COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2016

105 Monografsko tekstovno gradivo

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na tiskano monografsko tekstovno gradivo.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
105Monografsko tekstovno gradivonr
aKode za ilustracijer
bKode za vrsto vsebiner
cOznaka za konferenčno publikacijonr
dOznaka za spominski zborniknr
eOznaka za kazalonr
fKoda za literarno vrstonr
gKoda za biografijonr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

105a Kode za ilustracije

Podpolje je namenjeno opisu pomembnih ilustracij v publikaciji (gl. primere 1, 2, 3, 5). Če publikacija vsebuje različne vrste ilustracij, se podpolje ponovi. Kode v tem podpolju se nanašajo na fizični opis enote in morajo biti usklajene s podatki v podpolju 215c.

ailustracije

Kodo uporabimo za vrste ilustracij, ki niso zajete v nadaljevanju, ali kadar vrste ilustracij ne navajamo posebej.

bzemljevidi
cportreti

Portreti posameznikov ali skupin.

dnavigacijske karte

Posebej izdelani zemljevidi za navigacijo (pomorsko, letalsko itd.).

enačrti

Npr. tlorisi zgradb.

fpriloge (uvezane)

Listi z ilustracijami in s spremnim besedilom ali brez njega, ki niso del glavnega zaporedja strani ali listov.

gnote

Kot monografsko tekstovno gradivo. Za zvočne posnetke kot spremno gradivo uporabimo kodo "m".

hfaksimili

Natančni posnetki delov dokumenta ali celotnega dokumenta.

igrbi
jrodoslovne tabele
kobrazci
lvzorci
mzvočni posnetki

Npr. gramofonska plošča v žepku knjige.

nprosojnice

Npr. komplet prosojnic v žepku knjige.

oiluminacije

Z barvnimi slikami okrašene črke ali besedilo srednjeveških rokopisov.

ypublikacija ni ilustrirana
105b Kode za vrsto vsebine

Podpolje je namenjeno opisu vsebine publikacije ali njenih pomembnih delov (gl. primera 1, 3). Kodo uporabimo, če enota vsebuje navedeno vrsto gradiva ali pa predstavlja to vrsto gradiva, razen kode "c" – kazalo, ki jo uporabimo samo, če je enota sama kazalo (gl. primer 4). Torej, če je enota katalog, vnesemo kodo "b"; če enota poleg drugega vsebuje tudi katalog, prav tako vnesemo kodo "b".

8separat*
9drugo*
abibliografija

Seznam bibliografskih enot, urejen po določeni tematiki.

bkatalog

Popis enot v zbirki, na razstavi ali prodajni katalog založbe ali knjigarne.

ckazalo

Abecedni seznam izrazov (imen, pojmov) z navedbo mest, kjer jih lahko najdemo. Kodo uporabimo samo, če je enota sama kazalo. Če enota, ki jo opisujemo, vsebuje tudi kazalo, uporabimo oznako za kazalo (podpolje 105e).

dizvleček, povzetek

Vključeni so deskriptivni, indikativni in informativni izvlečki.

eslovar

Abecedni seznam besed s kratkim opisom njihovega pomena in uporabe ali z ustrezniki v drugem jeziku.

fenciklopedija, leksikon

Navadno abecedni seznam imen ali pojmov z določenega področja z daljšim opisom.

gimenik

Urejen seznam oseb, organizacij ali krajev z ustreznim podatki.

hletopis*
istatistični pregled

Sistematsko zbrani in običajno tabelarično prikazani številčni podatki o določeni stvari.

jučbenik
j1učbenik za osnovne šole*
j1ddelovni zvezek za osnovne šole*
j2učbenik za srednje šole*
j2ddelovni zvezek za srednje šole*
j3učbenik za višje in visoke šole*
j3ddelovni zvezek za višje in visoke šole*
jddelovni zvezek*
kpatent

Listina, ki vsebuje opis izuma in izumitelju za določeno dobo daje pravico do izkoriščanja ali prodaje. Vključene so tudi patentne prijave.

lstandard

Dokument, ki ga izda uradno telo in ki priporoča način izdelave, ki naj bi zagotavljal določeno kvaliteto.

mdoktorska disertacija*
m2magistrsko delo*
m3specialistično delo*
m4habilitacijsko delo*
m5diplomsko delo*
m6višješolska diplomska naloga*

Višješolske zaključne naloge, ki jih predložijo študenti ob zaključku višješolskega (prvostopenjskega) študija.

m7maturitetna naloga*
mb11diplomsko delo/naloga (1. stopnja bolonjskega študija)*

Diplomska dela/naloge, ki jih predložijo študenti ob zaključku bolonjskega študijskega programa prve stopnje.

mb12zaključna naloga (1. stopnja bolonjskega študija)*

Zaključne naloge, ki jih predložijo študenti ob zaključku bolonjskega študijskega programa prve stopnje.

mb13delo diplomskega projekta/projektno delo (1. stopnja bolonjskega študija)*

Dela diplomskih projektov, ki jih predložijo študenti ob zaključku bolonjskega študijskega programa prve stopnje.

mb14delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga (1. stopnja bolonjskega študija)*

Dela diplomskih seminarjev, ki jih predložijo študenti ob zaključku bolonjskega študijskega programa prve stopnje.

mb15dramaturško delo (1. stopnja bolonjskega študija)*

Dramaturška dela, ki jih predložijo študenti ob zaključku bolonjskega študijskega programa prve stopnje.

mb16delo zaključne refleksije študija (1. stopnja bolonjskega študija)*

Dela zaključne refleksije študija, ki jih predložijo študenti ob zaključku bolonjskega študijskega programa prve stopnje.

mb21diplomsko delo/naloga (2. stopnja bolonjskega študija)*

Diplomska dela/naloge, ki jih predložijo študenti ob zaključku bolonjskega študijskega programa druge stopnje ali enovitega magistrskega bolonjskega študija.

mb22magistrsko delo/naloga (bolonjski študij)*

Magistrska dela/naloge, ki jih predložijo študenti ob zaključku bolonjskega študijskega programa druge stopnje ali enovitega magistrskega bolonjskega študija.

mb31doktorsko delo/naloga (bolonjski študij)*

Doktorska dela/naloge, ki jih predložijo študenti ob zaključku bolonjskega študijskega programa tretje stopnje.

nzakoni

Enote, ki vsebujejo besedila zakonov. Za mednarodne pogodbe uporabimo kodo "s".

onumerična tabela

Številčni podatki v tabelarični obliki. Če gre za statistične podatke, uporabimo kodo "i".

o1tarife*
o2cenik*
ptehnično poročilo

Dokument, ki vsebuje rezultate raziskovanja ali proučevanja na znanstvenem ali tehničnem področju.

p1seminarska naloga v osnovni šoli*
p2seminarska naloga v srednji šoli*
p3raziskovalna naloga v osnovni šoli*
p4raziskovalna naloga v srednji šoli*
p5raziskovalna naloga na višji ali visoki šoli*
qizpitno gradivo (testi)

Vprašanja, natisnjena za izpit.

rtemeljna raziskava*
r1pregledno delo*
r2znanstveno delo*
r3predhodno poročilo*
r4strokovno delo*
r5poročilo s konference*
r6delo ni kategorizirano*

Kode "r1" do "r5" vnašamo izključno na osnovi kategorizacije, ki je podana v članku ali publikaciji (navodila avtorjem za sestavo člankov). Če kategorizacija ni razvidna niti iz članka niti iz publikacije, vnesemo kodo "r6".

smednarodna pogodba

Kodo uporabimo za uradno ratificirane mednarodne pogodbe; za ostale zakone uporabimo kodo "n".

trazvojna raziskava*
upravilnik*
u1statut*
u2program korporacije*
vpriročnik*
v1vodič*
v2navodila*
waplikativna raziskava*
x1strip*
x2slikanica*
yknjiževni prikaz/pregled*

Kritični prikazi tem iz književnosti, filma, gledališča itd.

zzbornik*
105c Oznaka za konferenčno publikacijo

Koda označuje, ali enota vsebuje prispevke, poročila ali povzetke s konference, kongresa, srečanja ali simpozija. Uporablja se ne glede na to, ali je konferenca itd. vnešena pod ustrezno korporativno značnico ali ne.

0ni publikacija s konference ali sestanka
1je publikacija s konference ali sestanka
105d Oznaka za spominski zbornik

Koda označuje, ali je enota spominski zbornik. Spominski (jubilejni) zbornik je publikacija v obliki zbirke esejev, nagovorov ali bibliografskih, znanstvenih in drugih prispevkov, ki je izdana v počastitev osebe, ustanove ali društva, navadno ob praznovanju obletnice.

