS

V osnovni indeks se indeksira večina polj in podpolj. Pri kodiranih podpoljih se praviloma indeksirajo razrešitve iz šifrantov (in ne kode).

Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone ali pa s predpono KW=. Za podpolja, ki najbolje prikažejo vsebino indeksiranega dokumenta in se zato za iskanje običajno največ uporabljajo, so ustvarjene iskalne pripone. Z njimi lahko iskanje omejimo samo na določena podpolja.

Osnovni indeks - bibliografski podatki
priponapomeniskanjepodpolja
/ABPovzetek ali izvlečekbesedno330af
/AUAvtor - osebabesedno200f, 700abcdf-702abcdf, 900abcdf-904abcdf
/CBAvtor - korporacijabesedno710abgh-712abgh, 910abgh-912abgh, 916abgh
/CLZbirkabesedno225adefhiv
/CPKraj sest./dod. k imenu korp.besedno710ce-712ce, 910ce-912ce, 916ce
/GMSplošna oznaka gradivabesedno200b, 539b
/NMIzdelovalecbesedno210gh
/NTOpombebesedno300a, 301a, 317a, 321ax, 323a-325a, 328adefg, 338abcdefg
/PMKraj izdelavebesedno210ef
/PPKraj izidabesedno210ab, 620abcd
/PUZaložnikbesedno210c
/PYLeto izidabesedno100cd, 210dh
/TINaslovbesedno200acdehi, 327a, 501ae, 503a, 510aehi, 512ae, 513aehi, 514ae, 515a, 516ae-518ae, 520aehi, 530ab, 531abc, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h
/TONaslov originalabesedno500ahi

Opombe

/TI

Če je uvodna fraza v podpolju 996h oz. 997h enaka "ISBN", se vsebina podpolja ne indeksira v indeksa /TI in TI=, temveč se ISBN, ki sledi temu nizu znakov, indeksira v indeks BN=.

Osnovni indeks - vsebinska obdelava
priponapomeniskanjepodpolja
/CHČasovna predmetna oznakabesedno608a, 968a
/CSPredmetna oznaka - ime korp.besedno601abc, 961abc
/DUProsto oblikovane predm. oznakebesedno610a
/DWOblikovno določilobesedno600w-609w, 960w-969w
/DXTematsko določilobesedno600x-609x, 960x-969x
/DYZemljepisno določilobesedno600y-609y, 960y-969y
/DZČasovno določilobesedno600z-609z, 960z-969z
/FNPredmetna oznaka - rodbinsko imebesedno602af, 962af
/FSOblikovna predmetna oznakabesedno609a, 969a
/GCPredmetne oznake SGCbesedno60X
/GEGesla - NUKbesedno627a
/GNZemljepisna predmetna oznakabesedno607a, 967a
/PNPredmetna oznaka - osebno imebesedno600abcdf, 960abcdf
/SUPredmetne oznakebesedno600-610, 960-969
/TNTematska predmetna oznakabesedno606a, 966a
/TSPredmetna oznaka - naslovbesedno605ahiklnq, 965ahiklnq

Opombe

/GC

S pripono /GC se omejimo samo na tista polja 60X, ki v podpolju 2 vsebujejo kodo "sgc".

/CS, /DW, /DX, /DY, /DZ, /FN, /FS, /GC, /GN, /PN, /SU, /TN, /TS

Zapisi s predmetnimi oznakami SGC so najdljivi, tudi če pri iskanju uporabimo neizbrane izraze iz polj 4XX in 7XX v normativnih zapisih SGC, ki jih sicer ni v bibliografskih zapisih.

DODATNI INDEKSI

Dodatni indeksi - podatki o zapisu
predponapomeniskanjepodpolja
CR=Kreator zapisa/Zap. prevz. iz COBISS.Netfrazno
CY=Zapis prevzel iz COBIB-afrazno
DM=Datum kreiranja/prevzemafrazno
DR=Datum zadnjega ažuriranjafrazno
ID=Identifikacijska številka zapisa
LN=Lokalna številkafrazno
RE=Zadnji redaktor zapisafrazno

Opombe

DM=

Pri kreiranju novega zapisa se indeksira datum kreiranja zapisa, pri prevzemu zapisa iz vzajemne baze podatkov ali iz mreže COBISS.Net v lokalno bazo podatkov pa datum prevzema zapisa. Datum se indeksira v obliki llllmmdd.

