COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2014

011 ISSN

Osnova za oblikovanje bibliografskih zapisov za kontinuirane vire je baza podatkov ISSN, ki je online dostopna preko sistema vzajemne katalogizacije. Prenos zapisov iz baze podatkov ISSN (format ISSN) v vzajemno bazo podatkov (format COMARC/B) je avtomatiziran, poteka pa preko ISSN-ja.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
011ISSNnr
aISSN pri članku*nr
cInterna številka kontinuiranega vira*nr
dPogoji dostopnosti in/ali cenar
eVeljavni ISSN*nr
fNeverificirani ISSN*nr
lISSN-L*nr
mPreklicani ISSN-L*r
sISSN pri članku v seriji s podserijo ali v prilogi*nr
yPreklicani ISSNr
zNapačni ISSNr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Nivo pomena
0Kontinuirani vir mednarodnega ali nacionalnega pomena
1Kontinuirani vir lokalnega ali kratkotrajnega pomena
Ni podatka
2Ni definiran

OPIS PODPOLJ

011a ISSN pri članku*

Podatek vnašamo samo pri člankih, ki so vezani na serijsko publikacijo, katere ISSN (ali začasna številka ali številka COBIB) je vnesen v to podpolje.

011c Interna številka kontinuiranega vira*

V podpolje se vnašata številka COBIB in ZAČASNA številka kontinuiranega vira (gl. primera 7, 8).

011d Pogoji dostopnosti in/ali cena

Cena enote in kakršna koli opomba o njeni razpoložljivosti (gl. primere 3, 4, 6).

011e Veljavni ISSN*

Pravilno uporabljen ISSN, z vezajem med četrto in peto števko.

Pri tujih kontinuiranih virih je ISSN veljaven samo, kadar v bazi podatkov ISSN obstaja zapis s to številko. Pri domačih kontinuiranih virih pa je ISSN veljaven, ko je zapis v vzajemni bazi podatkov redigiran s strani nacionalnega centra ISSN.

Ker je podpolje 011a namenjeno vnosu zapisa za članke, se ISSN kontinuiranega vira vnaša v podpolje 011e.

Da bi se izognili oblikovanju podvojenih zapisov v vzajemni bazi podatkov, je v program vključena kontrola enoličnosti identifikacijskih številk (ISSN, neverificirani ISSN, številka COBIB, začasna številka; iskalni izraz: Select SP=011e OR SP=011f OR SP=011c OR SF=011e OR SF=011f OR SF=011c). Vnos podatka je obvezen, in sicer v podpolje 011e ali 011f ali 011c.

011f Neverificirani ISSN*

Neverificirani ISSN se beleži samo pri tujih kontinuiranih virih, kadar ima kontinuirani vir natisnjen ISSN, zapisa zanj pa ni v bazi podatkov ISSN.

Nacionalni center ISSN na osnovi fotokopij naslovnih in drugih relevantnih strani zagotovi verifikacijo tovrstnih ISSN-jev preko mednarodnega centra v Parizu. Če katera od knjižnic publikacijo obdeluje analitično, dodeli taki publikaciji tudi začasno številko.

Po opravljeni verifikaciji nacionalni center vnese ISSN v podpolje 011e in briše podpolje 011f. Če ima publikacija začasno številko, ta v podpolju 011c ostane tudi po verifikaciji ISSN-ja (gl. primer 8).

011l ISSN-L*

ISSN, ki ga dodeli mreža ISSN za povezovanje kontinuiranih virov, ki so na različnih medijih (gl. primera 10, 11).

011m Preklicani ISSN-L*

ISSN-L, ki je bil napačno dodeljen kontinuiranemu viru (gl. primer 12).

011s ISSN pri članku v seriji s podserijo ali v prilogi*

Podatek vnašamo samo pri člankih iz serijske publikacije, ki je serija s podserijami ali priloga druge serijske publikacije. Serijski publikaciji imata vsaka svoj ISSN, začasno številko ali številko COBIB.

Članek praviloma vežemo primarno (podpolje 011a) na tisto serijsko publikacijo, v kateri je bil dejansko objavljen, razen člankov iz prilog, ki jih vežemo primarno na matično publikacijo.

ISSN druge serijske publikacije (alternativne) vnesemo v podpolje 011s, alternativno številčenje te publikacije pa v podpolja 215opqrs.

011y Preklicani ISSN

ISSN, ki je bil veljaven, vendar ga je ISSN center preklical (gl. primera 2, 9).

