COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjanuar2024

200 Naslov in navedba odgovornosti

Polje vsebuje naslov, dodatke k naslovu in navedbe odgovornosti, ki se nanašajo na naslov, ter te podatke, ponovljene v drugih jezikih (vzporedni naslovi, vzporedne navedbe odgovornosti itd.). Polje ustreza območju naslova in navedbe odgovornosti v ISBD. Pri zbirkah lahko polje vsebuje obdobje nastanka gradiva in/ali obdobje nastanka večine gradiva, če se to šteje kot del naslova.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
200Naslov in navedba odgovornostinr
aStvarni naslovr
bSplošna oznaka gradivar
cStvarni naslov dela naslednjega avtorjar
dVzporedni stvarni naslovr
eDodatek k naslovur
fPrva navedba odgovornostir
gNaslednja navedba odgovornostir
hOznaka podrejenega delar
iNaslov podrejenega delar
jObdobje nastanka gradivanr
kObdobje nastanka večine gradivanr
zJezik vzporednega stvarnega naslovar

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Pomembnost naslova
0Naslov ni pomemben
1Naslov je pomemben
2Ni definiran

Vrednost indikatorja označuje pomembnost naslova.

Vrednost indikatorja postavimo na "1", če ni osebne ali korporativne značnice (gl. primere 20, 23, 26, 27, 31, 37). Če je vrednost indikatorja "0", mora biti v zapisu prisotno polje 700 ali 710. V sistemih, v katerih izdelujejo kataložne listke, vrednost "1" določa tudi izdelavo dodatnega vpisa za naslov.

OPIS PODPOLJ

200a Stvarni naslov

Glavni naslov enote. Vključuje alternativni naslov, ne vključuje pa dodatkov k naslovu (npr. podnaslovov) in vzporednih naslovov. Če enota vsebuje več del istega avtorja in so naslovi teh del navedeni na naslovni strani ali njenem nadomestilu, ponovimo podpolje a za vsak dodatni naslov (gl. primere 5, 19, 21). Podpolje je obvezno v vsakem zapisu.

200b Splošna oznaka gradiva

Besedilo splošne oznake gradiva. Podpolje vsebuje izraz, ki na splošno pojasnjuje vrsto gradiva, ki mu enota pripada, v jeziku in pisavi ustanove, ki pripravlja zapis. Priporočeni izrazi za splošno oznako gradiva so navedeni v ISBD-jih za posamezne vrste gradiva (gl. primere 3, 9, 20, 21, 35, 36). Na izpisu je podatek v oglatem oklepaju.

200c Stvarni naslov dela naslednjega avtorja

Naslov dela drugega avtorja, kadar enota vsebuje deli dveh avtorjev brez zbirnega naslova (gl. primer 10). Podpolje c ponovimo za prvi naslov vsakega naslednjega avtorja. Dodatne naslove drugega in naslednjih avtorjev vnesemo v podpolja a, ki sledijo ustreznemu podpolju c (gl. primer 25).

200d Vzporedni stvarni naslov

Naslov v drugem jeziku in/ali pisavi, ki se nanaša na stvarni naslov v podpolju a ali c (gl. primere 4, 11, 12, 28, 35, 37). Ponovljivo za vsak dodatni vzporedni naslov (gl. primer 38).

200e Dodatek k naslovu

Dodatek k naslovu v podpolju a, c ali d (gl. primere 1, 2, 20). Ponovljivo za vsak dodatek k naslovu in za vzporedni dodatek k naslovu (gl. primere 8, 18, 24, 37).

V podpolje ne vnašamo variantnih naslovov, kot so npr. hrbtni, ovojni in drugi naslovi, ki se pojavljajo zunaj glavnega vira podatkov.

200f Prva navedba odgovornosti

Prva navedba odgovornosti, ki se nanaša na naslov v podpolju a, c ali d, na oznako ali naslov podrejenega dela v podpolju h oz. i. Podpolje ponovimo za vsakim podpoljem a, c, d, h ali i, ki mu pripada navedba odgovornosti (gl. primera 10, 25). Ponovljivo tudi za vsako vzporedno navedbo odgovornosti (gl. primere 6, 24, 28).

