COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Amart2018

500 Srodna odrednica – lično ime

Polje sadrži pristupnu tačku za normativni oblik ličnog imena, koja je srodna pristupnoj tački u polju 2XX.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
500Srodna odrednica – lično imer
aPočetni elementnr
bPreostali deo imenanr
cDodaci imenu (ne datumi)r
dRimski brojevinr
fDatuminr
3Broj zapisanr
5Kod za odnosnr
7Pismo osnovnog dela pristupne tačkenr
9Jezik osnovnog dela pristupne tačkenr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Nije definisan
2Način unosa imena
0unosi se samo ime ili ime i prezime
1unosi se prezime i ime

Indikator označava da li je ime uneto u prirodnom redosledu (samo ime ili ime i prezime) ili u invertovanom obliku (prezime in ime).

OPIS POTPOLJA

Potpolja od a do f opisana su kod polja 200, a potpolja 3, 5, 7 i 9 u poglavlju Kontrolna potpolja.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje sadrži lično ime koje je srodno pristupnoj tački u polju 2XX i koje je oblikovano u skladu s nacionalnim opisnim kataloškim pravilima ili sa sistemom predmetnih oznaka.

SRODNA POLJA

200NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – LIČNO IME

PRIMERI

 1. 200⊔1aEdwards, bP.
  500⊔1aEdwards, bPaul
 2. 200⊔0aPseudo-Brutus
  500⊔1aBrutus, bMarcus Junius, f85?-42 B.C.
 3. 200⊔1aRossi bJean-Baptiste
  500⊔15e aJaprisot bSébastien
 4. 200⊔1aMorris, bJohn
  3000⊔aJoint pseudonym of Morris Cargill and John Hearne
  500⊔15f aCargill, bMorris
  500⊔15f aHearne, bJohn, f1925-
 5. 200⊔0aKumbel
  500⊔15f aHein, bPiet
 6. *

  200⊔0aTrio TriRitke
  3000⊔aTrio TriRitke je skupno ime za Vido Mokrin-Pauer, Milana Šelja in Barico Smole
  500⊔1aSmole bBarica
  500⊔1aŠelj bMilan
  500⊔1aMokrin-Pauer bVida
  200⊔1aSmole bBarica
  500⊔035523043 aTrio TriRitke
  200⊔1aŠelj bMilan
  500⊔035522531 aTrio TriRitke
  200⊔1aMokrin-Pauer bVida
  500⊔03759651 aTrio TriRitke
 7. * COBISS.net

  200⊔1aМирковић bМијо 7cb
  200⊔1aMirković bMijo 7ba
  3000⊔aLiterarna dela piše pod pseudonimom
  500⊔13<nnn> 5e 7cb aБалота bМате
  500⊔13<nnn> 5e 7ba aBalota bМаtе
  200⊔1aБалота bМате 7cb
  200⊔1aBalota bМаtе 7ba
  500⊔13<nnn> 5f 7cb aМирковић bМијо
  500⊔13<nnn> 5f 7ba aMirković bMijo
 8. *

  152⊔⊔bsgc
  250⊔⊔aKrščanstvo
  500⊔03<nnn> 5z aJezus Kristus
  5500⊔3<nnn> 5g aReligije
  5500⊔3<nnn> 5z aCerkev
  5500⊔3<nnn> 5z aCerkvena zgodovina
  5500⊔3<nnn> 5z aKristjani
  5500⊔3<nnn> 5z aKrščanski vidik
  5500⊔3<nnn> 5z aTeologija
  (Osim šireg izraza Religije, u zapisu za Krščanstvo nalazi se još šest srodnih izraza, a jedan od njih, Jezus Kristus, je lično ime.)
 9. *

  200⊔0aMarija Luiza cfrancoska cesarica f1791-1847
  500⊔03<nnn> 5xxxe aNapoleon dI cfrancoski cesar f1769-1821
  500⊔03<nnn> 5xxxg aFranc dII cavstrijski cesar f1768-1835
  (Zapis za Mariju Lujzu, udatu za francuskog cara Napoleona I. Njen otac bio je austrijski car Franc II. Odnose između osoba prikazuju kodovi u potpoljima 5 u poljima 500.)