COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2023

F Vodenje bibliografij v sistemu COBISS

F.7 Šifrant ustanov/organizacij

Šifra ustanove/organizacije se vnaša v podpolja 70X8 in 71X8. Sestavljena je iz dveh delov, ki sta ločena z znakom "–" (pomišljaj).

1. del:

Začetna enomestna številka pomeni v sistemu COBISS.SI vrsto raziskovalnega zavoda.

V sistemih COBISS izven Slovenije se šifra začne s kratico sistema COBISS (npr. CG3-100 Univerza Črna Gora).

2. del:

Je variabilen, dolžina je odvisna od organizacijske strukture ustanove/organizacije in potreb pri izpisu bibliografij. Najvišji nivo organizacijske strukture je označen s trimestno številko, podrejeni nivoji pa s skupinami dvomestnih številk, ki so med seboj ločene s piko. Struktura 2. dela je nnn.nn.nn… itd. Priporočamo največ štiri hierarhične nivoje.

Pri javnih visokošolskih zavodih so na najvišjem nivoju univerze in fakultete, pri čemer prvo mesto tega dela šifre pomeni univerzo.

Takšna struktura šifranta organizacij omogoča izpis bibliografije raziskovalcev za:

  • določen oddelek

    Select FC=3-216.02 (poiščemo zapise za bibliografijo Oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru);

  • fakulteto

    Select FC=3-216* (poiščemo zapise za bibliografijo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru);

  • univerzo

    Select FC=3-2* (poiščemo zapise za bibliografijo Univerze v Mariboru).

Šifrant se sproti dopolnjuje. V Sloveniji ga dopolnjuje IZUM, v preostalih državah pa nacionalni centri COBISS.

