COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bnovember2021

G Vrstilec udk za iskanje (675c)

Šifrant je prilagojen za potrebe sistema COBISS.SI. Šifrant si lahko v vseh drugih sistemih COBISS v okviru COBISS.Net poljubno prilagodijo.

001Znanost in znanje na splošno. Organizacija intelektualnega dela
001.18Prihodnost znanja. Futurologija
001.32Akademije. Znanstveni in tehnični zavodi. Raziskovalni inštituti. Znanstvena društva
001.8Znanstvena metodologija
001.89Organizacija znanosti in znanstvenega dela
001.891Znanstveno raziskovanje
001.895Inovacije
002Dokumentacija. Knjige. Spisi. Avtorstvo
002.6Dokumentacijski centri
003Sistemi pisanja in pisav
003.3Pisave
004Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov
004.2Računalniška arhitektura
004.3Računalniška strojna oprema
004.4Programje
004.42Računalniško programiranje. Računalniški programi
004.43Računalniški programski jeziki
004.45Sistemsko programje
004.5Interakcija med človekom in računalnikom. Vmesnik človek-stroj. Uporabniški vmesnik. Uporabniško okolje
004.55Nadpredstavnost. Nadbesedilo
004.6Podatki
004.7Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja
004.738.5Internet
004.8Umetna inteligenca
004.9Računalniške tehnike za namensko rabo. Aplikativno usmerjene računalniško podprte tehnike
004.92Računalniška grafika
004.93Obdelava informacij v vzorcih
004.94Simulacija
005Menedžment
005.1Teorija menedžmenta
005.2Udeleženci pri menedžmentu. Mehanizmi. Merila
005.3Menedžerske dejavnosti
005.336.1Učinkovitost. Poslovna uspešnost
005.336.3Kakovost
005.4Procesi pri menedžmentu
005.44Globalizacija
005.5Postopki menedžmenta. Usmeritev
005.57Sporazumevanje. Poslovno komuniciranje
005.6Upravljanje kakovosti. Celovito upravljanje kakovosti (TQM)
005.7Organizacijski menedžment (OM). Organizacija poslovanja
005.8Projektni menedžment
005.9Področja menedžmenta
005.912:82-6Poslovna korespondenca
005.912:82-86Poslovna korespondenca** (glej 005.912:82-6)
005.912Upravljanje pisarn. Pisarniške službe
006Standardizacija proizvodov, postopkov, uteži, mer in časa
006.3/.8Standardi
006.91Metrologija. Uteži in mere nasploh
006.92Časoslovje. Določitev in standardizacija časa
007Dejavnost in organiziranje. Komunikacijska teorija in teorija nadzora nasploh. Kibernetika
007.5Samodejavni sistemi
007.52Samodejavni sistemi brez človeških usmerjevalcev. Avtomati. Roboti
008Civilizacija. Kultura. Napredek
009Humanistične vede. Umetniški predmeti na splošno**
01Bibliografija, teorija
01(051)Bibliografije. Katalogi. Seznami knjig**
011/014Bibliografije. Svetovne bibliografije. Vsebinska kazala
015Bibliografije po kraju izdaje. Nacionalne bibliografije
016:929Biobibliografije
016Specialne in strokovne bibliografije
017/019Knjižnični katalogi
017.3/.4Avkcijski katalogi. Knjigotrški katalogi
02Bibliotekarstvo
022Zgradba in oprema knjižnice
023Uprava knjižnice. Osebje
025.3Katalogizacija. Postopki katalogizacije
025.4Klasifikacija. Indeksiranje
026/027Knjižnice
026Specialne knjižnice
027Splošne knjižnice
027.54Centralne knjižnice. Narodne knjižnice
027.7/.8Šolske knjižnice. Visokošolske knjižnice
028Branje. Tehnika branja. Delo z bralci
030Splošna referenčna literatura
050Serijske publikacije. Periodika
050.8/.9Letopisi. Imeniki, adresarji. Almanahi. Koledarji
06Korporacije. Društva. Kongresi. Razstave**
061Organizacije in druge oblike sodelovanja. Korporacije
061.12Akademije** (glej 001.32)
061.1EUEvropska unija
061.2Nevladne organizacije. Društva. Skladi
061.213Mladinske organizacije** (glej 061.2)
061.22Organizacije za širjenje znanja, znanosti in kulture. Znanstvena društva** (glej 001.32 ali 061.2)
061.5(4/9)Poslovna podjetja** (glej 334.72)
061.6Znanstveni in tehnični zavodi. Raziskovalni inštituti** (glej 001.32)
069Muzeji. Muzeologija. Stalne razstave. Muzejske zbirke
070Časniki. Tisk. Novinarstvo
070.48Uradni listi. Informativna glasila institucij in podjetij. Literarni listi. Reklamni in oglasni časopisi
070.481Uradni listi** (glej 070.48)
070.489Informativna glasila institucij in podjetij** (glej 070.48)
082.1Knjižne zbirke
084.11Risbe. Skice. Stripi
087.5Izdaje za mlade ljudi. Knjige za otroke. Slikanice
09Rokopisi. Redke in dragocene knjige
091Rokopisi
093Inkunabule
094/096Druga dragocena, pomembna ali redka tiskana dela
097Znaki lastništva ali izvora (ekslibrisi, monogrami, začetnice)
1 A/ŽFilozofi** (glej 1A/Ž)
1Filozofija. Psihologija
1(091)Zgodovina filozofije
1(3)Staroveška filozofija
1(4/9)"19/20"Sodobna filozofija
1(4)"04/14"Evropska filozofija, srednjeveška
1(4)"05/15"Evropska filozofija, srednjeveška** (glej 1(4)"04/14")
1(4)"15/19"Evropska filozofija, novoveška
11/12Metafizika. Filozofija narave** (glej 11)
11Metafizika. Ontologija
111.852Estetika (objektivna in subjektivna)
113/119Kozmologija. Filozofija narave (glej tudi: 524)
130.2Filozofija kulture. Kulturni sistemi. Teorija kulturnih sklopov
133Problemi okultnega. Okultizem. Astrologija
14Filozofski sistemi in gledišča
141Filozofski sistemi** (glej 14)
141.7Filozofski sistemi glede na odnos do človeške družbe
159.9Psihologija na splošno
159.92Mentalni razvoj in zmogljivost. Primerjalna psihologija
159.93/.94Zaznava. Čutna zaznava
159.95Višji mentalni procesi
159.96Posebna duševna stanja in procesi
159.964Globinska psihologija. Psihoanaliza
159.97Psihologija nenormalnega
159.98Uporabna psihologija (psihotehnologija) na splošno
16Logika. Znanstvena sistematika** (glej 161/162)
161/162Temeljna načela logike
165Teorija vednosti. Epistemologija
165.6/.8Epistemološka stališča in nauki
167/168Metodologija logike (glej tudi: 001)
17Moralna filozofija. Etika. Praktična filozofija
1A/ŽFilozofi
2Verstva. Teologija
21Predzgodovinska in primarna verstva
22Verstva Daljnega vzhoda. Daoizem. Konfucianizem. Šintoizem
23/24Hinduizem. Budizem** (glej 23 ali 24)
23Verstva Indijskega polotoka. Hinduizem
24Budizem
25Verstva starega sveta. Manjši kulti in verstva
255Klasična verstva
257Verstva stare Evrope: germanska, keltska, slovanska, nordijska
258Verstva Indijancev Srednje in Južne Amerike: Maji, Azteki, Inki
259Verstva drugih področij. Verstva Severne Amerike, Afrike, Avstralije in Oceanije
26Judovstvo
27Krščanstvo
271/279Krščanske cerkve in veroizpovedi
271Vzhodne cerkve. Pravoslavje
272Rimskokatoliška cerkev
27-1Krščanska teologija
27-23Biblija
27-236.5Svetopisemske zgodbe
27-242Stara zaveza
27-246Nova zaveza
