Konferencija COBISS 2011
СЛОЕНГСЦРБУЛАЛБHOMEProgramProgramProgram
 
15. / 16. ноември 2011 г.

На конференцијата
присуствуваа 351 учесници.Л О К А Ц И Ј А

Конгресен центар Хабакук
ЛокацијаИ С Т О Р И Ј А Т

Конференција COBISS:

Вторник, 15 ноември
Џеј Џордан (OCLC):
Глобалната улога на OCLC 
Ричард Валис (Technology Evangelist, Talis):
Поврзани податоци и мрежа на податоци - за библиотеките? 
Алан Данскин (Британска библиотека):
RDA – Европски перспективи 
Мелита Амброжич (Народна и универзитетска библиотека, Љубљана):
„Стандарди“ за академските библиотеки 
Маја Богатај Јанчич (Институт за интелектуална сопственост):
Библиотеките во дигиталното опкружување и управување со авторските права 
Светлана Слапшак (Institutum Studiorum Humanitatis):
Културниот номадизам на Балканот - патувања на идеи и луѓе 

Среда, 16 ноември
Секција А: Технолошки иновации во системот COBISS
Минути за извештаите на националните COBISS-центри:
Николај Делибозов:Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методиј“, Бугарија 
Љупчо Јованов:Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Македонија 
Милутин Ѓукиќ:Централна народна библиотека „Ѓурѓе Црнојевиќ“, Црна Гора 
Мирољуб Стојановиќ:Народна библиотека на Србија 
Елдин Хоџиќ:Национална и универзитетска библиотека на Босна и Херцеговина 
Дејан Валх:ИЗУМ, Словенија 

Дејан Валх (ИЗУМ):
Системски поглед на усогласеноста на COBISS со Законот за заштита на личните податоци 
Матјаж Страус Истенич (Arnes):
IPv6 во библиотеките 
Јанез Грозник (Народна и универзитетска библиотека, Љубљана):
Податочниот центар на НУК 
Алеш Кодрич (Lancom):
Сигурносно копирање на податоците со дедупликација 
Само Ратеј (HP Slovenia):
Cloud computing 
Сречко Бенчец, Домен Шетар (ИЗУМ):
COBISS во виртуелното опкружување 
Урош Кухар (Мариборска јавна библиотека), Јуре Санде (ИЗУМ):
Библиобус online, Kuhar 
Библиобус online, Sande
Бојан Урањек (Меѓуопштинска централна библиотека Жалец), Боштјан Фрас (DataScan):
RFID во библиотеката Жалец и новитети во областа на RFID, Uranjek 
RFID во библиотеката Жалец и новитети во областа на RFID, Fras 

Матеј Земе (Централна библиотека Целје), Андреј Хластец (ADD):
LIBROAM во библиотеката Целје, Zeme 
LIBROAM во библиотеката Целје, Hlastec 

Секција Б: COBISS Алумни
Франци Пивец (Марибор):
Улогата на алумни здруженијата во стручниот свет 
Примож Јужнич (Универзитет во Љубљана):
Библиотекарот како стручњак и интелектуалец 
Иван Пехар (Градска библиотека Задар):
Да се биде добар директор на библиотеката 
Перо Шобот (ИЗУМ):
Поврзувачката улога на националните COBISS центри 
Бранка Бадовинац (ИЗУМ):
Повик на списанието Књижница за соработка во меѓународниот број 

 
e-mail © 2011 IZUM e-mail