1-001Institut Jožef Stefan
1-001.01.01Institut Jožef Stefan. Odsek za teoretično fiziko (F1)
1-001.01.02Institut Jožef Stefan. Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F2)
1-001.01.03Institut Jožef Stefan. Odsek za tanke plasti in površine (F3)
1-001.01.04Institut Jožef Stefan. Odsek za tehnologijo površin in optoelektriko (F4)
1-001.01.05Institut Jožef Stefan. Odsek za fiziko trdne snovi (F5)
1-001.01.06Institut Jožef Stefan. Odsek F6 (nekdanji)
1-001.01.07Institut Jožef Stefan. Odsek za kompleksne snovi (F7)
1-001.01.08Institut Jožef Stefan. Odsek za reaktorsko fiziko (F8)
1-001.01.09Institut Jožef Stefan. Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev (F9)
1-001.02.01Institut Jožef Stefan. Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo (K1)
1-001.02.02Institut Jožef Stefan. Odsek za radioekologijo (K2)
1-001.02.03Institut Jožef Stefan. Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3)
1-001.02.04Institut Jožef Stefan. Odsek K4 (nekdanji)
1-001.02.05Institut Jožef Stefan. Odsek za elektronsko keramiko (K5)
1-001.02.06Institut Jožef Stefan. Odsek za biokemijo in molekularno biologijo (B)
1-001.02.07Institut Jožef Stefan. Kemija okolja (O1)
1-001.02.08Institut Jožef Stefan. Odsek za znanosti o okolju (O2)
1-001.02.09Institut Jožef Stefan. Odsek za nanostrukturne materiale (K7)
1-001.02.10Institut Jožef Stefan. Odsek za raziskave sodobnih materialov (K9)
1-001.02.11Institut Jožef Stefan. Center za elektronsko mikroskopijo (CEM)
1-001.02.12Institut Jožef Stefan. Odsek za inženirsko keramiko (K6)
1-001.02.13Institut Jožef Stefan. Odsek za sintezo materialov (K8)
1-001.03.01Institut Jožef Stefan. Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (E1)
1-001.03.02Institut Jožef Stefan. Sistemi in vodenje (E2)
1-001.03.03Institut Jožef Stefan. Odsek E3 (nekdanji)
1-001.03.04Institut Jožef Stefan. Odsek E4 (nekdanji)
1-001.03.05Institut Jožef Stefan. Laboratorij za odprte sisteme in mreže (E5)
1-001.03.06Institut Jožef Stefan. Odsek za digitalne komunikacije in mreže (E6)
1-001.03.07Institut Jožef Stefan. Odsek za računalniške sisteme (E7)
1-001.03.08Institut Jožef Stefan. Odsek za tehnologije znanja (E8)
1-001.03.09Institut Jožef Stefan. Odsek za inteligentne sisteme (E9)
1-001.03.42Institut Jožef Stefan. Odsek E42 (nekdanji)
1-001.04.01Institut Jožef Stefan. Odsek za reaktorsko fiziko (R1)
1-001.04.02Institut Jožef Stefan. Odsek R2 (nekdanji)
1-001.04.03Institut Jožef Stefan. Odsek R3 (nekdanji)
1-001.04.04Institut Jožef Stefan. Odsek za reaktorsko tehniko (R4)
1-001.05.01Institut Jožef Stefan. Odsek U1 (nekdanji)
1-001.05.02Institut Jožef Stefan. Center za energetsko učinkovitost (CEU)
1-001.05.03Institut Jožef Stefan. Center za računalniške tehnologije (CT2)
1-001.05.04Institut Jožef Stefan. Center za uporabno matematiko (CUM)
1-001.05.05Institut Jožef Stefan. Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT)
1-001.05.06Institut Jožef Stefan. Odsek OUM (nekdanji)
1-001.05.07Institut Jožef Stefan. Ekspertni center za presoje vplivov na okolje (SEPO)
1-001.05.08Institut Jožef Stefan. Služba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji (SVPIS)
1-001.05.09Institut Jožef Stefan. Pisarna za prenos tehnologije (U9)
1-001.05.10Institut Jožef Stefan. Odsek Z (nekdanji)
1-001.05.11Institut Jožef Stefan. Center za informatiko in zunajšolsko izobraževanje (CT1)
1-001.05.12Institut Jožef Stefan. Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij (CT3)
1-001.05.13Institut Jožef Stefan. Znanstveno informacijski center (ZIC)
1-001.06.01Institut Jožef Stefan. Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo (B1)
1-001.06.02Institut Jožef Stefan. Odsek za molekularne in biomedicinske znanosti (B2)
1-001.06.03Institut Jožef Stefan. Odsek za biotehnologijo (B3)
1-002Kemijski inštitut
1-002.01D01 Teoretični odsek
1-002.02Laboratorij za spektroskopijo materialov** (Glej 1-002.10)
1-002.03D03 Odsek za kemijsko informatiko** (Glej 1-002.01)
1-002.04D04 Odsek za analizno kemijo
1-002.05D05 Odsek za okoljske vede in inženirstvo
1-002.06D06 Odsek za prehrambeno kemijo
1-002.07D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo
1-002.08Laboratorij za organsko sintezo in kemijo zdravil**
1-002.09D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
1-002.10D10 Odsek za kemijo materialov
1-002.11D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
1-002.12D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
1-002.13D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
1-002.14D14 Odsek za strukturo biomolekul** (Glej 1-002.01)
1-002.15D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti
1-002.16D16 Center za validacijske tehnologije in analitiko
1-002.17D17 Odsek za molekularno modeliranje** (Glej 1-002.01)
1-003Inštitut za novejšo zgodovino
1-004Inštitut za narodnostna vprašanja
1-005Urbanistični inštitut RS
1-006Gozdarski inštitut Slovenije
1-007Inštitut za biologijo
1-008Znanstvenoraziskovalni center SAZU
1-009Inštitut za hidravlične raziskave
1-010Znanstveno-raziskovalno središče RS Koper
1-011Zavod za gradbeništvo Slovenije
1-012Inštitut za evalvacijo in management v raziskovalni in razvojni dejavnosti
1-013Inštitut za geografijo
1-014Pedagoški inštitut
1-015Univerzitetni klinični center Maribor
1-016Univerzitetni klinični center Ljubljana
1-016.01Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika
1-016.02Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika
1-016.03Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika
1-016.04Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika
1-016.05Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika
1-016.06Univerzitetni klinični center Ljubljana, Stomatološka klinika
1-016.07Univerzitetni klinični center Ljubljana, Dermatovenerološka klinika
1-016.08Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za kemijo in klinično biokemijo
1-016.09Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
1-016.10Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
1-016.11Univerzitetni klinični center Ljubljana, Očesna klinika
1-016.12Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za radiologijo
1-016.13Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
1-016.14Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ortopedska klinika
1-016.15Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za nuklearno medicino
1-017Psihiatrična klinika Ljubljana
2-001Elektrogospodarstvo Slovenije - razvoj in inženiring, d. d.
2-002Gorenje Gospodinjski aparati
2-003Telekom Slovenije d. d.
2-004Banka Slovenije
2-005Zdravilišče Rogaška
2-005.01Zdravilišče Rogaška, Zdravstvo, d. o. o.
2-005.01.01Zdravilišče Rogaška, Zdravstvo, d. o. o., Center za razvoj in znanstveno raziskovanje mineralnih vod
2-006TAM Razvojno tehnični inštitut
2-007Loška tovarna hladilnikov
2-007.01Loška tovarna hladilnikov, Raziskovalna enota
2-008Iskra Elektrozveze
2-008.01Iskra Elektrozveze Transmission
2-009Radenska
2-009.01Radenci, d. d.
2-009.01.01Radenci, d. d., Raziskovalna enota
2-010ITEO, d. o. o. Ljubljana
2-011SAVA, d. d.
2-011.01SAVA, d. d., Razvojno tehnološki inštitut
2-012Litostroj E.I.
2-013Iskra zaščite
2-014Slovenske železnice
