COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

F Vodenje bibliografij v sistemu COBISS

F.2 Posebnosti pri vnosu posameznih polj/podpolj

001 Uvodnik zapisa

001c Bibliografski nivo

Podatek se mora ujemati s tipologijo dokumenta/dela:

aanalitična raven (sestavni del)

Tip dokumenta/dela iz skupine 1. Maska vnosa A.

czbirni zapis
dizvedeno delo

Tip dokumenta/dela iz skupine 3. Maska vnosa M ali N.

iintegrirni vir
mmonografska publikacija

Tip dokumenta/dela iz skupine 2 ali 3. Maska vnosa M ali N.

sserijska publikacija

Na osnovi podatka iz 001c se pri izpisu bibliografije določi, kateri podatki se bodo izpisovali.

001d Hierarhični nivo

Podatek se mora ujemati s podatkom o bibliografskem nivoju:

0ni hierarhičnega odnosa

Monografske (001c="m") in serijske publikacije (001c="s"), na katere niso vezani sestavki ali članki. Izvedena in druga (v knjižnicah) nedostopna dela (001c="d").

1zapis na najvišjem nivoju

Serijske publikacije (001c="s"), na katere vežemo članke. Monografske publikacije (001c="m"): zborniki, tematske številke in druge monografije, na katere vežemo sestavke.

2zapis pod najvišjim nivojem

Članki in sestavki (001c="a").

001t Tipologija dokumentov/del*

Podatek je obvezen za vse enote, ki sodijo med rezultate raziskovalnega dela. Podpolja ni treba vnesti le v primeru, ko se bo enota uvrstila v bibliografijo samo pod točko "4. SEKUNDARNO AVTORSTVO". Definicije in priporočila za izpolnjevanje tega podatka so podane v Dodatku F.6.

011 ISSN

011e Veljavni ISSN*

Podatek je obvezen pri vnosu serijskih publikacij, ki imajo veljaven ISSN (gl. polje 011).

011c Interna številka kontinuiranega vira*

Če serijska publikacija nima veljavne ISSN številke, je treba v NUK pridobiti interno številko kontinuiranega vira (gl. polje 011).

Če ima serijska publikacija ISSN enak "0000-0000", je treba pred vnosom člankov pridobiti interno številko kontinuiranega vira.

011a ISSN pri članku*

Podatek vnašamo samo pri člankih, ki so vezani na serijsko publikacijo s to številko ISSN.

011s ISSN pri članku v seriji s podserijo ali v prilogi*

Podatek vnašamo samo pri člankih, ki so vezani na serijsko publikacijo, ki je serija/podserija/priloga druge (matične) serijske publikacije. Obe serijski publikaciji imata ISSN ali interno številko kontinuiranega vira. Članek praviloma vežemo primarno (podpolje 011a) na tisto serijsko publikacijo, v kateri je bil dejansko objavljen, razen člankov iz prilog, ki jih vežemo primarno na matično publikacijo. Številko ISSN za drugo serijsko publikacijo vnesemo v 011s, alternativno številčenje te publikacije pa v podpolja 215opqrs.

100 Splošni podatki o obdelavi

100c Leto izida 1

Vnos podatka o letu izida v podpolje 100c je obvezen. Na osnovi tega podatka se oblikuje indeks leto izida (PY=), ki je osnova za izbor zapisov v postopku priprave izpisa bibliografij.

102 Država izida ali izdelave

102a Država

Podatek o državi izdaje se pri člankih avtomatsko prenese iz zapisa za serijsko publikacijo, kjer je praviloma podatek o tekoči državi izdaje. Pri vnosu retrospektive je zato treba vnesti podatek o državi izdaje, ki je veljala v času izida publikacije.

Podatek se na enak način prenese tudi pri sestavkih iz monografskih publikacij.

215 Fizični opis

Za potrebe izpisa člankov in sestavkov v bibliografijah v obliki referenc ali v obliki, kot jo predpisuje standard ISO 690, je treba fizični opis in lokacijo vnašati v posamezna podpolja.

Pri sestavkih iz monografskih publikacij se izpolnjuje samo podpolje 215a, pri člankih iz serijskih publikacij pa tudi podpolja 215gihkopqrs.

Podrobnejša navodila za vnos fizičnega opisa pri člankih in sestavkih je opisano pri polju 215.

215a Posebna oznaka gradiva in obseg
215g Številčenje – tretji nivo*
215i Številčenje – drugi nivo*
215h Številčenje – prvi nivo*
215k Kronologija*
215o Alternativna paginacija*
215p Alternativno številčenje – tretji nivo*
215q Alternativno številčenje – drugi nivo*
215r Alternativno številčenje – prvi nivo*
215s Alternativna kronologija*

330 Povzetek ali izvleček

330a Besedilo opombe

Vnos povzetka ali izvlečka članka ali sestavka, ki ga je pripravil avtor, je obvezen. Če je povzetek ali izvleček večjezičen, je obvezen vnos v več jezikih.

330f Avtor povzetka ali izvlečka*

V podpolje vnašamo ime in priimek avtorja povzetka ali izvlečka. Če je povzetek ali izvleček sestavni del bibliografske enote, podatka ni treba vnašati.

330z Jezik*

Vnaša se koda jezika, v katerem je napisan povzetek ali izvleček v tem polju.

464 Matična enota (monografska publikacija)

4641 Identifikacijska številka

Pri sestavkih, ki so vezani na monografske publikacije, je treba v to podpolje vnesti identifikacijsko številko publikacije, tj. COBISS-ID.

600 – 609 Predmetne oznake

60X2 Koda sistema

Pri izpolnjevanju polj 600609 po določenem sistemu oz. v tujem jeziku je obvezen vnos kode sistema oziroma jezika po globalnem šifrantu (gl. blok 6XX):

englokalni geslovnik v angleškem jeziku
NUKSplošni slovenski geslovnik
MESHMedical Subject Headings

700 Osebno ime – primarna odgovornost

701 Osebno ime – alternativna odgovornost

702 Osebno ime – sekundarna odgovornost

Pri obdelavi dokumentov/del, ki sodijo v bibliografijo, je obvezen vnos vseh slovenskih alternativnih avtorjev (tudi tistih, ki niso iz domače ustanove/organizacije). Prav tako je obvezen tudi vnos sekundarnih avtorjev, ki se upoštevajo pri ocenjevanju rezultatov raziskovalnega dela (urednik, prevajalec, mentor itd.).

Če ima avtor pri dokumentu/delu primarno/alternativno odgovornost in eno ali več sekundarnih odgovornosti, ga v zapis vnesemo v polje 700/701 z odgovarjajočo kodo za vrsto avtorstva (podpolje 4) in nato še enkrat v polje 702 z vsemi odgovarjajočimi kodami za vrsto sekundarnega avtorstva (ponovljivo podpolje 7024). V tem primeru bo v osebni bibliografiji avtorja bibliografska enota izpisana večkrat: na osnovi primarnega avtorstva (700/701) bo enota razvrščena po tipologiji (001t), na osnovi sekundarnega avtorstva (702) pa bo enota izpisana enkrat ali večkrat v skupini 4 Sekundarno avtorstvo (odvisno od števila in vrste kod v podpoljih 7024). Gl. primera 1, 2.

Za izpis v osebnih bibliografijah je pomemben tudi prvi indikator v poljih 70X.

Če je v polju 70X vrednost prvega indikatorja "2" – Izloči se iz osebne bibliografije, zapisov v avtorjevi osebni bibliografiji ne bo.

