COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Boktober2020

215 Fizični opis

Polje vsebuje podatke o fizičnih lastnostih enote. Ustreza območju fizičnega opisa v ISBD. Pri opisu sestavnega dela vsebuje polje 215 fizični opis sestavnega dela ter podatke o lokaciji v matični enoti.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
215Fizični opisr
aPosebna oznaka gradiva in obsegnr
cDruge fizične podrobnostinr
dMerenr
eSpremno gradivor
fSuplement**nr
gŠtevilčenje – tretji nivo*nr
iŠtevilčenje – drugi nivo*nr
hŠtevilčenje – prvi nivo*nr
kKronologija*nr
oAlternativna paginacija*nr
pAlternativno številčenje – tretji nivo*nr
qAlternativno številčenje – drugi nivo*nr
rAlternativno številčenje – prvi nivo*nr
sAlternativna kronologija*nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

215a Posebna oznaka gradiva in obseg

Posebna oznaka gradiva in/ali navedba števila kosov (gl. primere 16, 2232). Pri tiskanih monografskih publikacijah v enem zvezku navedemo samo obseg (število strani, gl. primere 1, 2, 5, 17, 33).

Pri sestavnih delih navedemo obseg strani (prva in zadnja stran, gl. primere 3639) ali posebno oznako gradiva (gl. primer 48).

215c Druge fizične podrobnosti

Fizične lastnosti enote, ki niso opisane drugje v polju 215, npr. podatki o ilustracijah, prisotnost barv, zvoka itd. (gl. primere 11, 17, 28, 29, 31, 43).

215d Mere

Mere enote (gl. primere 16, 19, 22, 30) in/ali dimenzije, ki so pomembne, kadar je za uporabo enote potrebna oprema (gl. primer 8). Pri antikvarnem gradivu navedemo bibliografski format (gl. primer 15).

215e Spremno gradivo

Kratek opis spremnega gradiva, ki je namenjeno uporabi skupaj z enoto (gl. primere 1, 4, 17, 22, 25, 26, 32, 33). Ponovljivo za različne vrste spremnega gradiva (gl. primer 18).

V to podpolje vnesemo podatke o manj pomembnem in manj obsežnem spremnem gradivu. Obsežnejše spremno gradivo, ki zaradi svoje narave zahteva natančnejši bibliografski opis, opišemo v polju 421 – Priloga.

215f Suplement**

Podpolje se je uporabljalo do leta 1991 za vnos suplementa pri sestavnih delih.

215g Številčenje – tretji nivo*

Pri sestavnih delih tretji nivo številčenja, kadar sta več kot dva nivoja številčenja (gl. primer 52).

215i Številčenje – drugi nivo*

Pri sestavnih delih drugi nivo številčenja, običajno letnik (gl. primera 36, 38).

215h Številčenje – prvi nivo*

Pri sestavnih delih prvi nivo številčenja, običajno zvezek (gl. primere 36, 37, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 50).

215k Kronologija*

Pri sestavnih delih leto oz. datum izida (gl. primere 36, 37, 38, 42, 45, 49, 50).

215o Alternativna paginacija*

Pri sestavnih delih alternativni obseg strani (prva in zadnja stran, gl. primer 38).

Podpolja 215opqrs izpolnjujemo samo, kadar je sestavni del objavljen v serijski publikaciji, ki je podserija ali vpeta priloga druge serijske publikacije (izpolnjeno podpolje 011s).

215p Alternativno številčenje – tretji nivo*

Pri sestavnih delih tretji nivo številčenja, kadar sta več kot dva nivoja številčenja.

215q Alternativno številčenje – drugi nivo*

Pri sestavnih delih drugi nivo številčenja, običajno letnik (gl. primera 39, 41).

215r Alternativno številčenje – prvi nivo*

Pri sestavnih delih prvi nivo številčenja, običajno zvezek (gl. primere 38, 39, 41).

215s Alternativna kronologija*

Pri sestavnih delih leto oz. datum izida (gl. primere 38, 39, 41).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

V podpolja 215acde vnašamo podatke o fizičnih lastnostih enote (gl. primere 134). Polje ponovimo, kadar pri večvrstnem kompletu izdelamo fizični opis za vsako sestavino posebej (gl. primera 14, 32). Ponovljena polja 215 se po ISBD izpisujejo eno pod drugim, za en znak zamaknjeno v desno.

Ločil med podpolji ne vnašamo, pač pa vnašamo ločila znotraj posameznega podpolja (gl. primere 4, 16, 22, 26, 27). Nadaljnje informacije o podatkih v tem polju so v ustreznih ISBD-jih. Povezava med podpolji in elementi ISBD je razvidna iz spodnje tabele.