27-27Kritična dela. Svetopisemski uvodi. Interpretacija
27-28Nebiblični krščanski teksti. Molitveniki. Obredne knjige. Katekizmi. Učbeniki za verouk
27-29Krščanska književnost
27-31Jezus Kristus. Kristologija. Mariologija
27-36Krščanski svetniki. Hagiologija. Hagiografija
27-4Praktična teologija. Krščanska praksa. Moralna teologija
27-46Pastoralna teologija. Pastoralno delo. Krščanska dobrodelnost
27-47Katehetika. Kateheza. Homiletika. Pridige
27-5Krščansko češčenje in prazniki. Liturgija. Molitev. Romanja
27-52Sveti kraji. Verske zgradbe. Cerkvena oprema, predmeti, oblačila. Umetnost. Simbolika
27-55Zakramenti
27-58Krščanska mistika in duhovnost. Premišljevanja
27-72Značaj in struktura krščanske cerkve. Cerkvene osebe. Laiki. Ekleziologija
27-76Krščanski misijoni
27-78Krščanske organizacije in združenja. Verski redovi. Meništvo
27-784Krščanske organizacije in združenja. Verski redovi. Meništvo** (glej 27-78)
27-788Samostanski redovi. Samostansko življenje** (glej 27-78)
27-87Herezije
27-9Zgodovina krščanstva. Patristika. Cerkvena zgodovina
28Islam
29Sodobna duhovna gibanja
2-1Teorija in filozofija vere
2-18Človek. Vera. Teološka antropologija
2-5Obredno vedenje. Češčenje na splošno. Kulti. Obredi in slovesnosti
3Družbene vede
303Metode družbenih ved
304Družbena, socialna vprašanja. Družbena praksa. Kulturna praksa. Način življenja. Socialna politika. Kulturna politika
305Študije spolov. Ženske studije
308Sociografija. Opisne študije družbe. Družbene razmere
308(4)Družbene razmere v evropskih državah
308(497.4)Družbene razmere v Sloveniji
308(5/9)Družbene razmere v neevropskih državah
311/314Statistika. Demografija**
311Statistika. Statistična teorija
314Demografija. Populacijske študije
314.15Selitve. Migracije
314.151.3(=163.6)Slovenski izseljenci
314.7Selitev. Migracije** (glej 314.15)
314.743(=163.6)Slovenski izseljenci** (glej 314.151.3(=163.6))
316Sociologija
316.2Sociološka stališča in smeri
316.3Družbena struktura. Družba kot družbeni sistem. Globalne družbe
316.334Podsistemi in institucije. Ekonomska sociologija. Politična sociologija. Sociologija prava. Sociologija ekoloških podsistemov in institucij
316.34Družbena slojevitost. Družbena diferenciacija
316.346Demografska diferenciacija po spolu in starosti
316.35Družbene skupine. Družbene organizacije
316.36Poroka in družina
316.4Družbeni procesi. Družbena dinamika
316.6Socialna psihologija
316.653Javno mnenje
316.7Sociologija kulture
316.72Različne oblike kultur. Subkulture. Življenjski stil. Sociologija vsakdanjega življenja
316.77Družbeno komuniciranje. Sociologija komuniciranja
32Politika. Politične vede
321Oblike politične organiziranosti. Države kot politične sile. Politični sistemi
321.01Splošna teorija države. Teorija in filozofija oblasti. Država in ozemlje. Oblast in opozicija. Uzurpacija
322Odnosi med cerkvijo in državo. Politika do religije. Cerkvena politika
323Notranje zadeve. Notranja politika. Politične razmere
323.1Nacionalistična, narodna, etnična gibanja in problemi. Narodnostno vprašanje. Nacionalizem. Rasizem
323.15Narodne, etnične manjšine
323.15(=163.6)Slovenci, narodne manjšine
323(497.4)Notranja politika Slovenije. Politične razmere v Sloveniji
324Volitve. Plebisciti. Referendumi. Volilne kampanje. Volilna korupcija, nepravilnosti. Izidi volitev
325Ozemeljska osvajanja. Kolonizacija. Kolonialna politika
326Suženjstvo. Neprostovoljno, nesvobodno delo
327Mednarodni odnosi. Svetovna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika
327.3Internacionalizem. Mednarodna gibanja
327.5Mednarodni bloki. Mednarodna napetost, konflikti. Popuščanje napetosti
327(497.4)Zunanja politika Slovenije
328Parlamenti. Ljudska predstavništva. Vlade
329Politične stranke in gibanja
329(497.4)Politične stranke v Sloveniji
33Ekonomija. Ekonomska znanost
33.025.28Denacionalizacija. Privatizacija
33.025.88Denacionalizacija. Privatizacija** (glej 33.025.28)
330Ekonomija na splošno. Ekonomisti. Ekonomske vede
330.1Ekonomska znanost. Temeljni ekonomski koncepti, teorija. Vrednost. Kapital. Skladi
330.3Dinamika gospodarstva. Gibanje v gospodarstvu
330.34Gospodarski razvoj
330.4Matematična ekonomija. Ekonometrija
330.5Družbena lastnina. Družbena sredstva. Družbeni produkt. Gospodarsko ravnotežje. Potrošnja. Življenjski standard
330.8Zgodovina ekonomskih teorij, doktrin, dogem
331Delo. Zaposlovanje. Sindikati**
331.1Teorija in organizacija dela. Odnosi med podjetji in zaposlenimi. Ergonomija
331.103Organizacija dela. Preučevanje in prenova organizacijskega procesa
331.105Različne stranke v odnosu med delodajalcem in delojemalcem. Delodajalci. Delavci. Sindikati
331.106Pogodbe o zaposlitvi
331.107Sodelovanje zaposlenega. Soodločanje. Delovna demokracija na delovnem mestu. Partnerski odnos zaposlenih pri načrtovanju in nadzoru
331.108Upravljanje s kadri. Zagotovitev sredstev za delovno silo. Delovni predpisi. Delovna disciplina
331.109Spori na delovnem mestu. Stavke
331.2Plače. Mezda. Honorar. Plačilo za delo
331.3Drugi delovni pogoji razen plače. Delovni čas. Dopust. Delavski prazniki
331.4Delovno okolje. Ureditev delovnega mesta. Higiena na delovnem mestu. Delovne nesreče
331.45Zaščita na delovnem mestu. Varnost pri delu
331.5Trg delovne sile. Trg dela. Zaposlovanje. Zaposlenost
331.54Zaposlitev. Poklic. Izbira poklica
331.548Poklicno usmerjanje in svetovanje
331.56Brezposelnost
332Regionalno gospodarstvo. Zemljiško gospodarstvo. Stanovanjsko gospodarstvo**
332.1Regionalna ekonomija. Področna ekonomija
332.2Ekonomika zemljišč. Zemljiška posest. Nepremičnine
332.26Lastniške omejitve
332.8Stanovanjska ekonomika
334Oblike organiziranja in sodelovanja v gospodarstvu
334.71Gospodarski sistemi. Obrtništvo
334.72Podjetja glede na njihovo lastništvo, vir financiranja in področje delovanja
334.73Zadruge
334.75Aranžmaji med podjetji itd. v tržnem gospodarstvu glede združevanja in sodelovanja. Krovni aranžma. Karteli. Konzorcij. Koncerni. Trusti
334.76Združevanje podjetij v centralno planskem gospodarstvu
334.788Gospodarska združenja z upravno funkcijo. Gospodarske zbornice. Trgovinske zbornice
336Finance
336.1Javne finance, državne finance na splošno
336.22Davki. Dajatve
336.24Zaračunavanje carine, kot vir prihodka
336.5Javna poraba. Javni izdatki. Javnofinančni odhodki. Državna poraba. Državni izdatki
336.7Denar. Monetarni sistem. Bančništvo. Borzništvo**
336.71Bančništvo. Bančno poslovanje.