2-015ZUM d. o. o., urbanizem, planiranje, projektiranje
2-016Industrija usnja Vrhnika, d. d.
2-016.01Industrija usnja Vrhnika, Raziskovalna enota
3-100Univerza v Ljubljani
3-101Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
3-102Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
3-102.01Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Center za teatrologijo in filmologijo
3-103Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
3-103.01Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost, Oddelek za industrijsko oblikovanje** (glej 3-103)
3-103.02Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost, Oddelek za vizualne komunikacije** (glej 3-103)
3-104Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
3-104.01Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
3-104.02Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
3-104.03Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
3-104.04Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo
3-104.05Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
3-104.06Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo
3-105Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
3-106Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
3-107Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
3-108Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
3-108.01Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
3-108.02Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za farmacevtsko kemijo
3-108.03Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za farmacevtsko tehnologijo
3-108.04Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za farmacevtsko biologijo
3-108.05Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo
3-108.06Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za socialno farmacijo
3-108.07Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Inštitut za farmacijo
3-109Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
3-110Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
3-111Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
3-111.01Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
3-111.02Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko
3-112Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
3-113Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
3-114Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
3-114.01Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo
3-114.02Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo
3-114.03Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo
3-114.04Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo
3-114.05Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
3-114.06Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje in orientalistiko
3-114.07Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
3-114.08Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko
3-114.09Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanske jezike in književnosti
3-114.10Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino
3-114.11Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
3-114.12Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
3-114.13Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo
3-114.14Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo
3-114.15Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti
3-114.16Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti
3-114.17Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske študije
3-114.18Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo
3-114.19Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajanje in tolmačenje
3-114.20Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
3-114.21Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko
3-115Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
3-116Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
3-116.01Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko
3-116.02Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo
3-116.03Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
3-116.04Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
3-116.05Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
3-117Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
3-118Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
3-118.01Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
3-118.02Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
3-118.03Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
3-119Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
3-119.01Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Oddelek Maribor
3-120Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
3-121Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet
3-122Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
3-123Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
3-124Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
3-125Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
3-126Univerza v Ljubljani, Informacijsko razvojna služba
3-127Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
3-128Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
3-200Univerza v Mariboru
3-201Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
3-201.01Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za ekonomiko** (glej 3-201.14, 3-201.15, 3-201.16)
3-201.02Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za ekonomsko politiko
3-201.03Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za finance
3-201.04Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za gospodarsko pravo
3-201.05Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za organizacijo in informatiko == glej 3-201.17, 3-201.18
3-201.06Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za kvantitativne ekonomske analize
3-201.07Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za marketing
3-201.08Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
3-201.09Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za politično ekonomijo
3-201.10Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja
3-201.11Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za tuje poslovne jezike
3-201.12Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Knjižnica
3-201.13Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Računalniški center
3-201.14Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo
3-201.15Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
3-201.16Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za strateški management in politiko podjetja
3-201.17Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za e-poslovanje
3-201.18Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za splošni management in organizacijo
3-202Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
3-202.01Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za avtomatiko
3-202.02Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za robotiko
3-202.03Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko
3-202.04Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za močnostno elektrotehniko
3-202.05Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo
3-202.06Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko
3-202.07Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za matematiko in fiziko
3-203Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
3-203.01Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Inštitut za gradbeništvo
3-204Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
3-204.01Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Inštitut za kemijske raziskave
3-205Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
3-206Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
3-206.01Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo
3-206.02Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za konstrukterstvo in gradnjo strojev
3-206.03Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za energetiko in procesno strojništvo
3-206.04Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za mehaniko
3-206.05Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tehnologijo materialov
3-206.06Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tekstilno kemijo
3-206.07Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tekstilne in konfekcijske procese
3-207Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006)
3-207.01Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za pedagogiko, psihologijo in didaktiko
3-207.02Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za predšolsko vzgojo
3-207.03Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za razredni pouk
3-207.04Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za geografijo
3-207.05Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za zgodovino
3-207.06Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za slovanske jezike
3-207.07Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za germanistiko
3-207.08Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
3-207.09Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za madžarski jezik
3-207.10Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za matematiko
3-207.11Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za fiziko
3-207.12Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za biologijo
3-207.13Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za kemijo
3-207.14Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za proizvodno-tehnično vzgojo
3-207.15Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za glasbeno pedagogiko
3-207.16Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za likovno pedagogiko
3-207.17Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za filozofijo
3-207.18Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za sociologijo
3-207.19Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Knjižnica
3-208Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
3-208.01Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za gospodarsko pravo
3-208.02Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo
3-208.03Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za javno pravo
3-208.04Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za ekonomske vede
3-208.05Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za delovno pravo
3-208.06Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za temeljne pravne in druge vede
3-208.07Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za mednarodno pravo in mednarodne odnose
3-209Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
3-210Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola** (glej 3-218)
3-211Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor
3-212Univerza v Mariboru, Evropski center za etnološke, regionalne in sociološke študije
3-213Univerza v Mariboru, Inštitut za uporabno matematiko in teoretično fiziko
3-214Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede
3-215Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
3-215.01Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko
3-215.02Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
3-215.03Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
3-215.04Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti
3-215.05Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko
3-215.06Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
3-215.07Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za madžarski jezik in književnosti
3-215.08Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo
3-215.09Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo
3-215.10Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje
3-215.11Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo
3-215.12Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino
3-215.13Univerza v Mariboru, Filozofska fakluteta, Mednarodni center za ekoremediacije
3-215.15Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Miklošičeva knjižnica - FPNM
3-216Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
3-216.01Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo
3-216.02Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk
3-216.03Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za glasbo
3-216.04Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno umetnost
3-216.05Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za športno treniranje
3-216.06Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za temeljne pedagoške predmete
3-217Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
3-217.01Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo
3-217.02Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za fiziko
3-217.03Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za kemijo
3-217.04Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za matematiko in računalništvo
3-217.05Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za tehniko
3-218Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
3-219Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
3-220Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
3-221Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, Krško
3-222Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
3-223Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, Brežice
3-300Univerza na Primorskem
3-301Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper
3-302Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
3-303Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
3-401Visoka policijsko varnostna šola** (glej 3-214)
3-402Fakulteta za management Koper
3-403Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko** (glej 3-703)
3-404GEA College
3-404.01GEA College - Visoka šola za podjetništvo
3-404.02GEA College - Znanstveno raziskovalni inštitut
3-404.03GEA College - Center višjih šol
3-405Doba
3-405.01Doba, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije
3-405.02Višja strokovna šola Maribor, Doba
3-405.03Doba, Vir znanja
3-406Fakulteta za tehnologije in sisteme** (glej 3-702)
3-407Visoka šola za zdravstvo Novo mesto** (glej 3-418)
3-408Fakulteta za zdravstvo Jesenice
3-409Visoka šola za računovodstvo, Ljubljana
3-410Šolski center Ptuj
3-410.01Šolski center Ptuj, Ekonomska šola == glej 3-410.06
3-410.02Šolski center Ptuj, Strojna šola
3-410.03Šolski center Ptuj, Biotehniška šola == glej 3-410.06
