COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjanuar2024

D Monografski viri v več delih

V dodatku so opisana pravila za katalogizacijo monografskih virov v več (fizično ločenih) delih.

Posamezni deli so lahko oštevilčeni ali ne, poleg skupnega lahko imajo enega ali več podrejenih naslovov, lahko vsebujejo tudi več del, pri čemer ima vsako delo svoj naslov. Gre za monografske vire, kar pomeni, da imajo vnaprej predviden konec izhajanja.

Enoten opis monografskih virov v več delih je pomemben za kvaliteto vzajemne baze podatkov in pri tem je treba upoštevati pravila. Ker različni tipi knjižnic vsaj v nekaterih primerih potrebujejo različne vrste zapisov, lahko zapise kreirajo na različne predpisane načine. Zaradi lažjega usklajevanja s prakso in boljšega razumevanja načina vnosa zapisov so v nadaljevanju tipični primeri kreiranja zapisov razvrščeni v tri skupine:

 • Skupina A – kreira se en bibliografski zapis

  En zapis kreiramo, če posamezni deli nimajo svojega naslova ali imajo relativno nepomemben naslov.

 • Skupina B – kreira se več bibliografskih zapisov

  Za vsak del kreiramo svoj zapis, če ima svoj naslov ali vsebuje več del.

 • Skupina C – kreira se lahko en zapis ali več bibliografskih zapisov

  Če je skupni naslov generični izraz ali naslovi posameznih delov izražajo zaporedje, se lahko odločimo za skupen zapis ali za ločen zapis za vsak del.

Če je nivojev podrejenosti več, obdelavo po skupinah smiselno kombiniramo glede na značilnosti posameznih delov (gl. primer 14).

Pri kreiranju zapisov za monografske vire v več delih izberemo masko vnosa M (monografske publikacije) ali N (neknjižno gradivo).

Pri kreiranju novih zapisov in prevzemanju zapisov iz vzajemne baze podatkov moramo biti pozorni, da v posamezni zapis ne združimo delov različnih izdaj (polje 205 – Izdaja), ker deli različnih izdaj ne smejo biti opisani v istem zapisu.

SKUPINA A (KREIRA SE EN BIBLIOGRAFSKI ZAPIS)

Na ta način obdelujemo monografske vire v več delih, pri katerih posamezni deli nimajo svojega naslova (gl. primer 1) ali pa imajo relativno nepomembne podrejene naslove, ki so lahko nadomestilo štetja (npr. črkovno zaporedje, če je vsebina urejena po abecedi, kot npr. pri leksikonih, slovarjih, imenikih ...).

Če ima vsak del svoj ISBN, se polje 010 – Mednarodna standardna knjižna številka (ISBN) ponovi, v podpolje 010b – Pojasnilo pa vnesemo ustrezno številčno oznako dela. Vnesemo tudi skupni ISBN, če obstaja.

Če zapis za monografski vir v več delih iz skupine A prevzamemo iz vzajemne baze, podatkov o delih, ki jih v knjižnici nimamo, ne brišemo. Kateri deli so v knjižnici dejansko na voljo, navedemo med podatki o zalogi (gl. primer 2).

1. Izhajanje je zaključeno

Na ta način obdelujemo vire, pri katerih je izhajanje že zaključeno (gl. primera 3 in 4).

Če izhajanje ni bilo zaključeno v enem koledarskem letu, v podpolje 100b – Oznaka za leto izida vnesemo kodo "g" – publikacija, ki izhaja več kot eno leto, v podpolje 100c – Leto izida 1 vnesemo leto izida dela, ki je izšel najprej, v podpolje 100d – Leto izida 2 pa leto izida dela, ki je izšel zadnji.

Če je bilo izhajanje monografskih virov v več delih zaključeno v enem koledarskem letu, vnesemo v podpolje 100b kodo "d" – publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu, leto izida pa vnesemo v podpolje 100c.

Ustrezno polju 100 – Splošni podatki o obdelavi se izpolni tudi podpolje 210d – Leto izida, distribucije itd., in sicer v obliki "prvo leto izida–zadnje leto izida".

V podpolju 215a – Posebna oznaka gradiva in obseg navedemo število delov. Če posamezni deli nimajo podrejenih naslovov in vsi deli izidejo v istem letu oziroma sta dela dva in izideta v zaporedju najprej prvi in nato drugi del, paginacijo posameznih delov tudi navedemo v podpolju 215a.

Kadar imajo deli podrejene naslove oz. vsi deli ne izidejo v istem letu ali v tekočem vrstnem redu, paginacijo posameznih delov navedemo v polju 327 – Opomba o vsebini.

Naslove posameznih delov vnesemo v ponovljiva podpolja 327a – Besedilo opombe. V podpolju 3270 – Uvodna fraza vnesemo uvodno frazo in dvopičje ("Vsebina:"), v podpolju 327a pa navedemo oznake in naslove posameznih delov ter druge podatke, kot so leto izida, paginacija, odgovornost itd.). Da se vsebina vsakega podpolja 327a izpiše v svoji vrstici, mora imeti drugi indikator v polju 327 vrednost "1" – Med ponovljenimi podpolji a je nova vrstica.

2. Izhajanje ni zaključeno

Na ta način obdelujemo vire, katerih vsi deli še niso izšli (gl. primere 5, 6 in 7). Ko v knjižnici prejmemo nov del, zapis sproti dopolnjujemo (gl. primer 2).

V podpolje 100b vnesemo kodo "g". V podpolje 100c vnesemo prvo leto izida. V podpolje 100d vnesemo "9999", če je izšel šele en del ali če so vsi deli do zdaj izšli v istem letu, sicer vnesemo leto izida začasno zadnjega dela (gl. primer 5).

Ustrezno podatkom v polju 100 izpolnimo tudi podpolje 210d, in sicer v obliki "LLLL-", če je izšel en del ali več delov v prvem letu, oz. v obliki "LLLL-<LLLL>" (druga letnica označuje leto izida dela, ki je izšel nazadnje), kadar deli izidejo v več letih.

V podpolju 215a navedemo dosedanje število delov v lomljenih oklepajih.

