COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

F Vodenje bibliografij v sistemu COBISS

F.4 Posebnosti pri obdelavi nekaterih tipov dokumentov

1. OBDELAVA ČLANKOV V SERIJSKI PUBLIKACIJI

V primeru da serijska publikacija nima veljavnega ISSN, je treba publikaciji določiti interno številko kontinuiranega vira, ki jo vnesemo v podpolje 011c (gl. polje 011).

Članek povežemo s serijsko publikacijo tako, da v zapis za članek v podpolje 011a vpišemo veljavni ISSN oz. interno številko kontinuiranega vira.

V nobenem primeru ne smemo članka povezati s serijsko publikacijo preko polja 464.

Zalogo vodimo pri serijski publikaciji v polju 997.

serijska011eISSN ali 011cinterna številka
publikacija200aNaslov serijske publikacije
članek011aISSN ali interna številka
200aNaslov članka

Gl. primer 1.

2. OBDELAVA SESTAVKOV V MONOGRAFSKI PUBLIKACIJI

V podpolje 4641 vpišemo identifikacijsko številko COBISS-ID publikacije.

Zalogo vodimo pri monografskih publikacijah v polju 996.

monografskaID
publikacija200aNaslov monografske publikacije
sestavek4641ID
200aNaslov sestavka

Gl. primer 2.

3. OBDELAVA ČLANKOV/SESTAVKOV V ZBORNIKU IN TEMATSKI ŠTEVILKI

V to skupino uvrščamo članke/sestavke iz publikacij, ki jih glede na način izhajanja uvrščamo tudi med serijske publikacije (zborniki, letopisi, koledarji, vodiči, almanahi, razne sekundarne publikacije, tematske številke). Takšne publikacije imajo običajno ISBN in ISSN številko.

Članek/sestavek povežemo s publikacijo tako, da vpišemo v podpolje 4641 identifikacijsko številko COBISS-ID in v podpolje 011a ISSN serijske publikacije. Vnos v 011a je potreben zaradi iskanja vseh člankov v določeni serijski publikaciji.

Pri zapisu za monografsko publikacijo v polje 225 vpišemo naslov serijske publikacije, ISSN publikacije pa vpišemo v podpolje 225x.

Praviloma vso zalogo vodimo pri serijskih publikacijah. Za vsako tematsko številko (ali zbornik), ki jo želimo obdelati, pa moramo oblikovati tudi samostojen zapis za monografsko publikacijo. Zaloge ne vnašamo v polje 996 pri zapisu za monografsko publikacijo, temveč le vzpostavimo povezavo z zalogo v zapisu za serijsko publikacijo. Povezavo vzpostavimo preko podpolja 992y, v katerega vnesemo inventarno številko in oznako zvezka iz ustreznega podpolja 997m, če podpolje obstaja. Ločimo ju z vejico.

V primeru serijskih publikacij, ki izhajajo praviloma enkrat letno (zborniki), lahko zalogo vodimo tudi pri zapisu za monografsko publikacijo v polju 996. V tem primeru pri serijski publikaciji ne smemo voditi zaloge (tudi polja 998 ne smemo vnesti). To pa ni možno, če sodi publikacija v sklop tujih revij, za katere se izvaja koordinacija nabave. Podatkov o zalogi v tem primeru ni možno voditi pri monografski publikaciji v polju 996, ampak v zapisu za serijsko publikacijo v polju 997.

serijska011eISSN ali 011cinterna številka
publikacija200aNaslov serijske publikacije
997finv. št. jletnik kleto mzvezki
COBISS-ID
monografska200aNaslov monografske publikacije (zbornika)
publikacija225aNaslov serijske publikacije xISSN serijske publ.
992yinv.št., oznaka_zvezka
članek011aISSN serijske publikacije
4641COBISS-ID
200aNaslov članka

Gl. primer 3.

4. OBDELAVA SEPARATOV

Za potrebe prikaza separata kot bibliografske enote v bibliografiji je treba enoto obdelati po pravilih, ki veljajo za članek oziroma sestavek (maska A).

Separati se v sistemu COBISS obdelujejo samo v primeru, da se izposojajo (imajo inventarno številko), in sicer kot monografske publikacije (maska M). Če ne poznamo podatka o založniku, ki je sicer obvezen, pustimo polje 210 prazno.

Separati, obdelani kot monografske publikacije, morajo biti posebej označeni v podpolju 105b s kodo "8" – separat (zaradi možnosti izločanja v izpisih bibliografij) in ne smejo vsebovati podpolja 001t – Tipologija dokumentov/del*.