3-410.04Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola
3-410.05Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola
3-410.06Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
3-411Visoka šola za dizajn
3-412Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
3-412.01Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilstvo in prehrana
3-412.02Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gostinstvo in turizem
3-413Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
3-414Fakulteta za poslovne in upravne vede** (glej 3-704)
3-415Evropska pravna fakulteta** (glej 3-601)
3-416Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
3-417Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
3-418Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto** (glej 3-701)
3-419Visoka zdravstvena šola v Celju
3-420MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
3-421Fakulteta za državne in evropske študije** (glej 3-602)
3-500Univerza v Novi Gorici
3-600Nova univerza
3-601Nova univerza, Evropska pravna fakulteta
3-602Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije
3-603Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
3-700Univerza v Novem mestu
3-701Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede
3-702Univerza v Novem mestu, Fakulteta za strojništvo
3-703Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko
3-704Univerza v Novem mestu, Fakulteta za poslovne in upravne vede
4-001Akademska raziskovalna mreža Slovenije - ARNES
4-002Andragoški center Republike Slovenije
4-003Center za mednarodno sodelovanje in razvoj
4-004Ekonomski inštitut Pravne fakultete
4-005Gradbeni inštitut - ZRMK
4-006Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
4-007Institut informacijskih znanosti, Maribor
4-008Institutum studiorum humanitatis
4-009Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
4-010Inštitut za ekonomska raziskovanja
4-011Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo
4-012Geološki zavod Slovenije
4-013Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo
4-014Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Žalec
4-015Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
4-016Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
4-017Inštitut za varstvo okolja, Maribor
4-018Kmetijski inštitut Slovenije
4-019Kmetijski zavod, Maribor
4-020Mednarodni center za podjetja v družbeni lasti
4-021Muzej novejše zgodovine Slovenije == Glej 4-099
4-022Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
4-023Narodni muzej
4-024Onkološki inštitut, Ljubljana
4-025Pokrajinski arhiv Maribor
4-025.01Mednarodni inštitut arhivskih znanosti pri Pokrajinskem arhivu Maribor
4-026Slovenski etnografski muzej
4-027Tekstilni inštitut Maribor
4-028Vodnogospodarski inštitut
4-029Zavod Republike Slovenije za šolstvo
4-030Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi
4-031Zavod sv. Stanislava
4-032Zavod za ribištvo
4-033Zavod za usposabljanje invalidne mladine
4-034TCL, Laboratorij za preskušanje in certificiranje
4-035Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko
4-036IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d. o. o.
4-037ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave
4-038Institut za varilstvo, d. o. o., Ljubljana
4-039Mirovni inštitut, Ljubljana
4-040Slovenski institut za kakovost in meroslovje
4-041Inštitut za metalne konstrukcije
4-042Prirodoslovni muzej Slovenije
4-043Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko
4-044SRC informatika, računalništvo, inženiring, d. o. o.
4-045Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
4-046Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
4-047IRGO, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
4-048Slovenska akademija znanosti in umetnosti
4-049Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana
4-050Pomorski muzej 'Sergej Mašera' Piran - Museo del mare 'Sergej Mašera' Pirano
4-051Inštitut za celulozo in papir
4-052Arhiv Republike Slovenije
4-053Narodna galerija
4-054Statistični urad Republike Slovenije
4-055Splošna bolnišnica Celje
4-056Uprava RS za jedrsko varnost
4-057Nacionalni inštitut za javno zdravje
4-058Šolski center Celje
4-058.01Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Strojništvo
4-058.02Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Gradbeništvo
4-059IGMAT, d. d., Inštitut za gradbene materiale, Ljubljana
4-060Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
4-060.01Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Višja strokovna šola, Poštni promet, Ekonomist
4-060.02Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Višja strokovna šola, Telekomunikacije
4-061Knjižnica Ivana Potrča, Ptuj
4-062IREET Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji, d. o. o.
4-063Inštitut za civilizacijo in kulturo
4-064Inštitut RS za socialno varstvo
4-065Valvasorjev raziskovalni center Krško
4-066Inštitut in akademija za multimedije
4-067Zavod za gozdove Slovenije
4-068Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
4-068.01Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center
4-068.02Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo
4-068.03Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo
4-068.04Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana
4-068.05Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica
4-068.06Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Novo mesto
4-068.07Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran
4-068.08Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje
4-068.09Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor
4-068.10Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj
4-069Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje, d. d.
4-070Klinika Golnik
4-071Šolski center Novo mesto
4-072Tehniški šolski center Kranj
4-073Študijski center za narodno spravo
4-074Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
4-075Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
4-076Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo
4-077Biotehniški center Naklo
4-078Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije
4-079ESIC Kranj
4-080Šolski center Kranj
4-081Inštitut za socialno gerontologijo
4-082Moderna galerija Ljubljana
4-083Ortopedska bolnišnica Valdoltra
4-084Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj - ZRS Bistra
4-085Alma Mater Europaea - ECM, Maribor
4-085.01Alma Mater Europaea - ISH, Ljubljana
4-086Inštitut za razvojne in strateške analize
4-087Slovenski gledališki inštitut, Ljubljana
4-088InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
4-089Splošna bolnišnica Novo mesto
4-090Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani
4-091IEDC - Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa
4-092IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring, Ljubljana
4-093Ustanova Hiša eksperimentov
4-094jazindiabetes d.o.o.
4-095Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
4-096Fizioterapevtika
4-097Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
4-098Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto
4-099Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije