COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

970 Polje za potrebe bibliografij*

Polje je namenjeno vnosu podatkov, ki so potrebni pri spremljanju rezultatov raziskovalnega dela in ne sodijo v druge skupine podatkov formata COMARC/B.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
970Polje za potrebe bibliografij*nr
aOdgovornost – korporacijanr
bSkupno število avtorjevnr
cŠtevilo znakovnr
dNačin izida zbornika/prispevkanr
ePosebnosti v točkovanjunr
fSkupno število sodelavcev pri raziskavinr
gKonferenčni prispevki v revijahnr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

970a Odgovornost – korporacija

Podpolje je namenjeno vnosu podatkov o primarni korporativni odgovornosti. Podatek vnašamo samo, kadar primarna odgovornost ni razvidna iz naslova v polju 200. V podpolju 970a lahko navedemo tudi vrsto avtorstva (gl. primer 2).

V zapisih za prispevke na konferencah lahko v podpolje vpišemo ime konference, kadar zapis za zbornik ne obstaja (gl. primer 17).

970b Skupno število avtorjev

Podpolje je namenjeno vnosu skupnega števila avtorjev, če vsi niso navedeni v poljih 70X. Kadar pa so vsi avtorji navedeni že v poljih 70X, njihovega števila ne vpisujemo še v podpolje 970b. Oseb, ki so sodelovale pri raziskavi, ne pa tudi pri pripravi dokumenta (navadno članka), v skupnem številu avtorjev ne upoštevamo. Podatek se uporablja pri izračunu avtorskega deleža pri dokumentu.

970c Število znakov

Podpolje je namenjeno vnosu števila znakov (s presledki in ločili), ki jih gradivo vsebuje. Uporablja se takrat, ko na osnovi podatka v podpolju 215a – Posebna oznaka gradiva in obseg ni možno programsko izračunati obsega besedila v skladu z veljavnim pravilnikom za vrednotenje raziskovalne uspešnosti.

970d Način izida zbornika/prispevka

V zapise za zbornike, ki so izšli v okviru kake znanstvene revije ter v zapise za prispevke, kadar zbornik ni posebej obdelan, vnesemo kodo, ki označuje, ali je zbornik izšel kot redna ali izredna številka revije.

0redna številka

Zbornik/prispevek je izšel v redni številki revije ali se po sklepu pristojnega organa vrednoti kot zbornik/prispevek v redni številki revije.

1izredna številka
970e Posebnosti v točkovanju

Koda določa, v kolikšni meri se delo upošteva pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

0delu pripadajo vse točke

Kodo vnašamo v zapise za dela, pri katerih bi se na osnovi drugih podatkov iz zapisa število točk bodisi razpolovilo bodisi bi delo ostalo celo brez točk, tako dobljen izračun raziskovalne uspešnosti pa bi bil nepravilen. Na osnovi te kode se delu pripišejo vse možne točke za izračunano kategorijo.

Primer za to so dela, objavljena le v prevodu, ne pa tudi v izvirniku. Na osnovi te kode se prevod točkuje enako, kot bi se točkoval izvirnik (gl. primer 9). Če je prevodov več, izpolnimo podpolje le za prvi prevod dela.

Kodo vnašamo tudi v zapise za nekatere sestavne dele publikacij. Kadar so publikacije označene kot ponatis, a so v resnici dopolnjene izdaje, vpišemo kodo v zapise za tista poglavja, ki so glede na prejšnjo izdajo dodana (gl. primer 13).

1izloči se iz točkovanja

Kodo vnesemo, če je treba zapis izločiti iz točkovanja. Zapis s to kodo se v osebni bibliografiji sicer izpiše, upoštevajo se pripadajoči citati, delo pa se vrednoti z 0 točkami (gl. primere 10, 11, 12).

2delu pripada polovica točk

Kodo vnašamo v zapise za dela, pri katerih bi se na osnovi drugih podatkov iz zapisa delu bodisi pripisale vse točke bodisi bi delo ostalo brez točk, tako dobljen izračun raziskovalne uspešnosti pa bi bil nepravilen. Na osnovi te kode se delu pripiše polovica točk, predvidenih za izračunano kategorijo (gl. primer 16).

