COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjanuar2024

D Monografski izvori u više delova

U dodatku su opisana pravila za katalogizaciju monografskih izvora u više (fizički odvojenih) delova.

Pojedinačni delovi mogu da budu numerisani, a osim zajedničkog, mogu da imaju jedan ili više podređenih naslova, mogu da sadrže i više dela, pri čemu svako delo ima sopstveni naslov. Reč je o monografskim izvorima, što znači da imaju unapred predviđen kraj izlaženja.

Jedinstven opis monografskih izvora u više delova značajan je za kvalitet uzajamne baze podataka, pri čemu je potrebno uvažavati pravila. Budući da su različitim tipovima biblioteka, barem u nekim slučajevima, potrebne različite vrste zapisa, zapise mogu da kreiraju na različito propisane načine. Zbog lakšeg usklađivanja s praksom i boljeg razumevanja načina unosa zapisa, u nastavku se nalaze tipični primeri kreiranja zapisa razvrstani u tri grupe:

 • Grupa A – kreira se jedan bibliografski zapis

  Jedan zapis kreiramo ako pojedinačni delovi nemaju sopstveni naslov ili imaju relativno beznačajan naslov.

 • Grupa B – kreira se više bibliografskih zapisa

  Za svaki deo kreiramo poseban zapis, ako deo ima sopstveni naslov ili sadrži više delova.

 • Grupa C – može da se kreira jedan ili više bibliografskih zapisa

  Ako je zajednički naslov generički izraz ili naslovi pojedinačnih delova predstavljaju redosled, možemo se odlučiti za zajednički zapis ili za poseban zapis za svaki deo.

Ako postoji više nivoa podređenosti, obradu po grupama logično kombinujemo s obzirom na karakteristike pojedinačnih delova (vidi primer 14).

Prilikom kreiranja zapisa za monografske izvore u više delova izaberemo masku za unos M (monografske publikacije) ili N (neknjižna građa).

Prilikom kreiranja novih zapisa i preuzimanja zapisa iz uzajamne baze podataka moramo paziti da s pojedinim zapisom ne spojimo delove različitih izdanja (polje 205 – Izdanje), jer delovi različitih izdanja ne smeju biti opisani u istom zapisu.

GRUPA A (KREIRA SE JEDAN BIBLIOGRAFSKI ZAPIS)

Na ovaj način obrađujemo monografske izvore u više delova kod kojih pojedini delovi nemaju sopstveni naslov (vidi primer 1) ili imaju relativno beznačajne podređene naslove koji se mogu upotrebiti umesto numeracije (npr. redosled slovnih znakova, ako je sadržaj uređen po abecedi, npr. kod leksikona, rečnika, imenika itd.).

Ako svaki deo ima sopstveni ISBN, polje 010 – Međunarodni standardni broj knjige (ISBN) se ponavlja, a u potpolje 010b – Objašnjenje unosimo odgovarajuću numeričku oznaku dela. Unosimo i zajednički ISBN, ako on postoji.

Ako zapis za monografski izvor u više delova iz grupe A preuzmemo iz uzajamne baze, ne brišemo podatke o delovima koji u biblioteci ne postoje. Delove, koji su u biblioteci stvarno raspoloživi, navodimo u podacima o fondu (vidi primer 2).

1. Izlaženje je zaključeno

Na ovaj način obrađujemo izvore kod kojih je izlaženje zaključeno (vidi primere: 3 i 4).

Ako izlaženje nije zaključeno u jednoj kalendarskoj godini, u potpolje 100b – Oznaka za godinu izdavanja unosimo kod "g" – publikacija koja izlazi više od jedne godine, u potpolje 100c – Godina izdavanja 1 unesemo godinu izdavanja dela koji je najpre izašao, a u potpolje 100d – Godina izdavanja 2 godinu izdavanja dela koji je izašao poslednji.

Ako je izlaženje monografskih izvora u više delova zaključeno u jednoj kalendarskoj godini, u potpolje 100b unosimo kod "d" – publikacija, zaključena prilikom izlaska ili u okviru kalendarske god., a godinu izdavanja unosimo u potpolje 100c.

Poput polja 100 – Opšti podaci za obradu popunjava se i potpolje 210d – Godina izdavanja, distribucije itd., i to u obliku "prva godina izdavanja–poslednja godina izdavanja".

U potpolju 215a – Posebna oznaka građe i opseg navodimo broj delova. Ako pojedini delovi nemaju podređene naslove i ako svi delovi izađu u istoj godini, odnosno ako postoje dva dela i ako izađe najpre prvi, a zatim drugi deo, paginaciju pojedinačnih delova navodimo i u potpolju 215a.

Kada delovi imaju podređene naslove, odnosno svi delovi ne izađu u istoj godini ili tekućem redosledu, paginaciju pojedinačnih delova navodimo u polju 327 – Napomena o sadržaju.

Naslove pojedinačnih delova unosimo u ponovljiva potpolja 327a – Tekst napomene. U potpolju 3270 – Uvodna fraza unesemo uvodnu frazu i dvotačku ("Sadržaj:"), a u potpolju 327a navodimo oznake i naslove pojedinačnih delova te druge podatke, poput godine izdavanja, paginacije, odgovornosti itd.). Da bi se sadržaj svakog potpolja 327a ispisao u novom redu, drugi indikator u polju 327 mora imati vrednost "1" – Između ponovljenih potpolja a nalazi se novi red.

2. Izlaženje nije zaključeno

Na ovaj način obrađujemo izvore kod kojih još nisu izašli svi delovi (vidi primere: 5, 6 i 7). Kada u biblioteku stigne novi deo, zapis tom prilikom dopunimo (vidi primer 2).

U potpolje 100b unosimo kod "g". U potpolje 100c unesemo prvu godinu izdavanja. U potpolje 100d unosimo "9999", ako je izašao samo jedan deo ili ako su svi delovi do tada izašli u istoj godini, a u suprotnom unesemo godinu izdavanja privremeno poslednjeg dela (vidi primer 5).

Poput podataka u polju 100 popunjavamo i potpolje 210d, i to u obliku "GGGG-", ako je izašao jedan ili više delova u prvoj godini, odnosno u obliku "GGGG-<GGGG>" (druga godina označava godinu izdavanja dela koji je izašao na kraju), kada delovi izlaze više godina.

