COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

F Vodenje bibliografij v sistemu COBISS

F.8 Bibliografski zapis za izvedeno delo (dogodek)

Bibliografske zapise za izvedena dela (dogodke) ustvarjamo zaradi bibliografij, predvsem bibliografij raziskovalcev, ki jih pripravljajo njihove matične ustanove. Za druge namene jih praviloma ne uporabljamo. Sam zapis za dogodek oblikujemo, kadar za določeno intelektualno ali umetniško delo ni na voljo njegova pojavna oblika na fizičnem mediju ali spletu. Pri oblikovanju bibliografskih zapisov za tovrstna dela si pomagamo z dokumenti, ki so z dogodkom povezani in so nam v času katalogizacije na voljo.

V postopku katalogizacije je treba imeti v mislih, da je namen naše katalogizacije dokumentirati delo, ki je z dogodkom predstavljeno. Dokumenti, ki jih imamo na voljo pri katalogizaciji, so le vir informacij, ne pa predmet naše katalogizacije.

S konsistentnim opisom izvedenih del (dogodkov) je omogočeno:

 • jasno ločevanje zapisov za izvedena dela od drugih zapisov;

 • iskanje zapisov za izvedena dela po osnovnih kriterijih (avtor, naslov, tema, tipologija dokumenta, vrsta zapisa);

 • izpisovanje zapisov v bibliografijah raziskovalcev.

Zapise kreiramo samo za že uresničene dogodke, nikoli za napovedane dogodke.

KREIRANJE ZAPISA ZA IZVEDENO DELO

Pri kreiranju zapisa za izvedeno delo upoštevamo naslednje:

 1. Zapis mora vsebovati minimalni obseg podatkov, ki so potrebni za identifikacijo izvedenega dela (dogodka).

 2. Kodirani podatki so predvsem namenjeni identifikaciji zapisa in ne dela.

 3. Naslov in podatki o odgovornosti morajo čim bolj natančno identificirati izvedeno delo (dogodek) in njegov kontekst.

 4. Pri oblikovanju naslova in navedbe odgovornosti si lahko pomagamo z interpretacijo in ekstrakcijo informacij iz sekundarnih virov.

 5. Opombe so namenjene informacijam o viru podatkov in dodatnim pojasnilom o dogodku.

 6. Izvedeno delo (dogodek) nima javno dostopnega nosilca vsebine, zato v zapisu ni ne oznake gradiva in ne podatka o gradivu in založništvu.

 7. Če se dokumenti, povezani z izvedenim delom (dogodkom), hranijo v osebnem arhivu avtorja ali v arhivu ustanove, lahko opozorimo na pogoje uporabe.

 8. Vrsto avtorstva, ki povezuje delo in osebo ali korporacijo, navajamo glede na podatke v sekundarnem viru.

Pri izbiri del, za katera oblikujemo zapise za izvedena dela, upoštevamo Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.

V nadaljevanju so opisana polja formata COMARC/B v zapisih za izvedena dela. Pri nasvetih za oblikovanje podatkov v bibliografskem zapisu za izvedeno delo smo izhajali iz veljavnih katalogizacijskih pravil za knjižno gradivo, mednarodnih pravil za opis arhivskega gradiva ter iz katalogizacijske prakse, ki se že vrsto let oblikuje v sistemu COBISS ob vodenju osebnih bibliografij raziskovalcev.

Zapis za izvedeno delo kreiramo v maski vnosa N (neknjižno gradivo).

Sekundarni viri podatkov

Bibliografske zapise za dogodke oblikujemo na osnovi sekundarnih virov, ki napovedujejo, povzemajo ali komentirajo izvedeno delo, ki je predmet bibliografskega zapisa. Med sekundarne vire uvrščamo: programe dogodkov, vabila, radijske, televizijske, časopisne ali spletne napovednike, prikaze in komentarje v tiskanih ali elektronskih medijih ipd.

0XX Blok za identifikacijo

V podpolje 001b – Vrsta zapisa vnesemo kodo "u" – dogodki, v podpolje 001c – Bibliografski nivo pa kodo "d" – izvedeno delo. V podpolje 001t – Tipologija dokumentov/del* lahko vpišemo le tipologijo, ki se začne s številko 3.

