COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

700 Osebno ime – primarna odgovornost

Polje vsebuje ime osebe, ki nosi primarno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu. Ime vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno značnico.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
700Osebno ime – primarna odgovornostnr
aZačetni elementnr
bPreostali del imenanr
cDodatki k imenu (ne datumi)r
dRimske številkenr
eKraj zaposlitve**nr
fDatuminr
sPisava*nr
3Številka normativnega zapisanr
4Koda za vrsto avtorstvar
7Šifra raziskovalca*nr
8Šifra ustanove/organizacije*r
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis*
Brez vrednosti (se izpiše v osebni bibliografiji)
2Izloči se iz osebne bibliografije
2Način vnosa imena
0Vnaša se samo ime ali ime in priimek
1Vnaša se priimek in ime

S prvim indikatorjem določimo, ali naj se enota izpiše v avtorjevi osebni bibliografiji ali ne.

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena. Indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime).

OPIS PODPOLJ

700a Začetni element

Del imena, ki se v značnici uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča razvrščanje in iskanje v katalogu. Najpogosteje je to priimek. Če je prvi del imena sestavljen iz dveh ali več elementov, ga tako vnesemo v podpolje a (gl. primere 3, 4, 6, 7, 9, 17). Če je polje 700 izpolnjeno, mora biti obvezno izpolnjeno tudi podpolje a.

700b Preostali del imena

Preostali del imena (rojstno ime ali imena), kadar je element za razvrščanje priimek. Če je podpolje izpolnjeno, mora biti vrednost drugega indikatorja "1" (gl. primere 16, 8, 1017, 19, 20).

700c Dodatki k imenu (ne datumi)

Kakršnikoli dodatki k imenu (razen datumov), ki niso sestavni del imena, npr. naslovi, pridevki ali druga pojasnila (gl. primere 8, 9, 18, 19). Če je dodatkov več, podpolje ponovimo.

Dodatek vnesemo, kadar ima več avtorjev enako ime in jih je treba med seboj razlikovati.

700d Rimske številke

Rimske številke, ki so del imena nekaterih papežev, vladarjev in cerkvenih dostojanstvenikov. Če je s številko povezan pridevek (ali dodatno rojstno ime), vnesemo v to podpolje oboje, številko in pridevek. Če podpolje izpolnimo, mora biti vrednost drugega indikatorja "0" (gl. primer 9).

700e Kraj zaposlitve**

Podpolje se je vnašalo do leta 1991 za izpis publikacije Bulletin Scientifique.

700f Datumi

Datumi, ki se nanašajo na osebna imena. V podpolje lahko vnesemo tudi oznako vrste datuma (npr. rojen, umrl, obdobje delovanja), in sicer v polni ali okrajšani obliki.

Datum ima vlogo razločevalnega elementa, kadar se pojavlja več avtorjev z enakimi imeni. Navadno ga vnesemo v obliki "leto rojstva–" ali "leto rojstva–leto smrti" (gl. primere 10, 12, 13).

700s Pisava*

Podpolje vsebuje kodo za pisavo osnovnega dela značnice (gl. primera 21, 22). Uporablja se le v sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v več pisavah.

7003 Številka normativnega zapisa

V podpolje vnesemo identifikacijsko številko normativnega zapisa za osebno ime v polju (gl. primere 414).

7004 Koda za vrsto avtorstva

V podpolje vnesemo kodo, ki določa odnos med osebo, katere ime je vneseno v polju, in bibliografsko enoto (gl. primere 520). Uporablja se globalni šifrant (gl. Dodatek H).

7007 Šifra raziskovalca*

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij raziskovalcev v sistemih COBISS.

V sistemu COBISS.SI se uporablja pri zapisih za vse dokumente oz. vsa dela, katerih avtorji so vpisani v sistem SICRIS ali imajo evidenčno šifro, ki jim jo je dodelil IZUM. Globalni šifrant raziskovalcev vsebuje naslednje podatke: šifro raziskovalca, priimek in ime raziskovalca, leto rojstva in področje delovanja (gl. primera 12, 13).

7008 Šifra ustanove/organizacije*

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij ustanov v sistemih COBISS. Obvezno je v zapisih, ki jih določena ustanova želi uvrstiti v bibliografijo ustanove (gl. primer 13). Uporablja se globalni šifrant ustanov/organizacij (gl. Dodatek F7).

7009 Številka prejšnjega normativnega zapisa*

Podpolje nastane pri avtomatskem usklajevanju bibliografskih zapisov s tistimi normativnimi zapisi, ki so označeni za brisanje ali vsebujejo polje 990 – Prevezave.

