COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bnovember2021

710 Ime korporacije – primarna odgovornost

Polje vsebuje ime korporacije, ki nosi primarno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu. Ime vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno korporativno značnico.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
710Ime korporacije – primarna odgovornostnr
aZačetni elementnr
bPodrazdelekr
cDodatek k imenu ali kvalifikatorr
dZaporedna številka sestankanr
eKraj sestankar
fLeto sestankanr
gInvertirani elementnr
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani elementnr
3Številka normativnega zapisanr
4Koda za vrsto avtorstvar
8Šifra ustanove/organizacije*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Vrsta korporacije
0Ime korporacije
1Sestanek
2Način vnosa imena
0Ime v invertirani obliki
1Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo
2Ime v naravnem vrstnem redu

Prvi indikator označuje, ali gre pri korporaciji za sestanek (konferenca, simpozij itd.) ali ne. Če je sestanek podrejen korporaciji, ga označimo kot ime korporacije (gl. primera 8, 9). Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa imena korporacije. Indikator označuje, ali je ime vneseno v invertirani obliki (uporabimo, kadar za iztočnico ni izbrana prva beseda iz imena korporacije ali sestanka; gl. primer 12), pod sedežem ali jurisdikcijo (za korporacije, ki so organi političnoteritorialne enote in jih vnašamo glede na sedež; gl. primer 14) ali v naravnem vrstnem redu (za vse druge korporacije).

OPIS PODPOLJ

710a Začetni element

Del imena, ki se v značnici uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča razvrščanje in iskanje v katalogu. Kadar uporabimo polje 710, mora biti podpolje a obvezno izpolnjeno.

710b Podrazdelek

Ime podrejene korporacije (gl. primer 13) ali ime korporacije, vnesene pod sedežem ali jurisdikcijo (gl. primer 14). Podpolje ne vključuje pojasnil, ki jih doda katalogizator zaradi razlikovanja med korporacijami z enakim imenom (gl. podpolje c). Podpolje ponovimo za hierarhično nižje korporacije.

710c Dodatek k imenu ali kvalifikator

Kakršen koli dodatek k imenu, ki ga doda katalogizator, razen zaporedne številke, kraja in leta sestanka (gl. primer 12). Če je dodatkov več in so različnih tipov, podpolje ponovimo. Če je dodatkov več, vendar so vsi na enaki ravni, jih vpišemo v isto podpolje in jih ločimo z ločilom " / ".

710d Zaporedna številka sestanka

Zaporedna številka sestanka (gl. primere 9, 15, 16). Vnašamo arabske številke.

710e Kraj sestanka

Kraj sestanka (gl. primere 8, 9, 15, 16).

710f Leto sestanka

Leto sestanka (gl. primere 8, 9, 15, 16).

710g Invertirani element

Kateri koli del imena korporacije, ki je odstranjen z začetka imena, zato da je korporacija vnesena pod besedo, po kateri jo bomo najverjetneje iskali (gl. primer 12).

710h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element

Pri značnicah z invertiranim elementom vnesemo v podpolje h del imena, ki ni začetni ali invertirani element (gl. primer 12).

7103 Številka normativnega zapisa

V podpolje vnesemo identifikacijsko številko normativnega zapisa za ime korporacije (gl. primere 7 do 9).

7104 Koda za vrsto avtorstva

V podpolje vnesemo kodo, ki določa odnos med korporacijo, katere ime je vneseno v polju, in bibliografsko enoto (gl. primer 11). Uporablja se globalni šifrant (gl. Dodatek H).

7108 Šifra ustanove/organizacije*

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij ustanov v sistemih COBISS. Obvezno je v zapisih, ki jih določena ustanova želi uvrstiti v bibliografijo ustanove (gl. primer 9). Uporablja se globalni šifrant ustanov/organizacij (gl. Dodatek F.7).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje enotno korporativno značnico, ki predstavlja značnico glavnega vpisa.

V zapisu se polje 710 ne sme pojaviti hkrati s poljem 700 – Osebno ime – primarna odgovornost, ker ne moreta biti hkrati določeni osebna in korporativna značnica glavnega vpisa.

Na izpisih se ločila med podpolji tvorijo avtomatsko. Iztočnica mora biti v polje vpisana z malimi črkami, ki se na izpisih programsko pretvorijo v velike.

SORODNA POLJA

200fNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Ime korporacije v podpolju f, ki ima primarno odgovornost za nastanek dela, vnesemo v polje 710.
711IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
Ime korporacije z alternativno odgovornostjo vnesemo v polje 711.
712IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Ime korporacije s sekundarno odgovornostjo vnesemo v polje 712.
910IME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*
Vzporedni naziv ali drugo obliko imena korporacije s primarno odgovornostjo vnesemo v polje 910.
916IME KORPORACIJE – NEPOVEZANA OBLIKA*
Obliko imena korporacije ali sestanka, ki je pridobljena z vira in je še ni v normativnem zapisu, povezanem s poljem 710, vnesemo v polje 916.

