COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecembar2020

E Matematički i drugi posebni znaci u naslovima

TABELA NAJČEŠĆIH MATEMATIČKIH I DRUGIH POSEBNIH ZNAKOVA U NASLOVIMA I NJIHOV UNOS I RAZREŠAVANJE U POLJU 200 I DRUGIM POLJIMA

Početak i kraj unosa matematičkih i drugih posebnih znakova prema pravilima LaTeX u segmentu COBISS/Katalogizacija označavamo znakom "▫". Početak i kraj unosa po pravilima LaTeX u matematičkom okruženju dodatno treba označiti i znakom $.

Značenje stubaca u tabeli:

Stupac1:originalni oblik onakav kakav je na publikaciji
2:LaTeX-ov izraz
3:razrešavanje originalnog oblika ako je publikacija na srpskom jeziku
4:razrešavanje originalnog oblika ako je publikacija na engleskom jeziku

Stepeni, indeksi, izvodi, razlomci i koreni

▫$x^2$▫x^2x [na] 2x [sup] 2
▫$x^{13}$▫x^{13}x [na] 13x [sup] 13
▫$x^n$▫x^nx [na] nx [sup] n
▫$x^{-7}$▫x^{-7}x [na] -7x [sup] -7
▫$x^{-n}$▫x^{-n}x [na] -nx [sup] -n
▫$(x^2)^3$▫(x^2)^3(x [na] 2) [na] 3(x [sup] 2) [sup] 3
▫$x^{2^3}$▫x^{2^3}x [na] (2 [na] 3)x [sup] (2 [sup] 3)
▫$a_k$▫a_ka [dole] ka [sub] k
▫$a_{ki}$▫a_{ki}a [dole] (ki)a [sub] (ki)
▫$A_i^j$▫A_i^j(A [dole] i) [na] j(A [sub] i) [sup] j
▫$y^{\prime}$▫y^{\prime}y [crtica]y [prime]
▫$\frac{brojilac}{imenilac}$▫\frac{brojilac}{imenilac}brojilac [razlomačka crta] imenilacbrojilac [over] imenilac
▫$\frac{a}{b+c}$▫\frac{a}{b+c}a [razlomačka crta] (b+c)a [over] (b+c)
▫$\sqrt {izraz}$▫\sqrt {izraz}[kvadratni koren] izraz[square root] izraz
▫$\sqrt [n] {izraz}$▫\root [n] {izraz}n [-ti koren] izraz[root] n [of] izraz
▫$\sqrt 2$▫\sqrt 2[kvadratni koren iz] 2[square root] 2
▫$\sqrt {1+x}$▫\sqrt {1+x}[kvadratni koren iz] (1+x)[square root] (1+x)
▫$\sqrt [3] {\frac{a}{b}}$▫\root [3] {\frac{a}{b}}3 [koren iz] a [razlomačka crta] b[root] 3 [of] a [over] b

Mala i velika grčka slova

▫$\alpha$▫\alpha[alfa][alpha]
▫$\beta$▫\beta[beta][beta]
▫$\gamma$▫\gamma[gama][gamma]
▫$\delta$▫\delta[delta][delta]
▫$\epsilon$▫\epsilon[epsilon][epsilon]
▫$\zeta$▫\zeta[zeta][zeta]
▫$\eta$▫\eta[eta][eta]
▫$\theta$▫\theta[theta][theta]
▫$\iota$▫\iota[jota][iota]
▫$\kappa$▫\kappa[kapa][kappa]
▫$\lambda$▫\lambda[lambda][lambda]
▫$\mu$▫\mu[mi][mu]
▫$\nu$▫\nu[ni][nu]
▫$\xi$▫\xi[ksi][xi]
▫$o$▫o[omikron][o]
▫$\pi$▫\pi[pi][pi]
▫$\rho$▫\rho[ro][rho]
▫$\sigma$▫\sigma[sigma][sigma]
▫$\tau$▫\tau[tau][tau]
▫$\upsilon$▫\upsilon[ipsilon][upsilon]
▫$\phi$▫\phi[fi][phi]
▫$\varphi$▫\varphi[fi][varphi]
▫$\chi$▫\chi[hi][chi]
▫$\psi$▫\psi[psi][psi]
▫$\omega$▫\omega[omega][omega]
▫$\Gamma$▫\Gamma[Gama][Gamma]
▫$\Delta$▫\Delta[Delta][Delta]
▫$\Pi$▫\Pi[Pi][Pi]
▫$\Sigma$▫\Sigma[Sigma][Sigma]
▫$\Omega$▫\Omega[Omega][Omega]

Znaci

▫$\Re$▫\Re[realni deo][real part]
▫$\Im$▫\Im[imaginarni deo][imaginary part]
▫$\partial$▫\partial[parcijalni izvod][partial derivative]
▫$\infty$▫\infty[beskonačno][infinity]
▫$\nabla$▫\nabla[nabla][nabla]
▫$\triangle$▫\triangle[trougao][triangle]
▫$\bot$▫\bot[pravougaono][orthogonal]
▫$\forall$▫\forall[za sve][for all]
▫$\neg$▫\neg[negacija][negation]

