COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bnovembar2021

C Indeksi za pretraživanje

OSNOVNI INDEKS

U osnovni indeks indeksira se većina polja i potpolja. Kod kodiranih potpolja po pravilu se indeksiraju razrešenja kodova iz šifrarnika (a ne sami kodovi).

Po celom osnovnom indeksu može se pretraživati bez navođenja sufiksa za pretraživanje ili prefiksom KW=. Za potpolja, koja najbolje prikazuju sadržaj indeksiranog dokumenta i koja se zato najčešće koriste za pretraživanje, napravljeni su prefiksi za pretraživanje. Njima se pretraživanje može ograničiti samo na određena potpolja.

Osnovni indeks - bibliografski podaci
sufiksznačenjepretraž.potpolja
/ABSažetak ili apstraktrečima330af
/AUAutor - osobarečima200f, 700abcdf-702abcdf, 900abcdf-904abcdf
/CBAutor - korporacijarečima710abgh-712abgh, 910abgh-912abgh, 916abgh
/CLZbirkarečima225adefhiv
/CPMesto sast./dod. nazivu korp.rečima710ce-712ce, 910ce-912ce, 916ce
/GMOpšta oznaka građerečima200b, 539b
/NMProizvođačrečima210gh
/NTNapomenerečima300a, 301a, 317a, 321ax, 323a-325a, 328adefg, 338abcdefg
/PMMesto proizvodnjerečima210ef
/PPMesto izdavanjarečima210ab, 620abcd
/PUIzdavačrečima210c
/PYGodina izdavanjarečima100cd, 210dh
/TINaslovrečima200acdehi, 327a, 501ae, 503a, 510aehi, 512ae, 513aehi, 514ae, 515a, 516ae-518ae, 520aehi, 530ab, 531abc, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h
/TONaslov originalarečima500ahi

Napomene

/TI

Ako uvodna fraza u potpolju 996h, odnosno 997h, glasi "ISBN", sadržaj potpolja se ne indeksira u indekse /TI i TI=, već se ISBN, koji sledi tom nizu znakova, indeksira u indeks BN=.

Osnovni indeks - sadržinska obrada
sufiksznačenjepretraž.potpolja
/CHVremenska predmetna odrednicarečima608a, 968a
/CSPredmetna odrednica - naziv korporacijerečima601abc, 961abc
/DUSlobodno formirane predm. odred.rečima610a
/DWFormalna pododrednicarečima600w-609w, 960w-969w
/DXTematska pododrednicarečima600x-609x, 960x-969x
/DYGeografska pododrednicarečima600y-609y, 960y-969y
/DZVremenska pododrednicarečima600z-609z, 960z-969z
/FNPredmetna odrednica - porodično imerečima602af, 962af
/FSFormalna predmetna odrednicarečima609a, 969a
/GCPredmetne odrednice SGCrečima60X
/GEKljučne reči - NUKrečima627a
/GNGeografska predmetna odrednicarečima607a, 967a
/PNPredmetna odrednica - lično imerečima600abcdf, 960abcdf
/SUPredmetne odrednicerečima600-610, 960-969
/TNTematska predmetna odrednicarečima606a, 966a
/TSPredmetna odrednica - naslovrečima605ahiklnq, 965ahiklnq

Napomene

/GC

Sufiksom /GC ograničavamo se samo na ona polja 60X koja u potpolju 2 sadrže kod "sgc".

/CS, /DW, /DX, /DY, /DZ, /FN, /FS, /GC, /GN, /PN, /SU, /TN, /TS

Zapisi s predmetnim odrednicama SGC mogu da se pronađu čak i ako prilikom pretraživanja koristimo neizabrane izraze iz polja 4XX i 7XX u normativnim zapisima SGC koji, inače, ne postoje u bibliografskim zapisima.

DODATNI INDEKSI

Dodatni indeksi - podaci o zapisu
prefiksznačenjepretraž.potpolja
CR=Kreator zapisa/Zap. preuz. iz COBISS.Netfrazama
CY=Zapis preuzeo iz COBIB-afrazama
DM=Datum kreiranja/preuzimanjafrazama
DR=Datum poslednjeg ažuriranjafrazama
ID=Identifikacioni broj
LN=Lokalni brojfrazama
RE=Poslednji redaktor zapisafrazama

Napomene

DM=

Prilikom kreiranja novog zapisa indeksira se datum kreiranja zapisa, a prilikom preuzimanja zapisa iz uzajamne baze podataka ili iz mreže COBISS.net u lokalnu bazu podataka indeksira se datum preuzimanja zapisa. Datum se indeksira u obliku ggggmmdd.

