COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bmarec2023

110 Kontinuirani viri

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na kontinuirane vire, vključno s knjižnimi zbirkami, kadar katalogiziramo zbirko kot celoto in ne posameznih publikacij.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
110Kontinuirani virinr
aVrsta kontinuiranega viranr
bPogostnost izhajanjanr
cRednostnr
dKoda za vrsto gradivanr
tFaktor vpliva**nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

110a Vrsta kontinuiranega vira
aperiodična publikacija

Vrsta kontinuiranega vira, ki običajno izhaja več kot enkrat letno in za katerega je značilna raznolikost prispevkov in avtorjev tako v okviru ene številke kot med različnimi številkami. Periodične publikacije so lahko tiskane ali digitalne. Mednje sodijo znanstvene revije, revije za splošno publiko, tiskani imeniki in glasila.

Koda označuje širšo skupino periodičnih publikacij in jo lahko uporabimo, če ne želimo natančnejših kod. V nasprotnem primeru damo prednost kodam za posamezne vrste periodičnih publikacij.

bknjižna zbirka

Izhaja redno ali neredno, običajno je oštevilčena. Zbirka ima svoj stalni naslov, obenem pa ima tudi vsak posamezen del/zvezek svoj lastni naslov in pogosto tudi avtorja. Navadno vsak zvezek vsebuje eno delo ali pa skupino med seboj povezanih del.

cčasnik

Vrsta periodične publikacije, za katero je značilno, da vsebuje informacije o tekočih dogodkih in je namenjena najširši javnosti. Izhaja v določenih in pogostih intervalih (dnevno, tedensko, štirinajstdnevno) in je običajno natisnjena v stolpcih (gl. primera 3, 4).

dimenik

Seznam podatkov za identifikacijo ali iskanje oseb, predmetov, organizacij ali krajev, ki so lahko abecedno, kronološko ali kako drugače sistematično razvrščeni in se s časom dopolnjujejo. Imeniki so lahko tiskani ali digitalni.

Če ne želimo natančnejših kod, lahko za tiskani imenik uporabimo kodo "a", za digitalni imenik pa kodo "g".

enevezani listi z zamenljivo vsebino

Integrirni vir, ki obsega enega ali več zvezkov in katerega vsebina se dopolnjuje s posameznimi stranmi, ki so bodisi dodane, odvzete ali nadomeščene z drugimi (gl. primer 6).

fbaza podatkov

Urejena zbirka medsebojno povezanih podatkov, ki so shranjeni v eni ali več računalniških datotekah. Navadno se tvori in vzdržuje s pomočjo sistema za upravljanje podatkovnih baz in je dostopna preko vmesnika za iskanje (gl. primera 5, 7).

Če ne želimo natančnejših kod, lahko uporabimo kodo "g".

gspletno mesto

Zbirka spletnih strani in podobne vsebine, ki se spreminja ali prilagaja z namenom zagotavljanja najnovejših informacij (gl. primer 8).

Kodo uporabimo, če ne želimo natančnejših kod. V nasprotnem primeru damo prednost kodam za posamezne vrste spletnih strani ("f", "h", "d" (velja za digitalni imenik), "i").

hblog

Spletna periodična publikacija na spletni strani, ki lahko vsebuje povezave in/ali komentarje na določeno (ozko ali obsežno) temo, pogosto v obliki kratkih člankov, ki so kronološko razvrščeni tako, da so najnovejši vpisi prikazani najprej.

Vsebino bloga lahko piše ali zbira lastnik strani ali pa jo prispevajo uporabniki (gl. primer 9).

Če ne želimo natančnejših kod, lahko uporabimo kodo "g".

irepozitorij

Arhiv digitalnih kopij intelektualne produkcije neke institucije ali skupine institucij (zlasti akademskih ali raziskovalnih) z namenom zbiranja, ohranjanja in posredovanja teh kopij. Lahko je tudi zbirka gradiva na določeno temo ali iz določene skupnosti. Vključuje gradivo, kot so e-tiskovine, tehnična poročila, teze in disertacije, nabori podatkov ter gradivo za poučevanje in učenje.

jznanstvena revija

Periodična publikacija, namenjena bralcem, ki jih zanima določena tema ali stroka. Pogosto vsebuje izvirne raziskave in najnovejše dosežke (gl. primer 1).

mrevija za splošno publiko

Periodična publikacija, ki obravnava splošno zanimive neznanstvene in nestrokovne teme (gl. primera 2, 10).

nglasilo

Kratka periodična publikacija, ki jo običajno izdaja organizacija za svoje člane ali določeno publiko z namenom, da posreduje trenutne informacije o neki temi ali področju delovanja.

S to kodo označujemo tovarniške in šolske liste ter informativna glasila raznih organizacij in društev (gl. primer 11).

ysplošni časopis** (glej m)

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "m".

zdrugo

S to kodo označujemo vse kontinuirane vire, ki jih z ostalimi kodami ni možno zajeti.

110b Pogostnost izhajanja

Koda označuje pogostnost izhajanja serijske publikacije ali dopolnjevanja integrirnega vira.

adnevno
bdvakrat tedensko
ctedensko
dštirinajstdnevno
edvakrat mesečno
fmesečno
gdvomesečno
hčetrtletno
itrikrat letno
jdvakrat letno
kletno
lvsako drugo leto
mvsako tretje leto
ntrikrat tedensko
otrikrat mesečno
pse sproti dopolnjuje

Koda označuje, da se integrirni vir dopolnjuje večkrat dnevno.

uni znano
ynedoločeno (občasno idr.)
zdrugo

Opombo o pogostnosti izhajanja moramo vnesti v polje 326.