Če je polje 700 povezano s takšnim normativnim zapisom, se pri usklajevanju v podpolje 3 programsko vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, ki se uporablja namesto "brisanega" ali "razdruženega" zapisa, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9 (gl. primer 14).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Na izpisu v obliki ISBD se iz polja 700 oblikuje značnica glavnega vpisa. V zapisu se polje 700 ne sme pojaviti hkrati s poljem 710 – Ime korporacije – primarna odgovornost, ker ne moreta biti hkrati določeni osebna in korporativna značnica glavnega vpisa.

V polju 700 moramo obvezno izpolniti tudi podpolje 4 – Koda za vrsto avtorstva (gl. Dodatek H).

V sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah in imajo vključeno normativno kontrolo, je polje 700 ponovljivo (gl. primera 21, 22). Normativni zapis namreč lahko vsebuje po dve normativni točki dostopa v alternativnih pisavah (cirilica, latinica), zato je ponovljeno tudi polje 700, povezano s takim normativnim zapisom. V prvo polje 700 se vpiše značnica v pisavi, ki se ujema s pisavo stvarnega naslova.

Iztočnica mora biti v polje vpisana z malimi črkami, ki se na izpisih programsko pretvorijo v velike.

Bibliografije raziskovalcev

Če je vrednost prvega indikatorja "2", se enota izloči iz izpisa osebne bibliografije avtorja. Na izpis drugih bibliografij indikator ne vpliva.

Podpolji 70X7 in 70X8 sta namenjeni vodenju in vrednotenju bibliografij raziskovalcev. Posebnosti pri vnosu avtorjev za vodenje bibliografij raziskovalcev so podane v Dodatku F.

SORODNA POLJA

200fNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Ime osebe v podpolju f, ki ima primarno odgovornost za nastanek dela, vnesemo v polje 700.
701OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
Polje uporabljamo, ko odgovornost za delo nosi več avtorjev enakovredno. Podatke v polju 701 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 700.
702OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Polje uporabljamo za osebe, katerih prispevek pri nastanku dela je manjši od prispevka osebe iz polja 700 in/ali 701. Podatke v polju 702 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 700.
900OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*
Variantna značnica, tj. variantna oz. nesprejeta oblika imena avtorja, navedenega v polju 700.
903OSEBNO IME (SORODNA ZNAČNICA)*
Sorodna značnica, tj. enotna značnica, ki je povezana z enotno značnico v polju 70X.
904OSEBNO IME (VZPOREDNA ZNAČNICA)*
Vzporedna značnica, tj. enotna značnica za osebo iz polja 70X v drugem jeziku ali pisavi.

PRIMERI

 1. 700⊔1aBenson, bRowland S.
  (Tak način vnosa je primeren za sisteme, ki v izpisih ne generirajo ločil. V sistemih COBISS vejice na koncu podpolja a ne vnašamo.)
 2. 700⊔1aLawrence bD.H.
  700⊔1aLawrence bDavid Herbert
  700⊔1aLawrence bD.H. gDavid Herbert
  (Primer ilustrira različna možna polja 700 za isto osebo, kot bi jih naredili v več ustanovah, ki uporabljajo različna katalogizacijska pravila.)
 3. 700⊔1aDay Lewis, bCecil
  (Cecil Day Lewis ima dvojni priimek, ki se piše brez vezaja. Njegovo ime je vneseno v skladu s pravili, ki določajo vnos v obliki Day Lewis, Cecil.)
 4. 700⊔13014678 aBridges-Webb, bCharles
  (V podpolju 3 je vnesena identifikacijska številka normativnega zapisa.)
 5. *

  2000⊔aAlamut fVladimir Bartol
  700⊔1350787 aBartol bVladimir 4070
  (V podpolju 3 je vnesena identifikacijska številka normativnega zapisa v bazi podatkov CONOR.SI.)
  200⊔1aBartol bVladimir
 6. *

  2000⊔aCiganske romance fFederico García Lorca
  700⊔13269411 aGarcía Lorca bFederico 4070
 7. *

  2000⊔aSamorastniki ekoroške povesti fPrežihov Voranc
  700⊔03955235 aPrežihov Voranc 4070
  (Če podpolje b ni izpolnjeno, mora biti vrednost drugega indikatorja "0".)
 8. *

  2000⊔aMojo ečas filmskih prospektov in cinefilije fMarcel Štefančič, jr.
  700⊔131405283 aŠtefančič bMarcel cjr. 4070
 9. *

  2000⊔aApostolsko pismo o družini fJanez Pavel II.
  700⊔03427875 aJoannes Paulus dII cpapež 4070
  (Če je podpolje d izpolnjeno, je vrednost drugega indikatorja "0".)
 10. *

  2000⊔aZlodejeve žalostinke e[pesmi] fVinko Möderndorfer
  700⊔13781923 aMöderndorfer bVinko f1958- 4070
 11. *

  2000⊔aČuk na palici f[napisala in narisala Svetlana Makarovič]
  700⊔13680803 aMakarovič bSvetlana 4070 4440
  (Avtorica je napisala besedilo in narisala ilustracije; v slikanici oboje predstavlja enakovreden prispevek, zato podpolje 4 ponovimo.)
 12. *

  2000⊔aProlog in umetna inteligenca fIvan Bratko
  700⊔131897059 aBratko bIvan f1946- 702275 4070
  (Šifra raziskovalca se iz podpolja 200r normativnega zapisa prenese v podpolje 7007 bibliografskega zapisa.)
  200⊔1aBratko bIvan f1946- r02275
  (Raziskovalec Ivan Bratko ima šifro raziskovalca 02275.)
 13. *

  2000⊔aEnergija - za življenje in gospodarstvo fFranc Lobnik
  700⊔131649507 aLobnik bFranc f1942- 700952 4070 83-104.01
  (Raziskovalec s šifro 00952 je raziskovalec Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani s šifro ustanove 3-104.01.)
 14. *

  2000⊔aAleksander Veliki iAmonove sipine fValerio Massimo Manfredi
  700⊔136006115 96945891 aManfredi bValerio Massimo 4070
  (V podpolje 9 se po usklajevanju bibliografskih zapisov z normativnimi avtomatsko prenese identifikacijska številka normativnega zapisa, ki je označen za brisanje, v podpolje 3 pa identifikacijska številka normativnega zapisa, ki nadomešča "brisani" zapis.)
  001⊔⊔ad bx ca x6006115
  200⊔1aManfredi bMassimo Valerio
  835⊔⊔aDuplikat bManfredi, Valerio Massimo d20030521
  200⊔1aManfredi bValerio Massimo
  836⊔⊔bManfredi, Massimo Valerio d20030521
 15. * COBISS.net

  2000⊔aPripovijetke fĆamil Sijarić
  700⊔1aSijarić bĆamil 4070
 16. * COBISS.net

  2000⊔aGluha zemlja fAmir S. Pleho
  700⊔1aPleho bAmir S. 4070
 17. * COBISS.net

  2000⊔aRuža tmice dRose of darkness fMelika Salihbeg Bosnawi
  700⊔1aSalihbeg Bosnawi bMelika 4070
 18. * COBISS.net

  2000⊔aMolitveni krinovi ezbornik članaka iz liturgičnog bogoslovlja fjeromonah Kiprijan g[preveo s ruskog đakon Grigorij Sapsaj gstihove preveo protođakon Dragan N. Protić]
  700⊔0aKiprijan cjeromonah 4070
  (Če podpolje b ni izpolnjeno, je vrednost drugega indikatorja "0".)
 19. * COBISS.net

  2000⊔aMrtva priroda sa satom fLaslo Blašković
  700⊔1aBlašković bLaslo cml. 4070
 20. * COBISS.net

  2000⊔aUlice i trgovi Sarajeva etopografija, geneza i toponimija fAlija Bejtić g[fotosi Alija Bejtić gprijevod rezimea Branka Bokonjić]
  700⊔1aBejtić bAlija 4070 4600
  (Avtor je prispeval besedilo in fotografije, ki v knjigi nastopajo enakovredno; zato ponovimo podpolje 4.)
 21. * COBISS.net

  1010⊔abul
  2000⊔aНоев ковчег eроман fЙордан Димитров Радичков
  700⊔131854053 sca aРадичков bЙордан Димитров f1929-2004 4070
  700⊔131854053 sba aRadičkov bJordan Dimitrov f1929-2004 4070
  (Paralelna polja 70X uporabljajo samo v nacionalnih sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v cirilici in latinici.)
 22. * COBISS.net

  100⊔⊔bd c1985 hbul lba
  1010⊔aeng
  2000⊔aMr. William Shakespeares comedies, histories and tragedies, published according to the true original copies.
  700⊔13975717 sba aShakespeare bWilliam f1564-1616 4070
  700⊔13975717 sca aШекспир bУилям f1564-1616 4070
  (Pri paralelnih poljih 70X je podpolje s obvezno. Pisava v prvem polju 700 se ujema s pisavo stvarnega naslova.)