200g Naslednja navedba odgovornosti

Navedba odgovornosti, ki sledi prvi navedbi odgovornosti in se nanaša na isti naslov. Ponovljivo za vsako naslednjo navedbo odgovornosti (gl. primere 1, 30, 32, 35, 37, 38) in za vsako vzporedno naslednjo navedbo odgovornosti (gl. primer 12).

200h Oznaka podrejenega dela

Oznaka razdelka ali podrejenega dela pri enotah s skupnim in podrejenim naslovom (gl. primera 3, 30). Ponovljivo za vsak podrazdelek oz. nadaljnjo delitev (gl. primer 9) in za vzporedno oznako podrejenega dela. Za dodatna navodila gl. Dodatek D.

200i Naslov podrejenega dela

Naslov razdelka ali podrejenega dela pri enotah s skupnim in podrejenim naslovom (gl. primere 3, 7, 30). Ponovljivo za vsak podrazdelek oz. nadaljnjo delitev (gl. primere 9, 31, 32) in za vzporedni podrejeni naslov. Za dodatna navodila gl. Dodatek D.

200j Obdobje nastanka gradiva

Časovno obdobje, povezano z nastankom, sestavo, zbiranjem in/ali vzdrževanjem in rabo gradiva v enoti, ki jo opisujemo, kadar je to potrebno kot del naslova. Lahko gre za razpon med nastankom najzgodnejšega in najkasnejšega gradiva v zbirki (gl. primera 14, 33), enkraten datum, če je vse gradivo iz zbirke nastalo v istem letu (gl. primer 17), ali datume, ločene z vejicami, če obstaja večja vrzel v kronološkem zaporedju zbranega gradiva v zbirki (gl. primer 15). Po potrebi lahko uporabimo tudi približen datum.

200k Obdobje nastanka večine gradiva

Datumi, ki se nanašajo na nastanek večine gradiva v opisovani enoti, če se bistveno razlikujejo od obdobja nastanka gradiva v podpolju j (gl. primer 16).

200z Jezik vzporednega stvarnega naslova

Koda jezika vzporednega stvarnega naslova v podpolju d (gl. primera 4, 11). Če je podpolje d ponovljeno, mora biti ponovljeno tudi podpolje z, in to tako, da si kode jezikov sledijo v enakem zaporedju kot vzporedni naslovi. To podpolje je vedno zadnje v polju.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podatke vnesemo v polje v takšni obliki in zaporedju, kot predpisuje ISBD. Podpolje z ni element ISBD. Na izpisih se ločila med podpolji tvorijo avtomatsko, razen pri vzporednih podatkih v podpoljih 200e, f, g, h in i. Povezava med podpolji in elementi ISBD je razvidna iz spodnje tabele.

PODPOLJEIME ELEMENTATOČKA ISBD(G)LOČILO
aStvarni naslov1.1novo območje
a (ponovljeno)Stvarni naslov istega avtorja1.6;
bSplošna oznaka gradiva1.2[ ]
cStvarni naslov drugega avtorja1.6.
dVzporedni naslov1.3=
eDodatek k naslovu1.4:
fPrva navedba odgovornosti1.5/
gNaslednja navedba odgovornosti1.5;
hOznaka podrejenega dela1.1.4 ISBD(S).
iNaslov podrejenega dela1.1.4 ISBD(S), (če je za 200h, sicer .)
Vzporedni podatki

Vzporedni podatki (tj. podatki, ponovljeni v drugem jeziku in/ali pisavi), ki se pojavljajo na enoti, se po ISBD označujejo z enačajem. Enačaj mora biti vedno pred podatki, na katere se nanaša, torej na začetku podpolja. Pri podpolju 200d se enačaj izpiše avtomatsko, pri drugih podpoljih z vzporednimi podatki pa ga vnesemo sami.