Polovica točk je predvidena za ponovne izdaje del in za prevode že objavljenih del. Kodo uporabimo, kadar iz zapisa ni vidno, da gre za novo izdajo ali za prevod.

970f Skupno število sodelavcev pri raziskavi

Podpolje je namenjeno vnosu skupnega števila sodelavcev pri raziskavi, če niso vsi navedeni v poljih 702 (gl. primera 14, 15). Podatek se uporablja pri izračunu avtorskega deleža pri raziskavi.

970g Konferenčni prispevki v revijah

Kodo vnašamo samo v tiste zapise za prispevke na konferenci, ki niso povezani z zapisom za zbornik, ampak samo z zapisom za revijo (gl. primer 17). Zbornik je v takšnih primerih del revije in ni obdelan kot samostojna publikacija. Če je obdelan kot samostojna publikacija in so nanj vezani prispevki, podpolja 970g pri prispevkih ne izpolnjujemo.

0delo je strokovni ali nerecenziran znanstveni prispevek na konferenci

Kodo vnašamo v zapise za strokovne ali nerecenzirane znanstvene prispevke na konferenci, ki so objavljeni v reviji.

1delo je recenziran znanstveni prispevek z mednarodne ali tuje konference

Kodo vnašamo v zapise za prispevke na mednarodni ali tuji konferenci, ki so objavljeni v reviji. Recenziranost se ugotavlja po kriterijih za izvirne/pregledne znanstvene članke oz. znanstvene sestavke v monografijah. Da so bili prispevki ustrezno recenzirani, mora biti razvidno iz navedb v publikaciji, ki predstavlja ekvivalent zborniku tipa "2.31".

2delo je recenziran znanstveni prispevek z domače konference

Kodo vnašamo v zapise za prispevke na domači konferenci, objavljene v zborniku, ki je sestavni del revije. Recenziranost se ugotavlja po kriterijih za izvirne/pregledne znanstvene članke oz. znanstvene sestavke v monografijah. Da so bili prispevki ustrezno recenzirani, mora biti razvidno iz navedb v publikaciji, ki predstavlja ekvivalent zborniku tipa "2.32".

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Vnos v podpolje 970a je potreben zaradi izpisa bibliografij v obliki referenc (ISO 690, IEEE ...). Izpisovanje primarne korporativne odgovornosti iz podpolja 710a namreč ni možno, ker se lahko podvaja s podpoljem 200a. Izpis odgovornosti iz podpolja 200f pa tudi ni primeren, ker vključuje uvodne fraze, (npr. organizatorji, organiziral ipd.). Če polje 710 vsebuje podpolje 4 – Koda za vrsto avtorstva, lahko vrsto avtorstva v oklepaju dodamo tudi v podpolje 970a (gl. primer 2).

Podpolje 970a lahko izpolnimo tudi v zapisih za prispevke na konferencah. Vpišemo ime konference, in to v primerih, ko so bili prispevki s konference objavljeni v reviji, a posebnega zapisa za številko revije s temi prispevki ne naredimo. Tako so zapisi za prispevke povezani le z zapisom za celotno revijo, ta zapis pa ne vsebuje informacije o konferenci. Ime konference zato vnesemo v podpolje 970a v zapise za posamezne prispevke (gl. primer 17). Za pravilno vrednotenje teh prispevkov je treba vpisati še način izida in vrsto prispevka v podpolji 970d in 970g.

Podatek o številu znakov v podpolju 970c je namenjen za izračun števila strani, kadar je izračun potreben za pravilno vrednotenje zapisa. Podatek, ki ga priskrbi avtor, mora katalogizator zahtevati v naslednjih primerih:

 • če v podpolju 215a ni podatka o številu strani (gl. primera 6, 7);

 • če je podatek o številu strani v podpolju 215a naveden v obliki, ki ne omogoča programskega izračuna števila strani;

 • če količina besedila na stran bistveno odstopa (navzgor ali navzdol) od običajne; običajno posamezna stran v gradivu vsebuje približno 2.000 znakov (s presledki in ločili) (gl. primer 5);

 • če je isto besedilo objavljeno v več jezikih v eni publikaciji (v tem primeru navedemo samo obseg izvirnega besedila, gl. primer 8).

Če je v zapisu izpolnjeno podpolje 970c, se število strani izračuna tako, da se število znakov deli z 2.000.

Podpolji 970b in 970f uporabimo takrat, ko je avtorjev preveč, da bi vse poimensko našteli v poljih 70X. V podpolje 970b vpišemo število oseb, ki bi jim, če bi jih naštevali, v poljih 70X pripadala koda za vrsto avtorstva "070" – avtor, v podpolje 970f pa število oseb, ki bi jim v poljih 702 pripadala koda "927" – *.

PRIMERI

 1. *

  001⊔⊔ac ba cm d0
  2000⊔aZbornik predavanj XXXI. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike splošne medicine eod 9. do 11. februarja 1995 furedil Vladimir Smrkolj g[izdale] Kirurške klinike, Univerzitetni klinični center, Ljubljana [in] Katedra za kirurgijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  702132042467 aSmrkolj bVladimir 703250 4340
  71012aPodiplomski tečaj kirurgije za zdravnike splošne medicine d31 f1995 eLjubljana
  71202aUniverzitetni klinični center cLjubljana bKirurške klinike
  71202aMedicinska fakulteta cLjubljana bKatedra za kirurgijo
  (Primarna korporativna odgovornost je razvidna že iz podpolja 200a, zato podpolje 970a ni potrebno.)
 2. *

  2000⊔aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor, 4. marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec gtolkala Nino Mureškič
  300⊔⊔aOpis po koncertnem listu
  675⊔⊔a78.087.68 c78.08 vUDCMRF 2006
  702138387683 aŠilec bKarmina 735579 4250 83-216.03
  7021314886499 aMureškič bNino 4545
  71002aCarmina Slovenica 4590
  970⊔⊔aCarmina Slovenica (izvajalec)
  (Primarna korporativna odgovornost ni razvidna iz naslova v podpolju 200a, zato jo vnesemo v podpolje 970a. V oklepaju navedemo vrsto avtorstva, ki ga ima korporacija pri izvedenem delu.)
 3. *

  001⊔⊔an ba ca d2 t1.01
  2001⊔aǂThe ǂsecond data release of the Sloan Digital Sky Survey fKoncertni zbor Carmina Slovenica
  70113110793059 aAbazajian bKevork 4070
  70113...
  701133442275 aSeljak bUroš 711181 4070
  70113...
  970⊔⊔b163
  (Pod članek je podpisanih 163 avtorjev. V zapise za bibliografije raziskovalcev je priporočljivo vnesti čim več avtorjev, saj popolnejši zapisi pripomorejo k boljši primerljivosti s tujimi bazami podatkov, npr. Scopus, in k boljšemu prepoznavanju citiranosti. Če je avtorjev vseeno preveč, da bi vnesli vse, njihovo skupno število vnesemo v podpolje 970b.)
 4. *

  001⊔⊔an ba cm d1
  2000aǂV.M. ǂGoldschmidt Conference, Toulouse, 30th August-3rd September 1998 eextended abstracts
  2251⊔aMineralogical magazine x0026-461X vVol. 62A, September 1998
  71012aGoldschmidt Conference f1998 eToulouse
  970⊔⊔d0
  (Koda "0" v podpolju 970d označuje zbornik, ki je izšel kot redna številka znanstvene revije Mineralogical magazine.)
 5. *

  001⊔⊔an ba ca d2 t1.01 7ba
  2000⊔aTransition of smectic A to tilted phases in thin free standing films of liquid crystal fChia-Yuee Lum, Lye-Hock Ong & Mojca Čepič
  215⊔⊔astr. 9-11 iǂVol. ǂ40 hǂno. ǂ1 k2011
  970⊔⊔c8269
  (Iz podpolja 215a je razvidno, da ima članek 3 strani, glede na število znakov pa je po merilih pristojnega organa za vrednotenje raziskovalne uspešnosti dolg več kot 4 strani (tj. minimalno 8.000 znakov). Zaradi pravilnega vrednotenja moramo podatek o številu znakov vnesti v podpolje 970c.)
 6. *

  001⊔⊔an ba cm d1 t2.01 7ba
  2001⊔aHandbook of research on wireless security fYan Zhang, Jun Zheng, Miao Ma [editors]
  215⊔⊔a2 zv. (loč. pag.) cilustr. d29 cm
  970⊔⊔c2400000
  (Iz podpolja 215a ni razvidno število strani, zato je treba za pravilno vrednotenje monografije, ki ima več kot 50 strani, izpolniti podpolje 970c.)
 7. *

  001⊔⊔an bl ca d2 t1.01 7ba
  011⊔⊔a1987-6092
  2000aFrom local to global and vice versa bElektronski vir ecomparative literature as a plural discipline fTomaž Toporišič
  215⊔⊔iǂVol. ǂ5 hǂissue ǂ1 k2011
  970⊔⊔c12243
  (Iz podpolja 215a ni razvidnega podatka o številu strani (članek je objavljen na spletu). Podatek o številu strani je po merilih pristojnega organa pomemben za vrednotenje raziskovalne uspešnosti, zato število znakov vnesemo v podpolje 970c.)
 8. *

  001⊔⊔an ba ca d2 t1.16 7ba
  1012⊔aslv aeng cslv
  2000⊔aUvod v mirila dMirila eǂa ǂcultural phenomenon fAndrej Pleterski
  215⊔⊔aStr. 9-10, 209-210
  464⊔11251763456
  970⊔⊔c6633
  (Primer večjezične objave besedila. Program sešteje strani obeh besedil iz podpolja 215a. Ker se po merilih pristojnega organa za vrednotenje raziskovalne uspešnosti pri večjezičnih objavah istega besedila upošteva le obseg izvirnega besedila, je treba v podpolje 970c vnesti število znakov izvirnega besedila.)
 9. *

  001⊔⊔an ba cm d0 t2.01 7ba
  1011⊔aslv csrp deng
  2000⊔aNe tu, ne tam eSrbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika fTanja Petrović g[prevod Maja Đukanović]
  300⊔⊔aDelo je prevod srb. rokopisa za prvo objavo v slov.
  970⊔⊔e0
  (Iz vrednosti indikatorja v polju 101 je razvidno, da gre za prevod, kar po merilih pristojnega organa za vrednotenje raziskovalne uspešnosti razpolovi točke. Ker pa delo v izvirniku ni izšlo, koda "0" v podpolju 970e omogoči, da bi se prevod točkoval enako, kot bi se točkoval izvirnik.)
 10. *

  001⊔⊔an ba cm d1 t2.01 7ba
  2001⊔aDanes za jutri erazmišljanja o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj furedila Suzana Sedmak g[risbe Alen Ježovnik]
  215⊔⊔a142 str. cilustr., preglednice d24 cm
  001⊔⊔an bl cm d0 7ba
  135⊔⊔av bi
  2001⊔aDanes za jutri bElektronski vir erazmišljanja o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj furedila Suzana Sedmak g[risbe Alen Ježovnik]
  230⊔⊔aE-knjiga
  970⊔⊔e1
  (Monografija je izšla v tiskani in elektronski obliki. Ker gre za isto vsebino na različnih medijih, je treba enega od zapisov z uporabo kode "1" v podpolju 970e izločiti iz točkovanja.)
 11. *

  001⊔⊔an ba cm d0 t2.11 7ba
  2000⊔aUporaba metode benchmarking na področju komunalnih dejavnosti ediplomska naloga dThe application of benchmarking method for municipal activities egraduation thesis fŠpela Petelin
  001⊔⊔an ba cm d0 t2.25 7ba
  2000⊔aUporaba metode benchmarking na področju komunalnih dejavnosti edelo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom pod mentorstvom izr. prof. dr. Albina Rakarja fŠpela Petelin
  970⊔⊔e1
  (Diplomsko delo je objavljeno tudi kot raziskovalna naloga (npr. naloga za Prešernovo nagrado), zato en zapis s kodo "1" v podpolju 970e izločimo iz točkovanja.)
 12. *

  001⊔⊔ac ba ca d2 t1.01 7ba
  011⊔⊔a0268-3768
  2000⊔aDetection of the eroding surface in the EDM process based on the current signal in the gap fJoško Valentinčič, Mihael Junkar
  215⊔⊔astr. 294-301 cIlustr. iǂVol. ǂ28 hǂno. ǂ3/4 k2006
  3001⊔aČlanek objavljen tudi v isti reviji Vol. 33, no. 7/8, 2007
  001⊔⊔an ba ca d2 t1.01 7ba
  011⊔⊔a0268-3768
  2000aDetection of the eroding surface in the EDM process based on the current signal in the gap fJoško Valentinčič, Mihael Junkar
  215⊔⊔astr. 698-705 cIlustr. iǂVol. ǂ33 hǂno. ǂ7/8 k2007
  300⊔⊔aČlanek objavljen tudi v isti reviji Vol. 28, no. 3/4, 2006
  970⊔⊔e1
  (Isti članek je pomotoma objavljen v dveh različnih številkah iste revije, zato obstajata dva zapisa (oba zapisa sta tudi v Web of Science). Enega izmed njiju s kodo "1" v podpolju 970e izločimo iz točkovanja. Zapis s to kodo se v osebni bibliografiji izpiše, prav tako pa se upoštevajo tudi morebitni citati.)
 13. *

  001⊔⊔an ba cm d1 t2.16
  100⊔⊔c2007 hslv lba
  2000⊔aRazpad fChinua Achebe g[prevedel Branko Avsenak gspremno besedo napisal Nikolai Jeffs]
  205⊔⊔aDopolnjeni ponatis prevoda iz leta 1964
  215⊔⊔a219 str.
  3001⊔aPrevod dela: Things fall apart
  700⊔1329454691 aAchebe bChinua f1930-2013 4070
  702136652259 aAvsenak bBranko 4730
  702136691939 aJeffs bNikolai 731375 4080
  (Dopolnjen ponatis publikacije Razpad.)
  001⊔⊔an ba ca d2 t1.16
  100⊔⊔c2007 hslv lba
  2000⊔aVzpon kritičnega bibliomita fNikolai Jeffs
  215⊔⊔astr. 165-217
  464⊔⊔14752655
  700136691939 aJeffs bNikolai 731375 4070
  970⊔⊔e0
  (Zapis za poglavje Vzpon kritičnega bibliomita iz dopolnjenega ponatisa publikacije Razpad. V prvem natisu tega poglavja ni bilo. Zato koda v podpolju 970e označuje, da poglavju, kljub temu da je objavljeno v ponatisu, pripadajo vse točke.)
 14. *

  001⊔⊔an ba ca d2 t1.01
  2001⊔aKi-67 expression in breast carcinoma eits association with grading systems, clinical parameters, and other prognostic factors - a surrogate marker? fHelen Trihia ... [et al.]
  70113<n.z.1> aTrihia bHelen 4070
  70113<n.z.2> aMurray bSusan 4070
  70113<n.z.3> aPrice bKaren 4070
  70113<n.z.4> aGelber bRichard 4070
  70113<n.z.5> aGolouh bRastko 702686 4070 84-024
  70113<n.z.6> aGoldhirsch bAron 4070
  70113<n.z.7> aCoates bAlan S. 4070
  70113<n.z.8> aCollins bJohn 4070
  70113<n.z.9> aCastiglione-Gertsch bMonica 4070
  70113<n.z.10> aGusterson bBarry A. 4070
  70213<n.z.11> aLamovec bJanez 704376 4927 84-024
  70213<n.z.12> aJančar bJanez 709170 4927 84-024
  70213<n.z.13> aLindtner bJurij 705278 4927 84-024
  70213<n.z.14> aNovak bJanez f1941- 702882 4927 84-024
  70213<n.z.15> aEržen bDarja 714441 4927 84-024
  70213<n.z.16> aNaglas bM. 4927
  70213<n.z.17> aSenčar bMojca 709216 4927
  70213<n.z.18> aČervek bJožica 703289 4927 84-024
  70213<n.z.19> aCerar bOlga 715832 4927 84-024
  70213<n.z.20> aŠtabuc bBorut 711949 4927
  70213<n.z.21> aŠebek bSlava 4927
  970⊔⊔f54
  (Poleg 10 avtorjev članka je ob članku poimensko navedenih še 54 članov raziskovalne skupine International Breast Cancer Study Group, katere rezultate opisuje članek. Poleg avtorjev članka v zapis vpišemo še tiste člane raziskovalne skupine, ki so iz Slovenije. V podpolje 970f vpišemo skupno število vseh članov raziskovalne skupine.)
 15. *