DR=

Datum se indeksira v obliki llllmmdd.

Dodatni indeksi - bibliografski podatki
predponapomeniskanjepodpolja
AU=Avtor - osebafrazno700abcdf-702abcdf, 900abcdf-904abcdf
CB=Avtor - korporacijafrazno710ab-712ab, 910ab-912ab, 916ab
CL=Zbirkafrazno225adefhiv
CP=Kraj sest./dod. k imenu korp.frazno710ce-712ce, 910ce-912ce, 916ce
GM=Splošna oznaka gradivafrazno200b, 539b
HE=Avtor - enotna osebna značnicafrazno700abcdf-702abcdf
IS=Številka zvezkabesedno215h
NM=Izdelovalecfrazno210g
P2=Zaključno leto izidafrazno100d
PM=Kraj izdelavefrazno210e
PP=Kraj izidafrazno210a, 620abcd
PU=Založnikfrazno210c
PY=Leto izidafrazno100cd
SO=Naslov virafrazno200ai
TI=Naslovfrazno200acdehi, 501a, 503a, 510ai, 512ae, 513ai, 514ae, 515a, 516ae-518ae, 520aehi, 530a, 531ab, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h
TO=Naslov originalafrazno500ahi

Opombe

AU=, HE=

Podpolja a, b, c, d in f posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza v obliki a, b d, c, f. Zato je priporočljivo, da pri iskanju s predpono AU= ali HE= krajšamo iskalni izraz z znakom "*".

P2=

V indeks P2= se indeksira podpolje 100d, če je v podpolju 100b vpisana koda "b".

PP=

Podpolja polja 620 se indeksirajo kot fraza tako, da se podpolju d dodajo podpolja a, b in c. Ločilo med podpolji je znak "/".

PY=

Če je koda v podpolju 100b enaka "b" ali "j", se indeksira le leto v 100c. Če je koda v 100b enaka "f", "g" ali "l", se indeksirajo tudi vse letnice v obdobju, ki ga določa leto v 100c in leto v 100d. Če je 100d = "9999", se indeksira le leto v 100c.

SO=

Podpolji 200ai v zapisih za serijske publikacije se indeksirata kot ena fraza v obliki a. i. Zato je priporočljivo, da pri iskanju s SO= krajšamo iskalni izraz z znakom "*".

TI=

Podpolji 531ab se indeksirata kot ena fraza v obliki a b. V zvezi z indeksiranjem podpolja 996/997h gl. opis osnovnega indeksa /TI.

Dodatni indeksi - identifikacijski podatki
predponapomeniskanjepodpolja
AR=Številka normativnega zapisafrazno6003-6093, 7003-7023, 7103-7123
BI=Oznake zapisabesedno in frazno830a, 992bx, 993abc...
BN=ISBNfrazno010az, 996h, 997h
CD=CODENfrazno040a
CX=ISSN zbirkefrazno225x
HI=Hierarhijafrazno4611-4641
NB=Štev. v nacionalni bibliografijifrazno020ab
NP=Druge identifikacijske oznakebesedno in frazno001e, 012a, 013az, 016az, 017az, 022a, 071a, 856g
OI=Številka obveznega izvodafrazno021b
OR=Številka nadomestnega zapisabesedno001x
SC=Preklicani ISSNfrazno011myz
SF=Neverificirani ISSNfrazno011f
SL=ISSN-Lfrazno011l
SN=ISSN pri člankufrazno011as
SP=ISSNfrazno011ec

Opombe

BI=

Podpolji 830a in 992b se indeksirata besedno, podpolje 992x in vsa podpolja polja 993 pa frazno.

BN=

Vsebina se indeksira brez vezajev. Če je v podpolju 010a 10-mestna številka (10 mest brez vezajev), se programsko izračuna ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks. Če je prvih pet znakov v podpolju 996h oz. 997h enako "ISBN ", se številka ISBN, ki sledi tem znakom, indeksira v indeks BN=, sicer pa se podpolje 996h oz. 997h indeksira v indeksa /TI in TI=.

HI=

S HI= iščemo zapise pod najvišjim nivojem (podrejeni zapisi), pri čemer moramo za HI= vpisati identifikacijsko številko zapisa na najvišjem nivoju (nadrejeni zapis).

NB=

Vsebina podpolj 020a in 020b, ločenih s presledkom, se indeksira kot ena fraza. Podpolje b je dodatno indeksirano tudi samostojno.

NP=

Podpolja 001e, 013az, 016az, 017az, 022a in 856g se indeksirajo frazno, podpolje 012a besedno, 071a pa besedno in frazno.

Vsebina podpolj 013a in 013z se indeksira z vezaji in brez njih. Če je v podpolju 013a ali 013z 10-mestna številka (10 mest brez vezajev), se programsko izračuna ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks.

Dodatni indeksi - vsebinska obdelava
predponapomeniskanjepodpolja
CH=Časovna predmetna oznakafrazno608a, 968a
CS=Predmetna oznaka - ime korp.frazno601ab, 961ab
DC=UDKfrazno675au
DU=Prosto oblikovane predm. oznakefrazno610a
DW=Oblikovno določilofrazno600w-609w, 960w-969w
DX=Tematsko določilofrazno600x-609x, 960x-969x
DY=Zemljepisno določilofrazno600y-609y, 960y-969y
DZ=Časovno določilofrazno600z-609z, 960z-969z
FN=Predmetna oznaka - rodbinsko imefrazno602a, 962a
FS=Oblikovna predmetna oznakafrazno609a, 969a
GC=Predmetne oznake SGCfrazno60X
GE=Gesla - NUKfrazno627a
GN=Zemljepisna predmetna oznakafrazno607a, 967a
OC=Druge klasifikacijefrazno686a2
PN=Predmetna oznaka - osebno imefrazno600abcdf, 960abcdf
SU=Predmetne oznakefrazno600-610, 960-969
TN=Tematska predmetna oznakafrazno606a, 966a
TS=Predmetna oznaka - naslovfrazno605ai, 965ai

Opombe

CS=, DW=, DX=, DY=, DZ=, FN=, FS=, GC=, GN=, PN=, SU=, TN=, TS=

Zapisi s predmetnimi oznakami SGC so najdljivi, tudi če pri iskanju uporabimo neizbrane izraze iz polj 4XX in 7XX v normativnih zapisih SGC, ki jih sicer ni v bibliografskih zapisih.

GC=

Z GC= se indeksirajo samo tista polja 60X, ki v podpolju 2 vsebujejo kodo "sgc". Podpolja posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza in v istem vrstnem redu, kot nastopajo v bazi. Zato je priporočljivo, da pri iskanju krajšamo iskalni izraz z znakom "*".

OC=

Prva beseda iz podpolja 6862 in vsebina podpolja 686a se indeksirata kot ena fraza, vmes pa je dodan presledek. Če podpolje 6862 ni vneseno, se indeksira samo vsebina podpolja 686a, pred katero je dodano "---".

PN=

Glede indeksiranja polj 600 in 960 gl. opis indeksov AU= in HE=.

Dodatni indeksi - kodirani podatki
predponapomeniskanjepodpolja
AC=Koda za vrsto avtorstvafrazno7004-7024, 7104-7124, 9104-9124
AS=Šifra raziskovalcafrazno7007-7027
CC=Koda za vrsto vsebinefrazno105bc, 110d, 140d
CO=Država/regija izidafrazno102ab
DT=Bibliografski nivofrazno001c
EA=E-dostopfrazno0172, 856u
FC=Šifra ustanove/organizacijefrazno7008-7028, 7108-7128
FQ=Pogostost izhajanjafrazno110b
FR=Fizična oblikafrazno001b, 115agk, 116ag, 117a, 124b, 126a, 128a, 135ab
GP=Koda za uradno publikacijofrazno100f
IC=Koda za ilustracijefrazno105a, 140a
LA=Jezikfrazno101a
LC=Koda za literarno vrstofrazno105fg, 140ef
LO=Jezik izvirnikafrazno101c
MC=Mikrooblike - kodefrazno130a
RS=Status zapisafrazno001a, 998e
RT=Vrsta zapisafrazno001b
SS=Status kontinuiranega virafrazno100b
TA=Koda za predvidene uporabnikefrazno100e
TD=Tipologija dokumentov/delfrazno001t
TY=Vrsta kontinuiranega virafrazno110a
UC=UDK za iskanjefrazno675c
UG=Skupina UDKfrazno675b
US=Statistika UDKfrazno675s

Opombe

AC=

Predpone za iskanje AU=, AC=, FC= in AS= lahko namesto z operatorjem AND povezujemo tudi z (W). Pri tem moramo predpone pisati v zgoraj navedenem zaporedju. Če katero od predpon AC= ali FC= izpustimo, uporabimo operator (2W). Rezultat takšnega iskanja so samo zapisi, v katerih so iskani podatki v istem polju 7XX.

