COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2021

210 Založništvo, distribucija itd.

Polje vsebuje podatke o založništvu, distribuciji in izdelavi enote s pripadajočimi letnicami. Ustreza območju založništva, distribucije itd. v ISBD.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
210Založništvo, distribucija itd.nr
aKraj izida, distribucije itd.r
bNaslov založnika, distributerja itd.r
cIme založnika, distributerja itd.r
dLeto izida, distribucije itd.nr
eKraj izdelaver
fNaslov izdelovalcar
gIme izdelovalcar
hLeto izdelaver

Pri kontinuiranih virih je polje ponovljivo.

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Zaporedje podatkov o založništvu
Se ne uporablja / Najzgodnejši dostopni založnik
0Vmesni založnik
1Trenutni ali zadnji založnik
2Vrsta distribucije
Ustvarjeno v več izvodih, običajno objavljeno ali javno distribuirano
1Ni objavljeno ali javno distribuirano

Prvi indikator označuje, ali so založnik, distributer itd., kraj in leto izida, zabeleženi v polju, prvi oz. najzgodnejši, vmesni ali trenutni. Vrednosti "0" in "1" uporabljamo le pri kontinuiranih virih, pri preostalih virih uporabljamo vrednost prazno.

Pri kontinuiranih virih ob prvi katalogizaciji uporabimo vrednost prazno. Podatka, ki mu določimo vrednost prazno, ne spreminjamo, razen če je napačen ali so nam kasneje na voljo številke za zgodnejše obdobje za kontinuiran vir z drugačnimi podatki o založništvu.

Ko se spremeni založnik ali kraj izida, lahko vnesemo dodatne podatke o založništvu v zvezi z najzgodnejšim in vmesnim založnikom, pri čemer je vrednost prvega indikatorja "0".

Ko se spremeni založnik ali kraj izida, lahko vnesemo trenutne podatke o založništvu, pri čemer je vrednost prvega indikatorja "1".

Vrednost "1" drugega indikatorja označuje neobjavljeno delo, npr. rokopis (gl. primere 15, 16, 17).

OPIS PODPOLJ

210a Kraj izida, distribucije itd.

Kraj izida ali distribucije v obliki, kot je naveden na enoti. Če je kraj manj znan ali je napisan napačno ali v zastareli obliki, lahko v okroglem ali oglatem oklepaju dodamo pojasnilo, kot predpisuje ISBD (gl. primere 2, 3, 24). Podpolje je ponovljivo za vsak dodaten kraj (gl. primere 5, 7, 25, 28, 39) ali za kraj izida v drugem jeziku (gl. primera 13, 26).

210b Naslov založnika, distributerja itd.

Polni naslov založnika ali distributerja. Običajno ga navedemo, če založnik ni splošno znan (gl. primera 4, 23). Okrogli oklepaj se na izpisih doda programsko.

210c Ime založnika, distributerja itd.

Ime založnika ali distributerja, ki je lahko tudi v skrajšani, a še prepoznavni obliki (gl. primer 1). Za imenom distributerja lahko v oglatem oklepaju dodamo izraz "distributer" ali ustreznik v drugem jeziku (gl. primera 5, 28).

210d Leto izida, distribucije itd.

Leto izida ali približno leto izida (gl. primer 26) ali leto copyrighta (gl. primere 7, 34, 37) ali leto izdelave (gl. primer 11). Vnesemo lahko začetno letnico (gl. primer 6) ali razpon letnic (gl. primere 10, 32, 38).

210e Kraj izdelave

Kraj izdelave enote, npr. kraj tiskanja publikacije (gl. primere 9, 28, 40). Če kraj ni dovolj znan ali ni pravilno napisan, lahko v oglatem oklepaju dodamo pojasnilo, kot predpisuje ISBD.

210f Naslov izdelovalca

Polni naslov izdelovalca. Običajno ga navedemo, če izdelovalec ni splošno znan (gl. primer 30).