336.74Denar. Valuta
336.748Denarni menjalni tečaji. Gibanje deviznih tečajev. Nihanje deviznih tečajev
336.76Trg vrednostnih papirjev. Denarni trg. Kapitalski trg. Zasebno skrbništvo, upraviteljstvo
336.77/.78Kreditiranje. Obrestovanje** (glej 336.77 ali 336.78)
336.77Posojilo. Gospodarska vloga posojila
336.78Obresti. Kapitalski donos. Igre na srečo
336(051)Finance. Javne finance. Davki. Carine**
338Menedžment gospodarstva. Gospodarsko načrtovanje. Proizvodnja. Storitve
338.1Gospodarsko stanje. Poslovni cikel. Razvoj gospodarske strukture. Rast
338.2Gospodarska politika
338.24Nadzor gospodarstva. Upravljanje gospodarstva. Gospodarske reforme
338.27Gospodarske napovedi. Gospodarsko napovedovanje
338.4Gospodarske panoge
338.48Turizem
338.5Cene. Oblikovanje cen. Stroški
338(051)Gospodarstvo (kompleksni gospodarski prikazi posameznih držav, regij ipd.). Ekonomska politika. Gospodarski plani. Cene**
338(497.4)Slovenija, gospodarstvo
339Trgovina. Tržišče. Marketing**
339.1Splošna vprašanja o trgovanju in trgovini
339.13Trg. Tržne analize. Ponudba in povpraševanje. Konkurenca
339.138Trženje
339.3Notranja trgovina. Domača trgovina
339.5Zunanja trgovina. Mednarodna trgovina
339.7Mednarodne finance. Mednarodna plačila. Mednarodni denarni trg in trg kapitala. Mednarodne banke
339.74Devizna politika. Instrumenti devizne politike
339.9Mednarodno gospodarstvo. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo
339.923Ekonomske unije. Ekonomske skupnosti. Gospodarski bloki
34Pravo. Pravoznanstvo
34(091)Pravna zgodovina
34(4/9)Pravni sistemi glede na krajevno razvrstitev
340.1Vrste in oblike prava
340.15Zgodovinski tipi prava in pravnih sistemov
340.6Pomožne pravne znanosti. Sodna psihologija. Sodna kemija. Sodna medicina
341Mednarodno pravo
341.1Mednarodne organizacije** (glej 341.1+341.217)
341.1+341.217Mednarodne organizacije
341.2Osebe in stvari v mednarodnem pravu
341.24Mednarodni pravni akti. Mednarodni sporazumi. Mednarodne pogodbe
341.3Vojno pravo. Mednarodni pravni odnosi v vojni
341.4Mednarodno kazensko pravo
341.6Mednarodna arbitraža. Mednarodno razsojanje. Mednarodna sodna pristojnost
341.7/.8Diplomatsko pravo. Pravo diplomacije. Konzularno pravo
342Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo
342.4Ustave. Zakonodajne skupščine. Nacionalne skupščine
342.5Državna oblast. Sistem in vloga izvršilnih organov
342.7Temeljne pravice. Človekove pravice. Pravice in dolžnosti državljana
342.8Volilno pravo. Volitve. Volilni sistemi
343Kazensko pravo. Kazniva dejanja
343.1Kazenskopravno sodstvo. Kazenska preiskava. Kazenski postopki
343.3/.7Posamezna kazniva dejanja. Posebni del kazenskega prava
343.8Kaznovanje. Izvršitev kazni. Preprečevanje kaznivih dejanj. Svarilo
343.9Kriminologija. Kazenskopravna znanost. Kriminalistika
344Specialno kazensko pravo. Pravo, ki ureja vojaške, pomorske in zračne sile
346Gospodarsko pravo. Pravo, ki ureja nadzor vlade nad gospodarstvom
347Civilno pravo
347.2Stvarno pravo. Nepremičnine. Premičnine
347.23Premoženje
347.4/.5Obligacijsko pravo
347.61/.64Družinsko pravo
347.65/.68Dedno pravo
347.7Gospodarsko pravo. Pravo gospodarskih družb
347.72Trgovske družbe
347.77Industrijska, gospodarska, znanstvena lastnina in lastništvo. Patentno pravo in pravo trgovske znamke
347.78Umetniška in literarna lastnina. Avtorske pravice. Zaščita avtorskih pravic
347.8Letalsko pravo, vesoljsko pravo, pravo etra
347.9Pravni postopek. Sodni uslužbenci in organizacija sodstva
348Cerkveno pravo. Kanonsko pravo. Versko pravo
349Posebne veje prava (socialno pravo, pravo varstva okolja, nuklearno pravo)
349.2Delovno pravo
349.4Zemljiško pravo. Stvarno pravo. Pravo prostorskega planiranja
35Javna uprava
35(497.4)Javna uprava v Sloveniji
351Posamične dejavnosti javne uprave
351.74/.76Policija. Vzdrževanje javnega reda in miru. Nadzor nad javno moralo
351.77Nadzor nad javnim zdravjem in higieno. Sanitarna kontrola
351.778.5Stanovanje. Nastanitve. Stanovanjska politika
351.78Nadzor nad javno varnostjo. Ukrepi za preprečevanje nesreč. Varnostna politika
352Najnižje ravni uprave. Lokalna uprava. Mestna uprava. Lokalne oblasti
353Sredinska raven uprave. Regionalna, provincionalna uprava. Regionalne oblasti
354Visoka, najvišja raven uprave. Osrednja, nacionalna vlada
355/359Vojaške zadeve. Umetnost vojskovanja. Vojaška znanost. Obramba. Oborožene sile
355.01Vojna. Sociologija vojne. Filozofija vojne. Militarizem
355.02Vojaška politika. Obrambna politika
355.3Splošna organiziranost oboroženih sil
355.4Vojne operacije na splošno. Taktika. Strategija. Vojskovališče
355.48/.49Vojaška zgodovina. Vojne. Vojni pohodi. Bitke. Vojaška junaštva
36Socialno delo. Socialna pomoč. Stanovanje. Zavarovalstvo
364Socialno skrbstvo
364.3Socialni prejemki. Socialni dodatki. Socialno zavarovanje. Socialna pomoč
364.4Področja dejavnosti v socialnem delu
366Potrošništvo
368Zavarovalstvo. Skupno kritje z delitvijo tveganja
368.914Pokojninsko zavarovanje
37Vzgoja in izobraževanje. Šolstvo. Pouk
37.01Temelji vzgoje in izobraževanja. Teorija. Pedagogika
37.014Politika vzgoje in izobraževanja. Vzgojnoizobraževalno delo in javno življenje
37.015Specialne pedagoške discipline in vede. Pedagoška psihologija
37.015.31Metode za razvoj umskih, intelektualnih, domišljijskih sposobnosti. Oblikovanje razuma in osebnosti
37.016Kurikulum
37.018Vzgojnoizobraževalna organizacija. Temeljne oblike, modeli vzgoje in izobraževanja
37.02Splošna vprašanja didaktike in metodike
37.03Oblikovanje razuma in osebnosti. Moralna, družbena, umetnostna, ekološka vzgoja** (glej 37.015.31)
37.091Organizacija vzgojnoizobraževalnih ustanov. Osebje
37.091.2Organizacija poučevanja, pouka, učni načrti
37.091.3:0/9Metodika pouka za posamezne predmete
37.091.3Učne metode in postopki. Oblike poučevanja in usposabljanja. Metodika pouka
37.091.4Vzgojnoizobraževalni sistemi
37.091.5Šolski red in disciplina
37.091.6Šolsko zemljišče in zgradbe. Učni pripomočki
37.091.64Šolska oprema. Učni materiali. Učila. Izobraževalna tehnologija
37.091.8Življenje učencev, dijakov in študentov
37(4/9)Izobraževalni sistemi v drugih državah