PRIMERI

 1. 71002aLight Railway Transport League
  (Primarno odgovornost za delo z naslovom "Johannesburg tramways" nosi organizacija The Light Railway Transport League. Uporabljena katalogizacijska pravila pri vseh korporativnih značnicah priporočajo opuščanje začetnega člena.)
 2. 71002aBell and Howell. bMicro Photo Division
  (Tak način vnosa je primeren za sisteme, ki v izpisih ne generirajo ločil. V sistemih COBISS ločil med podpolji ne vnašamo.)
 3. 71001aUnited States. bFarm Credit Administration. bPublic Affairs Division
  (Za delo je odgovorna enota, ki je podrejena podrejenemu telesu.)
 4. 71001aEssex c(County). bAdvisory Unit for Computer Education
  (Kvalifikator v podpolju c pojasnjuje, da gre za okraj.)
 5. 71002aNational Conference of Catholic Bishops c(United States)
  (Organizacije z enakim imenom v različnih državah ločimo tako, da v podpolje c vnesemo ime kraja kot kvalifikator.)
 6. 71012aNASECODE II c(Conference) f(1981 : eTrinity College, Dublin)
  (Imena sestankov vnašamo v strukturirani obliki. Na naslovni strani: "proceedings of the NASECODE II conference held at Trinity College Dublin from 17th to 19th June 1981". Izraz za sestanek vnesemo kot kvalifikator h kratici NASECODE II. Vrednost prvega indikatorja je "1".)
 7. *

  2000⊔a30 let Univerze v Mariboru f[glavni urednik Ivan Rozman gfotografije Arhiv UM, Mediaspeed.net]
  710023289533539 aUniverza v Mariboru
 8. *

  2000⊔aSlikovne metode v odkrivanju in zdravljenju žilnih bolezni f[Letno srečanje Združenja za žilne bolezni SZD, Šmarješke Toplice, 20. in 21. maj 2005 guredniki Aleš Blinc, Matija Kozak, Mišo Šabovič]
  710023289165923 aSlovensko zdravniško društvo bZdruženje za žilne bolezni bLetno srečanje f2005 eŠmarješke Toplice
  (Sestanek, podrejen korporaciji. Kadar gre za sestanek korporacije, ki nima posebnega imena (npr. letno srečanje, posvetovanje), mora imeti prvi indikator vrednost "0".)
 9. *

  2000⊔aManagement v evropskem okolju ezbornik 1. strokovnega posveta Visoke šole za management v Kopru, Bernardin, 10.-11. november 2000 f[risbe Alen Ježovnik]
  710023289588323 aVisoka šola za management bStrokovni posvet d1 f2000 eBernardin 83-402
  (Sestanek, podrejen korporaciji. Šifra ustanove je podana v podpolju 8.)
 10. *

  2000⊔aFotografska razstava Društva ljubiteljev fotografije Maribor f[uredila Marjan Laznik, Mihael Elvič]
  71002aDruštvo ljubiteljev fotografije Maribor
  (Normativni zapis za ime korporacije v normativni bazi podatkov še ne obstaja, zato ni podpolja 3.)
 11. *

  2000⊔aBolj pravljica kot res bZvočni posnetek fMladinski pevski zbor Maribor gdirigent[ka] Karmina Šilec g[klavir Olga Peceny]
  71002aMladinski pevski zbor Maribor 4590
  (Koda za vrsto avtorstva v podpolju 4 označuje vrsto odgovornosti, ki jo nosi korporacija, navedena v podpolju 710.)
 12. *

  2000⊔aPopis igrokaza za diletantska društva euposlena muška i ženska lica navedena su kod svakog igrokaza
  71000aKugli gSt. hknjižara cZagreb
  91001aSt. Kugli knjižara cZagreb
  (Ime korporacije je vneseno v invertirani obliki.)
 13. *

  2000⊔aŠirjave krajine 2004 bElektronski vir erazstava študentov Oddelka za likovno umetnost, februar/marec 2005 fmentorja Anka Krašna, Oto Rimele g...
  71002aUniverza v Mariboru bPedagoška fakulteta bOddelek za likovno umetnost
  (Podrejeno korporacijo vnesemo v podpolje 710b kot podrazdelek. Podpolje b ponovimo za hierarhično nižjo korporacijo.)
 14. *

  2000⊔aUstavno sodišče Republike Slovenije dǂThe ǂConstitutional Court of the Republic of Slovenia f[besedilo Jadranka Sovdat, Ivan Biščak gfotografije Miran Kambič, Stane Klemenc, Tone Stojko gprevod Marko Novak, Dean De Vos]
  71001aSlovenija bUstavno sodišče
  (Korporacija je vnesena pod sedežem ali jurisdikcijo.)
 15. * COBISS.net

  2001⊔aMehanizacija i automatizacija u rudarstvu i energetika ezbornik radova fVI Međunarodni simpozijum povodom 40 godina Smera za mehanizaciju u rudarstvu g[glavni urednik Vojin Čokorilo] dMechanization and automatization in mining and energetics eproceedings fVI International Symposium on the occasion of the 40th anniversary of department of Mining Mechanization Engineering
  71012aMeđunarodni simpozijum Mehanizacija i automatizacija u rudarstvu i energetika d6 f2002 eBeograd
  (Sestanek, določen z zaporedno številko, letom in krajem sestanka. Zapis je kreiran v sistemu, v katerem izdelujejo kataložne listke. Zaradi dodatnega vpisa je v polju 200 vrednost prvega indikatorja "1". )
 16. * COBISS.net

  2001⊔aŽivot i delo akademika Pavla Ivića ezbornik radova sa trećeg međunarodnog naučnog skupa Život i delo akademika Pavla Ivića, Beograd, Novi Sad, Subotica, 17-19. septembar 2001 f[organizatori] Gradska biblioteka Subotica … [i dr.] gglavni urednik Judita Plankoš
  71012aMeđunarodni naučni skup Život i delo akademika Pavla Ivića d3 f2001 eSubotica eBeograd eNovi Sad