U potpolju 215a navodimo dosadašnji broj delova u ugaonim zagradama.

Prilikom izlaska svakog sledećeg dela menjamo podatke o godini izdavanja privremeno poslednjeg dela u potpoljima 100d i 210d te broj svezaka u potpolju 215a. Kod "g" u potpolju 100b ostaje nepromenjen i onda kada izađe poslednji deo, osim kada svi delovi izađu u istoj godini. U takvom slučaju, u potpolju 100b kod "g" nakon izlaska poslednjeg dela zamenimo kodom "d".

Naslove pojedinačnih delova unosimo u ponovljiva potpolja 327a. U potpolju 3270 navodimo uvodnu frazu i dvotačku ("Dosadašnji sadržaj:"), a u potpolja 327a unosimo oznake i naslove pojedinačnih delova te druge podatke (godina izdavanja, paginacija, odgovornost itd.). Prvi indikator u polju 327 mora da ima vrednost "0" – Napomena o sadržaju nije potpuna. Da bi se sadržaj svakog ponovljivog potpolja 327a ispisao u novom redu, drugi indikator u polju 327 mora imati vrednost "1". Polje 327 dopunjavamo prilikom izlaska svakog sledećeg dela.

Podatke o pojedinačnim delovima u poljima 215 i 327 dopunjujemo po redosledu numerisanja, a ne po redosledu dolaska delova u biblioteku. Kada izađe poslednji deo, monografski izvor je zaključen. Tada zapis dopunjavamo u skladu s pravilima iz prethodnog poglavlja.

GRUPA B (KREIRA SE VIŠE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISA)

Kod monografskih izvora u više delova iz grupe B iz uzajamne baze podataka preuzimamo samo zapise za delove koje imamo u biblioteci. Ako zapise kreiramo, svaki deo dobija svoj bibliografski zapis.

1. Pojedinačni delovi sadrže jedno delo

Na ovaj način obrađujemo monografske izvore u više delova kod kojih, osim zajedničkog naslova, svaki pojedinačni deo ima i svoj podređeni naslov (vidi primer 8).

U zapis za pojedinačni deo unosimo podatke o opisivanom delu. Zajednički naslov unosimo u potpolje 200a – Stvarni naslov, numeričku oznaku dela u potpolje 200h – Oznaka podređenog dela, a naslov pojedinačnog dela u potpolje 200i – Naslov podređenog dela.

Ako postoji više nivoa podređenosti, ponovimo potpolje 200i (vidi primer 9) ili potpolja 200h i 200i.

2. Pojedinačni delovi sadrže više dela

Na ovaj način obrađujemo monografske izvore u više delova kod kojih u svakom pojedinačnom delu postoji više dela, a na naslovnoj strani su navedeni zajednički naslov i naslovi pojedinačnih delova (vidi primer 10).

U zapis za pojedinačni deo unosimo podatke za opisivani deo.

U potpolje 200a unosimo zajednički naslov, a u potpolje 200h numeričku oznaku dela.

Budući da naslovi delova, koji su sadržani u pojedinom delu, imaju istu vrednost, ne smemo da ih upisujemo u ponovljena potpolja 200i (to bi označavalo hijerarhijski odnos između njih).

Naslove pojedinačnih delova, koji imaju istu vrednost, unosimo u polje 327. U potpolje 0 unosimo uvodnu frazu i dvotačku ("Sadržaj na nasl. str.:"). Ako je reč o delima istog autora (onoga koji je upisan u potpolje 200f), te naslove unosimo u ponovljiva potpolja a. Drugi indikator mora da ima vrednost "0" da bi se između ponovljenih potpolja a, odnosno naslova iste vrednosti interpunkcija (tačka zarez) ispisala programski. Ako je reč o delima različitih autora ili o anonimnim delima, te naslove unosimo takođe u ponovljiva potpolja a. Drugi indikator mora da ima vrednost "2" da bi se između ponovljenih potpolja a, odnosno između naslova iste vrednosti interpunkcija (tačka) ispisala programski.

Naslove pojedinačnih dela i njihove autore unosimo i u polje 423 – Dodata, prikrivena i priključena dela.

GRUPA C (MOŽE DA SE KREIRA JEDAN ILI VIŠE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISA)

Kod monografskih izvora u više delova iz grupe C možemo da kreiramo zajednički zapis za sve delove, a možemo da kreiramo i zapise za pojedinačne delove. S obzirom na svoje potrebe, biblioteke se same odlučuju koji će od ova dva načina izabrati. Ako je u COBIB-u zapis (zapisi) za monografski izvor u više delova obrađen na jedan način, a biblioteka želi da izvor obradi na drugi način, postojeći zapis (zapise) ne sme da menja, već mora da kreira novi zapis (zapise) na drugi način.

U COBIB-u i u lokalnim bazama podataka mogu, dakle, istovremeno da postoje zapisi kreirani na oba načina.

1. Zajednički naslov je generički izraz

Na dva načina možemo da obrađujemo monografske izvore u više delova koji za zajednički naslov imaju generički izraz (npr. "Sabrana dela", "Collected works", "Gesamtwerke", "Gesamtausgabe" ...), a na naslovnoj strani su navedeni i naslovi dela u pojedinom delu. Naslovi su na istom hijerarhijskom nivou (vidi primere: 11 i 12).

Ako radimo jedan zajednički zapis, pojedinačne delove opisujemo u napomeni o sadržaju, u polju 327. Taj način omogućuje da se sačuva pregled nad celinom, što je posebno značajno za nacionalnu bibliografiju. Zbog pretraživanja, naslove koji imaju određeno značenje navodimo i u polju 423. Naslove, koji su sačinjeni iz generičkih izraza, možemo u polju 423 da izostavimo.

Ako za svaki deo kreiramo poseban zapis, u ponovljena potpolja 200a unosimo naslove pojedinačnih delova. U polje 225 – Zbirka (u odgovarajuća potpolja 225afv) unosimo zajednički naslov, odgovornost i numeričku oznaku dela. Zbog pretraživanja po naslovu, zajednički naslov ima smisla upisati i u potpolje 540a – Dodatni naslov.

2. Naslovi pojedinačnih delova predstavljaju redosled

Monografske izvore u više delova možemo da obradimo na dva načina i onda kada podređeni naslovi pojedinačnih delova predstavljaju neki redosled, na primer vremenski raspon, istorijski period itd. (vidi primer 13).

Možemo da uradimo jedan bibliografski zapis i da pojedinačne delove opišemo u napomeni o sadržaju u polju 327. Taj način omogućuje da se sačuva pregled nad celinom, što je posebno značajno za nacionalnu bibliografiju. Zbog pretraživanja, naslove pojedinačnih delova navodimo i u polju 423.

Iz različitih razloga (npr. zbog adekvatnog ispisa personalne bibliografije), biblioteka za pojedinačne delove može da uradi posebne zapise.

PRIMERI

 1. 001⊔⊔ac ba cm d0
  010⊔⊔a86-7195-026-3
  100⊔⊔bd c1990 hslv
  1011⊔aslv ceng
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay
  2000⊔aKdo je Bourne eroman fRobert Ludlum g[prevedel Božidar Pahor]
  210⊔⊔aMurska Sobota cPomurska založba d1990 eMurska Sobota gPomurski tisk
  215⊔⊔a2 zv. (337; 338 str.) d21 cm
  2251⊔aǂZbirka ǂPesti
  300⊔⊔aPrevod dela: The Bourne identity
  500⊔⊔aǂThe ǂBourne identity mslovenski jezik
  675⊔⊔a821.111(73)-312.4 b82 s82 c821.111(73) vUDCMRF 2011
  700⊔1310970979 aLudlum bRobert f1927-2001 4070
  702⊔132230883 aPahor bBožidar 4730
  (Zapis za roman u dva dela, koji nemaju sopstvene naslove, spada u grupu A. Kreiramo zajednički zapis.)
  Ispis prema ISBD-u:

  LUDLUM, Robert, 1927-2001

  Kdo je Bourne : roman / Robert Ludlum ; [prevedel Božidar Pahor]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1990 (Murska Sobota : Pomurski tiski). - 2 zv. (337; 338 str.) ; 21 cm. - (Zbirka Pesti)

  Prevod dela: The Bourne identity

  ISBN 86-7195-026-3

 2. 100⊔⊔bg c1985 d1989 hslv
  210⊔⊔d1985-<1989>
  215⊔⊔aZv. <1-2, 4-5>
  327010Dosedanja vsebina: a1: A-C. - 1985. - 87 str. a2: Č-F. - 1986. - 96 str. a4: J-M. - 1988. - 110 str. a5: N-P. - 1989. - 92 str.
  (Podaci u zapisu pohranjenom u uzajamnoj bazi podataka. Treću svesku (još) nema nijedna biblioteka. Izlaženje se nastavlja.)
  100⊔⊔bg c1985 d1989 hslv
  210⊔⊔d1985-<1989>
  215⊔⊔aZv. <1-5>
  327010Dosedanja vsebina: a1: A-C. - 1985. - 87 str. a2: Č-F. - 1986. - 96 str. a3: G-I. - 1987. - 105 str. a4: J-M. - 1988. - 110 str. a5: N-P. - 1989. - 92 str.
  996⊔1d1A\f2\n543023\x3 f098705271 va
  996⊔1d1A\f2\n543023\x4 f098805869 va
  (Zapis je preuzela biblioteka koja je dobila 3. svesku, zato je zapis adekvatno dopunila. Osim 3. sveske, biblioteka poseduje i 4. deo, što se vidi iz podataka o fondu u poljima 996 u lokalnoj bazi podataka. Izlaženje se kasnije nastavlja.)
 3. 100⊔⊔bg c1990 d1993 hslv
  210⊔⊔d1990-1993
  215⊔⊔a4 zv.
  327110Vsebina: a1: A-G. - 1990. - 100 str. a2: H-K. - 1991. - 110 str. a4: L-O. - 1992. - 110 str. a5: P-Ž. - 1993. - 120 str.
  (Zaključen monografski izvor u više delova s relativno beznačajnim naslovima. Prvi deo izašao je 1990. godine, a poslednji 1993. godine.)
 4. 001⊔⊔ac ba cm d0
  010⊔⊔a86-11-14288-8 bkomplet
  010⊔⊔a86-11-14269-1 bzv. 8
  010⊔⊔a86-11-14345-0 bzv. 9
  010⊔⊔a86-11-14792-8 bzv. 10
  010⊔⊔a86-11-15070-8 bzv. 11
  010⊔⊔a86-11-15344-8 bzv. 12
  010⊔⊔a86-11-15364-2 bzv. 13
  010⊔⊔a86-11-15365-0 bzv. 14
  010⊔⊔a86-11-15366-9 bzv. 15
  010⊔⊔a86-11-15367-7 bzv. 16
  100⊔⊔bg c1987 d2002 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa bf e1
  2001⊔aEnciklopedija Slovenije f[glavni urednik Marjan Javornik gizdelava zemljevidov in risb Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana gizdelava grafikonov Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, Ljubljana]
  205⊔⊔a1. natis
  210⊔⊔aLjubljana cMladinska knjiga d1987-2002 eLjubljana gMladinska knjiga
  215⊔⊔a16 zv. cilustr. d30 cm
  300⊔⊔aOd 7. zv. dalje glavni in odgovorni urednik Dušan Voglar, od 11. zv. dalje odgovorni urednik Martin Ivanič
  300⊔⊔aUrednica posameznih zvezkov Alenka Dermastia
  327010Dosedanja vsebina: a1: A-Ca. - 1987. - XVII, 421 str. - 30.000 izv. a2: Ce-Ed. - 1988. - XV, 416 str. - 31.000 izv. a3: Eg-Hab . - 1989. - XV, 416 str. - 30.000 izv. a4: Hac-Kare. - 1990. - XVII, 416 str. - 30.000 izv. a5: Kari-Krei. - 1991. - XV, 416 str. - 22.000 izv. a6: Krek-Marij. - 1992. - XV, 416 str. - 20.000 izv. a7: Marin-Nor. - 1993. - XV, 416 str. - 20.000 izv. a8: Nos-Pli. - 1994. - XVI, 416 str. - 20.000 izv. a9: Plo-Ps. - 1995. - XV, 416 str. - 20.000 izv. a10: Pt-Savn. - 1996. - XV, 416 str. - 20.000 izv. a11: Savs-Slovenska m. - 1997. - XV, 416 str. - 18.000 izv. a12: Slovenska n-Sz. - 1998. - XV, 416 str. - 18.000 izv. a13: Š-T. - 1999. - XV, 416 str. - 18.000 izv. a14: U-We. - 2000. - XV, 416 str. - 15.000 izv. a15: Wi-Ž. Kronološki pregled. - 2001. - XV, 416 str. - 15.000 izv. a16: Dodatek A-Ž. Kazalo. - 2002. - XV, 416 str. - 15.000 izv.
  5400⊔aES
  675⊔⊔a908(497.4)(031) s9 b908+91 c908(497.4) vUDCMRF 2011
  702⊔1310721635 aJavornik bMarjan 4340
  702⊔136373987 aVoglar bDušan 4340
  702⊔13383843 aIvanič bMartin 4340
  702⊔136592611 aDermastia bAlenka 4340
  (Enciklopedija Slovenije izlazila je u periodu od 1987. do 2002. godine. Kao (relativno beznačajni) naslovi pojedinačnih svezaka služe slovne oznake za sadržaj koji je obuhvaćen sveskom. Sve sveske obrađujemo u jednom bibliografskem zapisu.)
  Ispis prema ISBD-u:

  ENCIKLOPEDIJA Slovenije / [glavni urednik Marjan Javornik ; izdelava zemljevidov in risb Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana ; izdelava grafikonov Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, Ljubljana]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987-2000 (Ljubljana: Mladinska knjiga). - 16 zv. : ilustr. ; 30 cm

  Od 7. zv. dalje glavni in odgovorni urednik Dušan Voglar, od 11. zv. dalje odgovorni urednik Martin Ivanič. - Urednica posameznih zvezkov Alenka Dermastia

  ISBN 86-11-14288-8 (komplet)

  ISBN 86-11-14269-1 (zv. 8)

  ISBN 86-11-14345-0 (zv. 9)

  ISBN 86-11-14792-8 (zv. 10)

  ISBN 86-11-15070-8 (zv. 11)

  ISBN 86-11-15344-8 (zv. 12)

  ISBN 86-11-15364-2 (zv. 13)

  ISBN 86-11-15365-0 (zv. 14)

  ISBN 86-11-15366-9 (zv. 15)

  ISBN 86-11-15367-7 (zv. 16)

  Vsebina:

  1: A-Ca. - 1987. - XVII, 421 str. - 30.000 izv.

  2: Ce-Ed. - 1988. - XV, 416 str. - 31.000 izv.

  3: Eg-Hab. - 1989. - XV, 416 str. - 30.000 izv.

  4: Hac-Kare. - 1990. - XVII, 416 str. - 30.000 izv.

  5: Kari-Krei. - 1991. - XV, 416 str. - 22.000 izv.

  6: Krek-Marij. - 1992. - XV, 416 str. - 20.000 izv.

  7: Marin-Nor. - 1993. - XV, 416 str.. - 20.000 izv.

  8: Nos-Pli. - 1994. - XVI, 416 str. - 20.000 izv.

  9: Plo-Ps. - 1995. - XV, 416 str. - 20.000 izv.

  10: Pt-Savn. - 1996. - XV, 416 str. - 20.000 izv.

  11: Savs-Slovenska m. - 1997. - XV, 416 str. - 18.000 izv.

  12: Slovenska n-Sz. - 1998. - XV, 416 str. - 18.000 izv.

  13: Š-T. - 1999. - XV, 416 str. - 18.000 izv.

  14: U-We. - 2000. - XV, 416 str. - 15.000 izv.

  15: Wi-Ž. Kronološki pregled. - 2001. - XV, 416 str. - 15.000 izv.

  16: Dodatek A-Ž. Kazalo. - 2002. - XV, 416 str. - 15.000 izv.

 5. 100⊔⊔bg c1988 d9999 hslv
  210⊔⊔d1988-
  215⊔⊔aZv. <1->
  327010Dosedanja vsebina: a1: A-Č. - 1988. - 108 str.
  (Izašla je 1. sveska; izlaženje se nastavlja.)
  100⊔⊔bg c1988 d1989 hslv
  210⊔⊔d1988-<1989>
  215⊔⊔aZv. <1-2>
  327010Dosedanja vsebina: a1: A-Č. - 1988. - 108 str. a2: D-F. - 1989. - 95 str.
  (Izašle su 1. i 2. sveska; izlaženje se nastavlja.)
  100⊔⊔bg c1988 d1992 hslv
  210⊔⊔d1988-<1992>
  215⊔⊔aZv. <1-2, 4-6>
  327010Dosedanja vsebina: a1: A-Č. - 1988. - 108 str. a2: D-F. - 1989. - 95 str. a4: K-M. - 1990. - 93 str. a5: N-Q. - 1991. - 104 str. a6: R-Š. - 1992. - 100 str.
  (Izašle su sveske 1 i 2 te sveske od 4 do 6; nedostaje 3. sveska; izlaženje se nastavlja.)
 6. 100⊔⊔bg c1980 d1994 hslv
  210⊔⊔aMünchen aZürich cArtemis cWinkler d1980-<1994>
  215⊔⊔aZv. <1-6; 7, Lief. 1-> d27 cm
  327010Dosedanja vsebina: aBd 1: Aachen bis Bettelordenskirchen. - 1980. - XVI str., 2108 stolp. aBd. 2: Bettlerwesen bis Codex von Valencia. - 1983. - VIII str., 2222 stolp. aBd. 3: Codex Wintoniensis bis Erziehungs- und Bildungswesen. - 1986. - VIII str., 2218 stolp. aBd. 4: Erzkanzler bis Hiddensee. - 1989. - VIII str., 2220 stolp. aBd. 5: Hiera-Mittel bis Lukanien. - 1991. - VIII str., 2219 stolp. aBd. 6: Lukasbilder bis Plantagenet. - 1993. - VIII str., 2220 stolp. aBd. 7, Lief. 1: Planudes bis Privileg(ien). - 1994. - Stolp. 3-224
  (Izašle su sveske od 1 do 6, te u okviru sveske 7 snop 1; izlaženje se nastavlja.)
 7. 001⊔⊔ac ba cm d0
  010⊔⊔a86-11-14123-7 bzv. 1
  010⊔⊔a86-11-15085-6 bzv. 2
  100⊔⊔bg c2003 d2004 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa bf
  2001⊔aSlovenski veliki leksikon f[urednika Marta Kocjan-Barle, Drago Bajt guredniki ilustrativnega gradiva Drago Bajt ... et al.]
  205⊔⊔a1. izd. b1. natis
  210⊔⊔aLjubljana cMladinska knjiga d2003-<2004> eMaribor gMA-tisk
  215⊔⊔aZv. <1-2> cilustr. d31 cm
  300⊔⊔aUrednica od julija 2003 Maja Ogrizek
  327010Dosedanja vsebina: a1: A-G. - 2003. - XIII, 693 str. a2: H-O. - 2004. - XIII, 833 str.
  5400⊔aVeliki leksikon
  675⊔⊔a030 b0 s0 c030 vUDCMRF 2011
  702⊔13496739 aKocjan-Barle bMarta 4340
  702⊔131910627 aBajt bDrago 4340
  702⊔134316003 aOgrizek bMaja 4340
  902⊔13496739 aBarle bMarta Kocjan- 4340
  (Zapis kreiran 2004. godine kada su tek izašli 1. i 2. deo.)
  Ispis prema ISBD-u:

  SLOVENSKI veliki leksikon / [urednika Marta Kocjan-Barle, Drago Bajt ; uredniki ilustrativnega gradiva Drago Bajt ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003-<2004> (Maribor : MA-tisk). - Zv. <1-2> : ilustr. ; 31 cm

  Urednica od julija 2003 Maja Ogrizek

  Dosedanja vsebina:

  1: A-G. - 2003. - XIII, 693 str.

  2: H-O. - 2004. - XIII, 833 str.

  ISBN 86-11-14123-7 (zv. 1)

  ISBN 86-11-15085-6 (zv. 2)

 8. 001⊔⊔ac ba cm d0
  100⊔⊔bd c1991 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay
  2000⊔aBeli menihi hǂKnj. ǂ1 iUstanovitev samostana epovest iz prve polovice XII. stoletja fIvan Zorec
  210⊔⊔aLjubljana cZaložništvo slovenske knjige d1991 eLjubljana g"Tone Tomšič"
  215⊔⊔a184 str. d18 cm
  2251⊔aǂZbirka ǂSlovenska povest
  675⊔⊔a821.163.6-311.6 s82 b821 c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔136243171 aZorec bIvan f1880-1952 4070
  (Knjiga u četiri dela od kojih svaki deo ima sopstveni naslov. Za svaki deo kreiramo poseban zapis. Ovo je zapis za prvi deo.)
  Ispis prema ISBD-u:

  ZOREC, Ivan, 1880-1952

  Beli menihi. Knj. 1, Ustanovitev samostana : povest iz prve polovice XII. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo slovenske knjige, 1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 184 str. ; 18 cm. - (Zbirka Slovenska povest)

  001⊔⊔ac ba cm d0
  100⊔⊔bd c1991 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay
  2000⊔aBeli menihi hǂKnj. ǂ2 iSamostan v turški sili epovest iz druge polovice XV. stoletja fIvan Zorec
  210⊔⊔aLjubljana cZaložništvo slovenske knjige d1991 eLjubljana g"Tone Tomšič"
  215⊔⊔a158 str. d18 cm
  2251⊔aǂZbirka ǂSlovenska povest
  675⊔⊔a821.163.6-311.6 s82 b821 c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔136243171 aZorec bIvan f1880-1952 4070
  (Knjiga u četiri dela od kojih svaki deo ima sopstveni naslov. Za svaki deo kreiramo poseban zapis. Ovo je zapis za drugi deo.)
  Ispis prema ISBD-u:

  ZOREC, Ivan, 1880-1952

  Beli menihi. Knj. 2, Samostan v turški sili : povest iz druge polovice XV. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo slovenske knjige, 1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 158 str. ; 18 cm. - (Zbirka Slovenska povest)

  001⊔⊔ac ba cm d0
  100⊔⊔bd c1991 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay
  2000⊔aBeli menihi hǂKnj. ǂ3 iSamostan ob kmečkih uporih epovest iz druge polovice XVI. stoletja fIvan Zorec
  210⊔⊔aLjubljana cZaložništvo slovenske knjige d1991 eLjubljana g"Tone Tomšič"
  215⊔⊔a166 str. d18 cm
  2251⊔aǂZbirka ǂSlovenska povest
  675⊔⊔a821.163.6-311.6 s82 b821 c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔136243171 aZorec bIvan f1880-1952 4070
  (Knjiga u četiri dela od kojih svaki deo ima sopstveni naslov. Za svaki deo kreiramo poseban zapis. Ovo je zapis za treći deo.)
  Ispis prema ISBD-u:

  ZOREC, Ivan, 1880-1952

  Beli menihi. Knj. 3, Samostan ob kmečkih uporih : povest iz druge polovice XVI. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo slovenske knjige, 1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 166 str. ; 18 cm. - (Zbirka Slovenska povest)

  001⊔⊔ac ba cm d0
  100⊔⊔bd c1991 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay
  2000⊔aBeli menihi hǂKnj. ǂ4 iSamostan ob razpustu epovest iz druge polovice XVIII. stoletja fIvan Zorec
  210⊔⊔aLjubljana cZaložništvo slovenske knjige d1991 eLjubljana g"Tone Tomšič"
  215⊔⊔a153 str. d18 cm
  2251⊔aǂZbirka ǂSlovenska povest
  675⊔⊔a821.163.6-311.6 s82 b821 c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔136243171 aZorec bIvan f1880-1952 4070
  (Knjiga u četiri dela od kojih svaki deo ima sopstveni naslov. Za svaki deo kreiramo poseban zapis. Ovo je zapis za četvrti deo.)
  Ispis prema ISBD-u:

  ZOREC, Ivan, 1880-1952

  Beli menihi. Knj. 4, Samostan ob razpustu : povest iz druge polovice XVIII. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo slovenske knjige, 1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 153 str. ; 18 cm. - (Zbirka Slovenska povest)