37(497.4)Izobraževalni sistem v Sloveniji
371Organizacija vzgoje in izobraževanja. Osebje** (glej 37.091)
371.2Organizacija vzgojnoizobraževalnega dela** (glej 37.091.2)
371.3:0/9Metodika pouka za posamezne predmete** (glej 37.091.3:0/9)
371.3Učne metode in postopki. Metodika pouka. Oblike pouka** (glej 37.091.3)
371.4Sistemi vzgoje in izobraževanja** (glej 37.091.4)
371.5Šolski red in disciplina. Kaznovanje** (glej 37.091.5)
371.6Šolsko poslopje. Šolsko zemljišče. Šolska oprema** (glej 37.091.6)
371.64/.69Oprema za učenje in poučevanje. Učila. Učna sredstva. Izobraževalna tehnologija** (glej 37.091.64)
371.8Življenje učencev, dijakov in študentov** (glej 37.091.8)
373Vrste šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo
373.2Predšolska vzgoja
373.3Osnovne šole. Prva šolska stopnja
373.5Srednje šole. Druga šolska stopnja
374Izobraževanje in vzgoja zunaj šole. Izobraževanje odraslih. Dodatno izobraževanje
376Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih družbenih skupin in oseb s posebnimi potrebami. Šole s prilagojenim programom
377Strokovno in poklicno izobraževanje. Visoke strokovne šole in inštituti. Politehnika. Višje strokovno izobraževanje
377.5Višje poklicno izobraževanje na srednji stopnji, ki vključuje priprave za vpis na univerzo (maturitetni tečaj)**
378Visoko šolstvo. Univerzitetni študij. Akademski študij
378.18Študentsko življenje, običaji, navade itd. Študentska društva. Študentska glasila** (glej 37.091.8)
378.4Univerze
378.6Posebne visoke strokovne šole z univerzitetnim statusom
378(4/9)Visoko šolstvo v drugih državah
378(497.4)Visoko šolstvo v Sloveniji
379.8Prosti čas in rekreacija. Amaterstvo. Naredi sam
39Etnologija. Etnografija. Ljudska kultura. Običaji. Kulturna antropologija
39(=163.6)Slovenska ljudska kultura. Slovenski ljudski običaji
391Narodne noše. Oblačilna kultura. Moda. Okras
392Običaji, šege in navade v zasebnem življenju
393/394Pogrebne svečanosti. Javno življenje. Družabno življenje. Ljudsko življenje** (glej 393 ali 394)
393Običaji in navade ob smrti. Pogrebne slovesnosti
394Družabno življenje. Ljudski prazniki. Ljudski plesi
395Družabni predpisi. Nazivi. Bonton. Voščila. Darila
396Feminizem. Ženske. Položaj žensk** (glej 305)
397Prvotna ljudstva. Indijanci. Cigani** (glej 316.35)
398Ljudsko slovstvo
398.3/.4Ljudsko verovanje. Praznovanja in prazniki. Nadnaravni svet
398(=163.6)Slovensko ljudsko slovstvo
398(497.4)Slovensko ljudsko slovstvo** (glej 398(=163.6))
5Naravoslovne vede
502/504Ekologija. Varstvo naravnih virov. Ogrožanje okolja in njegovo varstvo
502Varstvo okolja
502.1Okolje in družba. Varovanje in ohranjanje v splošnem smislu
502.131.1Trajnostni razvoj. Sonaravni razvoj
502.2Okolje kot celota
502.3/.7Deli okolja. Atmosfera. Hidrosfera
504Ogrožanje okolja
504.12Izčrpavanje okolja zaradi pretirane ali napačne rabe
504.4Škoda zaradi naravnih vzrokov. Naravne nesreče
504.5Škoda zaradi škodljivih snovi. Onesnaževanje okolja
504.7Globalno ogrevanje. Učinek tople grede
51Matematika
510Osnove matematike. Teorija množic. Matematična logika** (glej 510.3 ali 510.6)
510.3Teorija množic
510.6Matematična logika
511Teorija števil. Aritmetika. Elementarna teorija števil
512Algebra
512.5Splošna algebra
512.6Posebne veje algebre. Polja. Polinomi
514Geometrija
514.11Elementarna geometrija. Trigonometrija. Poligonometrija
514.18Opisna geometrija
514.7Diferencialna geometrija. Algebraične in analitične metode v geometriji
515.1Topologija
515.14Algebraična topologija
517Matematična analiza
517.1/.4Diferencialni račun. Integralski račun. Operatorski račun. Fourierove transformacije. Laplaceove transformacije
517.5Funkcijska teorija
517.52Vrste in zaporedja
517.9Diferencialne enačbe. Integralske enačbe. Druge funkcionalne enačbe. Končne diference. Variacijski račun. Funkcionalna analiza
519.1Kombinatorika
519.17Teorija grafov
519.2Verjetnost. Matematična statistika
519.6Računska matematika. Numerična analiza
519.68Računalnisko programiranje (teorija, jeziki, računalniška logika) (Programska oprema glej: 681.3.06)** (glej 004.42)
519.688Aplikativni računalniški programi** (glej 004.42)
519.7/.8Matematična kibernetika. Operacijsko raziskovanje**
519.7Matematična kibernetika
519.8Operacijsko raziskovanje
51-7Matematika v drugih vedah
51-8Rekreativna matematika in matematične igre
52Astronomija. Astrofizika. Raziskovanje vesolja
520Astronomski instrumenti in tehnike
521Teoretična astronomija. Nebesna mehanika
521.932Določanje časa z astronomskimi instrumenti
523Sončni sistem
524Zvezde. Zvezdni sistemi. Vesolje
528Geodezija. Pregled terena. Fotogrametrija. Daljinsko zaznavanje. Kartografija
528.7Aerofotogrametrija. Terestrična fotogrametrija
528.9Kartografija. Kartiranje (tekstne publikacije)
53Fizika
530.12Teorija relativnosti
530.14Sinteza načela stalnosti in spremenljivosti. Splošna atomistika. Kvantna teorija** (glej 530.145)
530.145Kvantna teorija. Kvantna mehanika
530.16Vzročnost. Načelo nedoločenosti**
531/533Mehanika
531/534Mehanika. Akustika**
531Splošna mehanika. Mehanika trdnih in togih teles
532Mehanika tekočin. Mehanika kapljevin
533Mehanika plinov. Aeromehanika. Fizika plazme
534Oscilacije. Valovi. Akustika
535Optika
536Termodinamika. Toplota. Statistična fizika
536.7Termodinamika. Toplotna energija** (glej 536)
537Elektrika. Magnetizem. Elektromagnetizem
538.9Fizika kondenzirane snovi. Fizika trdne snovi
539Fizikalna zgradba snovi
539.1Jedrska fizika. Atomska fizika. Molekularna fizika
539.16Radioaktivnost. Radioaktivni razpad
539.17Jedrske reakcije. Razcep. Verižne reakcije
539.18Fizika posameznih atomov
539.19Fizika posameznih molekul
539.2Lastnosti in sestava molekularnih sistemov
539.3Elastičnost. Deformacije. Mehanika elastičnih teles
539.4Trdnost. Trdnost pri obremenitvah
539.92Tribologija
54Kemija
542Praktična laboratorijska kemija. Preparativna in eksperimentalna kemija
543Analizna kemija
543.061Kvalitativna analiza. Detekcija. Identifikacija
543.062Kvantitativna analiza. Določitev količine
543.2/.9Analizne metode
544Fizikalna kemija
544.1Kemijska struktura snovi
