COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

210 Normativna pristupna tačka – naziv korporacije

Polje sadrži pristupnu tačku za ime korporativnog tela ili sastanka.

Imena političko-teritorijalnih jedinica, koja se pojavljuju samostalno i koja se koriste kao pristupne tačke za autore, tretiramo kao korporativna tela (polje 210). Kao korporativna tela tretiramo i imena političko-teritorijalnih jedinica nakon kojih sledi potpodela za korporativno telo i koja se koriste kao pristupne tačke za autore ili kao predmetne pristupne tačke. Imena političko-teritorijalnih jedinica, koja se koriste kao predmetne pristupne tačke, samostalno ili samo s dodatim predmetnim potpodelama, tretiramo kao imena teritorija (polje 215).

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
210Normativna pristupna tačka – naziv korporacijenr
aPočetni elementnr
bPotpodelar
cDodatak imenu ili kvalifikatorr
dRedni broj sastankanr
eMesto sastankar
fGodina sastankanr
gInvertovani elementnr
hDeo imena koji nije početni ili invertovani elementnr
xTematska potpodelar
zHronološka potpodelar
7Pismo osnovnog dela pristupne tačkenr
9Jezik osnovnog dela pristupne tačkenr

Indikatori

INDIKATORVREDNOSTZNAČENJE
1Tip korporativnog tela
0ime korporativnog tela
1sastanak
2Način unosa imena
0ime u invertovanom obliku
1ime uneto pod sedištem ili jurisdikcijom
2ime u prirodnom redosledu

Prvi indikator označava da li je kod korporativnog tela reč o sastanku (konferencija, simpozijum itd.). Ako je sastanak podređen korporativnom telu, označavamo ga kao ime korporativnog tela (vidi primer 4).

Drugi indikator označava oblik, odnosno način unosa imena korporativnog tela.

OPIS POTPOLJA

Potpolja x i z su opisana u poglavlju Potpodele, a potpolja 7 i 9 u poglavlju Kontrolna potpolja.

210a Početni element

Deo naziva koji se u pristupnoj tački koristi kao element za sortiranje i koji omogućuje sortiranje i pretraživanje u katalogu. Potpolje je obavezno.

210b Potpodela

Naziv hijerarhijski podređene korporacije, kada naziv uključuje hijerarhiju (vidi primere: 1, 9) ili naziv korporacije koja je podređena političko-teritorijalnoj jedinici (vidi primere: 2, 7, 11). Potpolje ne uključuje objašnjenja koja dodajemo da bismo razlikovali ustanove sa istim nazivom (vidi potpolja c, g i h). Potpolje ponavljamo kada se u hijerariji nalaze više od dva nivoa.

210c Dodatak imenu ili kvalifikator

Bilo koji dodatak koji nazivu korporacije dodaje katalogizator, osim broja, godine i mesta sastanka (vidi primere: 3, 4, 8, 9, 12).

210d Redni broj sastanka

Redni broj sastanka (vidi primere: 4, 10).

210e Mesto sastanka

Mesto sastanka onda kada nam je taj podatak potreban kao deo pristupne tačke (vidi primere: 4, 5, 10).

210f Godina sastanka

Godina sastanka onda kada nam je potrebna kao deo pristupne tačke (vidi primere: 4, 5, 10).

210g Invertovani element

Bilo koji deo naziva korporacije koji je uklonjen sa početka naziva, kako bi korporacija bila uneta pod rečju po kojoj ćemo je najverovatnije pretraživati. To potpolje se češće koristi kod varijantnih pristupnih tačaka (4 kod polja 410).

210h Deo imena koji nije početni ili invertovani element

Kod invertovanog oblika naziva u ovo polje unosimo deo naziva koji nije početni ili invertovani element.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje sadrži prioritetni oblik imena korporativnog tela koji je određen u skladu s nacionalnim opisnim kataloškim pravilima ili sistemom predmetnih oznaka.

Osnovni deo pristupne tačke, koji identifikuje ime korporativnog tela, čini sadržaj potpolja a, b, g i h.

U COBISS sistemima, u kojima su potrebni katalozi na više pisama, polje je ponovljivo.

SRODNA POLJA

150KODIRANI PODACI ZA NAZIV KORPORACIJE
410VARIJANTNA PRISTUPNA TAČKA – NAZIV KORPORACIJE
510SRODNA PRISTUPNA TAČKA – NAZIV KORPORACIJE

PRIMERI

 1. 21002aBrunel University. bEducation Liaison Centre
 2. 21001aOntario. bOffice of Arbitration
 3. 21002aPomorski muzej c(Kotor)
 4. 21002aLabour Party c(Great Britain). bConference d(72nd; f1972 ; eBlackpool, Lancashire)
 5. 21012aNorth Carolina Conference on Water Conservation f(1975 ; eRaleigh)
 6. 21002aChurch of England
 7. 21001aUnited States bArmy
 8. *

  21002aGoriški muzej cNova Gorica
  (Nazivu korporativnog tela je dodato geografsko ime kao kvalifikator.)
 9. *

  21002aGospodarska zbornica Slovenije bObmočna zbornica Zasavje cTrbovlje
  (Nesamostalna korporacija koja se identifikuje sa nadređenom institucijom.)
 10. *

  21012aOrtopedski dnevi d19 f2001 eLjubljana
  (Sastanak je određen rednim brojem, mestom i godinom sastanka.)
 11. *

  21001aSlovenija bSlovenska vojska
  (Korporacija je organ političko-teritorijalne jedinice.)
 12. *

  21002aAvrora ckrižarka
  (Zapis iz SGC-a.)