COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bmaj2017

017 Drugi identifikatorji

Polje vsebuje identifikator, objavljen v enoti, ki ne ustreza nobenemu drugemu polju, in pojasnilo, ki dodatno opredeljuje identifikator, kadar jih je v zapisu več. Polje ustreza območju standardne (ali druge) številke in pogojev dostopnosti v ISBD-ju. Polje lahko vsebuje pogoje dostopnosti in/ali ceno, tudi če ne vsebuje identifikatorja.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
017Drugi identifikatorjir
aIdentifikatornr
bPojasnilonr
dPogoji dostopnosti in/ali cenanr
zNapačni identifikatorr
2Koda sistemanr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

017a Identifikator

Identifikator; oblika je odvisna od sistema, iz katerega je prevzet.

017b Pojasnilo

Pojasnilo k identifikatorju v podpolju a (če obstaja): običajno ime založnika, vrsta vezave izvoda ali pojasnitev odnosa identifikatorja do celote ali določenega zvezka.

017d Pogoji dostopnosti in/ali cena

Cena enote in kakršna koli opomba o njeni razpoložljivosti.

017z Napačni identifikator

Identifikator, za katerega ugotovimo, da je pri določeni enoti gradiva uporabljen napačno ali je kako drugače neveljaven. Lahko da je bil dodeljen dvema različnima publikacijama in v tem primeru preklican, lahko pa je bil tudi napačno natisnjen.

0172 Koda sistema

Koda sistema, iz katerega je prevzet identifikator.

doidigitalni identifikator objekta
isanmednarodna standardna številka avdiovizualnega dela

OPOMBE O VSEBINI POLJA

V podpolje 2 vnašamo kodo sistema, iz katerega je prevzet identifikator.

DOI® – Digital Object Identifier (digitalni identifikator objekta) je sistem za trajno in funkcionalno identifikacijo in upravljanje z intelektualno vsebino in metapodatki v digitalnih omrežjih. Identifikator DOI je niz znakov, ki enoznačno določa entiteto v okviru sistema DOI.

ISAN – International Standard Audiovisual Number (mednarodna standardna številka avdiovizualnega dela) je sistem za dosledno identifikacijo avdiovizualnega dela. Avdiovizualno delo je delo, sestavljeno iz gibljive slike s spremljajočim zvokom ali brez njega, in to neodvisno od fizične oblike, v kateri se delo distribuira. V-ISAN – International Standard Audiovisual Number (ISAN) – Version identifier (mednarodna standardna številka avdiovizualnega dela – identifikator verzije) identificira določeno verzijo avdiovizualnega dela.

Struktura DOI

Sistem številčenja DOI temelji na standardu ISO 26324:2012.

DOI je sestavljen iz predpone in pripone, ki ju loči poševnica "/", npr. 10.1000/12345.

Predpona (npr. 10.1000) je sestavljena iz dveh delov, ločenih s piko. Prvi del "10" je številka direktorija in je enak pri vseh DOI-jih. Drugi del (npr. 1000) je niz številk, ki so dodeljene organizaciji, ki želi registrirati DOI-je. Drugi del predpone je lahko še nadalje razdeljen, podrejeni deli so ločeni s piko (npr. 1000.10). Omejitev glede števila DOI-jev, za katere lahko zaprosi registracijska agencija, ni. Iz predpone DOI-ja ne moremo sklepati o lastništvu, pravicah in upravljanju z intelektualno lastnino.

Predponi za poševnico "/" sledi v okviru dane predpone enkratna pripona (npr. 12345), ki označuje entiteto. Kombinacija predpone, ki označuje prijavitelja, in unikatne pripone, ki jo prijavitelj izbere sam, odpravlja potrebo po centraliziranem dodeljevanju DOI-jev.

Pripona je lahko poljuben niz znakov ali pa vključuje identifikator drugega sistema, npr. ISBN, ISSN, PII, SICI … (gl. primera 1, 2). Obstoječi identifikatorji in/ali bibliografski podatki, uporabljeni za pripono, znotraj sistema DOI sami po sebi nimajo pomena.

