COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bnovember2021

330 Povzetek ali izvleček

Polje vsebuje povzetek, izvleček ali kratek opis vsebine enote.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
330Povzetek ali izvlečekr
aBesedilo opombenr
fAvtor povzetka ali izvlečka*r
zJezik*nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

330a Besedilo opombe

Povzetek, izvleček ali kratka vsebina enote v jeziku, katerega koda je vnesena v istem polju v podpolju 330z – Jezik*.

330f Avtor povzetka ali izvlečka*

Ime in priimek avtorja povzetka ali izvlečka, kadar to ni avtor opisovane enote.

330z Jezik*

Trimestna koda jezika, v katerem je napisan povzetek ali izvleček.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje lahko uporabljamo za vnos katere koli vrste izvlečka (informativni, indikativni, kritični) ali povzetka. Če vnašamo povzetke ali izvlečke v več jezikih, vsakega vnesemo v ponovljeno polje 330.

Vnašamo lahko tudi matematične in druge posebne znake, in sicer v skladu s pravili LaTeX.[6] Začetek in zaključek vnosa teh znakov označuje znak "▫".

SORODNA POLJA

327OPOMBA O VSEBINI
Polje uporabljamo za vnos podatkov o posameznih delih enote in ne za povzetek ali izvleček.

PRIMERI

 1. 330⊔⊔aUses puppet characters to present a lesson on safety. For primary grades.
 2. 330⊔⊔aDefines and illustrates trends of various modernistic art styles in American painting. Explains how these styles are accomplished largely by the use of colour and form, disregarding recognizable subject matter.
 3. *

  330⊔⊔zslv aInformacijski sistem je vez med izvajalnim in upravljalnim sistemom poslovnega sistema. ... Predlagane so nekatere smernice za sprožitev in usklajevanje prizadevanj za racionaliziranje povezav informacijskega sistema delovne organizacije z informacijskimi sistemi v njenem okolju.
  330⊔⊔zeng aThe information system is a link between the operative and managing system within the business system. ... The article suggests some orientations to start and coordinate the endeavours intended to rationalize the connection of the information system of a working organization with other information systems in its environment.
  (V zapisu je podana kratka vsebina enote, in sicer v slovenskem in angleškem jeziku.)
 4. *

  330⊔⊔zslv aV članku je dokazano, da se da vsak končen ▫$2$▫-dimenzionalen celični kompleks ▫$K$▫ s ciklično drugo kohomologijo ▫$H^2(K)$▫ krotko vložiti v ▫$RR^4$▫.
  330⊔⊔zeng aWe prove that every finite ▫$2$▫-dimensional cell complex ▫$K$▫ with cyclic second cohomology ▫$H^2(K)$▫ embeds in ▫$\RR^4$▫ tamely.
  (V bibliografiji dobimo izpis: V članku je dokazano, da se da vsak končen ▫$2$▫-dimenzionalen celični kompleks ▫$K$▫ s ciklično drugo kohomologijo ▫$H^2(K)$▫ krotko vložiti v ▫$\mathbb{R}^4$▫. - We prove that every finite ▫$2$▫-dimensional cell complex ▫$K$▫ with cyclic second cohomology ▫$H^2(K)$▫ embeds in ▫$\mathbb{R}^4$▫ tamely.)
 5. *

  330⊔⊔zslv aRazglednica prikazuje zunanjost in notranjost Marijine cerkve v Petrovčah. fBranko Goropevšek
  330⊔⊔zeng aThe postcard shows the exterior and interior of St. Mary's Church in Petrovče. fBranko Goropevšek
  (Avtor besedila v podpolju 330a ni avtor opisovane enote.)
 6. * COBISS.net

  330⊔⊔zscr aSavremeni problemi organizacije rada na proizvodnim trakama nužno uključuju i probleme humanizacije koja se zasniva na rezultatima interdisciplinarnih istraživanja odnosa u sistemu Čovek – mašina – okruženje. ...
  330⊔⊔zeng aContemporary problems of organization of work on assembly lines necessarily include the problems of humanization based on the results of multidisciplinary research of relations in the system Man – machine – environment. ...
 7. * COBISS.net

  330⊔⊔zmac aProblemot na graničnite vrednosti na analitičkite funkcii i graničnite vrednosti na analitičkite funkcii vo smisla na distribucii e eden od najistražuvanite problemi vo matematičkata analiza. ...
  330⊔⊔zeng aThe problem of boundary values of analytic functions and boundary values of analytic functions in a distributional sense is one of the most explored problems in mathematical analysis. ...
 8. *

  330⊔⊔zslv aPrikazana je alternativna metoda za določitev σ − ε krivulje na podlagi čistega upogibnega stanja nosilca. Za namen verifikacije so bili na kompozitnem materialu izvedeni štiri točkovni upogibni testi, kjer je bila merjena sila na valjčke ter deformacije preizkušanca s pomočjo metodo korelacije digitalnih slik (DIC). Na podlagi izvedenih meritev je s predstavljeno metodologijo določena σ − ε krivulja v tlačnem in nateznem območju. Pokazano je dobro ujemanje med dobljeno σ − ε krivuljo in σ − ε krivuljo iz nateznega preizkusa.
[6]


[6] Referenčna literatura:

1. Marko Razpet: Sedi in piši z LaTeX-om!, Ljubljana,1991

2. Leslie Lamport: LaTeX, a document preparation system, user's guide & reference manual, Reading, Mass. [etc.], 1986

3. Paul W. Abrahams: TeX for the Impatient, Reading, Mass. [etc.], 1990

Za pomoč pri razreševanju matematičnih in drugih znakov v obliki opisa v polju 200 in v skladu s pravili LaTeX v poljih 330, 539 in 610 se lahko obrnete na sodelavce Matematične knjižnice Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.