 1. Če so vsi podatki v predpisanem viru podatkov v več kot enem jeziku, najprej navedemo skupino podatkov v enem jeziku (jezikovni blok) in nato v drugem.

 2. Če so v predpisanem viru podatkov navedeni le posamezni vzporedni podatki, ne delamo jezikovnih blokov, temveč pripadajoča podpolja v različnih jezikih vnesemo skupaj eno za drugim (gl. primere 6, 12, 24, 28, 38).

Splošna oznaka gradiva

Splošna oznaka gradiva se vnaša v jeziku in pisavi ustanove, ki pripravlja zapis. Sezname splošnih oznak gradiva najdemo v ustreznih ISBD-jih. Če ima enota zbirni stvarni naslov in obsega več sestavnih delov, ki pripadajo različnim vrstam gradiva, izberemo oznako "Dva medija", "Več medijev" ali "Garnitura", s katero označimo različnost gradiva.

Drugo

V polje 500 – Enotni naslov vnašamo dogovorjeno obliko naslova dela, ki je izšlo pod različnimi naslovi, izdajami, prevodi itd. (gl. primera 22, 34).

Naslov, ki ga prevede katalogizator, se vnaša v polje 541 – Prevedeni naslov, ki ga doda katalogizator.

Če stvarni naslov vsebuje kratice, začetnice, številke ali znake, vnesemo izpisano obliko naslova v polje 532 – Izpisani naslov (gl. primer 29).

Naslov z matematičnimi in drugimi posebnimi znaki lahko dodatno vnesemo v polje 539 – Stvarni naslov z ukazi LaTeX* (gl. Dodatek E).

Za iskanje in za kazala v bibliografijah vgradimo podatke o delih preostalih avtorjev v polja 423 – Dodana, prikrita in priključena dela (gl. primere 10, 25, 26, 27).

Kadar se naslov začne z določnim ali nedoločnim členom (ali drugo nerazvrščevalno besedo), obdamo člen, vključno s presledkom za njim, z znakoma NSB/NSE "ǂ". Tako se člen ne bo upošteval pri razvrščanju in iskanju (gl. primere 1, 13, 30).

Če naslov enote sestavljajo slovnično povezani naslovi posameznih del, vnesemo veznik v podpolje tistega naslova, ki ga veznik uvaja (gl. primer 5).

Izpuščeni podatki se označujejo z "... [et al.]" oz. z ustreznim izrazom v nelatinični pisavi (gl. primer 23).

SORODNA POLJA

101JEZIK ENOTE
Če se jezik stvarnega naslova v podpolju 200a razlikuje od jezika besedila, vnesemo jezik stvarnega naslova v podpolje 101g. Jezik vzporednega naslova se vnaša v podpolje 200z.
423DODANA, PRIKRITA IN PRIKLJUČENA DELA
Uporabljamo za vnos podatkov o bibliografskih enotah, ki so izšle skupaj z opisovano bibliografsko enoto.
5XXBLOK ZA SORODNE NASLOVE
Uporabljamo za naslove v drugih jezikih in za variantne naslove (npr. hrbtni naslov).
530KLJUČNI NASLOV
Ključni naslov kontinuiranega vira.
7XXBLOK ZA PODATKE O ODGOVORNOSTI
Imena, ki se nanašajo na odgovornost, vnesemo v blok 7XX.

PRIMERI

 1. 2000⊔aǂThe ǂGreat Fear of 1789 erural panic in revolutionary France f[by] Georges LeFebvre gtranslated from the French by Joan White gintroduction by George Rudé
  (Člen "The" se ne upošteva pri razvrščanju zapisov po stvarnem naslovu.)
  Izpis po ISBD:

  The Great Fear of 1789 : rural panic in revolutionary France / [by] Georges LeFebvre ; translated from the French by Joan White ; introduction by George Rudé

 2. 2001⊔aWhat is modern mathematics? eǂa ǂguide to teachers in further education fYorkshire and Humberside Council for Further Education
  (Vprašaj "?" v stvarnem naslovu pri prepisu ohranimo.)
  Izpis po ISBD:

  What is modern mathematics? : a guide to teachers in further education / Yorkshire and Humberside Council for Further Education

 3. 2001⊔aBulletin signalétique hSection 9 iSciences de l'ingénieur bMicroform fCentre national de la recherche scientifique
  (V podpolju b je splošna oznaka gradiva v jeziku ustanove, ki je pripravila zapis. Podatek vnesemo za podpoljema h in i.)
  Izpis po ISBD:

  Bulletin signalétique. Section 9, Sciences de l'ingénieur [Microform] / Centre national de la recherche scientifique

 4. 2001⊔aIndustrialsteam locomotives of Germany and Austria dDampfloks auf Industriebahnen der BRD, DDR, und Österreich fcompiled by Brian Rumary gGerman translations by M. Spellen zger
  5101⊔aDampfloks auf Industriebahnen der BRD, DDR, und Österreich zger
  (Publikacija ima vzporedni naslov v nemščini. Katalogizacijska ustanova potrebuje za vzporedni naslov dodatni vpis, zato je vzporedni naslov vpisan še v polje 510.)
 5. 2000⊔aFlash and filigree aand, The Magic Christian fby Terry Southern
  (Publikacija vsebuje dve deli istega avtorja, vsako s svojim naslovom.)
 6. 2001⊔aBibliographica belgica fCommission belge de bibliographie f= Belgische Commissie voor bibliografie
  (Publikacija ima naslov v latinščini, navedba odgovornosti pa je v francoščini in nizozemščini. Pred vzporedno navedbo odgovornosti v ponovljenem podpolju f moramo vpisati enačaj in presledek "= ".)
 7. 2000⊔aThree adventures of Asterix iAsterix in Switzerland ftext by Goscinny gdrawings by Uderzo gtranslated by Anthea Bell and Derek Hockridge
  (Zapis za enega od treh neoštevilčenih zvezkov s skupnim naslovom, vsak zvezek ima še svoj naslov. Prva navedba odgovornost je v podpolju f, naslednje v podpoljih g. Navedba odgovornosti lahko vsebuje več imen.)
 8. 2000⊔aLife wish ereincarnation ereality of hoax fMaurice Rawlings
  (Primer več dodatkov k naslovu.)
 9. 2001⊔aBritish standard methods of analysis of fat and fatty oils hPart 1 iPhysical methods hSection 1.12 iDetermination of the dilation of fats bPrinted text
  (Standard z razdelki in podrazdelki, naveden v bibliografiji večvrstnih publikacij.)
 10. 2000⊔aPour les valeurs bourgeoises fpar Georges Hourdin cContre les valeurs bourgeoises fpar Gilbert Ganne
  423⊔112000⊔ aContre les valeurs bourgeoises 1700⊔1 aGanne, bGilbert
  (Publikacija vsebuje dve deli različnih avtorjev brez zbirnega naslova. Podpolje f se ponovi za vsakim naslovom. Podatke o delu drugega avtorja vgradimo v polje 423. Katalogizacijska ustanova potrebuje dodatni vpis, zato je vrednost indikatorja "1". )
  Izpis po ISBD:

  Pour les valeurs bourgeoises / par Georges Hourdin. Contre les valeurs bourgeoises / par Gilbert Ganne