  001⊔⊔an ba ca d2 t1.01
  2001⊔aSearch for new phenomena in the WW [to] l[nulʹ[nu]ʹfinal state in pp collisions at [square root] s = 7 TeV with the ATLAS detector f[prepared by] ATLAS Collaboration
  702133088739 aCindro bVladimir 709081 4927
  7021323035235 aDolenc bIrena 724260 f1978- 4927
  702132805091 aFilipčič bAndrej 707525 4927
  7021324534627 aFratina bSaša 723570 4927
  702134607075 aGorišek bAndrej 718277 4927
  702134607331 aKerševan bBorut Paul 718278 4927
  702134260451 aKramberger bGregor 715642 4927
  70213105470819 aMaček bBoštjan 728481 4927
  702133666275 aMandić bIgor 712313 f1966- 4927
  7021382629475 aMijović bLiza 726577 4927
  702132309219 aMikuž bMarko 704763 4927
  70213194012771 aTykhonov bAndrii 731187 4927
  970⊔⊔aATLAS Collaboration f2891
  (V podpolju 970a je vpisana raziskovalna skupina, ki je v dokumentu navedena kot avtor članka. V polje 702 so vpisani tisti člani raziskovalne skupine, ki so iz Slovenije. Skupno število vseh članov raziskovalne skupine je v podpolju 970f.)
 16. *

  001⊔⊔an ba cm d0 t2.01
  100⊔⊔bd c2007 hslv lba
  2000⊔aBogojina ežupnijska cerkev Kristusovega vnebohoda fMartin Cankar
  215⊔⊔a91 str., [2] f. pril. cilustr. d24 cm
  (Zapis za monografsko publikacijo Bogojina: župnijska cerkev Kristusovega vnebohoda.)
  001⊔⊔an ba cm d0 t2.01
  100⊔⊔bd c2013 hslv lba
  2000⊔aCerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini fMartin Cankar
  215⊔⊔a97 str. cilustr. d24 cm
  970⊔⊔e2
  (Zapis za monografsko publikacijo Cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini. Za znanost pristojna državna institucija je presodila, da gre za dopolnjeno izdajo publikacije Bogojina: župnijska cerkev Kristusovega vnebohoda iz leta 2007 in ji zato pripada le polovica točk, predvidenih za tip "2.01". Ker podatka o izdaji na predlogi ni, v podpolje 970e vpišemo kodo "2" – delu pripada polovica točk in s tem zagotovimo pravilen izračun točk.)
 17. *

  001⊔⊔an ba ca d2 t1.08
  011⊔⊔a0098-1354
  2000⊔aǂThe ǂimportance of proper economic criteria and process modeling for single- and multi-objective optimizations fZorka Novak Pintarič, Zdravko Kravanja
  215⊔⊔astr. 35-47 iǂVol. ǂ83 kDec. 2015
  970⊔⊔aESCAPE, 16 - 18 June 2014, Budapest d0 g1
  (Zapis za recenziran znanstveni prispevek z mednarodne konference, ki je bil objavljen v redni številki revije. Zapisa za zbornik ni. Da gre za prispevek v redni številki revije, opredelimo v podpolju 970d.)