210g Ime izdelovalca

Ime izdelovalca (npr. tiskarja), ki je lahko tudi v skrajšani obliki (gl. primere 9, 26, 38, 41).

210h Leto izdelave

Leto izdelave enote, kadar dopolnjuje leto izida (gl. primera 12, 26).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podatke vnesemo v polje v takšni obliki in zaporedju, kot predpisuje ISBD. Na izpisih se ločila med podpolji tvorijo avtomatsko, razen pri podpoljih z vzporednimi podatki. Celotna navedba izdelave se izpiše v okroglem oklepaju. Povezava med podpolji in elementi ISBD je razvidna iz spodnje tabele.

PODPOLJEIME ELEMENTATOČKA ISBD(G)LOČILO
aKraj izida, distribucije itd.4.1novo območje
a (ponovljeno) Naslednji kraj4.1;
cIme založnika, distributerja itd.4.2:
dLeto izida, distribucije itd.4.4,
eKraj izdelave4.5(
e (ponovljeno) Naslednji kraj4.5;
gIme izdelovalca4.6:
hLeto izdelave4.7,)
Ponovljivost polja

Polje je ponovljivo za kontinuirane vire, ki se s časom spreminjajo, zato da lahko v zapis vključimo podatke o najzgodnejšem in trenutnem založniku, po želji pa tudi podatke o založniku v vmesnem obdobju (gl. primere 1822 in 4347).

Ponovljiva polja 210 podajajo informacije o kasnejši dejavnosti različnih založnikov in/ali krajev izida v navedenem časovnem obdobju.

Vsa imena krajev in založnikov, ki se pojavijo v prvi izdaji vira, je treba vnesti v prvo polje 210. Če se sprememba nanaša le na enega založnika, je treba vsa imena krajev in založnikov vnesti v naslednje ponovljeno polje 210 (gl. primer 18).

Datumi v prvem polju 210 označujejo celotno obdobje izhajanja nekega vira: leto začetka in konca izhajanja (kot je to navedeno v podpoljih 100c in 100d), ne glede na spreminjanje založnika in/ali kraja izida. Podatek o tem, kdaj je prvi založnik začel in prenehal izdajati vir, je treba vnesti v prvo ponovljeno polje 210, pri čemer je vrednost prvega indikatorja "0".

Ponovljiva polja 210 navajamo le, če podatke poznamo. Če poznamo le imena založnikov, ne poznamo pa različnih obdobij izhajanja, to zapišemo v opombi v polju 300. Kadar pa poznamo podatke le za nekatera leta izhajanja oz. poznamo začetno ali končno leto izhajanja, obdobje približno omejimo (gl. primer 47).

Vzporedni podatki

Vzporedni podatki (tj. podatki, ponovljeni v drugem jeziku in/ali pisavi), ki se pojavljajo na enoti, se po ISBD označujejo z enačajem. Posamezen vzporedni podatek vnesemo v ustrezno ponovljeno podpolje, pred podatkom pa vpišemo enačaj in presledek "= " (gl. primer 27). Pri skupinah vzporednih podatkov najprej navedemo skupino podatkov v enem jeziku in/ali pisavi in nato v drugem (gl. primere 13, 26, 42).

Vsebina podpolj

Če kraj in/ali ime založnika nista znana, vnesemo v podpolje a oz. c v oglatem oklepaju okrajšavo "S. l." (sine loco) oz. "s. n." (sine nomine) (gl. primere 3, 9, 11, 29) ali ustrezen izraz v nelatinični pisavi (gl. primer 40).

Kadar navajamo več založnikov, jih vnesemo v ponovljena podpolja c, pred vsakim založnikom pa vnesemo ustrezen kraj izida v ponovljeno podpolje a (gl. primere 5, 12, 28, 39). Kadar naslednjih krajev ali založnikov ne navedemo, izpuščanje označimo z "etc." (gl. primera 10, 37) ali ustreznim izrazom v nelatinični pisavi v oglatem oklepaju (gl. primer 41).