544.3/.4Kemijska termodinamika. Kemijsko ravnotežje. Kemijska kinetika. Kataliza
544.5/.6Kemija procesov visokih energij. Elektrokemija
544.7Kemija površinskih pojavov in koloidov
546Anorganska kemija
546.1/.2Nekovine
546.3/.9Kovine
547Organska kemija
547.2/.4Aciklične spojine
547.5/.6Ciklične spojine
547.7/.8Heterociklične spojine
547.9Naravne snovi. Snovi neznane sestave
548/549Kristalografija. Mineralogija
55Geologija
550.3Geofizika
551.1/.4Splošna geologija
551.44Speleologija. Jame. Razpoke. Kraški pojavi
551.5Meteorologija
551.58Klimatologija
551.7Historična geologija. Stratigrafija
552Petrografija
553Ekonomska geologija. Nahajališča mineralnih surovin
556Hidrosfera. Voda na splošno. Hidrologija
556.3Hidrologija podzemnih voda. Hidrogeologija
556.5Hidrologija površinskih voda
56Paleontologija. Sistematska paleobotanika. Sistematska paleozoologija
57Biologija
572Fizična antropologija
574Splošna ekologija. Hidrobiologija
574.1Biološka raznovrstnost
575Splošna genetika. Splošna citogenetika
575.111Genom. Genomika
575.8Evolucija. Izvor vrst. Filogenija
576Celična in subcelična biologija. Citologija
577Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika
577.2Molekularne osnove življenja. Molekularna biologija. Molekularna genetika
578Virologija
579Mikrobiologija
579.6Uporabna mikrobiologija
58Botanika
581Splošna botanika. Fiziologija rastlin. Morfologija rastlin. Ekologija rastlin
581.9Fitogeografija. Flora
582Sistematska botanika
59Zoologija
591Splošna zoologija. Fiziologija živali. Anatomija živali. Ekologija živali
591.9Zoogeografija. Favna
592/599Sistematska zoologija
60Biotehnologija
602Procesi in tehnike v biotehnologiji
602.6/.7Gensko inženirstvo. Ustvarjanje modificiranih genov. Priprava gensko spremenjenih organizmov. Kloniranje
604Biotehnološki produkti. Gensko spremenjeni organizmi. Klonirani organizmi
608Posledice biotehnologije. Bioetika. Biološka varnost
61Medicina
611Anatomija. Anatomija človeka in primerjalna anatomija
612Fiziologija. Fiziologija človeka in primerjalna fiziologija
613Higiena. Zdravje in higiena
613.2Dietetika. Prehrana
613.8Zdravje in higiena živčevja. Zdravje in etika. Odvisnosti
613.9Zdravje in higiena glede na raso, starost in spol
614Javno zdravje in higiena
614.2Javna in poklicna organizacija zdravstva
614.8Nezgode. Preprečevanje nezgod. Zaščita pred nezgodami
614.84Požari. Protipožarna zaščita. Gasilstvo
614.88Prva pomoč. Reševalna služba. Rdeči križ
615Farmacija. Farmakologija
615.2Zdravila glede na njihov glavni učinek
615.3Zdravila glede na njihov izvor
615.32Snovi naravnega izvora in njihove mešanice
615.4Farmacevtski preparati. Medicinski materiali in oprema
615.8Fizioterapija. Fizikalna terapija. Radioterapija. Nemedicinske metode zdravljenja. Alternativna medicina
615.82/.84Medicinska rehabilitacija. Fizioterapija. Radioterapija. Masaža
615.851Psihoterapija
615.89Ljudska medicina. Domača zdravila
615.9Splošna toksikologija. Strupi in zastrupitve (intoksikacije)
616Patologija. Klinična medicina
616.1/.4Interna medicina
616.1Bolezni krvnega obtoka in krvnih žil. Kardiovaskularne bolezni. Hematologija
616.2Bolezni dihal
616.21Otorinolaringologija
616.3Bolezni prebavil. Gastroenterologija
616.31Stomatologija. Ustna votlina. Bolezni ust in zob
616.379Langerhansovi otočki. Sladkorna bolezen
616.4Bolezni limfnega sistema, hematopoetskih organov, endokrinih žlez
616.5Koža. Klinična dermatologija. Kožne bolezni
616.6Patologija urogenitalnega sistema. Bolezni sečil in spolnih organov. Urologija
616.7Patologija lokomotoričnih organov. Skelet in lokomotorični sistem
616.8Nevrologija. Nevropatologija. Živčevje
616.89Psihiatrija. Psihopatologija. Duševne motnje. Duševne bolezni. Vedenjske in čustvene motnje
616.9Infekcijske bolezni. AIDS. Venerologija
616-001Poškodbe. Rane
616-002Vnetje. Hiperemija. Sluznična kongestija
616-006Tumorji. Neoplazme. Onkologija
616-053.2Pediatrija. Bolezni otrok
616-053.9Geriatrija. Bolezni starejših ljudi
616-057Medicina dela. Poklicne bolezni
616-058Socialna incidenca bolezni. Bolezni glede na socialni status. Socialna medicina
616-07Semiologija. Simptomatologija. Diagnostika
616-083Zdravstvena nega. Nega bolnika. Higiena bolnika
616-083.98Urgentna medicina
616-084Profilaksa. Ukrepi javnega zdravstva. Preventivna medicina
616-089Kirurško zdravljenje. Operativne tehnike. Kirurgija
616-092Patološka fiziologija. Procesi, načini razvoja bolezni. Patogeneza
616-097Antigeni. Protitelesa. Imunologija
617Kirurgija
617.3Ortopedija
617.7Oftalmologija. Očesne bolezni
618Ginekologija. Porodništvo** (glej 618.1 ali 618.2/.7)
618.1Ginekologija. Patologija ženskih spolnih organov
618.2/.7Porodništvo. Nosečnost. Poporodna doba
62Inženirstvo. Tehnologija na splošno
620.1/.2Preiskava materiala. Napake v materialu. Zaščita materiala. Nauk o materialih
620.3Nanotehnologija
620.9Energetika na splošno
620.92/.98Alternativni viri energije
621Strojništvo
621.039Jedrska tehnika. Atomska industrija
621.039.58Problemi varnosti pri jedrskih fisijskih reaktorjih
621.039.7Ravnanje z radioaktivnimi odpadki
621.1Proizvodnja in izkoriščanje vodne pare. Parni pogonski stroji
621.22Hidravlična energija. Hidravlični stroji
621.3Elektrotehnika
621.31Elektroenergetika
621.311Elektrarne. Električna omrežja. Elektrifikacija
621.313/.314Električni stroji. Pretvarjanje električne energije. Transformatorji. Usmerniki
621.317Električna merjenja
621.35/.36Elektrokemijska tehnika. Termoelektrotehnika
621.38Elektronika. Rentgenska tehnika
621.39Telekomunikacijska tehnika
621.396/.398Radiotehnika. TV tehnika. Video tehnika
621.4Toplotni pogonski stroji (razen parnih)
621.5/.6Pnevmatski stroji. Hladilna tehnika. Kompresorji. Postopki s plini. Skladiščenje in distribucija
621.7Obdelava z deformacijo. Obdelava brez odrezovanja. Toplotna obdelava
621.7+621.9Obdelava materiala
621.74Livarstvo
621.791Varilstvo
621.798Pakiranje. Oprema in stroji za pakiranje
621.8Strojni elementi. Dvigala. Mazanje
621.9Obdelava z odrezovanjem. Obdelava pločevine. Globoki vlek
622Rudarstvo. Rudarska tehnika. Rudarska dela
622.3Rudarstvo (posamezne panoge npr.: pridobivanje nafte, premogovniki...)