1XX Blok za kodirane podatke

V zapis za izvedeno delo (dogodek) obvezno vnašamo podatek o letu dogodka v podpolje 100c – Leto izida 1, saj ga potrebujemo pri razvrščanju bibliografskih enot v osebni bibliografiji.

Podpolje 101a – Jezik besedila dodamo le v zapis za delo (dogodek), ki je bilo brez dvoma izvedeno ali v govorni ali peti obliki, jezik (lahko tudi več jezikov) pa je znan.

Vnos v podpolje 102a – Država ne sodi v sklop priporočenih polj in podpolj v zapisu za izvedeno delo, vendar ga za namen statistike dogodkov po posameznih državah lahko uporabljamo za vnos kode za kraj dogodka.

Drugih kodiranih podatkov ne vnašamo.

2XX Blok glavnega opisa

Zapisi za izvedena dela vsebujejo naslov, ki ga katalogizator dodeli na osnovi dokumentov, povezanih z dogodkom. Namen naslova je identificirati delo in označiti kontekst dogodka, v katerem je delo izvedeno. Zato so naslovi jedrnati in po možnosti vključujejo:

 • temo izvedenega dela (dogodka) in vrsto dogodka,

 • osebe ali ustanove, ki so povezane z dogodkom,

 • kontekst dogodka,

 • čas in kraj dogodka.

Načeloma mora biti naslov v jeziku katalogizacije. Če pa smo v njem uporabili dele besedila iz sekundarnega vira, je lahko tudi v jeziku sekundarnega vira.

V podpolje 200a – Stvarni naslov vnesemo naslov izvedenega dela ali dogodka oz. besedilo, ki najbolje opiše njegovo vsebino.

Če podatki v podpolju 200a niso zadostni za razumevanje konteksta izvedenega dela, lahko v podpolje 200e – Dodatek k naslovu vnesemo podatke o vrsti dogodka ter podatke o kraju in času dogodka. Številke, ki jih doda katalogizator, so arabske.

Pri izvedenih delih podatke o odgovornosti navajamo v območju naslova in podatkov o odgovornosti, tudi če smo jih pridobili iz sekundarnih virov. V podpolje 200f – Prva navedba odgovornosti vnesemo podatek o osebah in ustanovah, ki so primarno povezane z izvedenim delom, če niso navedene že v naslovu.

Navajanje drugih podatkov o odgovornosti je odvisno od vrste izvedenega dela. Več podatkov o odgovornosti navajamo praviloma pri glasbenih, vizualnih ali gledaliških dogodkih, če smo jih zasledili v sekundarnih virih. Pri določanju zaporedja podatkov o odgovornosti si pomagamo z ustreznimi pravili ISBD za glasbene in avdiovizualne vire.

Kljub temu da podatke iz polja 200 navadno oblikuje katalogizator, jih ne navajamo v oglatih oklepajih. V zapisih za dela, ki niso na fizičnih nosilcih, ne uporabljamo polj in podpolj, namenjenih podatkom o založbi, distribuciji, izdaji ali izidu gradiva, ter polj in podpolj, namenjenih opisu fizičnih lastnosti dela.

V maski N je v bloku 2XX edino obvezno podpolje 200a – Stvarni naslov.