PRIMERI

 1. 001⊔⊔an ba cs dl
  011⊔⊔e0023-2424
  100⊔⊔ba c1957 d9999 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  110⊔⊔aa bh ca
  2001⊔aKnjižnica eglasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije dLibrary ejournal of the Slovene Library Association
  207⊔0aLet. 1, št. 1 (1957)-
  210⊔⊔aLjubljana cZveza bibliotekarskih društev Slovenije d1957-
  215⊔⊔d20 cm
  5300⊔aKnjižnica
  531⊔⊔aKnjižnica
  675⊔⊔a01/02
  99702c1 du02\aKNJIŽNICA\51993 f000000997 jVol.\37 k1993 mNo.\1/2+3 o19940125 p4
  (Zapis za serijsko publikacijo.)
  001⊔⊔an ba ca d2 t1.09
  011⊔⊔a0023-2424
  100⊔⊔c1993 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  2000⊔aNabava dokumentov z omejenimi viri emedknjižnična izposoja in nabava dokumentov v Centralni tehniški knjižnici (CTK) Univerze v Ljubljani fMonika Klašnja in Vida Močnik
  215⊔⊔iLet. 37 hšt. 1/2 k1993 astr. 85-100 clustr.
  3001⊔aReferat na 3. mednarodni konferenci o medknjižnični izposoji v Budimpešti, 29.3-2.4.1993
  3200⊔aLiteratura: str. 99-100
  3200⊔aPovzetek ; Summary
  330⊔⊔zslv aV besedilu je podan pregled medknjižnične izposoje in nabave dokumentov v Centralni tehniški knjižnici (CTK) Univerze v Ljubljani. Opisuje: bibliografska orodja, razvoj vzajemnega kataloga in vpliv avtomatizacije na aktivnost in postopke v medknjižnični izposoji v CTK. Glavni poudarek je dan sodelujočim knjižnicam v povezovalnih procesih v Sloveniji in tujini. Za CTK, glavno dobaviteljico dokumentov s področja tehniških in naravoslovnih ved v Sloveniji, je najpomembnejše mednarodno sodelovanje. V zaključku smo omenili nekaj splošnih smernic za izboljšanje stanja.
  675⊔⊔a024.68(497.12)
  700⊔1aKlašnja bMonika 4070 83-127
  7011aMočnik bVida 4070 83-127
  (Zapis za članek.)
 2. 001⊔⊔an ba cm dl
  010⊔⊔a0-85365-839-0
  100⊔⊔c1991 hslv
  1010⊔aeng
  102⊔⊔agbr
  105⊔⊔aa
  2001⊔aAcademic library management eedited papers of a British Council sponsored course, 15-27 January 1989, Birmingham fedited by Maurice B. Line
  210⊔⊔aLondon cThe Library Association d1991
  215⊔⊔aXII, 266 str. cilustr. d23 cm
  3200⊔aBibliografija na koncu vsakega prispevka
  3200⊔aKazalo
  675⊔⊔a025:027
  7021aLine bMaurice B. 4340
  (Zapis za monografsko publikacijo.)
  001⊔⊔an ba ca d2 t1.04
  100⊔⊔c1991 hslv
  1010⊔aeng
  102⊔⊔agbr
  2000⊔aMonitoring and management information fLynne Brindley
  215⊔⊔aStr. 206-214
  464⊔112112517
  675⊔⊔a02
  700⊔1aBrindley bLynne 4070
  (Zapis za članek.)
 3. 001⊔⊔ac ba cs d0
  011⊔⊔e0351-0026
  040⊔⊔aZDVAFY
  100⊔⊔ba c1962 d9999 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  110⊔⊔aa bf ca
  2001⊔aZdravstveno varstvo erevija za teorijo in prakso preventivnega zdravstvenega varstva e= Slovenian journal of public health
  210⊔⊔aLjubljana cUniverzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo d1962-
  207⊔0aLet. 1, št. 1 (1962)-
  215⊔⊔d29 cm
  326⊔⊔aMesečno
  421⊔1x0353-3352
  421⊔1x1318-0665
  421⊔1x1318-0657
  5300⊔xZdravstveno varstvo
  531⊔⊔aZdrav. varst.
  675⊔⊔a613/614 b614
  99702c1 df2\n4572\s34,1995 f199502760 jLet.\34 k1995 mšt.\1/2 +3/4+5/8<I. slovenski kongres preventivne medicine>+9-10+11/12 o19950623 p4 vd
  (Zapis za serijsko publikacijo.)
  001⊔⊔an ba cm dl
  021⊔⊔asvn
  100⊔⊔c1995 hslv
  1010⊔aslv deng
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ad bz cl
  2000⊔aI. slovenski kongres preventivne medicine, Bled, 19.-22. oktober 1994
  210⊔⊔aLjubljana cInštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije d1995
  215⊔⊔aStr. 138-385 cgraf. prikazi d28 cm
  2251aZdravstveno varstvo x0351-0026 vLet. 34, št. 5/8
  3001⊔aOv. nasl.
  3200⊔aBibliografija pri večini prispevkov
  3200⊔aPovzetek v angl. pri vseh prispevkih
  5120aI. Slovenian preventive medicine congress
  5400⊔aSlovenski kongres preventivne medicine
  5400⊔aSlovenian preventive medicine congress
  675⊔⊔a614(082)
  71012aSlovenski kongres preventivne medicine d1 f1994 eBled
  992⊔⊔y199502760,5/8
  (Zapis za tematsko številko.)
  001⊔⊔an ba ca d2 t1.04
  011⊔⊔a0351-0026
  100⊔⊔c1995 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  2001⊔aMožni izvori onesnaženja tal in podtalnic fFranc Lobnik ... [et al.]
  215⊔⊔aStr. 145-148
  464⊔1a56026880 (TI=I. slovenski kongres preventivne medicine, Bled, 19. - 22. oktober 1994)
  675⊔⊔a628.112:504.064 b621.1/.2+621.4
  7011aLobnik bFranc 4070 700952
  7011aPintar bMarina 4070 710024
  7011aSuhadolc bMetka 4070
  7011aZupan bMarko 4070 708834
  (Zapis za članek.)