 9. 2001⊔aPlezalni vodnik iKamniške in Savinjske Alpe iJezersko fzbrali in uredili Tone Golnar, Davo in Drejc Karničar g[skice in] sheme Aleš Dolenc
  (Publikacija sa zajedničkim i podređenim naslovom. Potonji naslov ima još jedan podređeni naslov.)
  2001⊔aPlezalni vodnik iKamniške in Savinjske Alpe iRobanov kot z dolino Lučke Bele in bližnjimi plezališči fzbrali in uredili Silvo Babič, Tone Golnar in Robi Supin g[skice in sheme Silvo Babič]
  (Publikacija sa zajedničkim i podređenim naslovom. Potonji naslov ima još jedan podređeni naslov.)
 10. 001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c1977 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa bj3 e1
  2000⊔aFizika hǂDel ǂ1 fJanez Strnad g[slike Berto Žitko]
  210⊔⊔aLjubljana cDržavna založba Slovenije d1977
  215⊔⊔a284 str. cgraf. prikazi d24 cm
  2251⊔aMatematika-fizika ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij v9
  300⊔⊔a1.500 izv.
  320⊔⊔aKazalo
  327100Vsebina na nasl. str.: aMehanika aToplota
  423⊔012000⊔ aMehanika aToplota 1700⊔1 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  675⊔⊔a53(075.8) s53 b5 c53 vUDCMRF 2011
  700⊔131820515 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  702⊔133124321 aŽitko bBerto 4440
  (Knjiga u četiri dela. Pojedinačni deo sadrži više dela, a svako delo ima poseban naslov. Kreiramo četiri zapisa i u polju 327 navedemo naslove dela u pojedinačnim sveskama. Ovo je zapis za prvi deo.)
  Ispis prema ISBD-u:

  STRNAD, Janez, 1934-2015

  Fizika. Del 1 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1977. - 284 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 9)

  1.500 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Mehanika ; Toplota

  001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c1978 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa bj3 e1
  2000⊔aFizika hǂDel ǂ2 fJanez Strnad g[slike Berto Žitko]
  210⊔⊔aLjubljana cDržavna založba Slovenije d1978
  215⊔⊔aStr. 293-564 cgraf. prikazi d24 cm
  2251⊔aMatematika-fizika ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij v11
  300⊔⊔a1.500 izv.
  320⊔⊔aKazalo
  327100Vsebina na nasl. str.: aElektrika aOptika
  423⊔012000⊔ aElektrika aOptika 1700⊔1 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  675⊔⊔a53(075.8) s53 b5 c53 vUDCMRF 2011
  700⊔131820515 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  702⊔133124321 aŽitko bBerto 4440
  (Knjiga u četiri dela. Pojedinačni deo sadrži više dela, a svako delo ima poseban naslov. Kreiramo četiri zapisa i u polju 327 navedemo naslove dela u pojedinačnim sveskama. Ovo je zapis za drugi deo.)
  Ispis prema ISBD-u:

  STRNAD, Janez, 1934-2015

  Fizika. Del 2 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1978. - Str. 293-564 : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 11)

  1.500 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Elektrika ; Optika

  001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c1981 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa bj3 e1
  2000⊔aFizika hǂDel ǂ3 fJanez Strnad g[slike Berto Žitko]
  210⊔⊔aLjubljana cDržavna založba Slovenije d1981
  215⊔⊔a320 str. cgraf. prikazi d24 cm
  2250⊔aMatematika-fizika ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij v14
  300⊔⊔a500 izv.
  320⊔⊔aKazalo
  327100Vsebina na nasl. str.: aPosebna teorija relativnosti aKvantna fizika aAtomi
  423⊔012000⊔ aPosebna teorija relativnosti aKvantna fizika aAtomi 1700⊔1 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  675⊔⊔a53(075.8) s53 b5 c53 vUDCMRF 2011
  700⊔131820515 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  702⊔133124321 aŽitko bBerto 4440
  (Knjiga u četiri dela. Pojedinačni deo sadrži više dela, a svako delo ima poseban naslov. Kreiramo četiri zapisa i u polju 327 navedemo naslove dela u pojedinačnim sveskama. Ovo je zapis za treći deo.)
  Ispis prema ISBD-u:

  STRNAD, Janez, 1934-2015

  Fizika. Del 3 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1981. - 320 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 14)

  500 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Posebna teorija relativnosti ; Kvantna fizika ; Atomi

  001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c1982 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa bj3 e1
  2000⊔aFizika hǂDel ǂ4 fJanez Strnad g[slike Berto Žitko]
  210⊔⊔aLjubljana cDržavna založba Slovenije d1982
  215⊔⊔a284 str. cgraf. prikazi d24 cm
  2251⊔aMatematika-fizika ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij v19 [i. e. 18]
  300⊔⊔a1.000 izv.
  320⊔⊔aKazalo
  327100Vsebina na nasl. str.: aMolekule aKristali aJedra aDelci
  423⊔012000⊔ aMolekule aKristali aJedra aDelci 1700⊔1 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  675⊔⊔a53(075.8) s53 b5 c53 vUDCMRF 2011
  700⊔131820515 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
  702⊔133124321 aŽitko bBerto 4440
  (Knjiga u četiri dela. Pojedinačni deo sadrži više dela, a svako delo ima poseban naslov. Kreiramo četiri zapisa i u polje 327 unosimo podređene naslove. Ovo je zapis za četvrti deo.)
  Ispis prema ISBD-u:

  STRNAD, Janez, 1934-2015

  Fizika. Del 4 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1982. - 284 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 19 [i. e. 18])

  1.000 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Molekule ; Kristali ; Jedra ; Delci

 11. 001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c1965 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay fz2
  2000⊔aZbrano delo fJanko Kersnik g[uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]
  205⊔⊔a2 izd.
  210⊔⊔aV Ljubljani cDržavna založba Slovenije d1965
  215⊔⊔a2 zv. d20 cm
  2251⊔aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
  327110Vsebina: aKnj. 1: Na Žerinjah ; Lutrski ljudje ; Gospod Janez ; Leposlovni podlistki. - 332 str. aKnj. 2: Ciklamen ; Agitator ; Humoreske. - 356 str. - Opombe: str. 301-356
  423⊔012000⊔ aNa Žerinjah aLutrski ljudje aGospod Janez aCiklamen aAgitator 1700⊔1 aKersnik bJanko f1852-1897 4070
  675⊔⊔a821.163.6Kersnik J. c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔13467299 aKersnik bJanko f1852-1897 4070
  702⊔138368995 aOcvirk bAnton 4340 4080
  (Zajednički zapis.)
  Ispis prema ISBD-u:

  KERSNIK, Janko, 1852-1897

  Zbrano delo / Janko Kersnik ; [uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]. - 2. izd. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1965. - 2 zv. ; 20 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

  Vsebina:

  Knj. 1: Na Žerinjah ; Lutrski ljudje ; Gospod Janez ; Leposlovni podlistki. - 332 str. - Opombe: str. 282-332

  Knj. 2: Ciklamen ; Agitator ; Humoreske. - 356 str. - Opombe: str. 301-356

  001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c1965 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay fz2
  2000⊔aNa Žerinjah aLutrski ljudje aGospod Janez aLeposlovni podlistki fJanko Kersnik g[uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]
  205⊔⊔a2 izd.
  210⊔⊔aV Ljubljani cDržavna založba Slovenije d1965
  215⊔⊔a332 str. d20 cm
  2251⊔aZbrano delo fJanko Kersnik vǂKnj. ǂ1
  2251⊔aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
  5400⊔aZbrano delo
  675⊔⊔a821.163.6Kersnik J. c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔13467299 aKersnik bJanko f1852-1897 4070
  702⊔138368995 aOcvirk bAnton 4340 4080
  (Zapis za prvi deo.)
  Ispis prema ISBD-u:

  KERSNIK, Janko, 1852-1897

  Na Žerinjah ; Lutrski ljudje ; Gospod Janez ; Leposlovni podlistki / Janko Kersnik ; [uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]. - 2. izd. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1965. - 332 str. ; 20 cm. - (Zbrano delo / Janko Kersnik ; knj. 1) (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

  001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c1965 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ay fz2
  2000⊔aCiklamen aAgitator aHumoreske fJanko Kersnik g[uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]
  205⊔⊔a2 izd.
  210⊔⊔aV Ljubljani cDržavna založba Slovenije d1965
  215⊔⊔a356 str. d20 cm
  2251⊔aZbrano delo fJanko Kersnik vǂKnj. ǂ2
  2251⊔aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
  5400⊔aZbrano delo
  675⊔⊔a821.163.6Kersnik J. c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔13467299 aKersnik bJanko f1852-1897 4070
  702⊔138368995 aOcvirk bAnton 4340 4080
  (Zapis za drugi deo.)
  Ispis prema ISBD-u:

  KERSNIK, Janko, 1852-1897

  Ciklamen ; Agitator ; Humoreske / Janko Kersnik ; [uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]. - 2. izd. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1965. - 356 str. ; 20 cm. - (Zbrano delo / Janko Kersnik ; knj. 2) (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