001⊔⊔an bu cd d0 t3.10
100⊔⊔c2012 hslv lba
2000⊔aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin, Žalec, 20. januar 2012
(Zapis za umetniško poustvaritev. Z naslovom smo zajeli vse podatke, ki identificirajo dogodek: vrsto koncerta, oba izvajalca ter kraj in čas dogodka.)
001⊔⊔an bu cd d0 t3.10
100⊔⊔c2012 hslv lba
2000⊔aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor, 4. marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec gtolkala Nino Mureškič
(S koncertom je povezanih več oseb. Ko jih navajamo, navedemo tudi vrsto njihove odgovornosti.)
001⊔⊔an bu cd d0 t3.12
100⊔⊔c2004 hslv lba
2000⊔a20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema erazstava v okviru konference COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11. november, in Institut informacijskih znanosti, od 15. novembra do konca decembra 2004 favtorji razstave Breda Emeršič, Andrej Korošec in Marij Bizjak
(Razstava nima kataloga. Iz programa konference smo izluščili naslov, ki vsebuje temo razstave, dogodek, v okviru katerega je razstava organizirana, ter kraj in čas dogodka.)
001⊔⊔an bu cd d0 t3.11
100⊔⊔c2012 hslv lba
1010⊔aslv
2000⊔aDr. Danilo Šuster eportretni intervju v Galeriji portretov znanstvenikov in intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6. 2012, od 16.30 do 17.00
(Zapis za radijsko oddajo, ki ni dostopna na spletu. V naslovu smo navedli naslov konkretnega dogodka in še druge podrobnosti radijske oddaje.)
001⊔⊔an bu cd d0 t3.14
100⊔⊔c2013 hslv lba
1010⊔aeng
102⊔⊔afre
2000⊔aColored scalars and Higgs physics electure at Laboratoire de Physique, Théorique d'Orsay, Université Paris-Sud, February 7, 2013 fSvjetlana Fajfer
(Zapis za predavanje na tuji univerzi. V polju za naslov so navedeni naslov predavanja ter kraj in čas dogodka.)
001⊔⊔an bu cd d0 t3.15
100⊔⊔c2011 hslv lba
1010⊔aeng
2000⊔aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot
(Zapis za prispevek na konferenci brez natisa. V polju za naslov so navedeni naslov prispevka in podatki, ki identificirajo konferenco.)
3XX Blok za opombe

V opombah navajamo, po katerih virih smo oblikovali naslov in druge podatke v opisu, ter podajamo dodatne informacije o kontekstu dogodka, ki jih zaradi načela o jedrnatosti nismo navedli v polju 200.

V polju 300 navajamo opombo o sekundarnih virih, na osnovi katerih opisujemo izvedeno delo. Če je rokopis za izvedeno delo, ki je predmet zapisa, na voljo pod določenimi pogoji, lahko na to opozorimo v opombi.

Preostale podatke o kontekstu dogodka, ki presegajo obseg potrebnih podatkov za identifikacijo dela, po potrebi navajamo v ponovljenem polju 300 – Splošna opomba. Podobno v polju 323 – Opomba o izvajalcih (projicirno in video gradivo ter zvočni posnetki) navajamo še druge izvajalce umetniškega dela.

Opombe o nagradah predvsem pri izvedbah in razstavah umetniških del vnašamo v polje 334 – Opomba o nagradi.

Če naslov vsebuje splošne izraze, kot so: koncert, recital, igra ipd., lahko podrobnosti o vsebini dogodka vnašamo v polje 327 – Opomba o vsebini.

2000⊔aNagovor Brigite Čanč ob odprtju 15. razstave Mineralni fosili Pohorja in razstave Vizija Pohorja 2013 eKnjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 22. maj 2013
300⊔⊔aOpis po vabilu na razstavo
(Opomba o viru, na osnovi katerega je zapis oblikovan.)
2000⊔aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin, Žalec, 20. januar 2012
300⊔⊔aOpis po vabilu na razstavo
327010Program: aSuite for two guitars / William Lawes. Les deux amis ; Fantazija za dve kitari op. 41 / Fernando Sor. Afrodita ; Izgubljeni ples / Jerko Novak. Suite italiana / Mario Gangi
(Program koncerta je vpisan kot opomba o vsebini dogodka.)
2000⊔aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot
300⊔⊔aOpis po programu konference in dokumentaciji avtorjev
3000⊔aRokopis prispevka lahko posreduje knjižnica Instituta informacijskih znanosti v Mariboru z dovoljenjem avtorjev
(V opombi so navedeni pogoji dostopa do rokopisa, ki so ga avtorji pripravljeni posredovati.)
2000⊔aNina Prešiček et Dejan Prešiček eà la suite du 13ème concours de Musique de Chambre, Paris, le 19 mai 2001 - Concours International d'Interprétation Pierre Lantier
334⊔⊔aTretja nagrada Grand Prix International
(Opomba o nagradi. Dopolnjeni format ISO 690 prikazuje vsebino polja 334.)
6XX Blok za vsebinsko analizo

Vsebino izvedenega dela tematsko opredelimo z vrstilcem UDK, ki ga vnesemo v podpolje 675c – Vrstilec za iskanje*.