Primeri iskalne zahteve:

 • AU=Kos, Vinko* (W) AC=730

  Iščemo zapise, v katerih je avtor Vinko Kos naveden kot prevajalec.

 • AU=Rozman, Ivan* (W) AC=991 (W) FC=3-2*

  Iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman naveden kot mentor na eni od fakultet Univerze v Mariboru.

 • AU=Rozman, Ivan* (2W) FC=3-2*

  Iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman naveden kot avtor na eni od fakultet Univerze v Mariboru.

 • AC=991 (2W) AS=08067

  Iščemo zapise, v katerih je raziskovalec s šifro 08067 naveden kot mentor.

Operator AND pri takšnem iskanju pogosto ni dovolj natančen.

Primer iskalne zahteve:

 • AU=Gradišnik, Branko* AND AC=730

  Našli bi knjige, katerih avtor je Branko Gradišnik in knjige drugih avtorjev, ki jih je Gradišnik prevedel.

DT=

Indeksirajo se vse kode iz podpolja 001c razen kod "m" in "a".

EA=

Z iskalno zahtevo EA=1 omejimo iskanje na zapise za vire, ki imajo le e-dostop (obstaja podpolje 0172 z vrednostjo "doi" ali pa obstaja podpolje 856u z vrednostjo drugega indikatorja "0" – Elektronski vir ali "1" – Elektronska verzija).

FR=

Indeks FR= (form) je sestavljen iz kode za vrsto zapisa (001b) in kode, ki določa posamezno vrsto neknjižnega gradiva:

 • Podpolje 115g (projicirno gradivo, film – fizična oblika): pred vsebino podpolja sta dodani kodi "g" (koda za projicirno, filmsko in video gradivo v 001b) in "a" (koda za film v 115a) ali "b" (koda za projicirno gradivo v 115a).

  Primera iskalne zahteve:

  • FR=gac

   Iskanje filmov v kaseti.

  • FR=ga*

   Iskanje filmov.

 • Podpolje 115k (videoposnetek – fizična oblika): pred vsebino podpolja sta dodani kodi "g" (koda za projicirno, filmsko in video gradivo v 001b) in "c" (koda za videoposnetek v 115a).

  Primera iskalne zahteve:

  • FR=gcc

   Iskanje videoposnetkov na videokaseti.

  • FR=gc*

   Iskanje videoposnetkov.

 • Podpolje 116a (slikovno gradivo – posebna oznaka gradiva): pred vsebino podpolja je dodana koda "k" (koda za slikovno gradivo v 001b).

  Primer iskalne zahteve:

  • FR=ke

   Iskanje fotonegativov (koda "e").

 • Podpolje 116g (slikovno gradivo – oznaka namena): pred vsebino podpolja je dodana koda "k" (koda za slikovno gradivo v 001b).

  Primer iskalne zahteve:

  • FR=kae

   Iskanje razglednic (koda "ae").

 • Podpolje 117a (tridimenzionalni izdelki in predmeti – posebna oznaka gradiva): pred vsebino podpolja je dodana koda "r" (koda za tridimenzionalne izdelke in predmete v 001b).

  Primer iskalne zahteve:

  • FR=raq

   Iskanje igrač (koda "aq").

 • Podpolje 124b (kartografsko gradivo – oblika kartografske enote): pred vsebino podpolja je dodana koda "e" (koda za tiskano kartografsko gradivo v 001b).

  Primer iskalne zahteve:

  • FR=ed

   Iskanje zemljevidov (koda "d").

 • Podpolje 126a (zvočni posnetki – oblika): pred vsebino podpolja je dodana koda "i" (koda za neglasbene zvočne posnetke v 001b) ali "j" (koda za glasbene zvočne posnetke v 001b).