Vrednost prvega indikatorja "2" lahko uporabimo za primere, ko se publikacija ali sestavni del publikacije v osebni bibliografiji pojavi dvakrat, ker je obdelana na dva načina. Na primer, spremna beseda v monografski publikaciji ima samostojen zapis, hkrati pa je njen avtor vpisan tudi pri zapisu za publikacijo kot avtor dodatnega besedila. Formalno ne gre za duplikat, vsebinsko pa se enoti prekrivata.

Na ta način lahko izločimo tudi enote, ki jih avtorji ne želijo imeti v svoji osebni bibliografiji. Gl. primer 3.

70X7 Šifra raziskovalca*

Pri dokumentih/delih raziskovalcev, ki so vpisani v evidenco raziskovalcev, je vnos podatka obvezen.

70X8 Šifra ustanove/organizacije*

Pri dokumentih/delih raziskovalcev, ki so vpisani v evidenco raziskovalcev, je vnos podatka obvezen, prav tako tudi pri vseh drugih dokumentih/delih, ki jih bodo ustanove/organizacije izpisovale za celotno ustanovo/organizacijo ali njen sestavni del.

970 Polje za potrebe bibliografij*

970a Odgovornost – korporacija

Podpolje je namenjeno vnosu podatkov o primarni korporativni odgovornosti. Podatek vnašamo samo, kadar primarna korporativna odgovornost ni razvidna iz podpolja 200a. Gl. primere pri polju 970.

970b Skupno število avtorjev

Podpolje je namenjeno vnosu skupnega števila avtorjev, če niso vsi navedeni v poljih 70X. Podatek se uporablja pri izračunu deleža avtorstva.

992 Polje za lokalne potrebe*

992y Inventarna številka serijske publikacije

Vnos podpolja je obvezen pri vzpostavljanju povezave med zalogo v zapisu za serijsko publikacijo in zalogo v zapisu za tematsko številko serijske publikacije, ki je monografska publikacija.

PRIMERI

 1. 001⊔⊔an ba cm d0 t2.04
  2000⊔aAnatomija in Fziologija za medicinske šole fMarjan Pocajt in Anton Širca g[risbe izdelala avtorja]
  700⊔1aPocajt bMarjan 4070 705286
  7011aŠirca bAnton 4070 700405
  7021aPocajt bMarjan 4440 705286
  7021aŠirca bAnton 4440 700405
  (V osebni bibliografiji Antona Širce bo enota izpisana dvakrat: pod Monografije in druga zaključena dela ("2.04" – srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo) in pod naslovom Sekundarno avtorstvo (Ilustrator).)
 2. 2001⊔aKri in voda eantologija sodobnih irskih kratkih zgodb fizbrala Tina Mahkota gprevedli Nina Grahek-Križnar ... [et al.]
  7021aMahkota bTina 4220 4340 4730 715453
  7021aGrahek-Križnar bNina 4730
  7021aGrahek bStašsa 4730
  7021aSkubic bAndrej 4730
  (V osebni bibliografiji Tine Mahkota bo enota izpisana trikrat pod naslovom Sekundarno avtorstvo (Urednik, Prevajalec in Zbiratelj).)
 3. 001⊔⊔ac ba cm d0
  2000⊔aPonovitev aFilozofske drobtinice ali Drobec flozofje fSoren A.Kierkegaard g[tekste izbral Valentin Kalan gprevedel Franc Burgar gspremna beseda Tine Hribar]
  3001⊔aKierkegaardovski suspenz : (estetika - etika - religija) / Tine Hribar: str. 233-268
  700⊔1aKierkegaard bSoren A. 4070
  70221aHribar bTine 4080 700494
  7021aBurgar bFranc 4730
  7021aKalan bValentin 4340
  (Spremna beseda Tineta Hribarja ima tudi samostojni zapis. Zato je v prvem polju 702 vrednost prvega indikatorja "2" in gornja enota se v Hribarjevi osebni bibliografiji ne bo izpisala. Izpisala se bo v osebnih bibliografijah preostalih avtorjev.)