Predmetnih oznak za izvedena dela praviloma ne dodeljujemo. Izjemoma jih lahko dodamo, ko obstaja zapis za tematsko podobno delo istega avtorja ali v primeru umetniške poustvaritve dela. Predmetne oznake vnesemo po ustaljeni praksi knjižnice v polje 610 oz. v polja 600609.

2000aIn-vitam epraizvedba dDom španskih borcev, 13. 4.-14. 4. 2010 in Velika dvorana SNG Maribor, 20. 4. 2010 fUrška Pompe gzbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec
6100⊔aslovenska glasba akoncerti
675⊔⊔c784
2000⊔aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot
6100⊔aCOBISS.Net aSICRIS abibliografije raziskovalcev
675⊔⊔a021.64:012 c02 vUDCMRF 2006
(Vsebinska obdelava je narejena na osnovi rokopisa predavanja.)
7XX Blok za podatke o odgovornosti

V zapisih za izvedena dela (dogodke) najpogosteje navedemo le avtorje s primarno odgovornostjo. Izjema so predvsem zapisi za umetniške poustvaritve (glasbene ali gledališke), kjer navedemo podatke o več vrstah odgovornosti. Pri oblikovanju podatkov o odgovornosti sledimo pravilom o uporabi polj 700702 v formatu COMARC/B in izberemo čim bolj natančno kodo o vrsti avtorstva.

V podpolje 70X3 – Številka normativnega zapisa vpišemo številko ustreznega normativnega zapisa za osebno ime. Pri raziskovalcih poskrbimo, da normativni zapis vsebuje šifro raziskovalca, saj je šifra raziskovalca eden od pogojev za vodenje osebne bibliografije raziskovalca. V podpolje 70X4 – Koda za vrsto avtorstva vpišemo vlogo, ki jo ima oseba pri izvedenem delu (dogodku). Če nam sekundarni viri podatkov omogočajo, navedemo natančno kodo za vrsto avtorstva (npr. "545" – glasbenik ali "005" – igralec ali "721" – pevec namesto kode "590" – izvajalec). V podpolje 70X8 – Šifra ustanove/organizacije* vnašamo kodo ustanove, pod okriljem katere je delo nastalo.

V polja 71X – Ime korporacije največkrat vnašamo glasbene ali umetniške skupine, ki so povezane z izvedenim delom, v podpolje 71X4 – Koda za vrsto avtorstva pa vpišemo natančno kodo za vrsto avtorstva.

2000aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin, Žalec, 20. januar 2012
700⊔1323240291 aNovak bJerko 4545
7011324689251 aIgnjatović bŽarko 727735 4545 83-216.03
2000⊔a20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema erazstava v okviru konference COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11. november, in Institut informacijskih znanosti, od 15. novembra do konca decembra 2004 favtorji razstave Breda Emeršič, Andrej Korošec in Marij Bizjak
700⊔1336964195 aEmeršič bBreda 740054 4904 84-007
701134813155 aKorošec bAndrej 719457 f1972- 4904 84-007
7011361576035 aBizjak bMarij 4904 84-007
2000⊔aDr. Danilo Šuster eportretni intervju v Galeriji portretov znanstvenikov in intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6. 2012, od 16.30 do 17.00
700⊔133514723 aŠuster bDanilo 711554 4460 83-215.08
2000⊔aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor, 4. marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec gtolkala Nino Mureškič
702138387683 aŠilec bKarmina 735579 4250 83-216.03
7021314886499 aMureškič bNino 4545
71002aCarmina Slovenica 4590

PRIMERI

 1. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.10 7ba
  100⊔⊔c2012 hslv lba
  2000⊔aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin, Žalec, 20. januar 2012
  300⊔⊔aOpis po koncertnem listu
  327100Program: aSuite for two guitars / William Lawes. Les deux amis ; Fantazija za dve kitari op. 41 / Fernando Sor. Afrodita ; Izgubljeni ples / Jerko Novak. Suite italiana / Mario Gangi
  675⊔⊔a785.6 c785 vUDCMRF 2006
  700⊔1323240291 aNovak bJerko 4545
  7011324689251 aIgnjatović bŽarko 727735 4545 83-216.03
  Izpis po ISO 690:

  NOVAK, Jerko (glasbenik), IGNJATOVIĆ, Žarko (glasbenik). Koncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića : dvorana GŠ Risto Savin, Žalec, 20. januar 2012.

 2. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.10
  100⊔⊔c2012 hslv lba
  2000⊔aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor, 4. marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec gtolkala Nino Mureškič
  300⊔⊔aOpis po koncertnem listu
  675⊔⊔a78.087.68 c78.08 vUDCMRF 2006
  702138387683 aŠilec bKarmina 735579 4250 83-216.03
  7021314886499 aMureškič bNino 4545
  71002aCarmina Slovenica 4590
  970⊔⊔aCarmina Slovenica (izvajalec)
  Izpis po ISO 690:

  Carmina Slovenica (izvajalec). Dostojno jest : koncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor, 4. marec 2012.

 3. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.12
  100⊔⊔c2004 hslv lba
  2000⊔a20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema erazstava v okviru konference COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11. november, in Institut informacijskih znanosti, od 15. novembra do konca decembra 2004 lavtorji razstave Breda Emeršič, Andrej Korošec in Marij Bizjak
  300⊔⊔aOpis po programu konference
  675⊔⊔c02
  700⊔1336964195 aEmeršič bBreda 740054 4904 84-007
  701134813155 aKorošec bAndrej 719457 f1972- 4904 84-007
  7011361576035 aBizjak bMarij 4904 84-007
  Izpis po ISO 690:

  EMERŠIČ, Breda (avtor razstave), KOROŠEC, Andrej (avtor razstave), BIZJAK, Marij (avtor razstave). 20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema : razstava v okviru konference COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11. november, in Institut informacijskih znanosti, od 15. novembra do konca decembra 2004.

 4. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.11
  100⊔⊔c2012 hslv lba
  1010⊔aslv
  2000⊔aDr. Danilo Šuster eportretni intervju v Galeriji portretov znanstvenikov in intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6. 2012, od 16.30 do 17.00
  675⊔⊔c01
  700⊔133514723 aŠuster bDanilo 711554 4460 83-215.08
  (Radijska oddaja ni dostopna na spletu.)
  Izpis po ISO 690:

  ŠUSTER, Danilo (intervjuvanec). Dr. Danilo Šuster : portretni intervju v Galeriji portretov znanstvenikov in intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6. 2012, od 16.30 do 17.00.

 5. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.14
  100⊔⊔c2013 hslv lba
  1010⊔aeng
  102⊔⊔afre
  2000⊔aColored scalars and Higgs physics electure at Laboratoire de Physique, Théorique d'Orsay, Université Paris-Sud, February 7, 2013 fSvjetlana Fajfer
  300⊔⊔aOpis po vabilu in po rokopisu predavanja
  675⊔⊔c539.1
  700⊔133988067 aFajfer bSvjetlana 714130 4070 83-111.01 81-001.01.01
  (Zapis vsebuje tudi polje 102, ker je za ustanovo pomembna statistika dogodkov po posameznih državah.)
  Izpis po ISO 690:

  FAJFER, Svjetlana. Colored scalars and Higgs physics : lecture at Laboratoire de Physique, Théorique d'Orsay, Université Paris-Sud, February 7, 2013.

 6. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.14
  100⊔⊔c2012 hslv lba
  1010⊔aslv
  2000⊔aSlovenska narečja v evropskih globalizacijskih procesih evabljeno predavanje na Univerzi ELTE v Budimpešti, na Inštitutu za slovansko in baltsko filologijo, 22. 3. 2012 fMihaela Koletnik
  300⊔⊔aOpis po vabilu
  675⊔⊔c811.163.6
  700⊔133695715 aKoletnik bMihaela 712507 4070 83-215.04
  Izpis po ISO 690:

  KOLETNIK, Mihaela. Slovenska narečja v evropskih globalizacijskih procesih : vabljeno predavanje na Univerzi ELTE v Budimpešti, na Inštitutu za slovansko in baltsko filologijo, 22. 3. 2012.

 7. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.15
  100⊔⊔c2012 hslv lba
  1010⊔aeng
  2000⊔aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot
  300⊔⊔aOpis po programu konference in dokumentaciji avtorjev
  300⊔⊔aRokopis prispevka lahko posreduje knjižnica Instituta informacijskih znanosti v Mariboru z dovoljenjem avtorjev
  6100⊔aCOBISS.Net aSICRIS abibliografije raziskovalcev
  675⊔⊔a021.64:012 c02 vUDCMRF 2006
  700⊔132862179 aSeljak bMarta 707817 4070 84-007
  701131632611 aŠobot bPero 7000875 4070 84-007
  Izpis po ISO 690:

  SELJAK, Marta, ŠOBOT, Pero. COBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of the region for a successful integration into EU : presentation at 40th International ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011.

 8. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.25
  100⊔⊔c2013 hslv lba
  2001⊔aPravno in alternativno reševanje sporov eokrogla miza na istoimenski konferenci v organizaciji Evropske pravne fakultete iz Nove Gorice, 23.–24. 4. 2013, Brdo pri Kranju fsodelujejo Slobodan Dujić … [et al.]
  300⊔⊔aOpis po povabilu
  300⊔⊔aSodelujejo tudi: Krešo Puharič, Gordana Ristin, Dimitrij Rupel, Ernest Petrič, Miha Pogačnik, Bojan Žalec, Vojko Strahovnik, Jože Dežman, Zvone Vodovnik; moderatorja Peter Jambrek in Barney Jordaan
  675⊔⊔a001.891.32(497.4) c001.891 vUDCMRF 2006
  701135710435 aDujić bSlobodan 4905
  701133201379 aPuharič bKrešimir 709833 4905
  7011312302947 aRistin bGordana 4905
  701132350691 aRupel bDimitrij 704999 4905
  701132013027 aPetrič bErnest 703076 4905
  701133922531 aPogačnik bMiha 713780 f1970- 4905
  701134140131 aŽalec bBojan 715057 4905 83-119
  7011315027811 aStrahovnik bVojko f1978- 726014 4905 83-119
  70113191075 aDežman bJože 735155 4905
  701133071587 aVodovnik bZvone 708987 4905
  701131729635 aJambrek bPeter 701327 4905
  70113234303843 aJordaan bBarney 4905
  901133201379 aPuharič bKrešo 709833
  (Iz razpoložljivih virov ni jasno, v katerem jeziku so razpravljali udeleženci okrogle mize. Zato v zapisu ni polja 101.)
  Izpis po ISO 690:

  DUJIĆ, Slobodan (diskutant), PUHARIČ, Krešimir (diskutant), RISTIN, Gordana (diskutant), RUPEL, Dimitrij (diskutant), PETRIČ, Ernest (diskutant), POGAČNIK, Miha (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), STRAHOVNIK, Vojko (diskutant), DEŽMAN, Jože (diskutant), VODOVNIK, Zvone (diskutant), JAMBREK, Peter (diskutant), JORDAAN, Barney (diskutant). Pravno in alternativno reševanje sporov : okrogla miza na istoimenski konferenci v organizaciji Evropske pravne fakultete iz Nove Gorice, 23.-24. 4. 2013, Brdo pri Kranju.

 9. 001⊔⊔an bu cd d0 t3.16
  100⊔⊔c2013 hslv lba
  1010⊔aeng
  2000⊔aLiquid crystal phase transitions under nanoconfinement and role of nanoparticles eguest lecture at the I-CAMP 2013 Summer School on Liquid Crystals and Inter-Continental Advanced Materials for Photonics Summer School, University of Cambridge, United Kingdom, July 2, 2013 fSamo Kralj
  300⊔⊔aOpis po vabilu
  675⊔⊔c532
  700⊔133004515 aKralj bSamo 708612 4070 83-217.02
  Izpis po ISO 690:

  KRALJ, Samo. Liquid crystal phase transitions under nanoconfinement and role of nanoparticles : guest lecture at the I-CAMP 2013 Summer School on Liquid Crystals and Inter-Continental Advanced Materials for Photonics Summer School, University of Cambridge, United Kingdom, July 2, 2013