 11. 2000⊔aApplications of ecological (biophysical) land classification in Canadа eproceedings of the second meeting dApplications de la classification écologique (biophysicale) du territoire au Canada ecompte rendu de la deuxième réunion fCanada Committee on Ecological (Biophysical) Land Classification, 4-7 April 1978, Victoria, British Columbia gcompiled and edited by C.D.A. Rubec zfre
  (Naslov in dodatek k naslovu sta v angleščini in francoščini, navedbe odgovornosti pa nimajo vzporedne oblike.)
 12. 2000⊔aPrinting at Gregynog easpects of a great private press dArgraffu yng Ngregynog eagweddau ar wasg breifat fawr fMichael Hutchins gtranslated by David Jenkyns g= y cyfieithiad gan David Jenkyns zwel
  (Prva navedba odgovornosti je enaka za oba jezika. Pred vzporedno navedbo odgovornosti v ponovljenem podpolju g vpišemo enačaj in presledek "= ".)
 13. 2001⊔aǂLe ǂwestern, nouvelle éd. cÉvolution et renouveau du western (1962-1968)
  (Publikacija nima zbirnega naslova in zato je navedba izdaje za enega od naslovov v območju naslova in ne v območju izdaje. V zapisu je ta podatek na neobičajnem mestu kot del stvarnega naslova.)
 14. 2001⊔aВорошилов Климент Ефремович. Партийный и государственный деятель. 1881-1969 j1920-1960
  (Arhiv Klimenta Vorošilova (1881–1969), gradivo v arhivu je datirano med letoma 1920 in 1960.)
 15. 2001⊔aВыпускницы Высших Бестужевских курсов j1880-е–1983, 1987
  (Arhivska zbirka vključuje zapiske diplomantk Bestuževih predavanj. Zapiski so iz obdobja od osemdesetih let 19. stoletja do leta 1983 in iz leta 1987 (iz obdobja 1984–1986 ni dokumentov). Datum nastanka najzgodnejšega zapiska je približen.)
 16. 2001⊔aШаховская Зинаида Алексеевна (Малевская-Малевич, Жак-Круазе). Княгиня, писательница, редактор. 1906 - j1877-1996 k1923-1996
  (Arhiv Zinajde Šahovske (ruske princese, pisateljice in pesnice, ki je ustvarjala pod psevdonimom Jaques Croise). Arhiv vključuje gradivo iz obdobja med letoma 1877 in 1996, večina gradiva pa izvira iz obdobja med letoma 1923 in 1996.)
 17. 2001⊔aАвтобиография А.А.Адамова с приложением фотографии j7 июля 1937
  (Dokument iz arhiva ruskih emigrantov vsebuje avtobiografijo A. Adamova z dne 7. julij 1937.)
 18. *

  2000⊔aTeorija o skoraj vsem e(za skoraj vsakogar) eznanstveno in religiozno iskanje dokončnih odgovorov fRobert Barry g[prevedel Davorin Flis]
  (Zapis za publikacijo z dvema dodatkoma k naslovu. Prva navedba odgovornosti je v podpolju f, naslednja navedba odgovornosti v podpolju g. Podatek o prevajalcu ni naveden v predpisanem viru, zato je vpisan v oglatem oklepaju.)
 19. *

  2000⊔aGrivarjevi otroci aPastirci aPestrna fFrance Bevk g[spremna beseda in opombe Martina Šircelj]
  (Publikacija vsebuje tri dela istega avtorja, vsako delo s svojim naslovom.)
 20. *

  2001⊔aWorld ocean atlas 2001 bElektronski vir eobjectively analyzed fields and statistics fprepared by the Ocean Climate Laboratory, National Oceanographic Data Center geditor Sidney Levitus
  (Zapis za atlas na CD-ROM-u. V podpolju b je splošna oznaka gradiva v jeziku ustanove, ki je pripravila zapis.)
 21. *

  2000⊔aSedem miniatur za godala bZvočni posnetek aDruga suita za godala aRapsodija za violino in orkester aOrglar ekantata fMarijan Lipovšek gKomorni zbor RTV Slovenija
  (Zapis za zvočni posnetek, ki vsebuje štiri dela istega avtorja.)
 22. *

  2000⊔aPsiček ob cesti fCzesław Miłosz g[prevedla Jana Unuk]
  50000aPiesek przydrożny mslovenski jezik
  (Zapis za prevedeno delo, izvirni naslov v poljščini vnesemo v polje 500. V podpolje 500m vnesemo jezik glavnega stvarnega naslova iz 200a.)
 23. *