Letnice

Podatek o letu izida je obvezen. Če leto izida ni znano, vnesemo v podpolje d leto copyrighta ali leto izdelave z ustreznim pojasnilom (gl. primera 11, 37). Če nimamo nobenega od teh podatkov, navedemo v oglatem oklepaju približno leto izida (gl. primer 26).

Če navedemo leto copyrighta dodatno k letu izida, vnesemo obe letnici v podpolje d, vmes pa je vejica (gl. primer 34). Leto izdelave oz. tiskanja, ki ga navedemo dodatno k letu izida, vnesemo v podpolje h (gl. primer 12). V podpolje d ali h lahko vnesemo razpon letnic (gl. primere 10, 32, 38).

Pri enotah v več zvezkih/delih, ki izhajajo več kot eno leto (v podpolju 100b je koda "g"), v podpolju d z lomljenim oklepajem "<>" označimo, da je podatek začasen (gl. primer 32). Začasne podatke spreminjamo ob izidu vsakega naslednjega zvezka/dela. Po izidu zadnjega zvezka/dela oklepaj zbrišemo. Navedba v podpolju 210d se mora ujemati s podatki v podpolju 100c – Leto izida 1 oz. 100d – Leto izida 2 ter z navedbo števila zvezkov/delov v podpolju 215a – Posebna oznaka gradiva in obseg (gl. primera 32, 33).

SORODNA POLJA

100cdSPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI, Leto izida 1, Leto izida 2
Podpolji 100c in 100d vsebujeta leto izida glede na kodo v podpolju 100b (gl. primere 24, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 38).
102DRŽAVA IZIDA ALI IZDELAVE
Polje vsebuje kodo za eno ali več držav izida ali izdelave enote (gl. primere 25, 37, 41).
205IZDAJA
Polje vsebuje navedbo izdaje. Leto tiskanja ponatisa itd. je lahko vključeno v navedbo izdaje ali ponatisa.
620ISKANJE PO KRAJU IZIDA
Če želimo omogočiti iskanje po kraju izida ali izdelave, vnesemo ime kraja v polje 620 (gl. primer 36).