Ob izidu vsakega naslednjega dela spremenimo podatke o letu izida začasno zadnjega dela v podpoljih 100d in 210d ter število zvezkov v podpolju 215a. Koda "g" v podpolju 100b ostane nespremenjena, tudi ko izide zadnji del, razen če vsi deli izidejo v istem letu. V takšnem primeru v podpolju 100b kodo "g" po izidu zadnjega dela nadomestimo s kodo "d".

Naslove posameznih delov vnesemo v ponovljiva podpolja 327a. V podpolju 3270 navedemo uvodno frazo in dvopičje ("Dosedanja vsebina:"), v podpolja 327a pa vnesemo oznake in naslove posameznih delov ter druge podatke (leto izida, paginacija, odgovornost itd.). Prvi indikator v polju 327 mora imeti vrednost "0" – Opomba o vsebini ni popolna. Da se vsebina vsakega ponovljivega podpolja 327a izpiše v svoji vrstici, mora imeti drugi indikator v polju 327 vrednost "1". Polje 327 dopolnimo ob izidu vsakega naslednjega dela.

Podatke o posameznih delih v poljih 215 in 327 dopolnjujemo po vrstnem redu številčenja in ne po vrstnem redu, kot prihajajo deli v knjižnico. Ko izide zadnji del, je monografski vir zaključen. Takrat zapis dopolnimo v skladu s pravili iz prejšnjega poglavja.

SKUPINA B (KREIRA SE VEČ BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV)

Pri monografskih virih v več delih iz skupine B prevzamemo iz vzajemne baze podatkov le zapise za dele, ki jih imamo v knjižnici. Če zapise kreiramo, dobi vsak del svoj bibliografski zapis.

1. Posamezni deli vsebujejo eno delo

Na ta način obdelujemo monografske vire v več delih, pri katerih ima poleg skupnega naslova vsak posamezni del še svoj podrejeni naslov (gl. primer 8).

V zapis za posamezni del vnesemo podatke o opisovanem delu. Skupni naslov vnesemo v podpolje 200a – Stvarni naslov, številčno oznako dela v podpolje 200h – Oznaka podrejenega dela in naslov posameznega dela v podpolje 200i – Naslov podrejenega dela.

Če je nivojev podrejenosti več, ponovimo ali podpolje 200i (gl. primer 9) ali podpolji 200h in 200i.

2. Posamezni deli vsebujejo več del

Na ta način obdelujemo monografske vire v več delih, kjer je v vsakem posameznem delu več del, na naslovni strani pa so navedeni skupni naslov in naslovi posameznih del (gl. primer 10).

V zapis za posamezni del vnesemo podatke za opisovani del.

V podpolje 200a vnesemo skupni naslov, v podpolje 200h pa številčno oznako dela.

Ker so naslovi del, vsebovanih v posameznem delu, enakovredni, jih ne smemo vpisati v ponovljena podpolja 200i (to bi pomenilo hierarhičen odnos med njimi).

Enakovredne naslove posameznih del vnesemo v polje 327. V podpolje 0 vnesemo uvodno frazo in dvopičje ("Vsebina na nasl. str.:"). Če gre za dela enega avtorja (tistega, ki je vpisan v podpolje 200f), vnesemo te naslove v ponovljiva podpolja a. Drugi indikator mora imeti vrednost "0", da se med ponovljenimi podpolji a oz. med enakovrednimi naslovi ločilo (podpičje) izpiše programsko. Če gre za dela različnih avtorjev ali anonimna dela, vnesemo te naslove prav tako v ponovljiva podpolja a. Drugi indikator mora imeti vrednost "2", da se med ponovljenimi podpolji a oz. med enakovrednimi naslovi ločilo (pika) izpiše programsko.

Naslove posameznih del in njihove avtorje vnesemo tudi v polje 423 – Dodana, prikrita in priključena dela.

SKUPINA C (KREIRA SE LAHKO EN ZAPIS ALI VEČ BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV)

Pri monografskih virih v več delih iz skupine C lahko kreiramo skupni zapis za vse dele, lahko pa kreiramo tudi zapise za posamezne dele. Knjižnice se glede na svoje potrebe same odločijo, katerega od obeh načinov obdelave bodo izbrale. Če je v COBIB-u zapis (zapisi) za monografski vir v več delih že obdelan na en način, knjižnica pa želi vir obdelati na drugi način, obstoječega zapisa (zapisov) ne sme spreminjati, temveč mora kreirati nov zapis (zapise) na drug način.

V COBIB-u in lokalnih bazah podatkov lahko torej soobstajajo zapisi, kreirani na oba načina.

1. Skupni naslov je generični izraz

Na dva načina lahko obdelujemo monografske vire v več delih, ki imajo za skupni naslov generični izraz (npr. "Zbrana dela", "Collected works", "Gesamtwerke", "Gesamtausgabe" ...), na naslovni strani pa so navedeni tudi naslovi del v posameznem delu. Naslovi so na istem hierarhičnem nivoju (gl. primera 11 in 12).

Če delamo en skupni zapis, posamezne dele opišemo v opombi o vsebini v polju 327. Ta način omogoča, da se ohrani pregled nad celoto, kar je zlasti pomembno za nacionalno bibliografijo. Pomenske naslove zaradi iskanja navedemo tudi v polju 423. Naslove, ki sestojijo iz generičnih izrazov, lahko v polju 423 izpustimo.

Če za vsak del kreiramo svoj zapis, v ponovljena podpolja 200a vnesemo naslove posameznih del. V polje 225 – Zbirka (v odgovarjajoča podpolja 225afv) vnesemo skupni naslov, odgovornost in številčno oznako dela. Zaradi iskanja po naslovu je skupni naslov smiselno vpisati tudi v podpolje 540a – Dodatni naslov.

2. Naslovi posameznih delov izražajo zaporedje

Monografske vire v več delih lahko obdelamo na dva načina tudi takrat, ko podrejeni naslovi posameznih delov izražajo neko zaporedje, na primer časovni razpon, zgodovinska obdobja ipd. (gl. primer 13).

Lahko izdelamo en bibliografski zapis in posamezne dele opišemo v opombi o vsebini v polju 327. Ta način omogoča, da se ohrani pregled nad celoto, kar je zlasti pomembno za nacionalno bibliografijo. Naslove posameznih del zaradi iskanja navedemo tudi v polju 423.

Knjižnica lahko iz različnih razlogov (npr. zaradi ustreznega izpisa osebne bibliografije) za posamezne dele izdela ločene zapise.

PRIMERI

 1. 001⊔⊔ac ba cm d0
  010⊔⊔a86-7195-026-3
  100⊔⊔bd c1990 hslv
  1011⊔aslv ceng
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay
  2000⊔aKdo je Bourne eroman fRobert Ludlum g[prevedel Božidar Pahor]
  210⊔⊔aMurska Sobota cPomurska založba d1990 eMurska Sobota gPomurski tisk
  215⊔⊔a2 zv. (337; 338 str.) d21 cm
  2251⊔aǂZbirka ǂPesti
  300⊔⊔aPrevod dela: The Bourne identity
  500⊔⊔aǂThe ǂBourne identity mslovenski jezik
  675⊔⊔a821.111(73)-312.4 b82 s82 c821.111(73) vUDCMRF 2011
  700⊔1310970979 aLudlum bRobert f1927-2001 4070
  702⊔132230883 aPahor bBožidar 4730
  (Zapis za roman v dveh delih, ki nimata svojih naslovov, spada v skupino A. Kreiramo skupen zapis.)
  Izpis po ISBD:

  LUDLUM, Robert, 1927-2001

  Kdo je Bourne : roman / Robert Ludlum ; [prevedel Božidar Pahor]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1990 (Murska Sobota : Pomurski tiski). - 2 zv. (337; 338 str.) ; 21 cm. - (Zbirka Pesti)

  Prevod dela: The Bourne identity

  ISBN 86-7195-026-3

 2. 100⊔⊔bg c1985 d1989 hslv
  210⊔⊔d1985-<1989>
  215⊔⊔aZv. <1-2, 4-5>
  327010Dosedanja vsebina: a1: A-C. - 1985. - 87 str. a2: Č-F. - 1986. - 96 str. a4: J-M. - 1988. - 110 str. a5: N-P. - 1989. - 92 str.
  (Podatki v zapisu, shranjenem v vzajemni bazi podatkov. Tretjega zvezka (še) nima nobena knjižnica. Izhajanje se nadaljuje.)
  100⊔⊔bg c1985 d1989 hslv
  210⊔⊔d1985-<1989>
  215⊔⊔aZv. <1-5>
  327010Dosedanja vsebina: a1: A-C. - 1985. - 87 str. a2: Č-F. - 1986. - 96 str. a3: G-I. - 1987. - 105 str. a4: J-M. - 1988. - 110 str. a5: N-P. - 1989. - 92 str.
  996⊔1d1A\f2\n543023\x3 f098705271 va
  996⊔1d1A\f2\n543023\x4 f098805869 va
  (Zapis je prevzela knjižnica, ki je pridobila 3. zvezek, zato je zapis ustrezno dopolnila. Poleg 3. zvezka knjižnica poseduje še 4. del, kar je vidno iz podatkov o zalogi v poljih 996 v lokalni bazi podatkov. Izhajanje se kasneje še nadaljuje.)
 3. 100⊔⊔bg c1990 d1993 hslv
  210⊔⊔d1990-1993
  215⊔⊔a4 zv.
  327110Vsebina: a1: A-G. - 1990. - 100 str. a2: H-K. - 1991. - 110 str. a4: L-O. - 1992. - 110 str. a5: P-Ž. - 1993. - 120 str.
  (Zaključen monografski vir v več delih z relativno nepomembnimi naslovi. Prvi del je izšel leta 1990, zadnji pa leta 1993.)
 4. 001⊔⊔ac ba cm d0
  010⊔⊔a86-11-14288-8 bkomplet
  010⊔⊔a86-11-14269-1 bzv. 8
  010⊔⊔a86-11-14345-0 bzv. 9
  010⊔⊔a86-11-14792-8 bzv. 10
  010⊔⊔a86-11-15070-8 bzv. 11
  010⊔⊔a86-11-15344-8 bzv. 12
  010⊔⊔a86-11-15364-2 bzv. 13
  010⊔⊔a86-11-15365-0 bzv. 14
  010⊔⊔a86-11-15366-9 bzv. 15
  010⊔⊔a86-11-15367-7 bzv. 16
  100⊔⊔bg c1987 d2002 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa bf e1
  2001⊔aEnciklopedija Slovenije f[glavni urednik Marjan Javornik gizdelava zemljevidov in risb Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana gizdelava grafikonov Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, Ljubljana]
  205⊔⊔a1. natis
  210⊔⊔aLjubljana cMladinska knjiga d1987-2002 eLjubljana gMladinska knjiga
  215⊔⊔a16 zv. cilustr. d30 cm
  300⊔⊔aOd 7. zv. dalje glavni in odgovorni urednik Dušan Voglar, od 11. zv. dalje odgovorni urednik Martin Ivanič
  300⊔⊔aUrednica posameznih zvezkov Alenka Dermastia
  327010Dosedanja vsebina: a1: A-Ca. - 1987. - XVII, 421 str. - 30.000 izv. a2: Ce-Ed. - 1988. - XV, 416 str. - 31.000 izv. a3: Eg-Hab . - 1989. - XV, 416 str. - 30.000 izv. a4: Hac-Kare. - 1990. - XVII, 416 str. - 30.000 izv. a5: Kari-Krei. - 1991. - XV, 416 str. - 22.000 izv. a6: Krek-Marij. - 1992. - XV, 416 str. - 20.000 izv. a7: Marin-Nor. - 1993. - XV, 416 str. - 20.000 izv. a8: Nos-Pli. - 1994. - XVI, 416 str. - 20.000 izv. a9: Plo-Ps. - 1995. - XV, 416 str. - 20.000 izv. a10: Pt-Savn. - 1996. - XV, 416 str. - 20.000 izv. a11: Savs-Slovenska m. - 1997. - XV, 416 str. - 18.000 izv. a12: Slovenska n-Sz. - 1998. - XV, 416 str. - 18.000 izv. a13: Š-T. - 1999. - XV, 416 str. - 18.000 izv. a14: U-We. - 2000. - XV, 416 str. - 15.000 izv. a15: Wi-Ž. Kronološki pregled. - 2001. - XV, 416 str. - 15.000 izv. a16: Dodatek A-Ž. Kazalo. - 2002. - XV, 416 str. - 15.000 izv.
  5400⊔aES
  675⊔⊔a908(497.4)(031) s9 b908+91 c908(497.4) vUDCMRF 2011
  702⊔1310721635 aJavornik bMarjan 4340
  702⊔136373987 aVoglar bDušan 4340
  702⊔13383843 aIvanič bMartin 4340
  702⊔136592611 aDermastia bAlenka 4340
  (Enciklopedija Slovenije je izhajala v obdobju od 1987 do 2002. Kot (relativno nepomembni) naslovi posameznih zvezkov služijo črkovne oznake za vsebino, ki je v zvezku zajeta. Vse zvezke obdelamo v enem bibliografskem zapisu.)
  Izpis po ISBD:

  ENCIKLOPEDIJA Slovenije / [glavni urednik Marjan Javornik ; izdelava zemljevidov in risb Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana ; izdelava grafikonov Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, Ljubljana]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987-2000 (Ljubljana: Mladinska knjiga). - 16 zv. : ilustr. ; 30 cm

  Od 7. zv. dalje glavni in odgovorni urednik Dušan Voglar, od 11. zv. dalje odgovorni urednik Martin Ivanič. - Urednica posameznih zvezkov Alenka Dermastia

  ISBN 86-11-14288-8 (komplet)

  ISBN 86-11-14269-1 (zv. 8)

  ISBN 86-11-14345-0 (zv. 9)

  ISBN 86-11-14792-8 (zv. 10)

  ISBN 86-11-15070-8 (zv. 11)

  ISBN 86-11-15344-8 (zv. 12)

  ISBN 86-11-15364-2 (zv. 13)

  ISBN 86-11-15365-0 (zv. 14)

  ISBN 86-11-15366-9 (zv. 15)

  ISBN 86-11-15367-7 (zv. 16)

  Vsebina:

  1: A-Ca. - 1987. - XVII, 421 str. - 30.000 izv.

  2: Ce-Ed. - 1988. - XV, 416 str. - 31.000 izv.

  3: Eg-Hab. - 1989. - XV, 416 str. - 30.000 izv.

  4: Hac-Kare. - 1990. - XVII, 416 str. - 30.000 izv.

  5: Kari-Krei. - 1991. - XV, 416 str. - 22.000 izv.

  6: Krek-Marij. - 1992. - XV, 416 str. - 20.000 izv.

  7: Marin-Nor. - 1993. - XV, 416 str.. - 20.000 izv.

  8: Nos-Pli. - 1994. - XVI, 416 str. - 20.000 izv.

  9: Plo-Ps. - 1995. - XV, 416 str. - 20.000 izv.

  10: Pt-Savn. - 1996. - XV, 416 str. - 20.000 izv.

  11: Savs-Slovenska m. - 1997. - XV, 416 str. - 18.000 izv.

  12: Slovenska n-Sz. - 1998. - XV, 416 str. - 18.000 izv.

  13: Š-T. - 1999. - XV, 416 str. - 18.000 izv.

  14: U-We. - 2000. - XV, 416 str. - 15.000 izv.

  15: Wi-Ž. Kronološki pregled. - 2001. - XV, 416 str. - 15.000 izv.

  16: Dodatek A-Ž. Kazalo. - 2002. - XV, 416 str. - 15.000 izv.

 5. 100⊔⊔bg c1988 d9999 hslv
  210⊔⊔d1988-
  215⊔⊔aZv. <1->
  327010Dosedanja vsebina: a1: A-Č. - 1988. - 108 str.
  (Izšel je 1. zvezek; izhajanje se nadaljuje.)
  100⊔⊔bg c1988 d1989 hslv
  210⊔⊔d1988-<1989>
  215⊔⊔aZv. <1-2>
  327010Dosedanja vsebina: a1: A-Č. - 1988. - 108 str. a2: D-F. - 1989. - 95 str.
  (Izšla sta 1. in 2. zvezek; izhajanje se nadaljuje.)
  100⊔⊔bg c1988 d1992 hslv
  210⊔⊔d1988-<1992>
  215⊔⊔aZv. <1-2, 4-6>
  327010Dosedanja vsebina: a1: A-Č. - 1988. - 108 str. a2: D-F. - 1989. - 95 str. a4: K-M. - 1990. - 93 str. a5: N-Q. - 1991. - 104 str. a6: R-Š. - 1992. - 100 str.
  (Izšli so zvezki 1 in 2 ter zvezki od 4 do 6; manjka 3. zvezek; izhajanje se nadaljuje.)
 6. 100⊔⊔bg c1980 d1994 hslv
  210⊔⊔aMünchen aZürich cArtemis cWinkler d1980-<1994>
  215⊔⊔aZv. <1-6; 7, Lief. 1-> d27 cm
  327010Dosedanja vsebina: aBd 1: Aachen bis Bettelordenskirchen. - 1980. - XVI str., 2108 stolp. aBd. 2: Bettlerwesen bis Codex von Valencia. - 1983. - VIII str., 2222 stolp. aBd. 3: Codex Wintoniensis bis Erziehungs- und Bildungswesen. - 1986. - VIII str., 2218 stolp. aBd. 4: Erzkanzler bis Hiddensee. - 1989. - VIII str., 2220 stolp. aBd. 5: Hiera-Mittel bis Lukanien. - 1991. - VIII str., 2219 stolp. aBd. 6: Lukasbilder bis Plantagenet. - 1993. - VIII str., 2220 stolp. aBd. 7, Lief. 1: Planudes bis Privileg(ien). - 1994. - Stolp. 3-224
  (Izšli so zvezki od 1 do 6 ter v okviru zvezka 7 snopič 1; izhajanje se nadaljuje.)
 7. 001⊔⊔ac ba cm d0
  010⊔⊔a86-11-14123-7 bzv. 1
  010⊔⊔a86-11-15085-6 bzv. 2
  100⊔⊔bg c2003 d2004 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa bf
  2001⊔aSlovenski veliki leksikon f[urednika Marta Kocjan-Barle, Drago Bajt guredniki ilustrativnega gradiva Drago Bajt ... et al.]
  205⊔⊔a1. izd. b1. natis
  210⊔⊔aLjubljana cMladinska knjiga d2003-<2004> eMaribor gMA-tisk
  215⊔⊔aZv. <1-2> cilustr. d31 cm
  300⊔⊔aUrednica od julija 2003 Maja Ogrizek
  327010Dosedanja vsebina: a1: A-G. - 2003. - XIII, 693 str. a2: H-O. - 2004. - XIII, 833 str.
  5400⊔aVeliki leksikon
  675⊔⊔a030 b0 s0 c030 vUDCMRF 2011
  702⊔13496739 aKocjan-Barle bMarta 4340
  702⊔131910627 aBajt bDrago 4340
  702⊔134316003 aOgrizek bMaja 4340
  902⊔13496739 aBarle bMarta Kocjan- 4340
  (Zapis, kreiran leta 2004, ko sta izšla šele 1. in 2. del.)
  Izpis po ISBD:

  SLOVENSKI veliki leksikon / [urednika Marta Kocjan-Barle, Drago Bajt ; uredniki ilustrativnega gradiva Drago Bajt ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003-<2004> (Maribor : MA-tisk). - Zv. <1-2> : ilustr. ; 31 cm

  Urednica od julija 2003 Maja Ogrizek

  Dosedanja vsebina:

  1: A-G. - 2003. - XIII, 693 str.

  2: H-O. - 2004. - XIII, 833 str.

  ISBN 86-11-14123-7 (zv. 1)

  ISBN 86-11-15085-6 (zv. 2)

 8. 001⊔⊔ac ba cm d0
  100⊔⊔bd c1991 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay
  2000⊔aBeli menihi hǂKnj. ǂ1 iUstanovitev samostana epovest iz prve polovice XII. stoletja fIvan Zorec
  210⊔⊔aLjubljana cZaložništvo slovenske knjige d1991 eLjubljana g"Tone Tomšič"
  215⊔⊔a184 str. d18 cm
  2251⊔aǂZbirka ǂSlovenska povest
  675⊔⊔a821.163.6-311.6 s82 b821 c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔136243171 aZorec bIvan f1880-1952 4070
  (Knjiga v štirih delih, vsak ima svoj naslov. Za vsak del kreiramo svoj zapis. To je zapis za prvi del.)
  Izpis po ISBD:

  ZOREC, Ivan, 1880-1952

  Beli menihi. Knj. 1, Ustanovitev samostana : povest iz prve polovice XII. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo slovenske knjige, 1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 184 str. ; 18 cm. - (Zbirka Slovenska povest)

  001⊔⊔ac ba cm d0
  100⊔⊔bd c1991 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay
  2000⊔aBeli menihi hǂKnj. ǂ2 iSamostan v turški sili epovest iz druge polovice XV. stoletja fIvan Zorec
  210⊔⊔aLjubljana cZaložništvo slovenske knjige d1991 eLjubljana g"Tone Tomšič"
  215⊔⊔a158 str. d18 cm
  2251⊔aǂZbirka ǂSlovenska povest
  675⊔⊔a821.163.6-311.6 s82 b821 c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔136243171 aZorec bIvan f1880-1952 4070
  (Knjiga v štirih delih, vsak ima svoj naslov. Za vsak del kreiramo svoj zapis. To je zapis za drugi del.)
  Izpis po ISBD:

  ZOREC, Ivan, 1880-1952

  Beli menihi. Knj. 2, Samostan v turški sili : povest iz druge polovice XV. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo slovenske knjige, 1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 158 str. ; 18 cm. - (Zbirka Slovenska povest)

  001⊔⊔ac ba cm d0
  100⊔⊔bd c1991 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay
  2000⊔aBeli menihi hǂKnj. ǂ3 iSamostan ob kmečkih uporih epovest iz druge polovice XVI. stoletja fIvan Zorec
  210⊔⊔aLjubljana cZaložništvo slovenske knjige d1991 eLjubljana g"Tone Tomšič"
  215⊔⊔a166 str. d18 cm
  2251⊔aǂZbirka ǂSlovenska povest
  675⊔⊔a821.163.6-311.6 s82 b821 c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔136243171 aZorec bIvan f1880-1952 4070
  (Knjiga v štirih delih, vsak ima svoj naslov. Za vsak del kreiramo svoj zapis. To je zapis za tretji del.)
  Izpis po ISBD:

  ZOREC, Ivan, 1880-1952

  Beli menihi. Knj. 3, Samostan ob kmečkih uporih : povest iz druge polovice XVI. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo slovenske knjige, 1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 166 str. ; 18 cm. - (Zbirka Slovenska povest)

  001⊔⊔ac ba cm d0
  100⊔⊔bd c1991 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay
  2000⊔aBeli menihi hǂKnj. ǂ4 iSamostan ob razpustu epovest iz druge polovice XVIII. stoletja fIvan Zorec
  210⊔⊔aLjubljana cZaložništvo slovenske knjige d1991 eLjubljana g"Tone Tomšič"
  215⊔⊔a153 str. d18 cm
  2251⊔aǂZbirka ǂSlovenska povest
  675⊔⊔a821.163.6-311.6 s82 b821 c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔136243171 aZorec bIvan f1880-1952 4070
  (Knjiga v štirih delih, vsak ima svoj naslov. Za vsak del kreiramo svoj zapis. To je zapis za četrti del.)
  Izpis po ISBD:

  ZOREC, Ivan, 1880-1952

  Beli menihi. Knj. 4, Samostan ob razpustu : povest iz druge polovice XVIII. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo slovenske knjige, 1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 153 str. ; 18 cm. - (Zbirka Slovenska povest)

 9. 2001⊔aPlezalni vodnik iKamniške in Savinjske Alpe iJezersko fzbrali in uredili Tone Golnar, Davo in Drejc Karničar g[skice in] sheme Aleš Dolenc
  (Publikacija s skupnim in podrejenim naslovom. Slednji ima še en podrejeni naslov.)
  2001⊔aPlezalni vodnik iKamniške in Savinjske Alpe iRobanov kot z dolino Lučke Bele in bližnjimi plezališči fzbrali in uredili Silvo Babič, Tone Golnar in Robi Supin g[skice in sheme Silvo Babič]
  (Publikacija s skupnim in podrejenim naslovom. Slednji ima še en podrejeni naslov.)
 10. 001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c1977 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa bj3 e1
  2000⊔aFizika hǂDel ǂ1 fJanez Strnad g[slike Berto Žitko]
  210⊔⊔aLjubljana cDržavna založba Slovenije d1977
  215⊔⊔a284 str. cgraf. prikazi d24 cm
  2251⊔aMatematika-fizika ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij v9
  300⊔⊔a1.500 izv.
  320⊔⊔aKazalo
  327100Vsebina na nasl. str.: aMehanika aToplota
  423⊔012000⊔ aMehanika aToplota 1700⊔1 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  675⊔⊔a53(075.8) s53 b5 c53 vUDCMRF 2011
  700⊔131820515 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  702⊔133124321 aŽitko bBerto 4440
  (Knjiga v štirih delih. Posamezni del vsebuje po več del, vsako delo ima svoj naslov. Kreiramo štiri zapise in v polju 327 navedemo naslove del v posameznih zvezkih. To je zapis za prvi del.)
  Izpis po ISBD:

  STRNAD, Janez, 1934-2015

  Fizika. Del 1 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1977. - 284 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 9)

  1.500 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Mehanika ; Toplota

  001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c1978 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa bj3 e1
  2000⊔aFizika hǂDel ǂ2 fJanez Strnad g[slike Berto Žitko]
  210⊔⊔aLjubljana cDržavna založba Slovenije d1978
  215⊔⊔aStr. 293-564 cgraf. prikazi d24 cm
  2251⊔aMatematika-fizika ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij v11
  300⊔⊔a1.500 izv.
  320⊔⊔aKazalo
  327100Vsebina na nasl. str.: aElektrika aOptika
  423⊔012000⊔ aElektrika aOptika 1700⊔1 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  675⊔⊔a53(075.8) s53 b5 c53 vUDCMRF 2011
  700⊔131820515 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  702⊔133124321 aŽitko bBerto 4440
  (Knjiga v štirih delih. Posamezni del vsebuje po več del, vsako delo ima svoj naslov. Kreiramo štiri zapise in v polju 327 navedemo naslove del v posameznih zvezkih. To je zapis za drugi del.)
  Izpis po ISBD:

  STRNAD, Janez, 1934-2015

  Fizika. Del 2 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1978. - Str. 293-564 : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 11)

  1.500 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Elektrika ; Optika

  001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c1981 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa bj3 e1
  2000⊔aFizika hǂDel ǂ3 fJanez Strnad g[slike Berto Žitko]
  210⊔⊔aLjubljana cDržavna založba Slovenije d1981
  215⊔⊔a320 str. cgraf. prikazi d24 cm
  2250⊔aMatematika-fizika ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij v14
  300⊔⊔a500 izv.
  320⊔⊔aKazalo
  327100Vsebina na nasl. str.: aPosebna teorija relativnosti aKvantna fizika aAtomi
  423⊔012000⊔ aPosebna teorija relativnosti aKvantna fizika aAtomi 1700⊔1 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  675⊔⊔a53(075.8) s53 b5 c53 vUDCMRF 2011
  700⊔131820515 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  702⊔133124321 aŽitko bBerto 4440
  (Knjiga v štirih delih. Posamezni del vsebuje po več del, vsako delo ima svoj naslov. Kreiramo štiri zapise in v polju 327 navedemo naslove del v posameznih zvezkih. To je zapis za tretji del.)
  Izpis po ISBD:

  STRNAD, Janez, 1934-2015

  Fizika. Del 3 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1981. - 320 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 14)

  500 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Posebna teorija relativnosti ; Kvantna fizika ; Atomi

  001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c1982 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa bj3 e1
  2000⊔aFizika hǂDel ǂ4 fJanez Strnad g[slike Berto Žitko]
  210⊔⊔aLjubljana cDržavna založba Slovenije d1982
  215⊔⊔a284 str. cgraf. prikazi d24 cm
  2251⊔aMatematika-fizika ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij v19 [i. e. 18]
  300⊔⊔a1.000 izv.
  320⊔⊔aKazalo
  327100Vsebina na nasl. str.: aMolekule aKristali aJedra aDelci
  423⊔012000⊔ aMolekule aKristali aJedra aDelci 1700⊔1 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  675⊔⊔a53(075.8) s53 b5 c53 vUDCMRF 2011
  700⊔131820515 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  702⊔133124321 aŽitko bBerto 4440
  (Knjiga v štirih delih. Posamezni del vsebuje po več del, vsako delo ima svoj naslov. Kreiramo štiri zapise in v polje 327 vnesemo podrejene naslove. To je zapis za četrti del.)
  Izpis po ISBD:

  STRNAD, Janez, 1934-2015

  Fizika. Del 4 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1982. - 284 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 19 [i. e. 18])

  1.000 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Molekule ; Kristali ; Jedra ; Delci

 11. 001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c1965 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay fz2
  2000⊔aZbrano delo fJanko Kersnik g[uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]
  205⊔⊔a2 izd.
  210⊔⊔aV Ljubljani cDržavna založba Slovenije d1965
  215⊔⊔a2 zv. d20 cm
  2251⊔aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
  327110Vsebina: aKnj. 1: Na Žerinjah ; Lutrski ljudje ; Gospod Janez ; Leposlovni podlistki. - 332 str. aKnj. 2: Ciklamen ; Agitator ; Humoreske. - 356 str. - Opombe: str. 301-356
  423⊔012000⊔ aNa Žerinjah aLutrski ljudje aGospod Janez aCiklamen aAgitator 1700⊔1 aKersnik bJanko f1852-1897 4070
  675⊔⊔a821.163.6Kersnik J. c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔13467299 aKersnik bJanko f1852-1897 4070
  702⊔138368995 aOcvirk bAnton 4340 4080
  (Skupni zapis.)
  Izpis po ISBD:

  KERSNIK, Janko, 1852-1897

  Zbrano delo / Janko Kersnik ; [uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]. - 2. izd. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1965. - 2 zv. ; 20 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

  Vsebina:

  Knj. 1: Na Žerinjah ; Lutrski ljudje ; Gospod Janez ; Leposlovni podlistki. - 332 str. - Opombe: str. 282-332

  Knj. 2: Ciklamen ; Agitator ; Humoreske. - 356 str. - Opombe: str. 301-356

  001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c1965 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay fz2
  2000⊔aNa Žerinjah aLutrski ljudje aGospod Janez aLeposlovni podlistki fJanko Kersnik g[uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]
  205⊔⊔a2 izd.
  210⊔⊔aV Ljubljani cDržavna založba Slovenije d1965
  215⊔⊔a332 str. d20 cm
  2251⊔aZbrano delo fJanko Kersnik vǂknj. ǂ1
  2251⊔aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
  5400⊔aZbrano delo
  675⊔⊔a821.163.6Kersnik J. c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔13467299 aKersnik bJanko f1852-1897 4070
  702⊔138368995 aOcvirk bAnton 4340 4080
  (Zapis za prvi del.)
  Izpis po ISBD:

  KERSNIK, Janko, 1852-1897

  Na Žerinjah ; Lutrski ljudje ; Gospod Janez ; Leposlovni podlistki / Janko Kersnik ; [uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]. - 2. izd. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1965. - 332 str. ; 20 cm. - (Zbrano delo / Janko Kersnik ; knj. 1) (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

  001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c1965 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay fz2
  2000⊔aCiklamen aAgitator aHumoreske fJanko Kersnik g[uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]
  205⊔⊔a2 izd.
  210⊔⊔aV Ljubljani cDržavna založba Slovenije d1965
  215⊔⊔a356 str. d20 cm
  2251⊔aZbrano delo fJanko Kersnik vǂknj. ǂ2
  2251⊔aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
  5400⊔aZbrano delo
  675⊔⊔a821.163.6Kersnik J. c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔13467299 aKersnik bJanko f1852-1897 4070
  702⊔138368995 aOcvirk bAnton 4340 4080
  (Zapis za drugi del.)
  Izpis po ISBD:

  KERSNIK, Janko, 1852-1897

  Ciklamen ; Agitator ; Humoreske / Janko Kersnik ; [uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]. - 2. izd. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1965. - 356 str. ; 20 cm. - (Zbrano delo / Janko Kersnik ; knj. 2) (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

 12. 001⊔⊔an ba cm d0
  010⊔⊔a961-6422-74-X bzv. 1
  010⊔⊔a978-961-254-228-3 bzv. 2
  010⊔⊔a978-961-254-488-1 bzv. 3
  100⊔⊔bg c2005 d2013 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ac fz2
  2000⊔aZbrano delo fZofka Kveder g[uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž]
  210⊔⊔aMaribor cLitera d2005-<2013>
  215⊔⊔aZv. <1-3> cavtorj. sl. d21 cm
  2251⊔aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev vǂknj. ǂ213; 229; 256
  300⊔⊔aOd zv. 2 dalje založnik Založba ZRC, ZRC SAZU
  327010Dosedanja vsebina: aKnj. 1: Misterij žene ; Odsevi ; Iz naših krajev ; Iskre. - 2005 ([Maribor] : Železnik in Železnik). - 560 str. aKnj. 2: Nezbrana proza 1898-1903 : črtice, povesti, novele. - 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 838 str. - 400 izv. aKnj. 3: Nezbrana proza 1904-1933 : črtice, povesti, novele / [uredila in komentar napisala Katja Mihurko Poniž]. - 2013 (Begunje : Cicero). - 1008 str. : portret. - 300 izv. - Bibliografija: str. 1003-1004
  423⊔012000⊔ aMisterij žene aOdsevi aIz naših krajev aIskre aNezbrana proza 1898-1903 aNezbrana proza 1904-1933 1700⊔1 aKveder bZofka 4070
  675⊔⊔a821.163.6Kveder Z. c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔137716451 aKveder bZofka 4070
  702⊔1314872931 aMihurko Poniž bKatja 729625 4340 4080
  902⊔1314872931 aPoniž bKatja Mihurko
  (Zbrano delo Zofke Kvedrove še izhaja. Do zdaj so izšli trije zvezki. Skupni naslov je generični izraz, zato sta dovoljena dva načina obdelave. Kreiramo lahko en skupni zapis ali tri ločene zapise za vsak del posebej; skupni naslov vnesemo v polje 225.)
  001⊔⊔an ba cm d0
  010⊔⊔a961-6422-74-X
  100⊔⊔bd c2005 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ac fz2
  2000⊔aMisterij žene aOdsevi aIz naših krajev aIskre fZofka Kveder g[uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž]
  210⊔⊔aMaribor cLitera d2005
  215⊔⊔a560 str. cavtorj. sl. d21 cm
  2251⊔aZbrano delo fZofka Kveder vǂzv. ǂ1
  2251⊔aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev vǂknj. ǂ213
  5400⊔aZbrano delo
  675⊔⊔a821.163.6Kveder Z. c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔137716451 aKveder bZofka 4070
  702⊔1314872931 aMihurko Poniž bKatja 4340 4080
  902⊔1314872931 aPoniž bKatja Mihurko
  (Zapis za prvi del.)
  001⊔⊔an ba cm d0
  010⊔⊔a978-961-254-228-3
  100⊔⊔bd c2010 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ac fz2
  2000⊔aNezbrana proza 1898-1903 ečrtice, povesti, novele fZofka Kveder g[uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž]
  210⊔⊔aMaribor cZaložba ZRC, ZRC SAZU d2010
  215⊔⊔a838 str. cavtorj. sl. d21 cm
  2251⊔aZbrano delo fZofka Kveder vǂzv. ǂ2
  2251⊔aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev vǂknj. ǂ229
  300⊔⊔a400 izv.
  5400⊔aZbrano delo
  675⊔⊔a821.163.6Kveder Z. c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔137716451 aKveder bZofka 4070
  702⊔1314872931 aMihurko Poniž bKatja 4340 4080
  902⊔1314872931 aPoniž bKatja Mihurko
  (Zapis za drugi del.)
  001⊔⊔an ba cm d0
  010⊔⊔a978-961-254-488-1
  100⊔⊔bd c2013 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ac fz2
  2000⊔aNezbrana proza 1904-1933 ečrtice, povesti, novele fZofka Kveder g[uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž]
  210⊔⊔aLjubljana cZaložba ZRC, ZRC SAZU d2013
  215⊔⊔a1008 str. cavtorj. sl. d21 cm
  2251⊔aZbrano delo fZofka Kveder vǂzv. ǂ3
  2251⊔aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev vǂknj. ǂ256
  300⊔⊔a300 izv.
  320⊔⊔aBibliografija: str. 1003-1004
  5400⊔aZbrano delo
  675⊔⊔a821.163.6Kveder Z. c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔137716451 aKveder bZofka 4070
  702⊔1314872931 aMihurko Poniž bKatja 4340 4080
  902⊔1314872931 aPoniž bKatja Mihurko
  (Zapis za tretji del.)
 13. 001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c2012 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa e1
  2000⊔aSlovenska glasba fDarja Koter
  210⊔⊔aLjubljana cŠtudentska založba d2012
  215⊔⊔a2 zv. cilustr. d24 cm
  2251⊔aǂKnjižna zbirka ǂKoda
  300⊔⊔aIlustr. na spojnih listih
  327110Vsebina: a1: 1848-1918. - 387 str. - Bibliografija: str. 369-371. - Kazalo a2: 1918-1991. - 529 str. - Bibliografija: str. 501-506. - Kazalo
  675⊔⊔a78(497.4)ˮ1848/1918ˮ b78 c78(1/9) vUDCMRF 2011
  700⊔135192291 aKoter bDarja 730267 4070
  (1. in 2. del tega monografskega vira sta izšla v istem letu. Izhajanje je zaključeno. Naslova posameznih delov izražata časovni razpon, zato lahko kreiramo skupen zapis ali dva ločena zapisa.)
  001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c2012 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa e1
  2000⊔aSlovenska glasba i1848-1918 fDarja Koter
  210⊔⊔aLjubljana cŠtudentska založba d2012
  215⊔⊔a387 str. cilustr. d24 cm
  2251⊔aǂKnjižna zbirka ǂKoda
  300⊔⊔aIlustr. na spojnih listih
  300⊔⊔a500 izv.
  320⊔⊔aBibliografija: str. 369-371
  320⊔⊔aKazalo
  675⊔⊔a78(497.4)ˮ1848/1918ˮ b78 c78(1/9) vUDCMRF 2011
  700⊔135192291 aKoter bDarja 730267 4070
  (Zapis za prvi del.)
  001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c2012 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa e1
  2000⊔aSlovenska glasba i1918-1991 fDarja Koter
  210⊔⊔aLjubljana cŠtudentska založba d2012
  215⊔⊔a529 str. cilustr. d24 cm
  2251⊔aǂKnjižna zbirka ǂKoda
  300⊔⊔aIlustr. na spojnih listih
  300⊔⊔a500 izv.
  320⊔⊔aBibliografija: str. 501-506
  320⊔⊔aKazalo
  675⊔⊔a78(497.4)ˮ1918/1991ˮ b78 c78(1/9) vUDCMRF 2011
  700⊔135192291 aKoter bDarja 730267 4070
  (Zapis za drugi del.)
 14. (Monografski vir v več delih ima 6 zvezkov. Prvi trije spadajo v Del 1 s podrejenim naslovom Tržna analiza in nimajo svojih naslovov. Preostali trije deli, ki tudi imajo vsak svoj naslov, zavzemajo vsak po en zvezek. Kombiniramo obdelavi za skupino A in za skupino B ter kreiramo 4 zapise. Za prve tri zvezke kreiramo skupen zapis, za vsakega od preostalih treh pa svoj zapis.)
  100⊔⊔bd c1974 hslv
  2000⊔aUpravičenost gradnje plinovodnega omrežja v Sloveniji hǂDel ǂ1 iTržna analiza f[nalogo je vodila Marija Lužnik]
  210⊔⊔aLjubljana cInštitut za ekonomska raziskovanja d1974
  215⊔⊔a3 zv. ([XV], 449 f.) d29 cm
  675⊔⊔a620.9:662.767 c620.9 vUDCMRF 2011
  700⊔131523299 aLužnik bMarija 4070
  (Zapis 2.1.)
  100⊔⊔bd c1975 hslv
  2000⊔aUpravičenost gradnje plinovodnega omrežja v Sloveniji hǂDel ǂ2 iNarodno gospodarska analiza f[izdelal Jurij Gorišek in sodelavci]
  210⊔⊔aLjubljana cInštitut za ekonomska raziskovanja d1975
  215⊔⊔a88 f. d29 cm
  675⊔⊔a620.9:662.767 c620.9 vUDCMRF 2011
  700⊔132283107 aGorišek bJurij 4070
  (Zapis 2.2.)
  100⊔⊔bd c1975 hslv
  2000⊔aUpravičenost gradnje plinovodnega omrežja v Sloveniji hǂDel ǂ3 iPodjetniška analiza f[pripravila Majda Mencej]
  210⊔⊔aLjubljana cInštitut za ekonomska raziskovanja d1975
  215⊔⊔a74 f. d29 cm
  675⊔⊔a620.9:662.767 c620.9 vUDCMRF 2011
  700⊔131598307 aMencej bMajda 4070
  (Zapis 2.3.)
  100⊔⊔bd c1975 hslv
  2000⊔aUpravičenost gradnje plinovodnega omrežja v Sloveniji hǂDel ǂ4 iPovzetek študije f[pripravili Marija Lužnik in Majda Mencej]
  210⊔⊔aLjubljana cInštitut za ekonomska raziskovanja d1975
  215⊔⊔a71 f. d29 cm
  675⊔⊔a620.9:662.767 c620.9 vUDCMRF 2011
  700⊔131523299 aLužnik bMarija 4070
  701⊔131598307 aMencej bMajda 4070
  (Zapis 2.4.)