  Primer iskalne zahteve:

  • FR=ja

   Iskanje glasbenih izvedb na gramofonskih ploščah (koda "a").

 • Podpolje 128a (oblika skladbe): pred vsebino podpolja je dodana koda iz podpolja 001b, in sicer "c" (tiskane muzikalije), "d" (rokopisne muzikalije) ali "j" (glasbeni zvočni posnetki).

  Primera iskalne zahteve:

  • FR=cmr

   Iskanje notnega zapisa za koračnico.

  • FR=jmr

   Iskanje zvočnega zapisa za koračnico.

 • Podpolje 135a (elektronski viri – tip): pred vsebino podpolja sta dodani koda "l" (elektronski viri) iz podpolja 001b in črka "t" (tip).

  Primer iskalne zahteve:

  • FR=ltd

   Iskanje besedilnih elektronskih virov.

 • Podpolje 135b (elektronski viri – fizična oblika): pred vsebino podpolja je dodana koda "l" (elektronski viri) iz podpolja 001b.

  Primer iskalne zahteve:

  • FR=li

   Iskanje online elektronskih virov.

MC=

Podpolje 130a (mikrooblike – posebna oznaka gradiva) se indeksira v dodatni indeks MC=.

Primer iskalne zahteve:

 • MC=e

  Iskanje mikrofišev.

RS=

V indeks RS= se indeksira podpolje 001a, če je vpisana koda "i", "p", "r" ali "d".

Primer iskalne zahteve:

 • RS=p

  Iskanje CIP-zapisov.

Tudi podpolje 998e (indikator nabave) se indeksira v dodatni indeks RS=. Predpone SI=, RS= in AM= lahko povežemo z operatorjem (W). Pri tem morajo biti predpone v zgoraj navedenem zaporedju. Če izpustimo predpono RS=, uporabimo operator (2W). Rezultat takšnega iskanja bodo samo zapisi, v katerih so iskani podatki v istem polju 998. To je še posebej pomembno za ustanove, ki poročajo za druge ustanove.

Primeri iskalnih zahtev:

 • RS=o

  Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij. Sigla pri iskanju ni pomembna pri lokalnih bazah podatkov tistih ustanov, ki ne poročajo za druge ustanove.

 • SI=50003 (W) RS=o (W) AM=a

  Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij, katerih način nabave je nakup v Centralni medicinski knjižnici (CMK) s siglo 50003. Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi podatkov CMK.

 • SI=50202 (W) RS=93

  Iskanje dezideratov za leto 1993 v ustanovi s siglo 50202. Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi podatkov ustanove, ki poroča za to ustanovo.

 • SI=50001 (2W) AM=a

  Iskanje serijskih publikacij, katerih način nabave je nakup v NUK-u (sigla 50001).

RT=

V indeks RT= se indeksira podpolje 001b, če ni vpisana koda "a".

Primer iskalne zahteve:

 • RT=c

  Iskanje tiskanih muzikalij.

S pripono /BMA lahko omejimo iskanje na zapise, kjer je v podpolju 001b vpisana koda "a" in podpolje 130a ni vneseno.

Obstaja tudi negacija prejšnjega /NBM, ki omeji iskanje samo na neknjižno gradivo.

Primer iskalne zahteve:

 • AU=Cankar, Ivan*/BMA

OMEJEVANJE

priponapomenpodpoljaprimer iskanja
/ARTSestavni deli - članki ...001c = "a"korosk*(2n)Sloven*/ART
/BMAKnjižno gradivo001b = "a" in 130a ne obstajacankar/BMA
/MONMonografske publikacije001c = "m"sveto pismo/MON
/NBMNeknjižno gradivoCB=the beatles/NBM
/NOARTVse gradivo razen sestavnih delovvisual basic/NOART
/NOMONVse gradivo razen mon. publikacijAU=cankar, ivan/NOMON
/NOSERVse gradivo razen ser. publikacijbyte/NOSER
/SERSerijske publikacije001c = "s"management/SER
/CIRCirilica100l = "c*" ali 100l = "oc"sveto pismo/CIR
/LATLatinica100l = "ba"sveto pismo/LAT
/letoLeto izida100cd, 210dhinternat* law/2001

Polja, vgrajena v polja bloka 4XX, se indeksirajo enako kot samostojna polja.