PRIMERI

 1. 210⊔⊔a[Cambridge, Mass.] cHarvard Univ. P. d1981
  (Kraj izida ni naveden v predpisanem viru podatkov, zato je vpisan v oglatem oklepaju. Ime založnika je okrajšano.)
 2. 210⊔⊔aBrampton [Cumbria] cL.Y.T.C. d[1978 or 1979]
  (Kraj izida ni splošno znan, zato je dodano ime pokrajine. Leto izida je negotovo.)
 3. 210⊔⊔aNottigham [i.e. Nottingham] c[s. n.] d1966 gSherwood Printers
  (Ime kraja je zapisano napačno, založnik pa ni naveden. Podatek o založniku je obvezen; če podatka ni, vpišemo "[s. n.]" ali ustrezen izraz v nelatinični pisavi.)
 4. 210⊔⊔aLondon b(52, St. George's Avenue, N7) cSt. George's Church d[1975]
  (Naveden je tudi naslov založnika. Leto izida ni navedeno v predpisanem viru podatkov, zato je v oglatem oklepaju.)
 5. 210⊔⊔aColorado Springs cMyles aLondon cHouseman [distributor] d1980
  (Na enoti sta navedena dva založnika. V podpolju c je v oglatem oklepaju dodana navedba funkcije distributerja.)
 6. 210⊔⊔aLondon cMacmillan for the Linnean Society d1964-
  (Enota izhaja več kot eno leto, zato je vneseno začetno leto in vezaj.)
 7. 210⊔⊔aLondon aBoston cButterworth dcop. 1982
  (Založnik je izdal enoto v dveh različnih krajih. Leto copyrighta je posebej označeno.)
 8. 210⊔⊔aIpswich cBoydell P. aBungay cWaveney Publications d1976
  (Na enoti sta navedena dva založnika.)
 9. 210⊔⊔a[S. l. cs. n.] d1974 eManchester gUnity Press
  (Na enoti so navedeni samo podatki o tiskarju, zato sta v podpoljih a in c v oglatem oklepaju vpisani okrajšavi "S. l." in "s. n.".)
 10. 210⊔⊔aLondon [etc.] cO.U.P. d1978-1981
  (Kadar naslednjih krajev ne vnesemo, izpuščanje označimo z "[etc.]" ali ustreznim izrazom v nelatinični pisavi. Posamezni zvezki enote so izhajali več let.)
 11. 210⊔⊔aBombay c[s. n.] d1980 printing
  (Namesto leta izida je na enoti navedeno leto tiskanja, ki ga vnesemo v podpolje d z ustreznim pojasnilom.)
 12. 210⊔⊔aGeneva cWHO aLondon cdistributed by H.M.S.O. d1970 h1973 printing
  (Kadar je v impresumu navedena funkcija distributerja, vnesemo podatek v celoti. Kadar je leto tiskanja različno od leta izida, ga z ustreznim pojasnilom vnesemo v podpolje h.)
 13. 210⊔⊔aBern cBundeskanzlei a= Berne cChancellerie fédérale d1974
  (Na enoti sta kraj izida in ime založnika navedena v dveh jezikih. Pred vzporednimi podatki vpišemo enačaj in presledek "= ".)
 14. 210⊔⊔aA Paris cChez l'auteur dAvec Privilège du Roy, 1700
  (Na enoti je navedeno leto privilegija.)
 15. 210⊔1aVenezia cAntonio Vivaldi d1716
  (Vivaldijev rokopis je nastal v Benetkah leta 1716.)
 16. 210⊔1aNapoli cLuigi Marescalchi d[2nd half of 18th cent.]
  (Rokopis Milanskega konservatorija iz druge polovice 18. stoletja.)
 17. 210⊔1aAlcobaҫa cMosteiro de Santa Maria d1495
  (Rokopis, ustvarjen v skriptoriju samostana Santa Maria.)
 18. 210⊔⊔aOxford cUniversity Press aAmsterdam cElsevier d1970-
  2100⊔aOxford cUniversity Press aAmsterdam cElsevier d1970-1975
  2100⊔aLondon cPergamon aAmsterdam cElsevier d1975-1979
  2100⊔aOxford cPergamon aAmsterdam cElsevier d1980-1990
  2101⊔aAmsterdam cElsevier d1990-
  (V ponovljena polja 210 vnesemo spremembe kraja izida in imena založnika ter ustrezna obdobja izhajanja za kontinuirani vir.)
 19. 210⊔⊔aKoprivnica cMuzej grada Koprivnice d1978-
  2100⊔aKoprivnica cMuzej grada Koprivnice d1978-1980
  2100⊔aKutina cMuzej Moslavine d1991-1992
  2101⊔aVaraždin cMuzejsko društvo sjeverozapadne Hrvatske d1993-
  (Periodično publikacijo Muzejski vjesnik od leta 1993 izdaja Muzejsko društvo sjeverozapadne Hrvatske v Varaždinu. Prvi založnik med letoma 1978 in 1980 je bil Muzej grada Koprivnice iz Koprivnice, vmesni založnik (ki ga je nasledil trenutni založnik) pa je bil Muzej Moslavine iz Kutine med letoma 1991 in 1992.)
 20. 210⊔⊔aZagreb cDruštvo ljevača NR Hrvatske d1954-1986
  2100⊔aZagreb cDruštvo ljevača NR Hrvatske d1954-1962
  2100⊔aZagreb cDruštvo ljevača SR Hrvatske d1963-1977
  2101⊔aRijeka cSavez ljevača SR d1978-1986
  (Periodična publikacija Ljevarstvo ne izhaja več. Prvi založnik med letoma 1954 in 1962 je bilo Društvo ljevača NR Hrvatske v Zagrebu, zadnji založnik med letoma 1978 in 1986, ko je publikacija prenehala izhajati, pa je bil Savez ljevača SR z Reke. Edini vmesni založnik je bilo Društvo ljevača SR Hrvatske v Zagrebu med letoma 1963 in 1977.)
 21. 210⊔⊔aParis cElsevier d1989-
  2100⊔aParis cElsevier d1989-1999
  2101⊔aLes Ulis cEDP Sciences d2000-
 22. 210⊔⊔aParis cCNRS, Centre de documentation sciences humaines d1977-
  2100⊔aParis cCNRS, Centre de documentation sciences humaines d1977-1981
  2100⊔aParis cSociété française d'histoire des sciences et techniques d1982-1997
  2101⊔aFontenay-aux-Roses cENS éd. d1998-
 23. *

  210⊔⊔aJesenice bTavčarjeva 1b, 4270 Jesenice cŽetev d2003
  (Naveden je tudi naslov založnika, ki se na različnih izpisih izpiše v okroglem oklepaju.)
 24. *

  100⊔⊔bd c1966
  210⊔⊔aUniversity Park (Pa.) cPennsylvania State University, Department of Slavic Languages d1966
  (Kraj izida ni splošno znan, zato dodamo ime ameriške zvezne države. Podatek je v predpisanem viru, zato ga vnesemo v okroglem oklepaju. Kadar je založnik naveden skupaj z nadrejeno organizacijo, vnesemo podatke v vrstnem redu z enote. Letnica v podpolju 210d se mora ujemati z letnico v podpolju 100c.)
 25. *

  102⊔⊔afra agbr ausa
  210⊔⊔aParis aLondres aNew York cGordon & Breach d1974
  (Na enoti so navedeni trije kraji založnika. Podatki v podpoljih 210a se morajo ujemati s kodiranimi podatki v polju 102.)
 26. *

  100⊔⊔bf c1999 d2000
  210⊔⊔aPiran cPomorski muzej "Sergej Mašera" a= Pirano cMuseo del mare "Sergej Mašera" d[1999 ali 2000] eLjubljana g"Jože Moškrič" h2000
  (Leto izida enote je negotovo. V podpolje 100c vnesemo najzgodnejše, v podpolje 100d pa najkasnejše možno leto izida. Ime osebe, ki je del imena založnika ali tiskarja, vpišemo v polni obliki med narekovaji. Na enoti sta kraj izida in ime založnika navedena v dveh jezikih. Pred vzporednimi podatki vpišemo enačaj in presledek "= ".)
  Izpis po ISBD:

  Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera" = Pirano : Museo del mare "Sergej Mašera", [1999 ali 2000] (Ljubljana : "Jože Moškrič", 2000)

 27. *

  210⊔⊔aLjubljana cZavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije c= Anstalt zum Schutz des Kulturerbes von Slowenien c= Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia d2002 e[Ljubljana] gPleško
  (Ime založnika je na enoti navedeno v treh jezikih. Pred vzporednimi podatki vpišemo enačaj in presledek "= ". Kraj izdelave ni naveden v predpisanem viru, zato je v oglatem oklepaju.)
  Izpis po ISBD:

  Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije = Anstalt zum Schutz des Kulturerbes von Slowenien = Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2002 ([Ljubljana] : Pleško)

 28. *

  210⊔⊔aLjubljana cPlaninska zveza Slovenije a[Radovljica] cDidakta [distributer] d2001 eLjubljana gEuroadria
  (Na enoti sta navedena založnik in distributer. V podpolju c je v oglatem oklepaju dodana navedba funkcije distributerja.)
 29. *

  210⊔⊔a[S. l. cs. n.] d1951
  (Na enoti ni podatka o kraju izida in založniku, zato vpišemo v oglatem oklepaju okrajšavi "S. l." in "s. n.".)
 30. *

  210⊔⊔aLjubljana csamozal. d1993 eLjubljana fKadilnikova 8 gEurota
  (Na enoti je navedeno "samozaložba", v podpolju c izraz okrajšamo. Naveden je tudi naslov tiskarja.)
 31. *

  210⊔⊔aLjubljana c[Š. Virant] d2002
  (Avtorji diplomskih nalog, doktorskih disertacij itd. se štejejo kot individualni založniki; osebno ime okrajšamo in vpišemo v oglatem oklepaju.)
 32. *

  100⊔⊔bg c1971 d1997
  210⊔⊔aLjubljana cSlovenska akademija znanosti in umetnosti dl971-<1997>
  215⊔⊔aZv. <1-2> d24 cm
  (Posamezni zvezki monografske publikacije izhajajo več let. Publikacija še ni izšla v celoti, zato drugo letnico v podpolju 210d vpišemo v lomljenem oklepaju. Po prejemu zadnjega zvezka oklepaj zbrišemo. Letnici v podpolju 210d se morata ujemati z letnicama v podpoljih 100c in d.)
 33. *

  100⊔⊔bg c2001 d9999
  210⊔⊔aLjubljana cDružina d2001-
  215⊔⊔aZv. <1-> cilustr. d24 cm
  (Izšel je šele prvi zvezek publikacije, ki bo izhajala več let. V podpolje 210d vnesemo letnico in vezaj. Ta letnica se mora ujemati z letnico v podpolju 100c. V podpolje 100d vnesemo "9999".)
 34. *

  100⊔⊔bh c2000 d1999
  210⊔⊔aLjubljana cDruštvo slovenskih skladateljev d2000, cop. 1999 eŠmarje Sap gMišmaš
  (Kadar je na enoti navedeno leto izida in copyrighta, navedemo najprej leto izida in nato leto copyrighta z ustrezno oznako.)
 35. *

  100⊔⊔be c1994 d1584
  210⊔⊔aLjubljana cMladinska knjiga d1994 eLjubljana g"Jože Moškrič"
  324⊔⊔aIzv. izd.: Wittemberg, 1584
  (Pri opisu faksimila vnesemo v polje 210 podatke o ponatisu in ne podatkov o izvirni publikaciji. Podatek v podpolju 210d se mora ujemati s podatkom v podpolju 100c. Leto izida izvirnika vnesemo v podpolje 100d.)
 36. *

  210⊔⊔aLabaci cimpensis Michaelis Promberger d1773 eLabaci gliteris Egerianis
  620⊔⊔dLjubljana
  (Kraj je na enoti zapisan v starinski obliki. Če želimo omogočiti iskanje po sodobni obliki imena kraja izida, ga vnesemo v podpolje 620d.)
 37. * COBISS.net

  100⊔⊔bh c1992
  102⊔⊔ausa
  210⊔⊔aBerkeley [etc.] cUniversity of California Press dcop. 1992
  (Kadar so na enoti navedeni več kot trije kraji izida, vnesemo le prvega in dodamo okrajšavo "[etc.]" ali ustrezen izraz v nelatinični pisavi. Kodirani podatek v polju 102 se nanaša samo na kraj, vnesen v podpolje 210a.)
 38. * COBISS.net

  100⊔⊔bg c1952 d1955
  210⊔⊔aSarajevo cSvjetlost d1952-1955 eSarajevo g"Veselin Masleša"
  (Publikacija je zaključena, a posamezni zvezki enote so izhajali več let. Podatki v podpolju 210d se morajo ujemati s podatki v polju 100. Ime osebe, ki je del imena tiskarja, vpišemo v polni obliki med narekovaji.)
 39. * COBISS.net

