COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bmarec2023

001 Uvodnik zapisa

Polje vsebuje splošne podatke, ki so potrebni za obdelavo zapisa. Uvodnik zapisa je prilagojen predvsem potrebam online vzajemne katalogizacije, zato njegova uporaba ni povsem usklajena s standardom ISO 2709, ki je namenjen izmenjavi podatkov preko trakov, disket itd.

Identifikacijska številka zapisa (po UNIMARC-u v polju 001) se v okviru programske opreme COBISS določi programsko in je ni treba vnašati.

Uvodnik zapisa se pri mednarodni izmenjavi podatkov v postopku konverzije iz formata COMARC v formate MARC oblikuje v skladu s standardom ISO 2709.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
001Uvodnik zapisanr
aStatus zapisanr
bVrsta zapisanr
cBibliografski nivonr
dHierarhični nivonr
eStara številka zapisa*nr
gKoda popolnosti zapisanr
hOblika bibliografskega opisanr
tTipologija dokumentov/del*nr
xŠtevilka nadomestnega zapisa*nr
7Pisava katalogizacije*nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

001a Status zapisa

Enomestna koda označuje stanje obdelave zapisa. Podpolje je obvezno.

cpopravljen zapis

Kodo vnesemo, ko je zapis dokončno popravljen (brez slovničnih in vsebinskih napak).

dizbrisan zapis

Kodo vnesemo, ko želimo zapis izbrisati iz vzajemne baze podatkov, pa tega ne moremo storiti, ker je zapis že prevzela vsaj ena knjižnica. Kodo uporabljamo pri reševanju podvojenih zapisov (duplikatov) in stopenjsko obdelanih zapisov za monografske vire v več delih (gl. primer 1).

Zapise brišemo po naslednjem postopku:

 1. V podpolje 001a vpišemo kodo "d" – izbrisan zapis.

 2. V podpolje 001x vpišemo identifikacijsko številko zapisa po pravilih, opisanih pri podpolju 001x.

 3. Zapis shranimo v vzajemno bazo podatkov.

 4. Zapis v svoji lokalni bazi zbrišemo.

  V vzajemni bazi podatkov se bo zapis zbrisal, ko ga v lokalni bazi zbriše še zadnja knjižnica.

iprvi vnos zapisa*

Kodo uporabljamo pri vnosu zapisov, za katere še nimamo zbranih vseh potrebnih bibliografskih podatkov (ko je publikacija v fazi nabave). To velja predvsem za tuje publikacije, medtem ko je pri domačih to izjema (ko ni zapisa CIP). Zapis ima lahko oznako "i" le kratek čas in v izjemnih primerih. Kode ne uporabljamo pri zapisih za članke in druge sestavne dele.

nnov zapis

Koda se uporablja pri vsakem novem zapisu, razen pri zapisih CIP in zapisih za publikacije, ki so v postopku nabave.

ppredhodni nepopolni zapis (CIP)

Koda se uporablja pri vnosu CIP zapisov.

rzačasni zapis za raritete**

Koda se je uporabljala do leta 1991 za zapise za raritete.

001b Vrsta zapisa

Nekatere kode za vrsto zapisa so enakovredne splošnim oznakam gradiva, vendar ne vse. Podatek o vrsti zapisa je izredno pomemben, ker se uporablja kot osnovni kriterij pri razločevanju vrst gradiva v okviru vseh segmentov programske opreme COBISS. Podpolje je obvezno.

atekstovno gradivo, tiskano
btekstovno gradivo, rokopis
cmuzikalije, tiskane
dmuzikalije, rokopis
ekartografsko gradivo, tiskano
fkartografsko gradivo, rokopis
gprojicirno, filmsko in video gradivo
izvočni posnetki, neglasbeni
jzvočni posnetki, glasbeni
kdvodimenzionalno slikovno gradivo
lelektronski viri
mvečvrstno gradivo
rtridimenzionalni izdelki in predmeti
udogodki*

Koda je dodana za potrebe spremljanja rezultatov raziskovalnega dela. Uporabljamo jo, če za izvedeno delo ni fizične oblike.