PODPOLJEIME ELEMENTATOČKA ISBD(G)LOČILO
aPosebna oznaka gradiva in obseg5.1novo območje
cDruge fizične podrobnosti5.2:
dMere5.3;
eSpremno gradivo5.4+

Pri enotah v več zvezkih/delih, ki izhajajo več kot eno leto (v podpolju 100b je koda "g"), v podpolju 215a z lomljenim oklepajem "<>" označimo, da je podatek začasen (gl. primera 20, 21). Po izidu prvega zvezka/dela vnesemo v lomljenem oklepaju prvi zvezek/del in vezaj. Pri več zvezkih/delih vnesemo v lomljenem oklepaju prvi in začasno zadnji zvezek/del, vmes je vezaj. Začasne podatke spreminjamo ob izidu vsakega naslednjega zvezka/dela. Po izidu zadnjega zvezka/dela oklepaj zbrišemo in vnesemo skupno število zvezkov/delov.

Fizični opis in lokacija sestavnega dela v matični enoti

Pri opisu sestavnih delov vnesemo v polje 215 poleg fizičnega opisa sestavnega dela tudi podatke o lokaciji sestavnega dela v matični enoti (gl. primere 3651).

Obvezen je vnos v podpolje 215a, kamor vnesemo obseg strani ali posebno oznako gradiva (gl. primer 48). Polje ponovimo, kadar opisujemo sestavni del v dveh ali treh delih oz. nadaljevanjih (gl. primera 40, 41). Pri sestavnih delih, ki izidejo v več kot treh nadaljevanjih, podpolja 215a ne izpolnjujemo (gl. primer 42).

Vnos podatkov o lokaciji (podpolja 215agihkopqrs) je odvisen od vrste matične enote:

 1. Pri sestavnem delu v monografski publikaciji (knjižno in neknjižno gradivo), ki je izšla v enem zvezku/kosu, izpolnimo samo podpolje 215a (gl. primera 43, 51).

 2. Pri sestavnem delu v monografski publikaciji (knjižno in neknjižno gradivo), ki je izšla v več zvezkih/kosih, izpolnjujemo podpolja 215agih (gl. primere 44, 45, 48). Če matična enota izhaja več let, izpolnimo tudi podpolje 215k, kamor vnesemo leto izida zvezka/kosa (gl. primer 45).

 3. Pri sestavnem delu v serijski publikaciji izpolnjujemo podpolja 215agihk (gl. primere 36, 37, 40, 42, 46, 49, 50).

 4. Pri sestavnem delu v serijski publikaciji, ki je podserija ali vpeta priloga druge serijske publikacije, izpolnjujemo poleg podpolj 215agihk tudi podpolja za navedbo alternativne paginacije, številčenja in kronologije 215opqrs (gl. primere 38, 39, 41). Podatki v podpoljih 215agihk se morajo ujemati s podatki na publikaciji, katere ISSN je vpisan v podpolje 011a. Alternativni podatki v podpoljih 215opqrs se morajo ujemati s podatki na publikaciji, katere ISSN je vpisan v podpolje 011s.

Po ISBD se lokacija sestavnega dela (podpolja 215agihkopqrs) izpiše pri identifikaciji matične enote, druge fizične podrobnosti in mere (podpolji 215cd) pa pri glavnem opisu sestavnega dela (gl. primere 36, 40, 43).

Skupina alternativnih podatkov se označuje z enačajem, ki se tvori pri izpisu na začetku skupine alternativnih podatkov. Le-ta vključuje tudi naslov in ISSN (gl. primere 38, 39, 41).

Nadaljnja navodila so v publikaciji Smernice za uporabo ISBD-jev pri opisu sestavnih delov in v ustreznih ISBD-jih.

PODPOLJEIME ELEMENTALOČILO
aPosebna oznaka gradiva in obsegnovo območje ali ,
gŠtevilčenje – tretji nivonovo območje
iŠtevilčenje – drugi nivonovo območje ali ,
hŠtevilčenje – prvi nivonovo območje ali ,
kKronologija(
oAlternativna paginacija,
pAlternativno številčenje – tretji nivonovo območje
qAlternativno številčenje – drugi nivonovo območje ali ,
rAlternativno številčenje – prvi nivonovo območje ali ,
sAlternativna kronologija(

Oznake številčenja obdamo z znakoma NSB/NSE "ǂ ", zato da se ne upoštevajo pri razvrščanju in iskanju (gl. primere 36, 38, 44, 47, 49, 50).

Povezava matične enote in sestavnega dela

Pri sestavnem delu v serijski publikaciji naredimo povezavo preko podpolja 011a (gl. primere 36, 37, 40, 46, 47, 49, 50).

Pri sestavnem delu v podseriji ali vpeti prilogi serijske publikacije naredimo povezavo preko podpolj 011a in 011s (gl. primere 38, 39, 41).