  210⊔⊔aNovi Sad cZmaj cAtlantis aPodgorica cZavod za udžbenike i nastavna sredstva d2002 eSubotica gBirografika
  (Enota ima navedene tri založnike in sedež v dveh različnih krajih.)
 40. * COBISS.net

  001⊔⊔7cb
  210⊔⊔aБеоград c[б. и.] d1921 eБеоград g"Вук Караџић"
  (Pisava katalogizacije je srbska cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju 0017. Na enoti ni podatka o založniku, zato je v podpolje c vpisana okrajšava "[b. i.]".)
 41. * COBISS.net

  001⊔⊔7cc
  102⊔⊔amkd
  210⊔⊔aСкопје [и др.] cПросветно дело [и др.] d1988 eБјеловар gПросвета
  (Pisava katalogizacije je makedonska cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju 0017. Na enoti so navedeni več kot trije kraji izida ali založniki, zato je vpisan le prvi in dodana okrajšava "[i dr.]".)
 42. * COBISS.net

  001⊔⊔7cc
  210⊔⊔aСтруга cСтрушки вечери на поезијата c= Soirées poétiques de Struga d1981 eКуманово gПросвета
  (Pisava katalogizacije je makedonska cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju 0017. Na enoti je ime založnika navedeno v dveh jezikih in pisavah. Pred vzporednimi podatki vpišemo enačaj in presledek "= ". )
 43. *

  210⊔⊔aLjubljana cDruštvo fizioterapevtov Slovenije d1992-
  2100⊔aLjubljana cDruštvo fizioterapevtov Slovenije d1992-2016
  2101⊔aLjubljana cZdruženje fizioterapevtov Slovenije d2016-
  (Revijo Fizioterapija je najprej izdajalo Društvo fizioterapevtov Slovenije, kasneje pa Združenje fizioterapevtov Slovenije. V prvem polju 210 navedemo podatke iz 4. območja ISBD. Nato dodatno kreiramo še dve polji 210 in vanju vpišemo podatke za vsakega založnika posebej.)
 44. *

  210⊔⊔aLjubljana cDelo d1971-
  2100⊔aLjubljana cDelo d1971-2011
  2100⊔aLjubljana cSalomon d2011-2015
  2101⊔aLjubljana cAdria Media d2016-
  300⊔⊔aOd 26. 8. 2015 do 6. 6. 2016 publikacija ni izhajala
  (V prvem polju 210 navedemo podatke o založništvu v skladu z ISBD. Nato v ponovljenih poljih 210 navedemo podatke za posamezne založnike revije Jana.)
 45. *

  210⊔⊔aMaribor cVideotop d2004-
  2100⊔aMaribor cVideotop d2004-2014
  2100⊔aCelje cGorazd Golob posredništvo d2014-2015
  2101⊔aCelje cMetidafoto založništvo in fotografija d2015-
  (Podatki o založnikih revije Digitalna kamera.)
 46. *

  210⊔⊔aLjubljana cDelo revije d1968-
  2100⊔aLjubljana cDelo revije d1968-2011
  2100⊔aLjubljana cSalomon d2011-2015
  2100⊔aLjubljana cMedia 24 d2015-2016
  2101⊔aMaribor cVečer revije d2016-
  300⊔⊔aOd 26. 8. 2015 do 5. 10. 2016 publikacija ni izhajala
  (Podatki o založnikih revije Stop.)
 47. *

  210⊔⊔aLjubljana cDelo d1971-
  2100⊔aLjubljana cDelo d1971-[201-]
  2100⊔aLjubljana cSalomon d[201-]-2015
  2101⊔aLjubljana cAdria Media d2016-
  (Imena vseh založnikov poznamo, od letnic pa poznamo le začetno leto izhajanja. Obdobja, v katerih so izdajali posamezni založniki, smo lahko le približno omejili.)