011z Napačni ISSN

Vsak nepravilni ISSN, razen preklicanega. Najpogosteje gre za napačno natisnjen ISSN. Vnaša se ISSN, ki je natisnjen na publikaciji, vendar se razlikuje od ISSN-ja v bazi podatkov ISSN. ISSN, vnesen v to podpolje, lahko obstaja kot veljavni ISSN v podpolju 011e, vendar v nekem drugem zapisu (gl. primer 5).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

ISSN se dodeli kontinuiranemu viru skladno s predpisi standarda ISO 3297. Dodeljevanje ISSN-jev nadzira Mednarodni center ISSN v Parizu. Nacionalni centri dodeljujejo ISSN-je novim kontinuiranim virom iz razpona ISSN-jev, ki jim ga dodeli mednarodni center. Nato podatke o tem posredujejo mednarodnemu centru.

Sistem ISSN, kot del programa UNISIST, je nastal v začetku sedemdesetih let, in sicer s podpisom sporazuma med Unescom in francosko vlado. Z njim se je oblikoval Mednarodni center za registracijo in identifikacijo serijskih publikacij, bolj znan kot Mednarodni center ISSN. Njegova osnovna naloga je vzpostavljanje in vzdrževanje avtomatiziranega sistema za identifikacijo in registracijo kontinuiranih virov oziroma oblikovanje mednarodne baze podatkov o kontinuiranih virih, in to predvsem tistih, ki vsebujejo nova znanstvena in tehnološka spoznanja.

Za oblikovanje in vzdrževanje baze podatkov ISSN so zadolženi nacionalni in regionalni centri ISSN. S posebnimi aranžmaji z mednarodnim centrom pa so v sistem vključene tudi države, ki formalno niso njegove članice.

Osnovo enolične identifikacije kontinuiranih virov tvorijo: številka ISSN, ključni naslov in skrajšani ključni naslov. Ti elementi so pod neposredno kontrolo Mednarodnega centra ISSN.

Pri ažuriranju vzajemne baze podatkov, ki temelji na enolični identifikaciji kontinuiranih virov s pomočjo številke ISSN, se praviloma pojavljata dva primera, ko je potrebno sodelovanje nacionalnega centra ISSN. To je vsakič, ko:

 • ima publikacija natisnjen ISSN, zapisa pa še ni v bazi podatkov ISSN, ali

 • publikacija nima ISSN-ja.

Pri publikacijah, ki imajo natisnjen ISSN, zapisov zanje pa še ni v bazi podatkov ISSN, je ISSN treba preveriti. Pri publikacijah, ki še nimajo ISSN-ja, vendar izpolnjujejo dogovorjene kriterije, pa je treba sprožiti postopek za pridobitev ISSN-ja.

Nacionalnemu centru za ISSN je treba v takem primeru dostaviti fotokopije naslovne in/ali drugih relevantnih strani skupaj s posebnim obrazcem, ki ga določi nacionalni center. Od relevantnih strani je posebej pomembna stran z impresumom.

Postopek za verifikacijo in pridobitev ISSN-ja za kontinuirane vire:

Nacionalni center ISSN dodeljuje kontinuiranim virom ISSN na dva načina:

 • izdajatelju pred izidom publikacije ali

 • na osnovi obveznega izvoda.

Lahko pa se zgodi, da nekdo izmed sodelujočih v sistemu vzajemne katalogizacije dobi publikacijo pred pristojnim ISSN centrom.

Nacionalni center ISSN v prvem primeru dodeli ISSN in oblikuje predhodni zapis na podlagi podatkov, ki jih dobi od izdajatelja, po prejemu obveznega izvoda pa zapis dopolni in ga posreduje v mednarodno bazo podatkov ISSN. Če izdajatelj ni zahteval številke ISSN pred izidom kontinuiranega vira, oblikuje nacionalni center zapis na podlagi obveznega izvoda. Če kateri izmed sodelujočih v sistemu vzajemne katalogizacije pridobi publikacijo pred prispetjem obveznega izvoda v nacionalni center ISSN, pošlje le-temu fotokopije relevantnih strani, na podlagi katerih se v nacionalnem centru oblikuje predhodni zapis, ki ga sodelujoči prenesejo v svoje lokalne baze podatkov. Po prejemu publikacije nacionalni center zapis redigira.

Zahtevke za verifikacijo ali dodelitev ISSN-ja za tuje kontinuirane vire posreduje nacionalni center mednarodnemu centru v Pariz.