001c Bibliografski nivo

Določene so naslednje vrednosti:

aanalitična raven (sestavni del)

Bibliografska enota, ki je fizični del druge enote, tako da je identifikacija sestavnega dela odvisna od identifikacije enote, ki ga vsebuje. Sestavni del sam je lahko v enem ali več delih.

Primeri gradiva, označenega s kodo "a": članek v reviji; stalna rubrika ali podlistek v časniku; prispevek v zborniku; sestavek v knjigi.

czbirni zapis

Zapis za bibliografsko enoto, ki je umetno tvorjena zbirka. Koda se je včasih uporabljala tudi v zapisih za knjižne zbirke. V bazi podatkov COBIB.SI obstajajo starejši zapisi za knjižne zbirke, ki vsebujejo to kodo. V novih zapisih uporabljamo kodo "c" izključno v zapisih za umetno tvorjene zbirke.

Primeri gradiva, označenega s kodo "c": zbirka drobnih tiskov v škatli; različni spominki, ki sestavljajo zbirko; zbirka rokopisov enega avtorja.

dizvedeno delo*

Koda je dodana za potrebe bibliografij. Uporabljamo jo samo v primeru, ko ne obstaja fizična oblika dela. Ker praviloma za te enote nimamo primarnega dokumenta, zapis oblikujemo na osnovi potrdila ali druge dokumentacije o izvedenem delu.

Primeri gradiva, označenega s kodo "d": predavanje, ki ni bilo objavljeno; razstava; koncert.

iintegrirni vir

Bibliografski vir, ki se dopolnjuje ali spreminja z dopolnitvami, ki ne ostanejo ločene, ampak se integrirajo v celoto. Integrirni viri so lahko končni (z naprej predvidenim zaključkom) ali kontinuirani (nimajo vnaprej predvidenega zaključka).

Primeri gradiva, označenega s kodo "i": nevezani listi z zamenljivo vsebino; baza podatkov; spletno mesto/stran.

mmonografska publikacija

Bibliografska enota, ki je zaključena v enem ali več (fizično ločenih) delih, katerih število je vnaprej omejeno.

Primeri gradiva, označenega s kodo "m": monografija; monografski vir v več zvezkih; posebej katalogiziran zvezek monografske publikacije v več zvezkih; knjiga v zbirki; posebej katalogizirana posebna številka časnika; zemljevid v zbirki; zaključena zbirka zemljevidov; globus.

sserijska publikacija

Kontinuirani vir, ki izhaja v zaporedju med seboj ločenih zvezkov ali delov, ki so običajno številčeni, konec izhajanja pa ni vnaprej določen.

Primeri gradiva, označenega s kodo "s": revija; časopis; časnik; elektronski časopis; imenik; letno poročilo; knjižna zbirka.

Bibliografski nivo zapisa se nanaša na glavni del zapisa oz. primarno bibliografsko enoto, katere naslov je naveden v polju 200. Podpolje je obvezno.

001d Hierarhični nivo

Koda označuje, ali je zapis hierarhično povezan z drugimi zapisi, in kakšen je njegov položaj v hierarhiji. Podpolje je obvezno.

0ni hierarhičnega odnosa
1zapis na najvišjem nivoju
2zapis pod najvišjim nivojem

V programski opremi COBISS je implementirano samo hierarhično povezovanje zapisov za sestavne dele, ki jih je treba vedno povezati z zapisom za nadrejeni vir, saj ne vsebujejo dovolj informacij, da bi lahko obstajali samostojno.

V zapisu za sestavni del zmeraj vnesemo kodo "2". V zapisu za kontinuiran vir ali monografsko publikacijo vnesemo kodo "0", če ni obdelan analitično, oz. kodo "1", če v bazi podatkov obstaja tudi zapis za katerega od njegovih sestavnih delov.

001e Stara številka zapisa*

Podpolje vsebuje staro identifikacijsko številko (tj. identifikacijsko številko iz izvirne bibliografske baze podatkov) pri zapisih, ki so bili s konverzijo preneseni iz drugih bibliografskih baz podatkov.

001g Koda popolnosti zapisa

Koda označuje stopnjo popolnosti zapisa in podatek o tem, ali je bila enota ob pripravi zapisa pregledana ali ne. Podpolja ne vnašamo, če delamo zapis z gradivom v roki.

1podnivo 1 (podatki prevzeti s kataložnega listka)

Enota, opisana v zapisu, ob pripravi zapisa ni bila pregledana. To na primer lahko pomeni, da so bili podatki vzeti s kataložnega listka in zato niso tako natančni, kot bi bili, če bi jih vzeli z originalnega gradiva.

2podnivo 2 (zapis CIP)

Zapis je predpublikacijski (CIP) zapis. Ker so ti zapisi izdelani pred izidom publikacije, so običajno nepopolni.

3podnivo 3 (nepopolni opis)

Zapis ne vsebuje popolnega kataložnega opisa in je lahko, ali pa tudi ne, naknadno dopolnjen.

001h Oblika bibliografskega opisa

Enomestna koda označuje obliko, uporabljeno za opisni del zapisa. Podpolje izpolnjujemo samo, če polja 200 do 225 niso bila v celoti oblikovana po pravilih ISBD. Vrednosti kod so naslednje:

izapis je delno v obliki ISBD

Samo nekatera polja v zapisu so izpolnjena po pravilih ISBD.

nzapis ni v obliki ISBD

Niti eden od podatkov v zapisu ni nujno v skladu s pravili ISBD.

001t Tipologija dokumentov/del*

Podpolje je namenjeno razvrščanju dokumentov/del v bibliografijah (gl. primer 4).

Vnos podpolja je obvezen pri zapisih za vse dokumente/dela, katerih avtorji so evidentirani kot raziskovalci pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), in pri zapisih za članke iz serijskih publikacij, ki jih ministrstvo sofinancira. Prav tako je vnos podpolja obvezen pri vseh drugih zapisih za dokumente/dela, ki jih želimo razvrstiti po tipologiji v izpisu osebne bibliografije ali v izpisu bibliografije ustanove/organizacije.

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI
1.01izvirni znanstveni članek
1.02pregledni znanstveni članek
1.03drugi znanstveni članki
1.04strokovni članek
1.05poljudni članek
1.06objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
1.07objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
1.08objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
1.09objavljeni strokovni prispevek na konferenci
1.10objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)
1.11objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)
1.12objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
1.13objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
1.16samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
1.17samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
1.18strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu
1.19recenzija, prikaz knjige, kritika
1.20predgovor, uvodnik, spremna beseda
1.21polemika, diskusijski prispevek, komentar
1.22intervju
1.23umetniški sestavek
1.24bibliografija, kazalo ipd.
1.25drugi sestavni deli
1.26znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
2.01znanstvena monografija
2.02strokovna monografija
2.03univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
2.04srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo
2.05drugo učno gradivo
2.06slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid
2.07bibliografija
2.08doktorska disertacija
2.09magistrsko delo
2.10specialistično delo
2.11diplomsko delo
2.12končno poročilo o rezultatih raziskav
2.13elaborat, predštudija, študija
2.14projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
2.15izvedensko mnenje, arbitražna odločba
2.16umetniško delo
2.17katalog razstave
2.18znanstveni film, znanstvena zvočna ali video publikacija
2.19radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca
2.20zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov
2.21programska oprema
2.22nova sorta
2.23patentna prijava
2.24patent
2.25druge monografije in druga zaključena dela
2.26temeljni znanstveni slovar ali leksikon
2.27znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon
2.28znanstvenokritična izdaja vira
2.29model
2.30zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci
2.31zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci
2.32zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci
2.33strokovni film, videoposnetek ali zvočni posnetek
IZVEDENA DELA (DOGODKI)
3.10umetniška poustvaritev
3.11radijski ali TV dogodek
3.12razstava
3.13organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov**
3.14predavanje na tuji univerzi
3.15prispevek na konferenci brez natisa
3.16vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
3.25druga izvedena dela

Posebna kategorija rezultatov raziskovalnega dela je sekundarno avtorstvo, ki pa ga ne vnašamo v podpolje za tipologijo dokumentov/del. V bibliografijah se izpisuje na osnovi kode za vrsto avtorstva v poljih 702 in 712 oziroma iz baze podatkov za retrospektivo serijskih publikacij.