622.7Bogatenje mineralnih surovin
622.8Jamske nesreče. Nevarnost v jami
623Vojna tehnika
624Gradbena tehnika. Gradbeništvo (Gradbena dela GLEJ: 69, Gradbeni materiali GLEJ: 691, Gradbeni deli GLEJ: 692)
624.04Gradbena statika
624.07Gradbene konstrukcije
624+69Gradbena tehnika. Gradbeništvo**
625Tehnika kopenskih prometnih poti. Gradnja železnic, cest in poti
625.1Železniške proge, gradnja
625.7/.8Ceste, gradnja
626/627Hidrotehnika
628Sanitarna tehnika. Zdravstvena tehnika. Voda. Sanitarne naprave. Svetlobna tehnika
628.1Oskrba z vodo. Priprava vode. Uporaba vode
628.3Odpadne vode
628.4Komunalna higiena
628.5Industrijska higiena. Tehnična zaščita
629Tehnika vozil
629.3Tehnika kopenskih vozil (razen tirnih)
629.4Tehnika tirnih vozil
629.5Tehnika vodnih plovil
629.7Tehnika zračnih vozil. Astronavtika. Vesoljska tehnika
62-5Obratovanje in regulacija strojev in procesov
63Kmetijstvo ter sorodne vede in tehnologije
630Gozdarstvo
630*1Okoljski dejavniki. Biologija gozda
630*2Gojenje gozdov
630*3Študij dela v gozdarstvu. Sečnja in prevoz lesa. Gozdarsko inženirstvo
630*4Poškodbe in varstvo gozdov
630*5Dendrometrija. Prirastek, rast in struktura sestojev
630*6Urejanje gozdov. Ekonomika gozdarskega poslovanja
630*7Trženje gozdnih proizvodov. Ekonomika gozdnega transporta in lesne industrije
630*8Gozdni proizvodi in njihova uporaba
630*9Gozdovi in gozdarstvo z nacionalnega vidika. Gozdarska politika. Družbenoekonomski vidik gozdarstva
631Kmetijstvo
631.147Ekološko in organsko kmetijstvo. Ekološke kmetije
631.4Pedologija. Raziskovanje tal
631.5Kmetijska dela
632Poškodbe rastlin. Rastlinske bolezni. Rastlinski škodljivci. Varstvo rastlin
633Poljščine. Poljedelstvo
634.1/.7Sadjarstvo
634.8+663.2Vinogradništvo. Vinarstvo. Enologija
635Vrtne rastline. Vrtnarstvo
635.9Okrasne rastline. Okrasno vrtnarstvo
636/637Živinoreja. Proizvodi domačih živali**
636Živinoreja na splošno. Vzreja domačih živali
636.09:616Bolezni domačih živali
636.09Veterinarstvo
636.1/.9Domače živali
636.6/.9Male živali. Hišni ljubljenčki
637Proizvodi domačih živali in divjadi
638Gojenje žuželk in drugih členonožcev. Čebelarstvo. Čebelji proizvodi
639Lov. Ribolov. Ribogojstvo
639.34Gojenje okrasnih rib. Akvaristika
64Gospodinjstvo. Stanovanje
640Vrste gospodinjstev. Gostinstvo. Hotelirstvo
641Živila. Kuhanje
654Telekomunikacije in službe obveščanja (organizacija, servisi)
655Grafična industrija. Tiskarstvo. Založništvo. Knjigotrštvo
655.1Tiskarstvo
655.4/.5Založništvo in knjigotrštvo
656Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa
656.052Upravljanje vozil. Navigacija. Manevriranje
656.1Cestni transport. Cestni promet
656.2Železniški transport. Železniški promet
656.6Pomorski promet. Promet po vodi. Plovba
656.7Zračni transport. Zračni promet
656.8Poštne službe in administracija
656.835Poštne znamke. Filatelija
657Knjigovodstvo
657.3Proračuni. Zapiranje računov. Poslovne knjige. Bilance
657.4Konti. Konti planov. Stroškovno računovodstvo
657.6Kontrola. Pregled knjigovodskega poslovanja
658Poslovni menedžment, administracija. Komercialna organizacija
658.1Oblike podjetij. Finance
658.14/.17Financiranje.Kapitalizacija. Poslovne finance
658.152Vlaganje kapitala. Osnovna sredstva. Investicije. Koriščenje investicijskega kapitala
658.2Stavbe in prostori. Obratna sredstva
658.3Medčloveški odnosi v podjetju. Kadrovsko upravljanje
658.5Inženiring in planiranje. Menedžment in kontrola proizvodnje
658.562Kontrola operacij. Nadzor proizvodnje. Kontrola in inšpekcija kvalitete
658.6/.9Trgovinska tehnika. Nabava. Prodaja** (glej 658.6 ali 658.7 ali 658.8)
658.6Komercialna organizacija in praksa. Blago. Servisi
658.7Kupovanje. Nabava. Upravljanje z zalogami
658.8Prodaja. Distribucija
659Stiki z javnostjo. Reklama**
659.1Oglaševanje
659.2:004Informatika
659.2:681.3Informatika** (glej 659.2:004)
659.2Informacije. Informiranje. Informacijski sistemi
659.3/.4Obveščanje javnosti. Stiki z javnostjo. Množične komunikacije. Množični mediji** (glej 659.3 ali 659.4)
659.3Množično komuniciranje. Obveščanje najširše javnosti
659.4Odnosi z javnostmi
66Kemijska tehnologija. Kemijske in sorodne industrije
66.02Kemijska procesna tehnika in oprema na splošno
661Kemikalije. Kemijski produkti
662Eksplozivi. Goriva
663Industrijska mikrobiologija. Industrijska mikologija. Pivovarstvo, vrenja. Industrija pijač. Industrija poživil
664Proizvodnja in konzerviranje živil
665Olja. Maščobe. Voski. Adhezivi. Gume. Smole
665.5Eterična olja. Parfumerija. Kozmetika. Kozmetični izdelki
665.6/.7Procesi in produkti industrije nafte in sorodnih industrij
666Industrija stekla. Keramika. Cement in beton
667Industrija barvil
669Metalurgija
669.1Črna metalurgija. Železo in jeklo
669.2/.8Metalurgija neželeznih kovin. Neželezne kovine
67/68Razne industrije, obrti in rokodelstva
674Lesna industrija
675Usnjarska industrija, vključno z izdelavo krzna in umetnega usnja
676Industrija celuloze, papirja in kartona
677Tekstilna industrija
678Industrija makromolekulskih snovi. Industrija kavčuka. Industrija umetnih snovi
681Fina mehanika in instrumenti
681.3Računalniki. Strojna oprema. Avtomatska obdelava podatkov** (glej 004.3)
681.3.06Računalniki. Programska oprema. (Računalniško programiranje (teorija,jeziki,logika) glej: 519.68)** (glej 004.4)
681.324Računalniške mreže** (glej 004.7)
681.5Avtomatska kontrola. Inteligentni sistemi
681.8Tehnična akustika (Glasbila glej: 780.6/.7)
684Pohištvene in podobne industrije. Proizvodnja pohištva. Tapetništvo
687Oblačilna industrija. Kozmetična industrija in podobne obrti
69Gradbeništvo. Gradbeni materiali. Gradbene obrti in dela
691Gradiva. Konstrukcijski deli
692Gradbeni deli in stavbni elementi
693Zidarstvo
694Lesena gradnja. Tesarstvo. Stavbno mizarstvo
696Sanitarne, plinske, parne in električne naprave v poslopjih in ustrezne inštalaterske obrti
697Ogrevanje. Zračenje. Hlajenje. Klimatizacija zgradb
699.8Zaščita gradbenih objektov. Toplotna zaščita. Zvočna zaščita. Potresno varna gradnja
7Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport
7.01Teorija in filozofija umetnosti. Principi oblikovanja, proporcev, optičnega učinka
7.02Tehnika. Obrtna spretnost
7.025Škoda, kvarjenje, odstranitev umetnin. Ohranjanje, zaščita umetnin
7.03Umetniška obdobja in faze. Šole, stili, vplivi
7.036/.038Sodobna, abstraktna umetnost
7.04Motiv in vsebina umetniške upodobitve. Ikonografija. Ikonologija. Dekoracija. Okras
7.046Cerkvena umetnost** (glej 7.04)
7.05Uporaba umetnosti v industriji, trgovini, doma, v vsakdanjem življenju. Industrijsko, komercialno oblikovanje itd.