Pri sestavnem delu v monografski publikaciji (knjižno in neknjižno gradivo) naredimo povezavo preko podpolja 4641, kamor vpišemo identifikacijsko številko zapisa za matično enoto (gl. primere 43, 44, 45, 46, 48, 51).

SORODNA POLJA

011aISSN, ISSN pri članku*
V zapisu za sestavni del podpolje vsebuje ISSN matične enote.
011sISSN, ISSN pri članku v seriji s podserijo ali v prilogi*
V zapisu za sestavni del podpolje vsebuje ISSN serije ali vpete priloge.
4641MATIČNA ENOTA (MONOGRAFSKA PUBLIKACIJA), Identifikacijska številka
V zapisu za sestavni del podpolje vsebuje ID zapisa za matično enoto.
105aMONOGRAFSKO TEKSTOVNO GRADIVO, Kode za ilustracije
Kodirani podatki o vrstah ilustracij v podpolju 105a se morajo ujemati z navedbo v podpolju 215c (gl. primere 16, 17, 20, 32, 33).
106TEKSTOVNO GRADIVO – FIZIČNI OPIS
(gl. primer 24)
115PROJICIRNO GRADIVO, VIDEOPOSNETKI IN FILMI
(gl. primere 27, 28, 32)
116SLIKOVNO GRADIVO
(gl. primera 30, 32)
117TRIDIMENZIONALNI IZDELKI IN PREDMETI
(gl. primer 31)
120KARTOGRAFSKO GRADIVO – SPLOŠNI PODATKI
(gl. primere 22, 23, 32)
121KARTOGRAFSKO GRADIVO – FIZIČNI OPIS
(gl. primere 22, 23, 32)
124KARTOGRAFSKO GRADIVO – POSEBNA OZNAKA GRADIVA
(gl. primere 22, 23, 32)
125ZVOČNI POSNETKI IN MUZIKALIJE
(gl. primer 25)
126ZVOČNI POSNETKI – FIZIČNI OPIS
(gl. primere 29, 32, 48)
130MIKROOBLIKE – FIZIČNI OPIS
(gl. primer 24)
135ELEKTRONSKI VIRI
(gl. primere 26, 34, 47)
140ANTIKVARNO GRADIVO – SPLOŠNO

PRIMERI

 1. 215⊔⊔a264 p., 24 leaves of plates cill., 17 facs. d21 cm e1map
  (Publikacija z ilustracijami in faksimili, ki ima 264 strani in 24 listov prilog. Spremno gradivo je zemljevid. Višina enote je izmerjena vzdolž hrbta.)
 2. 215⊔⊔ax, 32, 73 p., [1] leaf of plates cmaps d21 cm
  (Publikacija vsebuje zemljevide; ima tri različna številčenja strani in en neoštevilčen list priloge.)
 3. 215⊔⊔a1 folder (6 p.) cmaps, plans, charts, portraits d21 x 30 cm
  (Mapa z zemljevidi, grafičnimi prikazi in portreti. Kadar je širina večja od višine, navedemo obe dimenziji.)
 4. 215⊔⊔a3 vol. (49, 37, 18 p.) cill., col. maps d22 cm esound disk (16 min) : 33 1/3 rpm., mono., 17.5 cm
  (Publikacija v treh zvezkih. Paginacijo posameznih zvezkov navedemo v okroglem oklepaju za številom zvezkov. Zvezki vsebujejo ilustracije in barvne zemljevide. Spremno gradivo je gramofonska plošča, ki jo opišemo v skladu z ISBD(NBM).)
 5. 215⊔⊔a35 S. c16 graph. Darst. d24 cm
  (Opis enote z grafičnimi prikazi je v nemščini.)
 6. 215⊔⊔a1 map cboth sides, col. d41 x 84 cm, folded to 22 x 10 cm
  (Obojestranski barvni zemljevid. Mere zloženega zemljevida so navedene za merami razgrnjenega zemljevida.)
 7. 215⊔⊔a1 globe ccol., mounted on metal stand d31 cm in diam.
  (Barvni globus s premerom 31 cm, ki je pritrjen na kovinsko stojalo.)
 8. 215⊔⊔a1 film reel (20 min., 570 m) cnitrate, b&w, si. d16 mm
  (Kolut 16-milimetrskega nitratnega filmskega traku z nemim črno-belim filmom dolžine 20 minut. Trak je dolg 570 m.)
 9. 215⊔⊔a1 videocassette (U-matic) (30 min.) ccol., sd.
  (Videokaseta v formatu U-matic; barvni videoposnetek z zvokom traja 30 minut.)
 10. 215⊔⊔a1 sound reel (100 min.) c19 cm/s., 4 track, adjacent
  (Kolut magnetofonskega traku s časom predvajanja 100 minut in hitrostjo 19 cm/s.)
 11. 215⊔⊔a1 sound reel (50 min.) c38 cm/s., 2 track, stereo, Dolby processed
  (Kolut magnetofonskega traku. Zvok je posnet v stereo tehniki, čas predvajanja je 50 minut in hitrost 38 cm/s. Za zmanjšanje šuma je uporabljen sistem Dolby.)
 12. 215⊔⊔a1 sound disc c33 1/3 rpm, coarse
  (Gramofonska plošča s hitrostjo predvajanja 33 1/3 obratov na minuto in grobo brazdanostjo.)
 13. 215⊔⊔a1 sound disc c78 rpm, vertical
  (Gramofonska plošča s hitrostjo predvajanja 78 obratov na minuto in navpično brazdanostjo.)
 14. 215⊔⊔a3 filmstrips (96 fr.) ccol. d35 mm
  215⊔⊔a1 map ccol. d25 x 25 cm folding to 10 x 18 cm
  215⊔⊔a13 rocks and minerals din container, 14 x 9 x 2 cm
  215⊔⊔a1 wallchart ccol. d48 x 90 cm folding to 24 x 15 cm
  (Enoto sestavljajo trije diafilmi, zemljevid, trinajst kamnov in mineralov v škatli ter stenska karta. Kadar enota vsebuje sestavine na različnih medijih in je za vsako sestavino potreben popoln fizični opis, ponovimo polje 215. Vsako sestavino opišemo v skladu z ustreznim ISBD.)
 15. 215⊔⊔a340 p., 4 leaves of plates cill. d4° (19 cm)
  (Ilustrirana publikacija iz obdobja ročnega tiska. Naveden je bibliografski format in nato v okroglem oklepaju mere v centimetrih.)
 16. *