110c Rednost

Koda označuje rednost izhajanja serijske publikacije ali dopolnjevanja integrirnega vira.

aredno
yneredno
110d Koda za vrsto gradiva

Koda označuje, ali kontinuirani vir kot celota predstavlja eno od pogostih vrst referenčnega gradiva. Izberemo tisto kategorijo, ki je za enoto najbolj značilna.

abibliografija

Kontinuirani vir je bibliografija, npr. nacionalna bibliografija.

bkatalog

Popis enot v zbirki, na razstavi ali prodajni katalog založbe ali knjigarne, npr. založniški katalog kot serijska publikacija.

ckazalo

Npr. kazalo h kontinuiranemu viru, ki tudi samo izhaja kot kontinuirani vir.

dizvleček, povzetek

Vključeni so deskriptivni, indikativni in informativni izvlečki.

eslovar

Abecedni seznam besed s kratkim opisom njihovega pomena in uporabe ali z ustrezniki v drugem jeziku.

fenciklopedija

Navadno abecedni seznam imen ali pojmov z določenega področja z daljšim opisom.

gimenik

Urejen seznam oseb, organizacij ali krajev z ustreznimi podatki.

hletopis

Kontinuirani vir, ki dopolnjen izhaja vsako leto oziroma vsebuje pregled dela ali pomembnejših dogodkov v letu.

istatistični pregled

Sistematsko zbrani in običajno tabelarično prikazani številčni podatki o določeni stvari, npr. statistična poročila.

jučbenik
krecenzije

Recenzije knjig, filmov itd.

lzakoni

Besedila zakonov.

mzbirka poročil o sodni praksi

Redni pregledi sodnih postopkov.

nčlanki s pravnega področja

Članki v reviji, ki pokriva splošne pravne teme.

opravni primeri in zapisniki obravnav

Poročila in razprave o pravnih primerih.

pbiografija

Kontinuirani vir sestavljajo osebne ali skupinske biografije ali pa vsebuje biografske podatke, npr. "kdo je kdo".

rpregled/ocena

Daljši, pogosto kritični pregledi dogajanja na določenem področju.

tstrip

Kontinuirani vir v obliki stripa za otroke ali odrasle.

zdrugo
110t Faktor vpliva**

Podpolje se je nekoč uporabljalo za koordinacijo nabave tujih serijskih publikacij (kakor kasneje tudi polje 959 – Serijske publikacije: retrospektiva). Sedaj za te namene uporabljamo bazo podatkov JCR (Journal Citation Reports), ki je na voljo preko COBISS+.

SORODNA POLJA

001cUVODNIK ZAPISA, Bibliografski nivo
Podpolje c označuje, ali je enota serijska publikacija ali integrirni vir; v tem primeru bo polje 110 prisotno v zapisu.
326OPOMBA O POGOSTNOSTI
V polju je navedena opomba o pogostnosti izhajanja serijske publikacije ali dopolnjevanja integrirnega vira.

PRIMERI

 1. *

  110⊔⊔aa bc ca
  2001⊔aNature einternational weekly journal of science
  (Znanstvena recenzirana revija, ki izhaja redno vsak teden. S kodo "a" v podpolju 110a smo jo uvrstili med periodične publikacije, lahko pa uporabimo bolj natančno kodo "j" – znanstvena revija.)
 2. * COBISS.net

  110⊔⊔aa bc cy
  2001⊔aTim esport magazin
  (Revija Tim izhaja tedensko, vendar neredno. V podpolju 110a lahko uporabimo bolj natančno kodo "m" – revija za splošno publiko.)
 3. *

  110⊔⊔ac ba ca
  2001⊔aDnevnik
  (Časnik Dnevnik izhaja redno vsak dan.)
 4. *

  110⊔⊔ac bc ca
  2001⊔aNedeljski dnevnik
  (Izhaja tedensko.)
 5. *

  001⊔⊔cs
  110⊔⊔af bk ca
  2001⊔aJournal citation reports on CD-ROM bElektronski vir
  (Baza podatkov Journal citation reports izhaja letno na CD-ROM-ih, ki so številčeni z letnico.)
 6. *

  001⊔⊔ci
  110⊔⊔ae by
  2001⊔aCOMARC/B format eformat za bibliografske podatke epriročnik za uporabnike f[izdal] Institut informacijskih znanosti
  (Koda "e" v podpolju 110a označuje integrirni vir – priročnik COMARC/B, katerega vsebina se dopolnjuje s posameznimi stranmi.)
 7. *

  001⊔⊔ci
  110⊔⊔af bp
  2001⊔aVzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB bElektronski vir
  (Baza podatkov COBIB se sproti dopolnjuje.)
 8. *

  001⊔⊔ci
  110⊔⊔ag by
  2001⊔aInstitut informacijskih znanosti bElektronski vir eIZUM
  (Zapis za spletno mesto.)
 9. *

  001⊔⊔cs
  110⊔⊔ah by
  2001⊔aDamijan blog
  (Zapis za blog o ekonomiji.)
 10. *

  001⊔⊔cs
  110⊔⊔am bf ca
  2001⊔aNational geographic
  (National geographic je revija o živalih, rastlinah in ljudstvih sveta, ki je namenjena širšemu občinstvu. Vključuje članke, ki lahko temeljijo na znanstvenih raziskavah, vendar so napisani v poljudnem slogu, niso recenzirani in ne vsebujejo citatov.)
 11. *

  001⊔⊔cs
  110⊔⊔an bk
  2001⊔aPlaninski odmevi
  (Glasilo Planinskega društva Fram vsebuje kratke članke in informacije o delu društva.)