  2001⊔aVisokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp dHigh-mountain lakes in the Eastern part of the Julian Alps furednik Anton Brancelj gprevajalci Marjeta Humar ... [et al.] gavtorji fotografij Jure Andjelič ... [et al.]
  (Zapis za anonimno publikacijo, vrednost indikatorja mora biti "1". Publikacija ima vzporedni naslov v angleščini. Kadar imajo isto vrsto odgovornosti več kot trije avtorji, navedemo le prvega in dodamo "... [et al.]".)
 24. *

  2000⊔aMagdalena efestivalski katalog e= festival catalogue fMednarodni festival vizualnih komunikacij f= International Festival of Visual Communications
  (Publikacija ima naslov v slovenščini ter dodatek k naslovu in navedbo odgovornosti v slovenščini in angleščini. Podpolji e in f sta ponovljeni, pred vzporednimi podatki vpišemo enačaj in presledek "= ".)
 25. *

  2000⊔aǂDie ǂPlaneten bZvočni posnetek fGustav Holst cUnheimliche Begegnung der dritten Art aKrieg der Sterne fJohn Williams g[[in allen Werken] Frauenstimmen des Los Angeles Master Chorale gLos Angeles Philharmonic Orchestra ggeleitet von Zubin Mehta]
  423⊔012000⊔ aUnheimliche Begegnung der dritten Art aKrieg der Sterne 1700⊔1 aWilliams bJohn 4230
  (Publikacija vsebuje tri dela dveh različnih avtorjev brez zbirnega naslova. Podatke o delih drugega avtorja vgradimo v polje423, podatka o samem avtorju pa ne ponovimo v polju 701.)
 26. *

  2001⊔aKonvencija o začasnem uvozu f[odgovorni urednik Jože Žunič]
  327100Vsebuje tudi: aZakon o ratifikaciji konvencije o začasnem uvozu (MKZU)
  423⊔012001⊔ aZakon o ratifikaciji konvencije o začasnem uvozu (MKZU) 15031⊔ aZakoni itd. 171001 aSlovenija
  (Publikacija vsebuje tudi zakon, ki ni naveden na naslovni strani. Podatke vnesemo v polje 327 in vgradimo v polje 423 zaradi iskanja.)
 27. *

  2001⊔aMlada dramatika f[urednik Dušan Šarotar]
  327120Vsebina na nasl. str.: aČrna kraljica / Miha Alujevič aŠotor v parku / Špela Stres aPikado / Martina Šiler
  423⊔012000⊔ aČrna kraljica 1700⊔1 aAlujevič bMiha 4070
  423⊔012000⊔ aŠotor v parku 1700⊔1 aStres bŠpela 4070
  423⊔012000⊔ aPikado 1700⊔1 aŠiler bMartina 4070
  (Zapis za publikacijo, ki vsebuje drame. Na naslovni strani so navedeni naslovi posameznih del različnih avtorjev, ki jih zaradi obvezne opombe vnesemo v polje 327 in vgradimo v polja 423.)
 28. *

  2000⊔a5. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin d5th Slovenian Conference on Plant Protection eizvlečki referatov e= abstract volume e6. marec - 8. marec 2001, Čatež ob Savi, Slovenija f[urejanje Danica Dobrovoljc, Gregor Urek]
  (Zapis za zbornik s posvetovanja. Naslov in prvi dodatek k naslovu sta tudi v angleščini. Pred vzporednim dodatkom k naslovu vpišemo enačaj in presledek "= ".)
 29. *

  2000⊔aXXVIII. strokovni izobraževalni seminar ekonomistov, Bled, 12. in 13. november 1999
  53211aOsemindvajseti strokovni izobraževalni seminar ekonomistov, Bled, 12. in 13. november 1999
  (Zapis za zbornik s konference, kjer se naslov v podpolju a začne s številko. Izpisano obliko vnesemo v polje 532.)
 30. *