  105⊔⊔aa
  215⊔⊔a2 zv. (72 str., [1] f. pril.; 72 str.) cilustr. d30 cm
  (Publikacija v dveh zvezkih, prvi zvezek ima neoštevilčen list priloge. Zvezka sta ilustrirana; navedba v podpolju 215c se mora ujemati s kodiranimi podatki v podpolju 105a. Višina enote je izmerjena vzdolž hrbta.)
 17. *

  105⊔⊔aa
  215⊔⊔aXXXIII, 812 str. cilustr., graf. prikazi d27 cm e1 f. errata
  (Strani so oštevilčene z rimskimi in arabskimi številkami. Publikacija vsebuje ilustracije in grafične prikaze; navedba v podpolju 215c se mora ujemati s kodiranimi podatki v podpolju 105a. Spremno gradivo je oštevilčen list z napakami.)
 18. *

  215⊔⊔a1 zv. (loč. pag.) cilustr. d17 cm esestavljanka eškatla (19 x 28 cm)
  (Kadar publikacija vsebuje več kot tri različna številčenja strani, navedemo oznako "loč. pag." ali ustrezen izraz v nelatinični pisavi. Spremno gradivo je navedeno v ponovljenih podpoljih e.)
 19. *

  215⊔⊔a1 zgibanka ([6] str.) cbarvne ilustr. d21 x 23 cm
  (Zgibanka z barvnimi ilustracijami. Strani niso oštevilčene, zato jih navedemo v oglatem oklepaju. Kadar je širina večja od višine, navedemo obe dimenziji.)
 20. 105⊔⊔ay
  210⊔⊔aLjubljana cSlovenska akademija znanosti in umetnosti d1971-<1997>
  215⊔⊔aZv. <1-2> d24 cm
  (Publikacija izhaja več kot eno leto, a še ni zaključena. Začasno število zvezkov vpišemo v lomljenem oklepaju. Po prejemu zadnjega zvezka vpišemo skupno število zvezkov in oklepaj zbrišemo. Če enota ni ilustrirana, v podpolje 105a vpišemo kodo "y".)
 21. *

  210⊔⊔aLjubljana cDružina d2001-
  215⊔⊔aZv. <1-> cilustr. d24 cm
  (Izšel je šele prvi zvezek publikacije, ki bo izhajala več kot eno leto. V podpolje 215a v lomljenem oklepaju vpišemo začasni podatek: prvi zvezek in vezaj.)
 22. *

  120⊔⊔ab bb cy db dg
  121⊔⊔aa caa db ga
  124⊔⊔bd
  215⊔⊔a1 zvd. cbarve d68 x 78 cm, zložen na 13 x 23 cm eseznam imen (48 str. ; 20 cm)
  (Barvni zemljevid. Mere zloženega zemljevida so navedene za merami razgrnjenega. Spremno gradivo je knjižica s seznamom imen. Dodatne elemente pri opisu spremnega gradiva navedemo v okroglem oklepaju. Navedba v polju 215 se mora ujemati s kodiranimi podatki v poljih 120, 121 in 124.)
 23. *

  120⊔⊔ab ba ca
  121⊔⊔aa caa db gc
  124⊔⊔ac ba
  215⊔⊔a1 atlas (144 str.) cbarv. zvd. d34 cm
  (Atlas je v polju 215 opisan kot monografska publikacija.)
 24. *

  106⊔⊔ag
  130⊔⊔ae ba dc fa ga hc
  215⊔⊔a32 mikrofišev csrebrov halid, 35x d11 x 15 cm
  (Enobarvni mikrofiši s 35-kratno pomanjšavo, emulzija je srebrov halogenid. Navedba v polju 215 se mora ujemati s kodiranimi podatki v poljih 106 in 130.)
 25. *

  125⊔⊔aa ba
  215⊔⊔a1 partitura (24 str.) cnote d31 cm e3 parti (22, 22, 20 str.)
  (Partitura, spremno gradivo sestavljajo trije parti. Navedba v polju 215 se mora ujemati s kodiranimi podatki v polju 125.)
 26. *

  135⊔⊔av bh
  215⊔⊔a1 optični disk (CD-ROM) cbarve, zvok d12 cm, v škatli 2 x 22 x 16 cm e1 spremna knjižica (15 str. : ilustr. ; 12 cm)
  (CD-ROM, ki ima zvok in prikazuje barve. Kadar je enota v škatli z nestandardnimi merami, jih navedemo posebej. Spremno gradivo je knjižica, ki jo opišemo v skladu z ISBD(M). Navedba v polju 215 se mora ujemati s kodiranimi podatki v polju 135.)
 27. *

  115⊔⊔ac b017 cc da eh fo hc kc lb oc
  215⊔⊔a1 videokaseta (VHS, PAL) (ca 17 min) cč-b in barve, zvok
  (Videokaseta v formatu VHS in s standardiziranim številom vrstic (PAL). V okroglem oklepaju navedemo blagovno znamko ali drugo oznako tehničnega sistema, kadar je podatek pomemben za uporabo enote. Če je le mogoče, navedemo tudi čas trajanja. Zvočna videokaseta je delno v barvah, delno črno-bela. Navedba v polju 215 se mora ujemati s kodiranimi podatki v polju 115.)
 28. *

  115⊔⊔ac b172 cb da hb kb lk ei
  215⊔⊔a2 video DVD-ja (172 min) cbarve, zvok (Dolby Digital 5.1) d12 cm
  (Barvna videoposnetka z zvokom, posnetim v tehniki Dolby Digital. Navedba v polju 215 se mora ujemati s kodiranimi podatki v polju 115.)
 29. *

  126⊔⊔ai bg cb eh hf ic jd le
  127⊔⊔a050205
  215⊔⊔a5 CD (ca 321 min) cstereo, DDD d12 cm
  (Pet zgoščenk z glasbo, posneto digitalno in v stereo tehniki, ter s približnim skupnim časom trajanja. Navedba v polju 215 se mora ujemati s kodiranimi podatki v poljih 126 in 127.)
 30. *

  116⊔⊔ad bi dc gad
  215⊔⊔a2 plakata cbarve d99 x 67 cm, 97 x 136 cm
  (Barvna plakata z različnimi merami. Navedba v polju 215 se mora ujemati s kodiranimi podatki v polju 116.)
 31. *

  117⊔⊔aaq bea bba cc
  215⊔⊔a1 garnitura (144 lesenih ploščic, 144 nalepk različnih barv) cles, papir, barve dv leseni škatli 23 x 21 x 5 cm enavodilo
  (Lesena igrača z barvnimi nalepkami. Spremno gradivo je navodilo. Navedba v polju 215 se mora ujemati s kodiranimi podatki v polju 117.)
 32. *

  105⊔⊔aa
  115⊔⊔ab cb gl jf
  116⊔⊔ad bi dc gad
  120⊔⊔ab ba
  121⊔⊔aa caa db
  124⊔⊔aa bd
  126⊔⊔ai bg eh hr ic
  215⊔⊔a17 prosojnic cbarve d32 cm espremno besedilo (17 f.)
  215⊔⊔a2 zv. (56, 32 str.) cilustr. d26 cm
  215⊔⊔a1 CD cAAD d12 cm
  215⊔⊔a1 plakat cpapir, barve d79 x 116 cm, zložen na 20 x 29 cm
  215⊔⊔a2 zvd. cpapir, barve d42 x 30 cm, zložen na 21 x 30 cm
  (Kadar enota vsebuje sestavine na različnih medijih, lahko ponovimo polje 215 in opišemo vsako sestavino posebej in v skladu z ustreznim ISBD.)
 33. *

  105⊔⊔aa
  215⊔⊔a164 str., [4] lista s tabelama ctabele d23 cm eAmerikanski žurnal po dvojnom knjigovodstvu ([4] presavijena lista)
  (V publikaciji so tudi štirje neoštevilčeni listi s tabelami. Naslov spremnega gradiva je prepisan z enote. Navedba v podpolju 215c se mora ujemati s kodiranimi podatki v podpolju 105a.)
 34. * COBISS.net

  135⊔⊔av bh
  215⊔⊔a1 elektronski optički disk (CD-ROM) czvuk, boja d12 cm
  (CD-ROM, ki ima zvok in prikazuje barve. Navedba v polju 215 se mora ujemati s kodiranimi podatki v polju 135.)
 35. *

  135⊔⊔ad bi
  215⊔⊔a1 spletni vir (1 datoteka PDF (480 str.))
  (Besedilna datoteka v formatu PDF s številčenimi stranmi.)