Dvomesne operacije

▫$\pm$▫\pm[plus minus][plus minus]
▫$\mp$▫\mp[minus plus][minus plus]
▫$\cdot$▫\cdot[tačka (puta)][times]
▫$\times$▫\times[puta (vektorski)][times]
▫$\div$▫\div[podeljeno (s)][divided (by)]
▫$\cap$▫\cap[presek][cut]
▫$\cup$▫\cup[unija][union]
▫$\lor$▫\or[ili][or]
▫$\land$▫\land[i (istovremeno)][and]
▫$\circ$▫\circ[kompozitum][compositum]
▫$\ast$▫\ast[zvezdica][ast]

Velike operacije

▫$\sum$▫\sum[suma][sum]
▫$\prod$▫\prod[proizvod][product]
▫$\int$▫\int[integral][integral]
▫$\oint$▫\oint[integral po zatvorenoj krivoj][contour integral]

Matematički akcenti

▫$\dot{x}$▫\dot{x}x [tačka]x [dot]
▫$\ddot{x}$▫\ddot{x}x [dve tačke]x [two dots]
▫$\vec{a}$▫\vec{a}[vektor] a[vector] a
▫$\tilde{o}$▫\tilde{o}o [sa tildom]o [tilde]
▫$\bar{x}$▫\bar{x}x [sa crtom]x [bar]
▫$\underline{x}$▫\underline{x}[podvučeno] xx [underlined]

Relacije

▫$\subset$▫\subset[je podskup][subset]
▫$\in$▫\in[je element][belongs]
▫$\mid$▫\mid[vertikalno][vertical]
▫$\parallel$▫\parallel[paralelno][parallel]
▫$\equiv$▫\equiv[ekvivalentno][equivalent]
▫$\sim$▫\sim[u relaciji][in relation]
▫$\simeq$▫\simeq[podudarno][congruent]
▫$\doteq$▫\doteq[približno jednako][approximately equal]

Odrečne relacije

▫$\ne$▫\ne[nejednako][not equal]
▫$\notin$▫\notin[nije element][not element]

Strelice

▫$\Rightarrow$▫\Rightarrow[sledi][implies]
▫$\iff$▫\iff[samo onda kada][if and only if]
▫$\to$▫\to[u (na)][to]

Skupovi brojeva

▫$\mathbb{N}$▫\NN[N][N]
▫$\mathbb{Z}$▫\ZZ[Z][Z]
▫$\mathbb{Q}$▫\QQ[Q][Q]
▫$\mathbb{R}$▫\RR[R][R]
▫$\mathbb{C}$▫\CC[C][C]

Tabela je nastala u saradnji sa saradnicima Matematičke biblioteke Fakulteta za matematiku i fiziku Univerziteta u Ljubljani kojima možete da se obratite za pomoć prilikom razrešavanja matematičkih i drugih znakova u obliku opisa u polju 200 i u skladu sa pravilima LaTeX u poljima 330, 539 i 610.

PRETRAŽIVANJE PO MATEMATIČKIM I DRUGIM POSEBNIM ZNACIMA[40]

Prilikom fraznog pretraživanja ne koristimo znake: < > [ ] =.

2000⊔ax [sub] i=a(i+1) [sup] 2
5390a▫$x_i=a(i+1)^2$▫
(Na jedinici: ▫$x_i=a(i+1)^2$▫)
 • frazno pretraživanje (polje 200): TI="x sub ia(i+1) sup 2"

 • frazno pretraživanje (polje 539): TI="$x_ia(i+1)^2$"

Prilikom pretraživanja po rečima ne koristimo znake/interpunkciju koji su namenjeni odvajanju reči u okviru izraza za pretraživanje: , . : ; ? ! / n ( ) f g + - * & % $ #.

Takođe, ne koristimo znake navedene kod fraznog pretraživanja < > [ ] =.

2000⊔ax [sub] i=a(i+1) [sup] 2
5390a▫$x_i=a(i+1)^2$▫
(Na jedinici: ▫$x_i=a(i+1)^2$▫)
 • pretraživanje po rečima (polje 200): x (W) sub (W) ia (W) i (W) 1 (W) sup (W) 2

 • pretraživanje po rečima (polje 539): x_ia (W) i (W) 1 (W) ^2

Prilikom fraznog pretraživanja i pretraživanja po rečima po polju 330/539/610 obavezno unosimo LaTeX-ove znake za indeks ( _ ) i stepen ( ^ ), ako su u pojmu za pretraživanje prisutni. Pomenuti znaci ne odvajaju reči, odnosno ne zanemaruju se prilikom indeksiranja.