Ko nacionalni center prejme zahtevo za verifikacijo ali dodelitev ISSN-ja, dodeli kontinuiranemu viru začasno številko in o tem obvesti ustanovo, ki mu je zahtevo poslala. Zahtevo za verifikacijo obstoječega ISSN-ja ali dodelitev novega nadalje posreduje mednarodnemu centru.

Če publikacija že ima ISSN, zapisa pa še ni v bazi podatkov ISSN, se ISSN vnese v podpolje 011f – Neverificirani ISSN* (gl. primer 8).

V okviru sistema vzajemne katalogizacije nastopa potreba po beleženju kontinuiranih virov, pri katerih dodelitev ISSN-ja ni opravičljiva. Zanje je predvidena številka COBIB. Številko COBIB dodeljuje nacionalni center ISSN za produkcijo svojega nacionalnega področja na podlagi obveznega izvoda ali zahteve izdajatelja, če kontinuirani vir ne izpolnjuje pogojev za dodelitev ISSN-ja.

Številka COBIB

Številko COBIB dobijo kontinuirani viri, ki po danih kriterijih ISSN-ja ne morejo dobiti, vendar so pomembni z vidika vzajemne baze podatkov (oblikovanje bibliografij, funkcioniranje online kataloga tujih serijskih publikacij, analitična obdelava itd.).

Številka COBIB ima podobno strukturo kot ISSN, začne pa se s črko "C". Številka na drugem mestu identificira nacionalni center ISSN (npr. C500-0022 je številka COBIB, ki jo je dodelil NUK).

Nacionalni center je pred dodelitvijo številke COBIB dolžan preveriti, ali je v vzajemni bazi podatkov že zapis za dani kontinuirani vir. Če je, se prevzame obstoječi zapis z obstoječo številko COBIB. Zapis se po potrebi redigira.

Nacionalni center dodeli številko COBIB na osnovi fotokopij naslovnih in drugih relevantnih strani teh publikacij.

Začasna številka

Začasna številka kontinuiranega vira se beleži samo pri tujih kontinuiranih virih.

Nacionalni center ISSN, ki posreduje zahtevo za identifikacijo kontinuiranega vira Mednarodnemu centru ISSN, dodeli začasno številko samo kontinuiranim virom, ki:

 • imajo natisnjen ISSN in se analitično obdelujejo, zapisov zanje pa ni v bazi podatkov ISSN,

 • nimajo ISSN-ja in

  • izpolnjujejo poleg kriterija izhajanja od leta 1971 še druge kriterije za vključitev v bazo podatkov ISSN,

  • ne izpolnjujejo kriterija izhajanja od leta 1971 dalje, nacionalni center pa oceni, da je zaradi pomembnosti publikacije dodelitev ISSN-ja opravičljiva.

Začasna številka ima podobno strukturo kot ISSN, začne pa se s črko "Y". Številka na drugem mestu identificira nacionalni center ISSN (npr. Y500-0022 je začasna številka, ki jo je dodelil NUK).

Nacionalni center na osnovi fotokopij naslovnih in drugih relevantnih strani teh publikacij pridobi ISSN preko mednarodnega centra v Parizu.

Po registraciji zapisa v bazi podatkov ISSN nacionalni center vnese ISSN v podpolje 011e. Začasna številka v podpolju 011c ostane, če so članki preko nje povezani z matično publikacijo (gl. primer 7).

Nacionalni center je pred dodelitvijo začasne številke dolžan preveriti, ali je v vzajemni bazi podatkov že zapis za dani kontinuirani vir. Če je, se prevzame obstoječi zapis z obstoječo številko. Nacionalni center, ki je dodelil začasno številko in mednarodnemu centru posredoval zahtevek za dodelitev številke ISSN, je po prejemu le te dolžan o tem obvestiti druge sodelujoče v sistemu vzajemne katalogizacije.

Oblika podatkov

ISSN je sestavljen iz osmih številk, tj. iz dveh skupin po štiri številke, vmes pa je vezaj. To so arabske številke od 0 do 9, le zadnja (kontrolna) številka je lahko tudi rimska X. Kontrolna številka se izračuna na osnovi modula 11, z utežmi 8 do 2. Izračun te številke je podoben kot pri ISBN-ju (gl. polje 010). V polje 011 vnesemo samo številko ISSN z vezajem, kratica ISSN pa se izpiše pri izpisu.

