COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2021

H Kode za vrsto avtorstva (70X4, 71X4)

Globalni šifrant je enoten v vseh sistemih COBISS v okviru COBISS.Net.

005igralec

Oseba, ki predvsem prikazuje igralske sposobnosti v glasbeni ali dramski predstavi ali na zabavni prireditvi.

010prireditelj

Oseba, ki spremeni delo z namenom, da postane dostopno drugemu občinstvu. Koda se uporablja za avtorja priredbe za film ali za drugi avdiovizualni medij in za avtorja priredbe besedila v novo besedilo. Za avtorja priredbe skladbe uporabimo kodo "030" – aranžer.

018animator

Oseba, ki s pomočjo tehnologije daje svojemu umetniškemu delu vtis gibanja.

020glosator

Zapisovalec rokopisnih zabeležk, pripomb, razlag v tiskani knjigi.

030aranžer

Oseba, ki priredi skladbo za drugačno instrumentalno ali vokalno zasedbo; v aranžmaju ostane glasbena vsebina dela v glavnem nespremenjena; gl. tudi "010" – prireditelj.

040umetnik

Slikar, kipar itd.

050pooblaščenec

Oseba ali ustanova, na katero je bila prenesena pravica do tiskanja ali izdajanja; gl. tudi "490" – prvotni lastnik pravice do tiskanja ali izdajanja.

060z enoto povezano ime

Splošna oznaka za ime, ki je povezano z gradivom ali najdeno v njem; vendar ne gre za prejšnjega lastnika (koda "390" – prejšnji lastnik) ali kako drugo določeno vrsto avtorstva, ki kaže na izvor dela.

070avtor

Oseba ali korporacija, ki je primarno odgovorna za intelektualno ali umetniško vsebino dela. Kadar takšno odgovornost nosi več oseb ali korporacij, se koda uporabi pri toliko značnicah, kot je potrebno.

071soavtor** (glej 070)
080avtor dodatnega besedila

Avtor dodanih krajših besedil, ki ni glavni avtor dela: uvoda, predgovora, uvodnih besed, spremne besede, zaključka, opomb, kazala, slovarja, kritičnih zapisov itd.

090avtor snemalne knjige

Avtor snemalne knjige, dialogov, govorjenega komentarja itd.

100bibliografski predhodnik

Avtor dela, na katerem v celoti ali delno temelji delo, opisano v zapisu. Koda se vnaša v zapisih za priredbe, kazala, nadaljevanja različnih avtorjev, konkordance itd.

110knjigovez
120oblikovalec vezave
130grafični oblikovalec

Oseba ali korporacija, ki je odgovorna za celotno grafično oblikovanje gradiva (oblika črk, razporeditev ilustracij, izbira materialov, postopek tiskanja itd).

140oblikovalec ščitnega ovitka
150oblikovalec ekslibrisa
160knjigotržec
170kaligraf
180kartograf
190cenzor
200koreograf
206zbiratelj ljudskega gradiva

Oseba, ki na določenem področju zbira elemente glasbene, ustne ali naravne dediščine, ki se nanašajo na določeno ozemlje, prebivalstvo ali vrsto (živalsko ali rastlinsko), tako da izdeluje prepise ali zvočne oz. avdiovizualne posnetke.

210komentator

(1) Oseba, ki napiše komentar ali pojasnila o besedilu. Za pisca rokopisnih glos v tiskani knjigi uporabimo kodo "020" – glosator.

(2) Oseba, ki prispeva interpretacijo, analizo ali razpravo o predmetu na posnetku, filmu ali drugem avdiovizualnem mediju.

220zbiratelj

Oseba, ki ustvari zbirko z zbiranjem gradiva iz del različnih avtorjev (oseb ali korporacij). Tudi oseba, ki zbere in združi v eni publikaciji gradiva iz del enega avtorja (osebe ali korporacije).

230skladatelj

Oseba, ki ustvarja glasbena dela, navadno skladbe, v rokopisni ali tiskani obliki.

240stavec
245avtor ideje

Oseba ali korporacija, ki je odgovorna za izvirno idejo, na kateri delo temelji, vključno z avtorjem avdiovizualnega vira in avtorjem ideje za oglas ali slogan.

250dirigent

Oseba, ki vodi skupino, ki izvaja glasbeno delo.

260lastnik avtorskih pravic
270korektor rokopisa

Uradnik v prepisovalnici, ki popravlja napake pisarja. Za tiskano gradivo uporabimo kodo "640" – korektor.

275plesalec

Oseba, ki predvsem prikazuje plesne sposobnosti v glasbeni ali dramski predstavi ali na zabavni prireditvi.

280oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena

Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga ali rokopis posvečen (ne prejemnik knjige ali rokopisa v dar).

290avtor posvetila

Oseba, ki je napisala posvetilo. To je lahko formalni stavek ali oblikovano kot pismo oz. pesem.

291ime, ki se pojavlja v rokopisnem zapisu**
292podpisnik rokopisnega zapisa**
293avtograf**
300režiser

Oseba, ki je odgovorna za splošno organizacijo dela ali izvedbo gledališke predstave, filma ali zvočnega posnetka.

305avtor teze

Oseba, ki je avtor teze za pridobitev univerzitetne ali visokošolske diplome.

310distributer

Oseba ali ustanova, ki ima ekskluzivne ali delne tržne pravice za enoto.

320donator

Oseba ali ustanova, ki je gradivo darovala sedanjemu lastniku. Donator prejšnjemu lastniku je označen s kodo "390" – prejšnji lastnik.

330domnevni avtor

Oseba, ki ji je domnevno ali napačno pripisano avtorstvo.

340urednik

Oseba, ki pripravlja delo za izdajo, vendar ni avtor tega dela. Uredniško delo je lahko tehnično ali intelektualno. Kodo uporabimo, kadar funkcija urednika ni podrobneje opredeljena. Če potrebujemo podrobnejšo opredelitev uredništva, uporabimo eno od kod od "341" do "349".

341član uredniškega odbora*
342gostujoči urednik*
343področni urednik*
344glavni urednik*
345odgovorni urednik*
346glavni in odgovorni urednik*
347član uredniškega sveta*
348predsednik uredniškega sveta*
349tehnični urednik*
350graver
360jedkar
370filmski montažer
380ponarejevalec
390prejšnji lastnik

Oseba ali ustanova, ki je bila kadar koli v preteklosti lastnik enote. Koda vključuje tudi osebo ali ustanovo, ki ji je bila enota v preteklosti podarjena in o tem poroča druga oseba ali ustanova. Oseba ali ustanova, ki je enoto podarila sedanjemu lastniku, je označena s kodo "320" – donator.

400financer/sponzor

Oseba ali ustanova, ki je izdala pogodbo in/ali zagotovila finančno podporo za izdajo enote, npr. tisti, "pod pokroviteljstvom katerega" je bila enota napisana, tiskana, izdana itd.

410grafični tehnik

Oseba, ki je odgovorna za oblikovanje v mediju, iz katerega se lahko naredi odtis. Če oseba, ki si je obliko zamislila (npr. ilustrator), le-to tudi realizira, se uporabita obe kodi ("440" – ilustrator in "410" – grafični tehnik).

420oseba, ki ji je bila knjiga podarjena v spomin ali na čast
430iluminator
440ilustrator
445glasbeni producent

Vodja ali producent v glasbeni ali gledališki produkciji; tudi direktor opere.

450pisec izjave o darovanju

Oseba, ki podpiše izjavo o darovanju.

460intervjuvanec
470oseba, ki intervjuva
480libretist

Pisec besedila za opero, oratorij itd.

490prvotni lastnik pravice do tiskanja ali izdajanja

Gl. tudi "050" – pooblaščenec.

500podpisnik dovoljenja za tisk ali izdajo (imprimatur)
510litograf

Oseba, ki pripravlja kamen ali granulirano ploščo za litografski odtis. Koda vključuje tudi grafičnega umetnika, ki oblikuje izviren model z neposrednim obdelovanjem površine, iz katere se bo izdelal odtis.

520pisec besedila uglasbenih pesmi
530graver kovine
540nadzornik/pogodbenik

Oseba ali organizacija, ki nadzira izvajanje pogodbe in je odgovorna za poročilo. Pogosto je to naročnik ali nadzorna ustanova.

545glasbenik

Oseba ali skupina, ki izvaja glasbo ali prispeva h glasbeni vsebini nekega dela. Izraz lahko uporabimo za vokalista ali instrumentalista zlasti takrat, ko natančnejša definicija vloge osebe ni mogoča ali zaželena.

550pripovedovalec

Pripovedovalec v filmu, na zvočnem posnetku ali drugem mediju.

557organizator sestanka

Korporacija, odgovorna za organizacijo sestanka, če je enota poročilo ali zbornik.

560začetnik/ustanovitelj

Avtor ali ustanova, ki izvaja delo, tj. ime osebe ali organizacije, ki je povezana z intelektualno vsebino dela. Koda vključuje osebo, ki je v delu omenjena kot raziskovalec ali glavni raziskovalec. Koda ne vključuje založnika, avtorjeve delovne ustanove ali sponzorja, razen če je hkrati tudi korporativni avtor.

570drugo

Uporablja se, ko se kode za avtorstvo v nacionalnem formatu ne ujemajo s formatom UNIMARC.

580proizvajalec papirja
590izvajalec

Oseba ali korporacija, ki na kakršen koli način nastopa v glasbeni ali dramski predstavi ali zabavni prireditvi. Izraz uporabimo, kadar bolj specifične kode, kot npr. igralec, plesalec, glasbenik, pevec, niso potrebne.