Struktura ISAN

Sistem številčenja ISAN temelji na standardu ISO 15706:2002 in ISO 15706-2:2007 za V-ISAN.

ISAN lahko zavzema 17 ali 26 mest.

17-mestni ISAN sestavlja 16 šestnajstiških števk (znaki: 0 do 9 in A do F), razdeljenih v dva segmenta, in kontrolni znak. Prvemu segmentu, ki vsebuje 12 znakov za osnovno delo, sledi drugi segment s 4 znaki za epizode. Če delo ni epizoda, se uporabijo ničle za zapolnjevanje. Zadnjemu segmentu sledi še alfanumerični kontrolni znak (znaki: 0 do 9 in A do Z).

26-mestni ISAN (V-ISAN) poleg 17-mestnega ISAN-a sestavlja še 8 šestnajstiških števk, ki predstavljajo oznako verzije in jim prav tako sledi alfanumerični kontrolni znak.

Primer ISAN 1881-66C7-3420-0000-7-9F3A-0245-U:

osnovno deloepizodak.z.verzijak.z.
ISAN1881-66C7-3420-0000-7-9F3A-0245-U

Predpona ISAN in kontrolni znak na 17. mestu (in 26. mestu, kadar je ISAN-u dodana še oznaka verzije) sta prisotna vedno, kadar se ISAN predstavlja v očem čitljivi obliki. Vsaka skupina štirih šestnajstiških števk in kontrolna znaka so med seboj ločeni z vezajem ali s presledkom.

V-ISAN je kombinacija mednarodne standardne številke avdiovizualnega dela (ISAN) in dodane oznake verzije (gl. primer 4).

Oblika podatkov

Kratice sistema (DOI oz. ISAN), ki je na enoti običajno natisnjena skupaj z identifikatorjem, v polje 017 ne vnašamo.

Vsak DOI ali ISAN, ki je na enoti natisnjen napačno, lahko vnesemo v podpolje 017z – Napačni identifikator.

V podpoljih a in z vstavljeni vezaji oz. poševnica med seboj ločijo posamezne dele ISAN oz. DOI.

Da bi lahko razlikovali med identifikatorji, kadar jih je v zapisu več, jim lahko dodamo pojasnila.

Pogosto ima vsak identifikator svoje pogoje dostopnosti in ceno. Tako je ta podatek zapisan v istem polju.

Za vsak veljaven identifikator mora biti polje ponovljeno. Ponovljeno mora biti tudi za neveljaven identifikator, razen če se ta nedvoumno nanaša na veljaven identifikator, ki je vnesen v zapisu; v tem primeru bo neveljaven identifikator vnesen v isto polje kot ustrezen veljaven identifikator.

SORODNA POLJA

010MEDNARODNA STANDARDNA KNJIŽNA ŠTEVILKA (ISBN)
011ISSN
013MEDNARODNA STANDARDNA ŠTEVILKA ZA GLASBENE TISKE (ISMN)
020ŠTEVILKA V NACIONALNI BIBLIOGRAFIJI
021ŠTEVILKA OBVEZNEGA IZVODA
022ŠTEVILKA URADNE PUBLIKACIJE
040CODEN
041OSTALE KODE*
071ZALOŽNIŠKA ŠTEVILKA
Ta polja uporabljamo za specifične številke.

PRIMERI

 1. *

  017⊔⊔a10.3359/oz0702058 2doi
  (DOI za članek, objavljen v "Organizaciji znanja".)
 2. *

  017⊔⊔a10.4567/0028-0836(18770503)16:392 2doi
  (Ker založnik uporablja SICI "0028-0836(18770503)16:392", ga je izbral za pripono v DOI-ju.)
 3. *

  017⊔⊔a0123-1230-3210-2310-1 2isan
  (ISAN za avdiovizualno delo.)
 4. *

  017⊔⊔a0000-0000-7570-0000-F-0000-0001-R 2isan
  (V-ISAN za videoposnetek z naslovom "Princeza i goblin".)