Podpolji 011a in 011s uporabljamo samo v zapisih za članke, ostala podpolja polja 011 pa samo v zapisih za kontinuirane vire.

ISSN-L ali povezovalni ISSN

ISSN-L se dodeli kontinuiranemu viru skladno s predpisi standarda ISO 3297. ISSN-L omogoča razvrstitev ali razporeditev vira na različnih medijih, npr. tiskana in elektronska verzija revije.

SORODNA POLJA

010MEDNARODNA STANDARDNA KNJIŽNA ŠTEVILKA (ISBN)
Številka, ki se uporablja podobno kot ISSN, vendar velja za knjige.
040CODEN
Dodatni sistem za identifikacijo serijskih publikacij.
225ZBIRKA
ISSN zbirke, ki ji opisovana enota pripada, vnesemo v podpolje 225x.
530KLJUČNI NASLOV
Ključni naslov kontinuiranega vira.
531SKRAJŠANI KLJUČNI NASLOV
Skrajšani ključni naslov kontinuiranega vira.
4XXBLOK ZA POVEZOVANJE
ISSN kontinuiranega vira, ki je kakor koli povezan z opisovanim kontinuiranim virom (zbirka, podzbirka), lahko vnesemo v podpolje x ustreznega polja bloka 4XX.

PRIMERI

 1. 011⊔⊔e0003-9756
  (ISSN za "Archives européennes de sociologie".)
 2. 011⊔⊔e0105-0064 y0036-5646
  ("Scandinavian times" in "Scandinavian times magazine" sta imela isti ISSN. Bil je preklican in vsaki publikaciji je bil dodeljen nov ISSN. Navedena je vsebina polja 011 v zapisu za "Scandinavian times".)
 3. 011⊔⊔e0260-7743 dFree to members of the federation only
  (V zapisu za "Newsletter" londonske Zveze muzejev in umetnostnih galerij je vključen tudi podatek o pogojih dostopnosti.)
 4. 011⊔⊔e0009-3947 d£1.00 d£13.25 yearly
  (Podana je cena za posamezno številko in letna naročnina.)
 5. 011⊔⊔e0263-3264 z0226-7223 z0068-2691
  (Publikacija "Yearbook of European law", 1984, ima dva različna ISSN-ja, oba napačna. V polju sta poleg pravilnega navedena tudi oba napačna ISSN-ja.)
 6. 011⊔⊔d£2.95
  (Na publikaciji je cena, ISSN pa ni bil dodeljen.)
 7. *

  011⊔⊔cC500-0017
  2001⊔aNova proga eglasilo Slovenskih železnic
  (Dodeljena začasna številka.)
  011⊔⊔cC500-0017 e1408-3728
  2001⊔aNova proga eglasilo Slovenskih železnic
  (Po prejemu veljavne številke ISSN.)
 8. *

  011⊔⊔cY501-3674 f0939-6233
  2001⊔aVestigia Bibliae eJahrbuch des Deutschen Bibel-Archivs Hamburg
  (Publikacija ima natisnjen ISSN, vendar zapisa še ni v bazi podatkov ISSN.)
  011⊔⊔e0939-6233 cY501-3674
  2001⊔aVestigia Bibliae eJahrbuch des Deutschen Bibel-Archivs Hamburg
  (Po verifikaciji ISSN-ja, tj. po vključitvi v bazo podatkov ISSN.)
 9. *

  011⊔⊔e0371-4039 y0081-3966
  2001⊔aGlas fSrpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje medicinskih nauka
  (Poleg veljavnega ISSN-ja je naveden še preklicani ISSN.)
 10. 0110⊔e1819-1371 l1819-1371
  (ISSN in ISSN-L kontinuiranega vira "Construction law international", ki je objavljen v tiskani obliki; druga oblika medija ne obstaja.)
 11. 0110⊔e1818-5894 l1818-5894
  (ISSN in ISSN-L kontinuiranega vira "Social policy highlight", ki je objavljen v tiskani obliki.)
  0110⊔e1818-5940 l1818-5894
  (ISSN in ISSN-L kontinuiranega vira "Social policy highlight", ki je objavljen v elektronski obliki.)
 12. 0110⊔e1234-1231 l1234-1231
  (Zapis za tiskano verzijo.)
  0110⊔e1560-1560 l1234-1231 m1560-1560
  (Zapis za elektronsko verzijo. Verziji vira na različnih medijih sta bili identificirani ločeno in po pomoti nista bili takoj povezani.)