Fizični opis in lokacija sestavnega dela v matični enoti

 1. *

  011⊔⊔a0353-5622
  215⊔⊔astr. 95-123 cPortret iǂLetn. ǂ12 hǂšt. ǂ107/108 kmaj/jun. 2000
  (Sestavni del v serijski publikaciji. Dvojno številko označimo s poševnico. Navedba drugih fizičnih podrobnosti se izpiše pri opisu sestavnega dela, lokacija pri identifikaciji matične enote. Kadar je matična enota serijska publikacija, naredimo povezavo preko polja 011.)
  Izpis po ISBD:

  STEINER, George

  Smrt tragedije / George Steiner ; prevedla Katarina Jerin. - Portret. - Besedilo je prevod devetega poglavja Steinerjeve Smrti tragedije.

  V: Literatura. - ISSN 0353-5622. - Letn. 12, št. 107/108 (maj/jun. 2000), str. 95-123.

 2. *

  011⊔⊔a1854-3839
  215⊔⊔astr. 437-467 hǂLetn. ǂ63 k2003
  (Sestavni del v serijski publikaciji. Prvi nivo številčenja je letnik.)
  Izpis po ISBD:

  ŠTIBLAR, Franjo

  Vpliv lastništva na uspešnost vodilnih podjetij v Sloveniji / Franjo Štiblar. - Bibliografija: str. 461-462. - Summary.

  V: Zbornik znanstvenih razprav. - ISSN 1854-3839. - Letn. 63 (2003), str. 437-467.

 3. *

  011⊔⊔a0352-0730 s1408-1601
  215⊔⊔astr. [36-38] iǂLeto ǂ20 hǂ[št.] ǂ8/9 k15. mar. 2001 ostr. XVI-XVIII rǂŠt. ǂ1 s2001
  (Sestavni del v vpeti prilogi serijske publikacije. ISSN vpete priloge vnesemo v podpolje 011s, njeno številčenje pa v podpolja za alternativne podatke. Obseg strani v podpolju 215a se mora ujemati z obsegom strani v podpolju 215o. Paginacija matične enote v prilogi ni natisnjena, zato jo vpišemo v oglatem oklepaju.)
  Izpis po ISBD:

  LITWAK, Mark

  Internet - možnost in (pravne) pasti filmske distribucije / Mark Litwak ; prevedel Peter Kos.

  V: PP. - ISSN 0352-0730. - Leto 20, [št.] 8/9 (15. mar. 2001), str. [36-38] = IP. – ISSN 1408-1601. - Št. 1 (2001), str. XVI-XVIII.

 4. *

  011⊔⊔a0353-4030 s0555-2419
  215⊔⊔astr. E87-E89 hǂŠt. ǂ3 k1990 qǂ Letn. ǂ27 [i. e. 28] rǂšt. ǂ 6 s1990
  (Sestavni del v podseriji serijske publikacije. ISSN podserije vnesemo v podpolje 011a, njeno številčenje pa v podpolja 215ahk. Popravek tiskarske napake navedemo v oglatem oklepaju z izrazom "i. e." ali ustreznim izrazom v nelatinični pisavi.)
  Izpis po ISBD:

  ŽIŽEK, Slavoj

  Rojstvo ideala-jaza iz dvojnega zrcaljenja / Slavoj Žižek. - O zgodbi Ringa Lardnerja "Kdo je delil?".

  V: Problemi. Eseji. - ISSN 0353-4030. - Št. 3 (1990), str. E87-E89 = Problemi. - ISSN 0555-2419. - Letn. 27 [i. e. 28], št. 6 (1990).

 5. *

  011⊔⊔a1318-4679
  215⊔⊔astr. 32-35 iǂLetn. ǂ7 hǂšt. ǂ63 kmar. 2000 cIlustr.
  215⊔⊔astr. 33-37 iǂLetn. ǂ7 hǂšt. ǂ64 kapr. 2000 cIlustr.
  215⊔⊔astr. 19-22 iǂLetn. ǂ7 hǂšt. ǂ65 kmaj 2000 cIlustr.
  (Sestavni del v treh nadaljevanjih, ki so izšla v enem letu. Če sestavni del izide v dveh ali treh nadaljevanjih, ponovimo polje 215.)
  Izpis po ISBD:

  BILAN, Ozren

  Povezovalni kabli zvočnikov / Ozren Bilan. - Ilustr.