0ni spominski zbornik
1je spominski zbornik
105e Oznaka za kazalo

Koda označuje, ali enota vsebuje tudi kazalo (gl. primer 1). Če je enota sama kazalo k nekemu drugemu delu, vnesemo v podpolje 105b kodo "c".

0publikacija nima kazala
1publikacija ima kazalo
105f Koda za literarno vrsto

Če je enota literarno besedilo, označuje vnešena koda literarno vrsto (gl. primer 5).

Zaradi enotnosti obdelave v vzajemni bazi podatkov je potreben vnos dvomestne kode, če obstaja in je za opis enote primernejša (npr.: uporabimo kodo "a1" – družbeni roman in ne "a" – roman).

aroman
a1družbeni roman*
a2pustolovski roman*
a3zgodovinski, vojni roman*
a4kriminalni, vohunski, detektivski roman*
a5(avto)biografski roman, življenjepis sploh*
a6(znanstveno)fantastična proza*
bdrama
b1radijska igra*
b2scenarij (TV ali drug)*
b3libreto*

Kodo uporabimo, če delo izide kot samostojna (monografska) publikacija.

cesej
dhumor, satira, parodija
episma

Kodo uporabimo za pisma kot literarno obliko; za korespondenco uporabimo podpolje 105g – Koda za biografijo.

fkratka proza

Kode, ki se začnejo s črko "f", uporabimo za umetna besedila, tj. besedila, pri katerih je avtor znan; za ljudsko slovstvo gl. kode "x", "x1", "x2" in "x3".

f1pravljice*
f2anekdote*
f3aforizmi, pregovori*
f4basni*
gpoezija

Kodo uporabimo tudi za neliterarno delo v verzih.

g1uganke*

Kodo uporabimo za umetne uganke, tj. take, pri katerih je avtor znan; za ljudske uganke gl. kode "x", "x1" in "x2".

g2pesniška antologija*
hgovor
h2intervju*
ispomini, dnevniki, reportaže, potopisi** (glej i1, i2)
i1spomini, dnevnik*
i2potopis, reportaža*
xljudsko slovstvo*
x1ljudsko pesništvo*
x2ljudska proza*
x3miti, legende*
zdruge in mešane literarne vrste

Kodo uporabimo, če je enota literarno delo, vendar oblike ne moremo določiti ali pa bi morali uporabiti več kod istočasno.

z1antologija (druge literarne vrste)*

Kodo uporabimo za antologije proznih in dramskih besedil ter za antologije, v katerih so zbrana besedila različnih literarnih vrst; za pesniške antologije gl. kodo "g2" – pesniška antologija.

z2zbrano delo*
z3izbrano delo*
105g Koda za biografijo

Če je enota biografsko delo, koda označuje vrsto biografije (gl. primer 1).

aavtobiografija

Vključena so tudi pisma in korespondenca.

bosebna biografija
cskupinska biografija

Npr. dela, ki vsebujejo biografije več oseb ali družine.

dvsebuje biografske podatke

Npr. adresar, imenik.

yni biografsko delo

SORODNA POLJA

001bcUVODNIK ZAPISA, Vrsta zapisa, Bibliografski nivo
Podpolje b označuje, ali je enota tekstovno gradivo, podpolje c pa, ali je monografsko.
106TEKSTOVNO GRADIVO – FIZIČNI OPIS
Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na fizično obliko enote.
215FIZIČNI OPIS
Polje vsebuje tekstovne podatke o fizični obliki enote.

PRIMERI

 1. 105⊔⊔ab af ba e1 gb
  (Publikacija vsebuje zemljevide in slikovne priloge. Vsebuje tudi bibliografijo in kazalo. Ker opisuje življenje in potovanje določene osebe, je vnesena tudi koda za osebno biografijo.)
 2. *

  105⊔⊔ab ag
  2000⊔aǂThe ǂrise of European music e1380-1500
  (Publikacija vsebuje zemljevide in note.)
 3. *

  105⊔⊔aa bm
  2000⊔aUtjecaj promjenjivog polja visokog radijalnog ubrzanja na unutrašnju balistiku raketnih motora sa dvobaznim gorivom
  (Doktorska disertacija z grafičnimi prikazi.)
 4. *

  105⊔⊔bc
  2000⊔aImensko in stvarno kazalo k Jezikoslovnim delom patra Stanislava Škrabca
  (Publikacija je kazalo.)
 5. *

  105⊔⊔aa ff2
  2001⊔aDober dan, smeh eizbrane anekdote in prigode dolenjskih ljudi
  (Ilustrirana publikacija, ki vsebuje anekdote.)