COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bnovember2021

225 Zbirka

Polje vsebuje naslov zbirke, dodatke k naslovu in navedbe odgovornosti, ki se nanašajo na naslov, ter te podatke, ponovljene v drugih jezikih. Polje ustreza območju zbirke v ISBD.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
225Zbirkar
aNaslov zbirkenr
dVzporedni naslov zbirker
eDodatek k naslovur
fNavedba odgovornostir
hOznaka podzbirker
iNaslov podzbirker
vŠtevilčenje v zbirkir
xISSN zbirker
zJezik vzporednega naslovar

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Oblika naslova
0Drugačen od normativne oblike
1Ne obstaja normativna oblika
2Enak normativni obliki
2Ni definiran

Indikator označuje, ali je naslov zbirke v polju 225 enak normativni obliki naslova zbirke. V sistemu COBISS normativne oblike naslovov za zbirke še niso določene, zato mora biti vrednost indikatorja vedno "1" (gl. primere 6-15).

OPIS PODPOLJ

225a Naslov zbirke

Naslov zbirke v obliki, kot se pojavlja na enoti.

225d Vzporedni naslov zbirke

Naslov zbirke v drugem jeziku in/ali pisavi, ki se nanaša na naslov zbirke v podpolju a (gl. primer 14). Ponovljivo za vsak dodatni vzporedni naslov (gl. primer 2).

225e Dodatek k naslovu

Podnaslov oz. dodatek k naslovu zbirke v podpolju a ali d (gl. primera 3, 6) ali naslovu podzbirke v podpolju i. Ponovljivo za vsak dodatek k naslovu in za vzporedni dodatek k naslovu (gl. primer 7).

225f Navedba odgovornosti

Navedba odgovornosti, ki se nanaša na naslov zbirke v podpolju a ali d (gl. primera 4, 11) ali na oznako ali naslov podzbirke v podpolju h oz. i. Ponovljivo za dodatne in vzporedne navedbe odgovornosti.

225h Oznaka podzbirke

Oznaka podzbirke, ki je podrejena zbirki, navedeni v podpolju a (gl. primera 9, 13). Ponovljivo za nadaljnjo delitev in za vzporedno oznako podzbirke (gl. primer 2).

225i Naslov podzbirke

Naslov podzbirke, ki je podrejena zbirki, navedeni v podpolju a (gl. primere 9, 10, 13). Ponovljivo za nadaljnjo delitev in za vzporedni naslov podzbirke (gl. primera 2, 5).

225v Številčenje v zbirki

Številčenje enote v okviru zbirke ali podzbirke skupaj z oznakami številčenja v okrajšani obliki.

225x ISSN zbirke

ISSN zbirke ali podzbirke. Kratice ISSN ne vnašamo, ker se tvori pri izpisu (gl. primere 8, 9, 10, 12, 15).

225z Jezik vzporednega naslova

Koda jezika vzporednega naslova zbirke v podpolju d. Če je podpolje d ponovljeno, mora biti ponovljeno tudi podpolje z, in to tako, da si kode jezikov sledijo v enakem zaporedju kot vzporedni naslovi (gl. primer 2). To podpolje je vedno zadnje v polju.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podatke vnesemo v polje v takšni obliki in zaporedju, kot predpisuje ISBD. Podpolje z ni element ISBD. Na izpisih se ločila med podpolji tvorijo avtomatsko, razen pri vzporednih podatkih v podpoljih 225e, f, h in i. Navedba zbirke se izpiše v okroglem oklepaju. Povezava med podpolji in elementi ISBD je razvidna iz spodnje tabele.

PODPOLJEIME ELEMENTATOČKA ISBD(G)LOČILO
aNaslov zbirke6.1novo območje
dVzporedni naslov zbirke6.2=
eDodatek k naslovu6.3:
fNavedba odgovornosti6.4/
hOznaka podzbirke6.1.
iNaslov podzbirke6.1, (če je za 225h, sicer .)
vŠtevilčenje v zbirki6.6;
xISSN zbirke6.5,
Vzporedni podatki

Vzporedni podatki (tj. podatki, ponovljeni v drugem jeziku in/ali pisavi), ki se pojavljajo na enoti, se po ISBD označujejo z enačajem. Pri podpolju 225d se enačaj izpiše avtomatsko (gl. primera 2, 14), pri drugih podpoljih z vzporednimi podatki pa ga vnesemo sami (gl. primera 5, 7).

Vsebina podpolj

V polje 225 vnesemo podatke o zbirki in podzbirki, ki ji pripada opisovana enota. V zapisu za serijsko publikacijo izpolnimo polje 225 samo, če ta serijska publikacija pripada neki zbirki (gl. primer 12).

Kadar se naslov ali številčenje v zbirki začne z izrazom, ki se ne upošteva pri razvrščanju, obdamo izraz, vključno s presledkom za njim, z znakoma NSB/NSE "ǂ". Tako se izraz (npr. "zbirka", "zv.", "št." itd.) ne bo upošteval pri razvrščanju in iskanju (gl. primere 6, 7, 8, 13, 14, 15).

Polje 225 ponovimo, če enota pripada več kot eni zbirki (gl. primera 1, 11).