  V: Svet elektronike. - ISSN 1318-4679.

  Letn. 7, št. 63 (mar. 2000), str. 32-35.

  Letn. 7, št. 64 (apr. 2000), str. 33-37.

  Letn. 7, št. 65 (maj 2000), str. 19-22.

 6. *

  011⊔⊔a0350-9737 s1408-4600
  215⊔⊔astr. 38-39 hǂŠt. ǂ9 ksep. 2001 qǂLeto ǂ9 rǂšt. ǂ9 ssep. 2001
  215⊔⊔astr. 34-35 hǂŠt. ǂ10 kokt. 2001 qǂLeto ǂ9 rǂšt. ǂ10 sokt. 2001
  (Sestavni del v vpeti prilogi je v enem letu izšel v dveh nadaljevanjih. Če sestavni del izide v dveh ali treh nadaljevanjih, ponovimo polje 215.)
  Izpis po ISBD:

  KUŽNIK, Lea

  Gremo v muzej! : družinski obisk muzeja / Lea Kužnik. - V prilogi revije Naša žena.

  V: Naša žena. - ISSN 0350-9737.

  Št. 9 (sep. 2001), str. 38-39 = Dediščina. - ISSN 1408-4600. - Leto 9, št. 9 (sep. 2001).

  Št. 10 (okt. 2001), str. 34-35 = Dediščina. - ISSN 1408-4600. - Leto 9, št. 10 (okt. 2001).

 7. *

  011⊔⊔a0038-0482
  215⊔⊔cPortret iǂLetn. ǂ67 hǂšt. ǂ1-ǂšt. ǂ5/6 kjan. 2003-maj/jun. 2003
  (Sestavni del je v enem letu izšel v petih nadaljevanjih. Pri več kot treh nadaljevanjih vnesemo podatke v eno polje 215, kjer navedbo prvega in zadnjega zvezka povežemo z vezajem. Strani ne navajamo.)
  Izpis po ISBD:

  MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-

  Z Lorco pod pazduho po newyorških ulicah in gledališčih : 10. oktober - 29. november / Vinko Möderndorfer. - Portret. - Bibliografija z opombami na dnu strani.

  V: Sodobnost. - ISSN 0038-0482. - Letn. 67, št. 1-št. 5/6 (jan. 2003-maj/jun. 2003).

 8. *

  215⊔⊔aStr. 17-19 cIlustr.
  464⊔11125716480
  (Sestavni del v monografski publikaciji. Navedba ilustracij se izpiše pri opisu sestavnega dela, navedba strani pri identifikaciji matične enote. Kadar je matična enota monografska publikacija, naredimo povezavo preko polja 464.)
  Izpis po ISBD:

  KOKOLE, Metoda

  Gabirello Puliti : prvi istrski monodik / Metoda Kokole. - Ilustr.

  V: Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja / [avtorici besedil Alenka Bagari, Metoda Kokole]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2003. - ISBN 961-6500-02-3. - Str. 17-19.

 9. *

  215⊔⊔astr. [41]-52 hǂZv. ǂ2
  464⊔11108933632
  (Sestavni del v monografski publikaciji v več zvezkih. Navedemo številko zvezka, ki vsebuje sestavni del. Začetna stran ni natisnjena, zato jo vpišemo v oglatem oklepaju.)
  Izpis po ISBD:

  ČOK, Lucija

  Vrednotenje interkulturne izkušnje / Lucija Čok. - Bibliografija: str. 51-52.

  V: Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije / ur. Inka Štrukelj. - Ljubljana : Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 2000. - ISBN 961-90658-1-6. - Zv. 2, str. [41]-52.

 10. *

  215⊔⊔astr. 74 hǂZv. ǂ9 k1960
  464⊔111859652
  (Sestavni del v monografski publikaciji v več zvezkih, ki je izhajala več let. Navedemo številko in leto izida zvezka, ki vsebuje sestavni del.)
  Izpis po ISBD:

  VRIŠER, Sergej

  Reiss Franc Krištof / Všr.

  V: Slovenski biografski leksikon. - V Ljubljani : Zadružna gospodarska banka, 1925-1991. – ISBN 86-7131-047-7. - Zv. 9 (1960), str. 74.

 11. *

  011⊔⊔a1318-0509
  215⊔⊔aStr. 66-72
  464⊔1128238637
  (Sestavni del je izšel v tematski številki serijske publikacije. Kadar dodatno kreiramo zapis za tematsko številko kot monografsko publikacijo, v zapisu za sestavni del izjemoma naredimo povezavo hkrati preko polj 011 in 464.)
  001⊔⊔an ba cm
  2251⊔aMaska x1318-0509 vǂletn. ǂ23, ǂšt. ǂ113/114
  (V zapisu za tematsko številko vnesemo podatke o serijski publikaciji in njenem številčenju v polje 225.)
  Izpis po ISBD:

  GRŽINIĆ, Marina

  Na senčni strani Alp = On the dark side of the Alps / Marina Gržinić ; prevedla Tanja Passoni. - Ilustr. - Vzpor. besedilo v slov., prevod v angl. - Opombe pod besedilom. - Bibliografija: str. 72.