Definicije posameznih tipov dokumentov/del ter priporočila glede razvrščanja v posamezne tipe so podana v Dodatku F.6.

001x Številka nadomestnega zapisa*

Podpolje je namenjeno reševanju duplikatov. Vsebuje identifikacijsko številko zapisa, ki ga je treba prevzeti namesto zapisa, ki je označen za brisanje s kodo "d" v podpolju 001a.

Če označimo zapis za brisanje, moramo razen podpolja 001a, v katerega vpišemo kodo "d" za izbrisan zapis, izpolniti tudi podpolje 001x, kamor vnesemo identifikacijsko številko nadomestnega zapisa (gl. primer 1).

V primerih, ko nadomestnega zapisa ni – to se najpogosteje zgodi pri zapisih CIP, ko založnik zahteva zapis CIP za publikacijo, ki pozneje ne izide – v podpolje 001x vpišemo "-".

Na osnovi pravilnega in doslednega izpolnjevanja tega podpolja je možna periodična programska kontrola konsistentnosti lokalnih in vzajemne baze podatkov. Vse knjižnice, ki so v svoje lokalne baze prevzele zapis, označen za brisanje, dobijo o tem sporočilo po elektronski pošti, kar bistveno olajša zagotavljanje kvalitete baz podatkov. Sporočilo vsebuje tabelo z ID-ji duplikatov oz. zapisov, ki jih je treba brisati, in ID-ji zapisov, ki jih je treba prevzeti namesto brisanih zapisov.

0017 Pisava katalogizacije*

S podpoljem krmilimo pisavo izpisa pri poljih, ki se izpišejo v pisavi kataloga knjižnice.

Podatek je obvezen. Knjižnice lahko uporabljajo eno od kod:

balatinica
cacirilica - ni specificirana*
cbcirilica - srbska*
cccirilica - makedonska*
vvveč pisav*

Kodo uporabljajo knjižnice, ki vodijo dva kataloga – enega v cirilici in enega v latinici.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Uvodnik zapisa se nahaja na začetku vsakega zapisa in vsebuje podatke za obdelavo zapisa. Podpolja a, b, c in d so obvezna, večinoma se zanje glede na maske vnosa programsko določijo privzete vrednosti.

SORODNA POLJA

Podatki, ki se nahajajo v uvodniku zapisa, niso prisotni nikjer drugje v COMARC-u. Čeprav se zdi, da se nekatere vrednosti kod za vrsto zapisa in bibliografski nivo prekrivajo z drugimi kodiranimi podatki, se kode v uvodniku zapisa dejansko nanašajo na lastnosti zapisa in ne same bibliografske enote.

PRIMERI

 1. *

  001⊔⊔ad x35997440 ba cm d0
  2000⊔aTehnična keramika fDrago Kolar g[ilustrirala Medeja Gec]
  (Knjižnice, ki so ta zapis prevzele v svojo lokalno bazo podatkov, bodo po elektronski pošti prejele seznam zapisov, ki jih je treba brisati, med katerimi bo tudi zapis z ID-jem 3698696 – duplikat.)
 2. *

  001⊔⊔ac bl cs d0 7ba
  2001⊔aPIRS bRačunalniška datoteka eposlovni imenik Republike Slovenije
  (Popravljen zapis za serijsko publikacijo na računalniškem mediju.)
 3. *

  001⊔⊔an be cm d0 7ba
  2001⊔aKolovec bKartografsko gradivo ekarta za orientacijski tek freambulacija Anderluh Gregor … [et al.] grisal Anderluh Gregor
  (Nov zapis za kartografsko gradivo.)
 4. *

  001⊔⊔an ba ca d2 t1.04 7ba
  2000⊔aIzjave v podporo Majniške deklaracije fVlasta Stavbar
  (Zapis za strokovni članek.)
 5. *

  001⊔⊔an bl ci d0 7ba
  2001⊔aVodja.com bElektronski vir epraktični nasveti za vodenje podjetja in ljudi
  (Zapis za integrirni vir.)
 6. * COBISS.net

  001⊔⊔an ba cm d0 7cc
  (Pisava katalogizacije je makedonska cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju 0017.)