7.07Poklici in dejavnosti v zvezi z umetnostjo in razvedrilom
7(1/9)Umetnost glede na krajevno razvrstitev
71/72Prostorsko urejanje. Urbanizem. Arhitektura** (glej 71 ali 72)
71Urejanje prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja. Pokrajine, parki, vrtovi
711.4Urbanizem. Urbani razvoj. Pozidana območja. Urbane aglomeracije. Naselja
712Urejanje krajine (naravne in načrtovane)
719:502Naravni spomeniki** (glej 719)
719:7Umetnostni spomeniki** (glej 719)
719Varstvo podeželskih in mestnih javnih dobrin
72Arhitektura
72.01Teorija in filozofija arhitekture. Načela načrtovanja, proporcev, optičnega učinka
72.03Obdobja in faze v arhitekturi. Šole, stili, vplivi
72.04Arhitektonski detajli in dodelave
72.05Deli in prostori, načrtovanje za posebno uporabo
72.071Arhitekti
72(1/9)Arhitektura glede na krajevno razvrstitev
725Javne, upravne, poslovne, industrijske zgradbe. Posvetna arhitektura
726Religiozna, cerkvena arhitektura. Cerkvene in pokopališke zgradbe
727Zgradbe za izobraževalne, znanstvene in kulturne namene
728Stanovanjska arhitektura. Stanovanjske zgradbe
728.8Velike stanovanjske zgradbe. Gradovi. Graščine. Dvorci
728.81Gradovi. Graščine. Dvorci** (glej 728.8)
73/76Upodabljajoče umetnosti
73/76(083.824)Razstavni katalogi upodabljajočih umetnosti
73Likovna umetnost (kiparstvo in umetna obrt)
730Skulpture splošno. Kiparstvo
730.03Obdobja in faze v kiparstvu
730.071Kiparji
730(1/9)Kiparstvo glede na krajevno razvrstitev
737Numizmatika
74Risanje. Oblikovanje. Uporabna umetnost
741.5Karikature. Satirične in humoristične risbe
744Linearno in geometrično risanje. Tehnično risanje
745/749Industrijska in domača umetnost in obrt. Uporabna umetnost
745/749(083.824)Razstavni katalogi uporabne umetnosti
746Ročna dela. Umetniško pletenje, kvačkanje, vezenje
747Notranja oprema
75Slikarstvo
75.03Obdobja in faze v slikarstvu. Slikarske šole, stili, vplivi
75.071Slikarji. Grafiki
75(1/9)Slikarstvo glede na krajevno razvrstitev
76Grafična umetnost. Grafika
766Uporabna grafična umetnost. Komercialna grafika
77Fotografija in podobni postopki
77.02Fotografski postopki
77.03/.08Vrste fotografiranja in fotografij
77.04Umetniška fotografija. Fotografije glede na motiv
77.04(083.824)Razstavni katalogi umetniške fotografije
77.071Fotografi** (glej 77-051)
778Posebne fotografske tehnike. Reprografija. Mikrografija. Projekcija
778.5Kinematografija. Filmska fotografija
77-051Fotografi
78:37Glasbena vzgoja. Glasba (učbeniki)
78Glasba
78.01Filozofija glasbe
78.03Obdobja in razvojne stopnje v zgodovini glasbe. Šole, slogi in vplivi
78.07Poklici in dejavnosti v glasbi
78.08Glasbene oblike
78(1/9)Glasba glede na krajevno razvrstitev
78(497.4)Slovenska glasba
780.6/.7Glasbila. Glasbeni inštrumenti. Glasbeni pripomočki
780.8Glasba za posamezne inštrumente
781Teorije glasbe
782/785Glasbene zvrsti** (glej 782, 783, 784, 784.9 ali 785)
782Odrska glasba. Opera
783Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba
784Vokalna glasba
784.4Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke
784.6Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi
784.66Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd.** (glej 784.6)
784.9Vokalna tehnika. Pouk petja. Solfeggio
785Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz
786/789Glasba za posamezne inštrumente (Glasbeni inštrumenti glej: 780.6/.7)** (glej 780.8)
791Kinematografija. Film
791.2Filmske zvrsti, žanri. Filmski motivi
791.228Animacija. Risanke (animirani filmi)
791.229.2Dokumentarni filmi
791.3Filmska estetika, teorija in kritika
791.6Film kot industrija. Filmska produkcija. Režija. Igra
791.7/.8Javna igrišča, zabavišča, cirkusi in druge predstave za zabavo
791(1/9)Film glede na krajevno razvrstitev
791(497.4)Slovenski film
792Gledališče. Gledališke predstave
792.02/.09Gledališki umetniki. Gledališka tehnika** (glej 792.02 ali 792.07)
792.02Gledališka tehnika. Režija. Igra. Vloge
792.07Poklici in dejavnosti v zvezi z gledališčem
792.2/.9Gledališke zvrsti
792(1/9)Gledališče glede na krajevno razvrstitev
792(497.4)Slovensko gledališče
793/794Družabne zabave. Ples. Igre s kartami. Namizne igre** (glej 793.2/.8 ali 794.1/.9)
793.2/.8Družabna zabava in razvedrilo. Umetnost giba. Ples. Družabne igre
794.1/.9Namizne igre. Šah. Igre s kartami. Igre na srečo
796/799Šport. Športne igre
796.01Šport, teorija. Metodologija. Trening. Etika. Estetika. Kineziologija
796.02/.09Tehnična vprašanja športa. Športna gibanja. Taktika. Pravila. Tekmovanja
796.07Načini športnega udejstvovanja. Športniki
796.1/.2Igre in rekreacija na prostem. Otroške igre
796.3Igre z žogo
796.4Gimnastika. Akrobatika. Atletika
796.5Popotništvo. Hoja. Pohodništvo. Pešačenje. Korakanje. Gorništvo. Taborjenje
796.6/.7Športi na kolesih. Kolesarjenje. Kotalkanje. Avtomobilizem. Motociklizem
796.8Borilni športi. Samoobrambni športi. Težka atletika. Preizkusi moči
796.9Zimski športi. Igre na ledu. Smučanje. Sankanje
797Vodni športi. Športi v zraku
798/799Konjeništvo. Lov. Ribolov. Strelstvo** (glej 798 ali 799)
798Jahanje in vožnja s konji. Jahalni šport in športi z drugimi živalmi
799Športni ribolov. Športni lov. Streljanje in streljanje v tarčo
80Filologija (splošno)**
801.6Prozodija: meter, ritem, rima in teorija verza
801.7Pomožne vede in filologija. Hermenevtika. Tekstna kritika
801.73Hermenevtika. Tekstna kritika, interpretacija, razlaga. Ocena. Eksegeza** (glej 801.7)
808Govorništvo. Učinkovita raba jezika. Kreativno pisanje
81:1Filozofija jezika**
81Jezikoslovje in jeziki
81'1Splošno jezikoslovje
81'22Splošna teorija znamenj v razmerju do jezikoslovja. Znamenjeslovje. Semiotika
81'23Duševnostno jezikoslovje (psiholingvistika). Psihologija jezika
81'24Praktično znanje jezikov (Učbeniki glej: posamezni jeziki)
81'25Teorija prevajanja. Prevajanje
81'27Družbenostno jezikoslovje. Raba jezika
81'28Narečjeslovje. Zemljepisno jezikoslovje. Področno jezikoslovje
81'32Matematično jezikoslovje
81'33Uporabno jezikoslovje
81'34Glasoslovje. Fonologija
81'36Slovnica
81'373Besedoslovje. Etimologija. Besedotvorje
81'374Slovaropisje. Leksikografija. Slovarji: sestava in vsebina
81'38Stilistika
81'42Besediloslovje. Razčlemba besedovanja
811Jeziki
811.1Indoevropski jeziki, razen orientalskih (Orientalski indoevropski jeziki glej: 811.2/.3)
811.11Germanski jeziki
811.111Angleščina
811.111(075)Angleščina (učbeniki)
811.112Nemščina** (glej 811.112.2)
811.112.2Nemščina
811.112.2(075)Nemščina (učbeniki)
