The Conference COBISS 2011
СЛОЕНГСЦРБУЛАЛБHOMEProgramProgramProgram
 
КОНФЕРЕНЦИЈА COBISS 2011


Понеделник, 14 ноември
17.00-21.00    Регистрација на учесниците

Вторник, 15 ноември
  9.00   Регистрација на учесниците
10.30   Поздравни говори
  Давор Шоштарич (директор на ИЗУМ)
  Претставник од Министерството
11.00   Џеј Џордан (OCLC)
Глобалната улога на OCLC
12.00   Пауза
12.30   Ричард Валис (Technology Evangelist, Talis)
Поврзани податоци и мрежа на податоци - за библиотеките?
  Алан Данскин (Британска библиотека)
RDA – Европски перспективи
  Дискусија
14.30   Ручек
16.00   Мелита Амброжич (Народна и универзитетска библиотека, Љубљана)
„Стандарди“ за академските библиотеки
  Маја Богатај Јанчич (Институт за интелектуална сопственост)
Библиотеките во дигиталното опкружување и управување со авторските права
  Светлана Слапшак (Institutum Studiorum Humanitatis)
Културниот номадизам на Балканот - патувања на идеи и луѓе
  Дискусија
18.00   Крај на првиот ден
20.00   Вечерен прием во хотелот Арена

Среда, 16 ноември – постконференциски ден
Секција А: Технолошки иновации во системот COBISS   Секција Б (сала Приол):
COBISS Алумни
(нема симултан превод)
8.00  Регистрација на учесниците
8.30  Поздравен говор
  Бранко Зебец (помошник на директорот на ИЗУМ)
8.40  Минути за извештаите на националните COBISS-центри
  Николај Делибозов (Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методиј“, Бугарија)
  Љупчо Јованов (Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Македонија)
  Милутин Ѓукиќ (Централна народна библиотека „Ѓурѓе Црнојевиќ“, Црна Гора)
  Мирољуб Стојановиќ (Народна библиотека на Србија)
  Елдин Хоџиќ (Национална и универзитетска библиотека на Босна и Херцеговина)
  Дејан Валх (ИЗУМ, Словенија)
9.40  Пауза
10.00  Дејан Валх (ИЗУМ)
Системски поглед на усогласеноста на COBISS со Законот за заштита на личните податоци
  Матјаж Страус Истенич (Arnes)
IPv6 во библиотеките
  Јанез Грозник (Народна и универзитетска библиотека, Љубљана)
Податочниот центар на НУК
  Алеш Кодрич (Lancom)
Сигурносно копирање на податоците со дедупликација
  Само Ратеј (HP Slovenia)
Cloud computing
  Дискусија
11.45  Пауза
12.15  Сречко Бенчец, Домен Шетар (ИЗУМ)
COBISS во виртуелното опкружување
  Урош Кухар (Мариборска јавна библиотека), Јуре Санде (ИЗУМ)
Библиобус online
  Боштјан Батич (ИЗУМ)
COBISS3, COBISS/Connect и COBISS/OPAC на MacOS и Linux
  Бојан Урањек (Меѓуопштинска централна библиотека Жалец), Боштјан Фрас (DataScan)
RFID во библиотеката Жалец и новитети во областа на RFID
  Матеј Земе (Централна библиотека Целје), Андреј Хластец (ADD)
LIBROAM во библиотеката Целје
  Дискусија и заклучок
14.00  Ручек
 
8.00  Регистрација на учесниците
9.00  Франци Пивец (Марибор)
Улогата на алумни здруженијата во стручниот свет
9.40  Пауза
10.00  Сигрид Рајницер (Грац)
Значењето на меѓународната соработка на библиотекарите
10.30  Примож Јужнич (Универзитет во Љубљана)
Библиотекарот како стручњак и интелектуалец
11.00  Иван Пехар (Градска библиотека Задар)
Да се биде добар директор на библиотеката
11.45  Пауза
12.15  Перо Шобот (IZUM)
Поврзувачката улога на националните COBISS центри
12.45  Дискусија за сите излагања
13.15  Бранка Бадовинац (IZUM)
Повик на списанието Књижница за соработка во меѓународниот број
13.30  Договор за основање на "COBISS Алумни"
14.00  Ручек

Симултан превод
на словенечки, англиски, босански/хрватски/српски, бугарски и македонски јазик

 
 
e-mail © 2011 IZUM e-mail