600fotograf

(1) Oseba, ki fotografira. Koda se lahko uporabi v zapisu za originalno fotografijo ali za reprodukcijo v katerem koli mediju.

(2) Oseba, ki je odgovorna za fotografijo v filmu.

605voditelj oddaje

Oseba, ki vodi televizijsko ali radijsko oddajo.

610tiskar

Oseba, ki tiska besedila iz tiskarskih črk ali plošč (npr. stereotipija).

620tiskar plošč

Oseba, ki tiska ilustracije ali risbe s plošč.

630producent

Oseba, ki je v celoti odgovorna za izdelavo filma, vključno z ekonomskimi vidiki, organizacijo in komercialnim uspehom filma.

632oblikovalec uprizoritve

Oseba, ki je odgovorna za vizualni del uprizoritve, vključno z lučjo, scenografijo, kostumografijo itd.

635programer

Oseba ali korporacija, ki je odgovorna za pripravo dokumentov za izdelavo računalniških programov, izvorne kode ali strojno izvršljivih digitalnih datotek ter podporne dokumentacije.

637vodja projekta

Oseba, ki usmerja delo na projektu proti zastavljenim ciljem.

640korektor

Korektor tiskanih besedil. Za rokopise uporabimo kodo "270" – korektor rokopisa.

650založnik
660prejemnik

Oseba, na katero so pisma naslovljena.

670tonski mojster

Oseba, ki nadzoruje tehnično plat zvočnega ali video posnetka.

675ocenjevalec

Oseba, ki oceni knjigo, film, predstavo itd.

680rubrikator

Pisec navodil, (liturgičnih) predpisov, napisanih z rdečimi črkami.

690scenarist

Avtor (osnutka) filmskega scenarija.

700pisar

Oseba, ki ročno prepisuje tiskano gradivo. Koda se uporablja tudi za pomočnike in pisarje pravih rokopisov.

710tajnik

Tajnik, poročevalec, urednik ali druga oseba, ki je odgovorna za predstavljanje stališč korporacije.

720podpisnik

Koda se uporablja za osebe, podpisane v knjigi brez predstavitve ali drugega podatka o izvoru.

721pevec

Oseba, ki uporablja svoj glas, ali osebe, ki uporabljajo svoje glasove ob glasbeni spremljavi ali brez nje za namen ustvarjanja glasbe. Pevčevo izvajanje lahko vključuje besedilo ali pa tudi ne.

730prevajalec

Oseba, ki prevaja iz enega jezika v drugega ali iz starejše oblike jezika v njegovo modernejšo različico, bolj ali manj zvesto izvirniku.

740oblikovalec črk

Oseba, ki določi obliko črk.

750tipograf/črkostavec

Oseba, ki je prvenstveno odgovorna za izbor in ureditev črk. Če je oseba, ki izbere in uredi črke, odgovorna tudi za druge vidike grafičnega oblikovanja enote, tj. grafični oblikovalec, se lahko uporabita obe kodi ("130" – grafični oblikovalec in "750" – tipograf/črkostavec).

760lesorezec
770pisec besedila na spremnem gradivu

Pisec besedila na pomembnem gradivu, ki je dodano zvočnemu posnetku ali drugemu avdiovizualnemu gradivu.

900avtor slovarja** (glej 080)
901recenzent*
902prireditelj** (glej 010, 070, 340)
903redaktor prevoda*
904avtor razstave*
905diskutant*
906avtor kazala** (glej 080)
907avtor teksta pri reprodukcijah** (glej 080)
908notograf*
909oseba, katere delo se reproducira** (glej 040)
910oseba, katere predavanje se objavlja** (glej 070)
911avtor pogovora** (glej 080)
912avtor predgovora** (glej 080)
913avtor povzetka*
914prevajalec povzetka*
915redaktor** (glej 340)
916član redakcijskega odbora** (glej 341)
917sodelavec** (glej 070)
918sestavljalec bibliografije** (glej 080)
919likovni urednik*
920avtor risb** (glej 440)
921avtor vinjet** (glej 440)
922pripovedovalec** (glej 550)
923zapel** (glej 721)
924zapisal** (glej 070, 340)
925konzultant*

Oseba, ki sodeluje (z nasveti, idejami itd.) pri razvojno-raziskovalnih nalogah ali pri projektnih dokumentih.

926lektor*
928korespondenčni avtor*

Oseba, ki je v skupini avtorjev navedena kot kontaktna oseba, odgovorna za komunikacijo z založnikom in s preostalimi avtorji v postopku revizije in končne potrditve rokopisa.

Koda se uporablja za članke, ki so objavljeni v revijah. Vir podatka je sam članek ali spremni dopis, ki je poslan založniku skupaj s člankom.

929nosilec zapuščine*

Avtor, zbiratelj; oseba, družina ali institucija, ki je ustvarila in/ali zbrala vire v zapuščinski zbirki.

991mentor*
992član komisije*
993član komisije za zagovor*
994somentor*