811.124Latinščina (klasična in moderna)
811.124+811.14Klasični jeziki
811.13Romanski jeziki
811.131.1Italijanščina
811.131.1(075)Italijanščina (učbeniki)
811.133.1Francoščina
811.133.1(075)Francoščina (učbeniki)
811.134.2Španščina
811.134.2(075)Španščina (učbeniki)
811.14Grščina (klasična in moderna)
811.16/.17Slovanski jeziki. Baltski jezik
811.161Ruščina. Drugi vzhodnoslovanski jeziki
811.161.1(075)Ruščina (učbeniki)
811.162Zahodnoslovanski jeziki
811.163Južnoslovanski jeziki
811.163.4Srbščina. Hrvaščina
811.163.4(075)Srbščina (učbeniki). Hrvaščina (učbeniki)
811.163.41/.42Srbohrvaščina** (glej 811.163.4)
811.163.6Slovenščina
811.163.6(075)Slovenščina (učbeniki)
811.18Albanščina
811.2/.3Ostali indoevropski jeziki. Mrtvi jeziki
811.21/.41Drugi indoevropski jeziki. Orientalski jeziki. Hamitski jeziki** (glej 811.2/.3 ali 811.4)
811.4Afro-azijski jeziki (hebrejščina, arabščina). Jeziki podsaharske Afrike
811.51/.71Azijski jeziki. Finščina. Madžarščina
811.8Indijanski jeziki
811.9Umetni jeziki
81-11Jezikoslovne šole in smeri
82:111.852Literarna estetika. Literarni okus
82Književnost
82.0Literarna teorija, literarne študije in literarna tehnika. Literarna veda
82.02Literarne šole, smeri, tokovi in gibanja
82.09Literarna kritika. Literarne študije
821Književnosti posameznih jezikov
821.0Svetovna književnost (študije)
821.09Svetovna književnost (študije)** (glej 821.0)
821.1/.8Književnost posameznih narodov
821.1Germanske književnosti** (glej 821.11)
821.1.09Germanske književnosti (študije)** (glej 821.11)
821.11Germanske književnosti
821.11.09Germanske književnosti (študije)
821.111Angleška književnost
821.111.09Angleška književnost (študije)
821.111(...)Ostale angleške književnosti, dežel Commonwealtha, Kanade, Avstralije (vključno študije)
821.111(73)Ameriška književnost
821.111(73).09Ameriška književnost (študije)
821.112.2Nemška književnost (vključno avstrijska, švicarska, jidiš)
821.112.2.09Nemška književnost (študije)
821.124Latinska književnost (vključno študije)
821.124.09Latinska književnost (študije)** (glej 821.124)
821.124+821.14Klasične književnosti (vključno študije)
821.13Romanske književnosti (vključno študije)
821.131.1Italijanska književnost
821.131.1.09Italijanska književnost (študije)
821.133.1Francoska književnost
821.133.1.09Francoska književnost (študije)
821.134.2Španska književnost
821.134.2.09Španska književnost (študije)
821.134(7/8)Latinskoameriške književnosti
821.134(7/8).09Latinskoameriške književnosti (študije)
821.14Grška književnost (vključno študije)
821.14.09Grška književnost (študije)** (glej 821.14)
821.16/.17Slovanske književnosti. Baltske književnosti
821.16.09Slovanske književnosti (študije)
821.161.1Ruska književnost
821.161.1.09Ruska književnost (študije)
821.162.1Poljska književnost (vključno študije)
821.162.3/.4Češka književnost. Slovaška književnost** (glej 821.162.3, 821.162.4)
821.162.3Češka književnost (vključno študije)
821.162.4Slovaška književnost (vključno študije)
821.163Južnoslovanske književnosti (vključno študije)
821.163.4Srbska in hrvaška književnost** (glej 821.163.41 ali 821.163.42)
821.163.4.09Srbska in hrvaška književnost (študije)** (glej 821.163.41 ali 821.163.42)
821.163.4(497.6)Srbska in hrvaška književnost v BiH (vključno študije)
821.163.41Srbska književnost (vključno študije)
821.163.42Hrvaška književnost (vključno študije)
821.163.6Slovenska književnost
821.163.6.09Slovenska književnost (študije)
821.163.6(075)Slovenska književnost (čitanke, učbeniki)
821.163.6-93Slovenska mladinska književnost (vključno študije)
821.18Albanska književnost
821.2/.3Orientalske književnosti (vključno študije)
821.21/.41Orientalske književnosti. Semitske književnosti (vključno študije)** (glej 821.2/.3 ali 821.4)
821.4Afro-azijske književnosti (hebrejska, arabska). Književnosti podsaharske Afrike (vključno študije)
821.51/.71Uralo-altajske književnosti. Azijske književnosti (vključno študije)
821.511.141Madžarska književnost (vključno študije)
821.8Ameriška književnost domorodcev. Ameriške indijanske književnosti
821.81/.82Indijanske književnosti** (glej 821.81/.87)
821.81/.87Indijanske književnosti (vključno študije)** (glej 821.8)
902/904Arheologija**
902Arheologija. Arheološke metode in tehnike
903/904Prazgodovina. Kulturni ostanki zgodovinskih dob
908Preučevanje področij. Preučevanje krajev. Domoznanstvo
908(4)Domoznanstvo evropskih držav
908(497.4)Domoznanstvo Slovenije
908(497.4A/Ž)Domoznanstvo posameznih krajev v Sloveniji
908(5/9)Domoznanstvo neevropskih držav
91Geografija. Raziskovanje Zemlje in posameznih držav. Potovanja
910.1Geografija kot znanost. Metodologija
910.4Potovanja. Odprave
911Splošna geografija. Znanost o geografskih faktorjih (sistematska geografija). Teoretična geografija. Fizična geografija. Družbena geografija
912Neliterarni, netekstovni prikazi regije. Zemljevidi. Atlasi. Globusi
913Regionalna geografija
913(4)Geografija evropskih držav
913(497.4)Geografija Slovenije
913(497.4A/Ž)Geografija posameznih krajev v Sloveniji
913(5/9)Geografija neevropskih držav
929Biografske in sorodne študije. Osebne biografije in skupinske biografije
929.5Genealogija
929.6/.9Heraldika. častni naslovi. Odlikovanja. Zastave
929(=163.6)Osebne in skupinske biografije Slovencev
93/94Zgodovina
930Zgodovinska znanost. Zgodovinopisje. Filozofija zgodovine
930.2Metodologija zgodovine. Pomožne zgodovinske vede. Diplomatika. Epigrafika
930.25Arhivistika. Arhivi
930.85Zgodovina civilizacije. Kulturna zgodovina
930.85(497.4)Kulturna zgodovina Slovenije
94(100)Svetovna zgodovina
94(100)".../04"Splošna antična zgodovina. Zgodovina antičnih ljudstev
94(100)".../05"Svetovna zgodovina, stari vek** (glej 94(100)".../04)
94(100)"04/18"Splošna srednjeveška in novoveška zgodovina
94(100)"05/..."Svetovna zgodovina, srednji in novi vek** (glej 94(100)"04/18" ali 94(100)"19/20)
94(100)"19/20"Splošna zgodovina 20. in 21. stoletja
94(100)"1914/1918"Prva svetovna vojna
94(100)"1939/1945"Druga svetovna vojna
94(3)Zgodovina antičnega sveta
94(37)Zgodovina antičnega Rima
94(38)Zgodovina antične Grčije
94(4)Zgodovina Evrope
94(4)"0375/1492"Zgodovina Evrope v srednjem veku
94(4)"1492/1914"Zgodovina Evrope v novem veku
94(4)"19/20"Zgodovina Evrope v 20. in 21. stoletju
94(41/49)Zgodovina posameznih evropskih držav
94(497.1)Zgodovina Jugoslavije (do 1991)
94(497.4)Zgodovina Slovenije
94(497.4A/Ž)Zgodovina posameznih krajev v Sloveniji
94(5/9)Zgodovina neevropskih držav