 12. 001⊔⊔an ba cm d0
  010⊔⊔a961-6422-74-X bzv. 1
  010⊔⊔a978-961-254-228-3 bzv. 2
  010⊔⊔a978-961-254-488-1 bzv. 3
  100⊔⊔bg c2005 d2013 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ac fz2
  2000⊔aZbrano delo fZofka Kveder g[uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž]
  210⊔⊔aMaribor cLitera d2005-<2013>
  215⊔⊔aZv. <1-3> cavtorj. sl. d21 cm
  2251⊔aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev vǂknj. ǂ213; 229; 256
  300⊔⊔aOd zv. 2 dalje založnik Založba ZRC, ZRC SAZU
  327010Dosedanja vsebina: aKnj. 1: Misterij žene ; Odsevi ; Iz naših krajev ; Iskre. - 2005 ([Maribor] : Železnik in Železnik). - 560 str. aKnj. 2: Nezbrana proza 1898-1903 : črtice, povesti, novele. - 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 838 str. - 400 izv. aKnj. 3: Nezbrana proza 1904-1933 : črtice, povesti, novele / [uredila in komentar napisala Katja Mihurko Poniž]. - 2013 (Begunje : Cicero). - 1008 str. : portret. - 300 izv. - Bibliografija: str. 1003-1004
  423⊔012000⊔ aMisterij žene aOdsevi aIz naših krajev aIskre aNezbrana proza 1898-1903 aNezbrana proza 1904-1933 1700⊔1 aKveder bZofka 4070
  675⊔⊔a821.163.6Kveder Z. c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔137716451 aKveder bZofka 4070
  702⊔1314872931 aMihurko Poniž bKatja 729625 4340 4080
  902⊔1314872931 aPoniž bKatja Mihurko
  (Sabrana dela Zofke Kvedrove još uvek izlaze. Do sada su izašle tri sveske. Zajednički naslov je generički izraz, zato su dozvoljena dva načina obrade. Možemo da kreiramo jedan zajednički zapis ili tri posebna zapisa za svaki deo posebno; zajednički naslov unosimo u polje 225.)
  001⊔⊔an ba cm d0
  010⊔⊔a961-6422-74-X
  100⊔⊔bd c2005 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ac fz2
  2000⊔aMisterij žene aOdsevi aIz naših krajev aIskre fZofka Kveder g[uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž]
  210⊔⊔aMaribor cLitera d2005
  215⊔⊔a560 str. cavtorj. sl. d21 cm
  2251⊔aZbrano delo fZofka Kveder vǂzv. ǂ1
  2251⊔aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev vǂknj. ǂ213
  5400⊔aZbrano delo
  675⊔⊔a821.163.6Kveder Z. c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔137716451 aKveder bZofka 4070
  702⊔1314872931 aMihurko Poniž bKatja 4340 4080
  902⊔1314872931 aPoniž bKatja Mihurko
  (Zapis za prvi deo.)
  001⊔⊔an ba cm d0
  010⊔⊔a978-961-254-228-3
  100⊔⊔bd c2010 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ac fz2
  2000⊔aNezbrana proza 1898-1903 ečrtice, povesti, novele fZofka Kveder g[uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž]
  210⊔⊔aMaribor cZaložba ZRC, ZRC SAZU d2010
  215⊔⊔a838 str. cavtorj. sl. d21 cm
  2251⊔aZbrano delo fZofka Kveder vǂzv. ǂ2
  2251⊔aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev vǂknj. ǂ229
  300⊔⊔a400 izv.
  5400⊔aZbrano delo
  675⊔⊔a821.163.6Kveder Z. c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔137716451 aKveder bZofka 4070
  702⊔1314872931 aMihurko Poniž bKatja 4340 4080
  902⊔1314872931 aPoniž bKatja Mihurko
  (Zapis za drugi deo.)
  001⊔⊔an ba cm d0
  010⊔⊔a978-961-254-488-1
  100⊔⊔bd c2013 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔ac fz2
  2000⊔aNezbrana proza 1904-1933 ečrtice, povesti, novele fZofka Kveder g[uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž]
  210⊔⊔aLjubljana cZaložba ZRC, ZRC SAZU d2013
  215⊔⊔a1008 str. cavtorj. sl. d21 cm
  2251⊔aZbrano delo fZofka Kveder vǂzv. ǂ3
  2251⊔aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev vǂknj. ǂ256
  300⊔⊔a300 izv.
  320⊔⊔aBibliografija: str. 1003-1004
  5400⊔aZbrano delo
  675⊔⊔a821.163.6Kveder Z. c821.163.6 vUDCMRF 2011
  700⊔137716451 aKveder bZofka 4070
  702⊔1314872931 aMihurko Poniž bKatja 4340 4080
  902⊔1314872931 aPoniž bKatja Mihurko
  (Zapis za treći deo.)
 13. 001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c2012 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa e1
  2000⊔aSlovenska glasba fDarja Koter
  210⊔⊔aLjubljana cŠtudentska založba d2012
  215⊔⊔a2 zv. cilustr. d24 cm
  2251⊔aǂKnjižna zbirka ǂKoda
  300⊔⊔aIlustr. na spojnih listih
  327110Vsebina: a1: 1848-1918. - 387 str. - Bibliografija: str. 369-371. - Kazalo a2: 1918-1991. - 529 str. - Bibliografija: str. 501-506. - Kazalo
  675⊔⊔a78(497.4)ˮ1848/1918ˮ b78 c78(1/9) vUDCMRF 2011
  700⊔135192291 aKoter bDarja 730267 4070
  (1. i 2. deo ovog monografskog izvora izašli su u istoj godini. Izlaženje je zaključeno. Naslovi pojedinačnih delova iskazuju vremenski raspon, zato možemo da kreiramo zajednički zapis ili dva posebna zapisa.)
  001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c2012 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa e1
  2000⊔aSlovenska glasba i1848-1918 fDarja Koter
  210⊔⊔aLjubljana cŠtudentska založba d2012
  215⊔⊔a387 str. cilustr. d24 cm
  2251⊔aǂKnjižna zbirka ǂKoda
  300⊔⊔aIlustr. na spojnih listih
  300⊔⊔a500 izv.
  320⊔⊔aBibliografija: str. 369-371
  320⊔⊔aKazalo
  675⊔⊔a78(497.4)ˮ1848/1918ˮ b78 c78(1/9) vUDCMRF 2011
  700⊔135192291 aKoter bDarja 730267 4070
  (Zapis za prvi deo.)
  001⊔⊔an ba cm d0
  100⊔⊔bd c2012 hslv
  1010⊔aslv
  102⊔⊔asvn
  105⊔⊔aa e1
  2000⊔aSlovenska glasba i1918-1991 fDarja Koter
  210⊔⊔aLjubljana cŠtudentska založba d2012
  215⊔⊔a529 str. cilustr. d24 cm
  2251⊔aǂKnjižna zbirka ǂKoda
  300⊔⊔aIlustr. na spojnih listih
  300⊔⊔a500 izv.
  320⊔⊔aBibliografija: str. 501-506
  320⊔⊔aKazalo
  675⊔⊔a78(497.4)ˮ1918/1991ˮ b78 c78(1/9) vUDCMRF 2011
  700⊔135192291 aKoter bDarja 730267 4070
  (Zapis za drugi deo.)
 14. (Monografski izvor u više delova ima 6 svezaka. Prve tri spadaju u Deo 1 s podređenim naslovom Tržna analiza i nemaju sopstvene naslove. Preostala tri dela, od kojih svaki ima sopstveni naslov, zauzimaju po jednu svesku. Kombinujemo obrade za grupu A i za grupu B te kreiramo 4 zapisa. Za prve tri sveske kreiramo zajednički zapis, a za svaku od ostale tri poseban zapis.)
  100⊔⊔bd c1974 hslv
  2000⊔aUpravičenost gradnje plinovodnega omrežja v Sloveniji hǂDel ǂ1 iTržna analiza f[nalogo je vodila Marija Lužnik]
  210⊔⊔aLjubljana cInštitut za ekonomska raziskovanja d1974
  215⊔⊔a3 zv. ([XV], 449 f.) d29 cm
  675⊔⊔a620.9:662.767 c620.9 vUDCMRF 2011
  700⊔131523299 aLužnik bMarija 4070
  (Zapis 2.1.)
  100⊔⊔bd c1975 hslv
  2000⊔aUpravičenost gradnje plinovodnega omrežja v Sloveniji hǂDel ǂ2 iNarodno gospodarska analiza f[izdelal Jurij Gorišek in sodelavci]
  210⊔⊔aLjubljana cInštitut za ekonomska raziskovanja d1975
  215⊔⊔a88 f. d29 cm
  675⊔⊔a620.9:662.767 c620.9 vUDCMRF 2011
  700⊔132283107 aGorišek bJurij 4070
  (Zapis 2.2.)
  100⊔⊔bd c1975 hslv
  2000⊔aUpravičenost gradnje plinovodnega omrežja v Sloveniji hǂDel ǂ3 iPodjetniška analiza f[pripravila Majda Mencej]
  210⊔⊔aLjubljana cInštitut za ekonomska raziskovanja d1975
  215⊔⊔a74 f. d29 cm
  675⊔⊔a620.9:662.767 c620.9 vUDCMRF 2011
  700⊔131598307 aMencej bMajda 4070
  (Zapis 2.3.)
  100⊔⊔bd c1975 hslv
  2000⊔aUpravičenost gradnje plinovodnega omrežja v Sloveniji hǂDel ǂ4 iPovzetek študije f[pripravili Marija Lužnik in Majda Mencej]
  210⊔⊔aLjubljana cInštitut za ekonomska raziskovanja d1975
  215⊔⊔a71 f. d29 cm
  675⊔⊔a620.9:662.767 c620.9 vUDCMRF 2011
  700⊔131523299 aLužnik bMarija 4070
  701⊔131598307 aMencej bMajda 4070
  (Zapis 2.4.)