SORODNA POLJA

011ISSN
V zapisu za zbirko (naslov zbirke je v polju 200) vnesemo ISSN zbirke v polje 011. V podpolje 225x se vnaša samo ISSN zbirke, katere naslov je vnesen v podpolje 225a ali i (gl. primere 8, 9, 10, 12).
7XXBLOK ZA PODATKE O ODGOVORNOSTI
Imena, ki se nanašajo na zbirko, vnesemo v blok 7XX.

PRIMERI

 1. 2252⊔aInternational series in the science of the solide state vvol. 10
  2251⊔aPergamon international library
  (Enota pripada dvema zbirkama hkrati. Naslov prve zbirke je enak normativni obliki, naslov druge zbirke pa nima normativne oblike.)
 2. 2252⊔aEuropäische Hochschulschriften hReihe I iDeutsche Literatur und Germanistik vBd. 298 dPublications universitaires européennes hSérie I iLangue et littérature allemandes vvol. 298 dEuropean university papers hSeries I iGerman language and literature vvol. 298 zfre zeng
  (Enota je izšla kot 298. zvezek podzbirke. Naslov zbirke ter oznaka in naslov podzbirke so navedeni v treh različnih jezikih. Kode jezikov v podpoljih z morajo biti vnesene v enakem zaporedju kot vzporedni naslovi.)
  Izpis po ISBD:

  (Europäische Hochschulschriften. Reihe I, Deutsche Literatur und Germanistik ; Bd. 298 = Publications universitaires européennes. Série I, Langue et littérature allemandes ; vol. 298 = European university papers. Series I, German language and literature ; vol. 298)

 3. 2252⊔aExperimental biology and medicine emonographs on interdisciplinary topics vvol. 6
  (Enota je izšla kot 6. zvezek zbirke z dodatkom k naslovu.)
 4. 2252⊔aAbhandlungen der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse fAkademie der Wissenschaften und der Literatur vJahrg. 1976, Nr. 3
  (Enota pripada šteti zbirki. Navedena je tudi odgovornost za zbirko.)
 5. 2250⊔aWorld films iFrance today i= La France aujourd'hui
  (Enota pripada podzbirki z vzporednim naslovom.)
 6. *

  2251⊔aǂKnjižnica ǂKondor eizbrana dela iz domače in svetovne književnosti vǂzv. ǂ306
  (Enota je izšla kot 306. zvezek v zbirki z dodatkom k naslovu. Izraza "knjižnica" in "zv." se ne upoštevata pri razvrščanju. Vrednost indikatorja je "1". )
 7. *

  2251⊔aSLOBOX eslovenščina v paketu e= ǂdas ǂSlowenisch-Lern-Paket e= ǂlo ǂsloveno in cofanetto e= ǂthe ǂSlovene learning parcel v2.1.1
  (Enota je izšla v zbirki z vzporednimi dodatki k naslovu. Pred vzporednimi podatki v ponovljenih podpoljih vpišemo enačaj in presledek "= ".)
 8. *

  2251⊔aǂZbirka ǂČas in ljudje x1408-8568 vǂknj. ǂ1
  (Enota pripada šteti zbirki z ISSN. Kratica ISSN se tvori pri izpisu. Izraza "zbirka" in "knj." se ne upoštevata pri razvrščanju.)
 9. *

  2251⊔aRezultati raziskovanj fStatistični urad Republike Slovenije x0352-0226 vǂšt. ǂ667 h1 iStatistika nacionalnih računov
  (Enota je izšla v zbirki z ISSN in podzbirki brez ISSN.)
  Izpis po ISBD:

  (Rezultati raziskovanj / Statistični urad Republike Slovenije, ISSN 0352-0226 ; št. 667. 1, Statistika nacionalnih računov)

 10. *

  2251⊔aMedicinski razgledi iSupplement x0353-3484 vǂletn. ǂ40, 3
  (Kadar enota pripada zbirki s skupnim in podrejenim naslovom, ISSN skupnega naslova izpustimo in ga lahko navedemo v opombah.)
 11. *

  2251⊔aPoezije fFrance Prešeren v3
  2251⊔aǂZbirka ǂPrešeren v zvočnih knjigah
  (Kadar enota pripada dvema zbirkama hkrati, najprej navedemo šteto zbirko in nato nešteto. Izraz "zbirka" se ne upošteva pri razvrščanju.)
 12. *

  001⊔⊔ac ba cs
  011⊔⊔e1580-0040
  2001⊔aSpecialne knjižnice
  2251⊔aSlovenske knjižnice v številkah x1580-0032
  (Serijska publikacija pripada zbirki z ISSN.)
 13. *

  2251⊔aǂKnjižnica ǂCerkvenega glasbenika hǂZbirka ǂ3 iCerkvena zborovska pesmarica vǂzv. ǂ2
  (Enota pripada šteti podzbirki. Izrazi "knjižnica", "zbirka" in "zv." se ne upoštevajo pri razvrščanju.)
 14. * COBISS.net

  001⊔⊔7cb
  2251⊔aǂБиблиотека ǂВуковник dVukovnik library
  (Enota pripada zbirki z vzporednim naslovom. Naslov zbirke je v cirilici, vzporedni naslov v latinici. Pisava izpisa je cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju 0017. Izraz "biblioteka" se ne upošteva pri razvrščanju.)
 15. * COBISS.net

  2251⊔aǂEko-biblioteka ǂBiznis i okolina x1512-729X vǂbr. ǂ4
  (Enota pripada šteti zbirki z ISSN. Izraza "Eko-biblioteka" in "br." se ne upoštevata pri razvrščanju.)