COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

210 Normativna točka dostopa – ime korporacije

Polje vsebuje točko dostopa za ime korporacije ali sestanka.

Imena političnoteritorialnih enot sama zase, ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje, obravnavamo kot korporacije (polje 210). Kot korporacije obravnavamo tudi imena političnoteritorialnih enot, ki jim sledi podrazdelek za korporacijo in ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje ali kot predmetne točke dostopa. Imena političnoteritorialnih enot, ki se uporabljajo kot predmetne točke dostopa, sama zase ali samo z dodanimi predmetnimi določili obravnavamo kot imena ozemelj (polje 215).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
210Normativna točka dostopa – ime korporacijenr
aZačetni elementnr
bPodrazdelekr
cDodatek k imenu ali kvalifikatorr
dZaporedna številka sestankanr
eKraj sestankar
fLeto sestankanr
gInvertirani elementnr
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani elementnr
xSplošno določilor
zČasovno določilor
7Pisava osnovnega dela točke dostopanr
9Jezik osnovnega dela točke dostopanr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Vrsta korporacije
0ime korporacije
1sestanek
2Način vnosa imena
0ime v invertirani obliki
1ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo
2ime v naravnem vrstnem redu

Prvi indikator označuje, ali gre pri korporaciji za sestanek (konferenca, simpozij itd.) ali ne. Če je sestanek podrejen korporaciji, ga označimo kot ime korporacije (gl. primer 4).

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa imena korporacije.

OPIS PODPOLJ

Podpolji x in z sta opisani v poglavju Določila, podpolji 7 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja.

210a Začetni element

Del imena, ki se v točki dostopa uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča razvrščanje in iskanje v katalogu. Podpolje je obvezno.

210b Podrazdelek

Ime hierarhično podrejene korporacije, kadar ime vključuje hierarhijo (gl. primera 1, 9), ali ime korporacije, podrejene političnoteritorialni enoti (gl. primere 2, 7, 11). Podpolje ne vključuje pojasnil, ki jih dodajamo zaradi razlikovanja med ustanovami z enakim imenom (gl. primere c, g, h). Podpolje ponovimo, kadar sta v hierarhiji več kot dva nivoja.

210c Dodatek k imenu ali kvalifikator

Kakršenkoli dodatek, ki ga imenu korporacije doda katalogizator, razen številke, leta in kraja sestanka (gl. primere 3, 4, 8, 9, 12).

210d Zaporedna številka sestanka

Zaporedna številka sestanka (gl. primera 4, 10).

210e Kraj sestanka

Kraj sestanka, kadar ta podatek potrebujemo kot del točke dostopa (gl. primere 4, 5, 10).

210f Leto sestanka

Leto sestanka, kadar ga potrebujemo kot del točke dostopa (gl. primere 4, 5, 10).

210g Invertirani element

Katerikoli del imena korporacije, ki je odstranjen z začetka imena, zato da je korporacija vnesena pod besedo, po kateri jo bomo najverjetneje iskali. To podpolje se pogosteje uporablja pri variantnih točkah dostopa (gl. primer 4 pri polju 410).

210h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element

Pri invertirani obliki imena vnesemo v to podpolje del imena, ki ni začetni ali invertirani element.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje prednostno obliko imena korporacije, ki je določena v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak.

Osnovni del točke dostopa, ki identificira ime korporacije, tvori vsebina podpolj a, b, g in h.

V sistemih COBISS, v katerih potrebujejo kataloge v več pisavah, je polje ponovljivo.

SORODNA POLJA

150KODIRANI PODATKI ZA IME KORPORACIJE
410VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE
510SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE
710NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – IME KORPORACIJE

PRIMERI

 1. 21002aBrunel University. bEducation Liaison Centre
 2. 21001aOntario. bOffice of Arbitration
 3. 21002aPomorski muzej c(Kotor)
 4. 21002aLabour Party c(Great Britain). bConference d(72nd; f1972 ; eBlackpool, Lancashire)
 5. 21012aNorth Carolina Conference on Water Conservation f(1975 ; eRaleigh)
 6. 21002aChurch of England
 7. 21001aUnited States bArmy
 8. *

  21002aGoriški muzej cNova Gorica
  (Imenu korporacije je kot kvalifikator dodano zemljepisno ime.)
 9. *

  21002aGospodarska zbornica Slovenije bObmočna zbornica Zasavje cTrbovlje
  (Nesamostojna korporacija, ki se identificira z nadrejeno institucijo.)
 10. *

  21012aOrtopedski dnevi d19 f2001 eLjubljana
  (Sestanek, določen z zaporedno številko, krajem in letom sestanka.)
 11. *

  21001aSlovenija bSlovenska vojska
  (Korporacija je organ političnoteritorialne enote.)
 12. *

  21002aAvrora ckrižarka
  (Zapis iz SGC.)