  V: Pasaža pogleda / [uredili, editors Karla Železnik & Katja Praznik]. - Ljubljana : Maska, 2008. - (Maska, ISSN 1318-0509 ; letn. 23, št. 113/114). - Str. 66-72.

 12. *

  001⊔⊔an bl ca d2
  011⊔⊔a1580-4240
  135⊔⊔ad bi
  215⊔⊔hǂŠt. ǂ95 k9. dec. 1998
  230⊔⊔aE-članek
  (Sestavni del je objavljen v spletni serijski publikaciji. Zapis mora vsebovati vsa polja, ki ustrezajo vrsti gradiva po ISBD(ER).)
  Izpis po ISBD:

  BORAK, Neven

  Slovo neodvisnih [Elektronski vir] / Neven Borak. - E-članek.

  Način dostopa (URL): http://www.finance-on.net/vpistem.php. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 23.10.2000. - Rubrika: Gospodarstvo in politika.

  V: Finance [Elektronski vir]. - ISSN 1580-4240. - Št. 95 (9. dec. 1998).

 13. *

  001⊔⊔an bj ca d2
  215⊔⊔askladba 5 hCD 2
  464⊔11275335
  (Sestavni del je zvočni posnetek. Matična enota je izšla v več kosih. Lokacijo sestavnega dela navedemo z izrazi, ki ustrezajo vrsti gradiva po ISBD(NBM). Zapis mora vsebovati tudi vsa polja, ki ustrezajo vrsti gradiva. Kadar je matična enota neknjižno gradivo, naredimo povezavo preko polja 464.)
  Izpis po ISBD:

  BACH, Johann Sebastian

  Kleines harmonisches Labyrinth, BWV 591 [Zvočni posnetek] / Johann Sebastian Bach ; Peter Hurford.

  V: The organ works [Zvočni posnetek] / Bach. - London : DECCA, 1995. - CD 2, skladba 5.

 14. * COBISS.net

  011⊔⊔a0032-7271
  215⊔⊔astr. 219-244 iǂGod. ǂ79 hǂbr. ǂ3/4 k1990
  (Sestavni del v serijski publikaciji. Dvojno številko označimo s poševnico. Lokacija sestavnega dela se izpiše pri identifikaciji matične enote. Kadar je matična enota serijska publikacija, naredimo povezavo preko polja 011.)
  Izpis po ISBD:

  MUJAN, Azem

  Socijalno-psihološke implikacije huliganstva / Azem Mujan, Snježana Zuković.

  U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 79, br. 3/4 (1990), str. 219-244.

 15. * COBISS.net

  011⊔⊔a0040-2176
  215⊔⊔astr. M7-M13 iǂGod. ǂ54 hǂbr. ǂ3 k1999
  (Sestavni del v serijski publikaciji. Lokacija sestavnega dela se izpiše pri identifikaciji matične enote. Kadar je matična enota serijska publikacija, naredimo povezavo preko polja 011.)
  Izpis po ISBD:

  VORONJEC, Dimitrije

  Određivanje efektivnog koeficijenta prenosa toplote za uprošćeni termički proračun tunelskih peći u keramičkoj industriji / Dimitrije Voronjec, Kemal Tahirbegović, Nenad Radojković. - Bibliografija: str. M13.

  U: Tehnika. - ISSN 0040-2176. - God. 54, br. 3 (1999), str. M7-M13.

 16. * COBISS.net

  215⊔⊔aStr. 49-56
  464⊔11159427335
  (Sestavni del v monografski publikaciji. Navedba strani se izpiše pri identifikaciji matične enote. Kadar je matična enota monografska publikacija, naredimo povezavo preko polja 464.)
  Izpis po ISBD:

  KLAŠNJA, Mile

  Kvalitet vode za industriju pića : tehnoekonomski aspekt / Mile Klašnja. - Bibliografija: str. 56.

  U: Zbornik radova / V savetovanje industrije alkoholnih i bezalkoholnih pića i sirćeta sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja 4-7 juni 2000. god. - Beograd : Poslovna zajednica Vrenje, 2000. - Str. 49-56.

 17. *

  011⊔⊔a0025-5939
  215⊔⊔astr. 5 gǂGod. ǂ184 iǂknj. ǂ481 hǂsv. ǂ1/2 kjan-feb. 2008
  (Sestavni del v serijski publikaciji. Matična enota ima 3 nivoje številčenja.)