  2000⊔aSrednjeveške freske v Sloveniji hǂKnj. ǂ1 iGorenjska e[z uvodno študijo] fJanez Höfler gfotografije Marjan Smerke g[prevod v nemščino Slavko Šerc, prevod v italijanščino Oskar Simčič, Vania Gransinigh]
  (Zapis za publikacijo s skupnim in podrejenim naslovom. Vsak zvezek je oštevilčen in ima svoj naslov. Izraz "Knj." se ne upošteva pri razvrščanju zapisov. Različne naslednje navedbe odgovornosti vnesemo v ponovljena podpolja g.)
 31. *

  2001⊔aPlezalni vodnik iKamniške in Savinjske Alpe iJezersko fzbrali in uredili Tone Golnar, Davo in Drejc Karničar g[skice in] sheme Aleš Dolenc
  (Publikacija s skupnim in podrejenim naslovom v dveh nivojih (gl. tudi primer 28). )
 32. *

  2000⊔aPlezalni vodnik iKamniške in Savinjske Alpe iKamniška Bistrica favtorja Tone Golnar in Bojan Pollak gskice in sheme Tone Golnar g[fotografije Tone Golnar ... et al.]
  (Gl. primer 27.)
 33. *

  2001⊔aZapuščina Božidarja Borka j1918-1978
  (Zbirni zapis za zapuščino Božidarja Borka. Dokumenti so iz obdobja med letoma 1918 in 1978.)
 34. * COBISS.net

  2000⊔aAlexis ili Traktat o uzaludnoj borbi fMarguerite Yourcenar gprevela Vojka Smiljanić-Đikić
  50000aAlexis ou Traité du vain combat mbosanski jezik
  (Zapis za prevedeno delo z alternativnim naslovom. Izvirni naslov v francoščini vnesemo v polje 500, v podpolje 500m pa vnesemo jezik glavnega stvarnega naslova iz 200a.)
 35. * COBISS.net

  2000⊔aČovek koji je ukrao sunce bŠtampana muzikalija dL'homme qui a volé le soleil fVojislav Vučković g[urednik Vlastimir Peričić gnotografija Stjepan Burgolić]
  5101⊔aL'homme qui a volé le soleil mfrancuski jezik
  (Zapis za tiskano partituro z vzporednim naslovom v francoščini. V podpolju b je splošna oznaka gradiva v jeziku ustanove, ki je pripravila zapis. Knjižnični sistem uporablja kataložne listke, zato je za dodatni vpis vzporedni naslov vpisan še v polje 510. )
 36. * COBISS.net

  001⊔⊔7ba
  2000⊔aZbornik radova bElektronski izvor fXXVIII naučno-stručni skup o održavanju mašina i opreme, Beograd, 25-27.09.2003. g[obrada i dizajn Dejan Curović]
  (Zapis za zbornik s konference na CD-ROM-u. V podpolju b je splošna oznaka gradiva v jeziku in pisavi ustanove, ki je pripravila zapis.)
 37. * COBISS.net

  001⊔⊔7cb
  2001⊔aБелгијска уметност XIX и XX века eиз збирке Народног музеја у Београду dL'art Belge des XIX et XX siecles ede la collection du Musée national de Belgrade f[уводни текст и каталог Татјана Бошњак gизбор графичких радова и каталог Драгана Ковачевић gсарадници Јелена Дергенц, Петар Петровић gпревод Marie-Paule Bertrand-Stanković gфотографије Небојша Борић]
  (Pisava izpisa je cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju 0017. Na naslovni strani je glavni stvarni naslov napisan v cirilici, vzporedni naslov v latinici.)
 38. * COBISS.net

  001⊔⊔7cc
  2000⊔aПоезија dПоэзия dPoetry dPoesie fЈован Котески f= Jovan Koteski gизбор и поговор Венко Андоновски g[препеви на англиски јазик Зоран Анчевски, Драги Михајловски, Дејвид Бовен, на француски јазик Љиљана Узуновиќ, на руски јазик Тања Урошевиќ gликовен уредник Кочо Фидановски]
  (Pisava izpisa je makedonska cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju 0017. Na naslovni strani sta glavni stvarni naslov in prvi vzporedni naslov napisana v cirilici, preostali v latinici.)