5390a▫$x^3$▫
(Na jedinici: ▫$x^3$▫)
 • frazno pretraživanje (polje 539): TI="$x^3$"

 • pretraživanje po rečima (polje 539): x^3

6100⊔a▫$(x+y)^3$▫
(Na jedinici: ▫$(x+y)^3$▫)
 • frazno pretraživanje (polje 610): DU="$(x+y)^3$"

 • pretraživanje po rečima (polje 610): x (W) y (W) ^3

5390a▫$3^{(x+y)}$▫
(Na jedinici: ▫$3^{(x+y)}$▫)
 • frazno pretraživanje (polje 539): TI="$3^{(x+y)}$"

 • pretraživanje po rečima (polje 539): 3^ (W) x (W) y

6101⊔a▫$(x_i)^3$▫
(Na jedinici: ▫$(x_i)^3$▫)
 • frazno pretraživanje (polje 610): DU="$(x_i)^3$"

 • pretraživanje po rečima (polje 610): x_i (W) ^3

[40]

PRIMERI

 1. 2000⊔aSpecial and spurious solutions of x [dot] (t)= - [alpha] f(x(t-1))
  5390aSpecial and spurious solutions of ▫$\dot{x}(t)= -\alpha f(x(t-1))$▫
  (Na jedinici: Special and spurious solutions of ▫$\dot{x}(t)= -\alpha f(x(t-1))$▫)
  • frazno pretraživanje (polje 200): TI="special and spurious solutions of x dot (t) - alpha f(x(t-1))"

  • frazno pretraživanje (polje 539): TI="special and spurious solutions of $\dot{x}(t)-\alpha f(x(t-1))$"

  • pretraživanje po rečima (polje 200): x (W) dot (W) t (W) alpha (W) f (W) x (W) t (W) 1

  • pretraživanje po rečima (polje 539): dot (W) x (W) t (W) alpha (W) f (W) x (W) t (W) 1

 2. 2001⊔aǂThe ǂSelberg trace formula for PSL [sub] 2 ([R]) [sup] n
  5390aǂThe ǂSelberg trace formula for ▫$PSL_2(\RR)^n$▫
  (Na jedinici: The Selberg trace formula for ▫$PSL_2(\mathbb{R})^n$▫)
  • frazno pretraživanje (polje 200): TI="the selberg trace formula for psl sub 2 (r) sup n"

  • frazno pretraživanje (polje 539): TI="the selberg trace formula for $psl_2(\rr)^n$"

  • pretraživanje po rečima (polje 200): psl (W) sub (W) 2 (W) r (W) sup (W) n

  • pretraživanje po rečima (polje 539): psl_2 (W) rr (W) ^n

 3. 2000⊔aStructure of the level one standard modules for the affine Lie algebras B [sub] l [sup] (1), F [sub] 4 [sup] (1) and G [sub] 2 [sup] (1)
  5390aStructure of the level one standard modules for the affine Lie algebras ▫$B_\ell^{(1)}$▫, ▫$F_4^{(1)}$▫ and ▫$G_2^{(1)}$▫
  (Na jedinici: Structure of the level one standard modules for the affine Lie algebras ▫$B_\ell^{(1)}$▫, ▫$F_4^{(1)}$▫ and ▫$G_2^{(1)}$▫)
  • frazno pretraživanje (polje 200): TI="*b sub l sup (1), f sub 4 sup (1) and g sub 2 sup (1)"

  • frazno pretraživanje (polje 539): TI="*$b_\ell^{(1)}$, $f_4^{(1)}$ and $g_2^{(1)}$"

  • pretraživanje po rečima (polje 200): b (W) sub (W) l (W) sup (W) 1 (W) f (W) sub (W) 4 (W) sup (W) 1 (1W) g (W) sub (W) 2 (W) sup (W) 1

  • pretraživanje po rečima (polje 539): b_ (W) ell^ (W) 1 (W) f_4^ (W) 1 (1W) g_2^ (W) 1

 4. 6100⊔aalgebra ▫$Z_{L(\lambda)}$▫a▫$\widetilde{F} _4$▫-modules
  (Na jedinici: algebra ▫$Z_{L(\lambda)}$▫ ; ▫$\widetilde{F} _4$▫-modules)
  • frazno pretraživanje (polje 610): DU="algebra $z_{l(\lambda)}$"

  • frazno pretraživanje (polje 610): DU=$\widetilde{f}_4$-modules

  • pretraživanje po rečima (polje 610): algebra (W) z_ (W) l (W) lambda

  • pretraživanje po rečima (polje 610): widetilde (W) f (W) _4 (W) modules

 5. 330⊔⊔zeng aWe prove that every finite 2-dimensional cell complex ▫$K$▫ with cyclic second cohomology ▫$H^2(K)$▫ embeds in ▫$\RR^4$▫ tamely.
  (Na jedinici: We prove that every finite 2-dimensional cell complex ▫$K$▫ with cyclic second cohomology ▫$H^2(K)$▫ embeds in ▫$\mathbb{R}^4$▫ tamely.)
  • pretraživanje po rečima (polje 330): rr^4 (W) tamely

  • pretraživanje po rečima (polje 330): cell (W) complex (W) k (4W) h^2 (W) k[40] Ako u pojmu za pretraživanje koristimo rezervisani znak (?, :, (, ), =, *, /, %, \) ili rezervisanu reč (AND, OR, NOT, FROM, STEPS, E1, E2, E3 itd., R1, R2, R3 itd., S1, S2, S3 itd.), pojam za pretraživanje ili samo rezervisani znak, odnosno reč moramo da napišemo između znaka navoda.