DR=

Datum se indeksira u obliku ggggmmdd.

Dodatni indeksi - bibliografski podaci
prefiksznačenjepretraž.potpolja
AU=Autor - osobafrazama700abcdf-702abcdf, 900abcdf-904abcdf
CB=Autor - korporacijafrazama710ab-712ab, 910ab-912ab, 916ab
CL=Zbirkafrazama225adefhiv
CP=Mesto sast./dod. nazivu korp.frazama710ce-712ce, 910ce-912ce, 916ce
GM=Opšta oznaka građefrazama200b, 539b
HE=Autor - jedinstvena personalna odred.frazama700abcdf-702abcdf
IS=Broj sveskerečima215h
NM=Proizvođačfrazama210g
P2=Zaključna godina izdavanjafrazama100d
PM=Mesto proizvodnjefrazama210e
PP=Mesto izdavanjafrazama210a, 620abcd
PU=Izdavačfrazama210c
PY=Godina izdavanjafrazama100cd
SO=Naslov izvorafrazama200ai
TI=Naslovfrazama200acdehi, 501a, 503a, 510ai, 512ae, 513ai, 514ae, 515a, 516ae-518ae, 520aehi, 530a, 531ab, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h
TO=Naslov originalafrazama500ahi

Napomene

AU=, HE=

Potpolja a, b, c, d i f pojedinačnog polja indeksiraju se kao jedna fraza u obliku a, b d, c, f. Zato se preporučuje da prilikom pretraživanja prefiksima AU= ili HE= izraz za pretraživanje skraćujemo znakom "*".

P2=

U indeks P2= indeksira se potpolje 100d, ako je u potpolje 100b upisan kod "b".

PP=

Potpolja polja 620 indeksiraju se kao fraza tako što se potpolju d dodaju potpolja a, b i c. Interpunkcija između potpolja je znak "/".

PY=

Ako kod u potpolju 100b ima vrednost "b" ili "j", indeksira se samo godina u 100c. Ako kod u 100b ima vrednost "f", "g" ili "l", indeksiraju se i sve godine u periodu koji određuje godina u 100c i godina u 100d. Ako je 100d = "9999", indeksira se samo godina u 100c.

SO=

Potpolja 200ai u zapisima za serijske publikacije indeksiraju se kao jedna fraza u obliku a. i. Zato se preporučuje da prilikom pretraživanja prefiksom SO= izraz za pretraživanje skratimo znakom "*".

TI=

Potpolja 531ab indeksiraju se kao jedna fraza u obliku a b. U vezi sa indeksiranjem potpolja 996/997h vidi opis osnovnog indeksa /TI.

Dodatni indeksi - identifikacioni podaci
prefiksznačenjepretraž.potpolja
AR=Broj normativnog zapisafrazama6003-6093, 7003-7023, 7103-7123
BI=Oznake zapisarečima i frazama830a, 992bx, 993abc...
BN=ISBNfrazama010az, 996h, 997h
CD=CODENfrazama040a
CX=ISSN zbirkefrazama225x
HI=Hijerarhijafrazama4611-4641
NB=Broj u nacionalnoj bibliografijifrazama020ab
NP=Druge identifikacijske oznakerečima i frazama001e, 012a, 013az, 016az, 017az, 022a, 071a, 856g
OI=Broj obaveznog primerkafrazama021b
OR=Broj zapisa za zamenurečima001x
SC=Poništeni ISSNfrazama011myz
SF=Neverifikovani ISSNfrazama011f
SL=ISSN-Lfrazama011l
SN=ISSN za članakfrazama011as
SP=ISSNfrazama011ec

Napomene

BI=

Potpolja 830a i 992b indeksiraju se rečima, a potpolje 992x i sva potpolja polja 993 frazno.

BN=

Sadržaj se indeksira bez crtica. Ako je u potpolju 010a 10-cifreni broj (10 cifara bez crtica), programski se izračunava odgovarajući 13-cifreni broj i dodaje se u indeks. Ako je prvih pet znakova u potpolju 996h, odnosno 997h jednako "ISBN", broj ISBN koji sledi iza tih znakova, indeksira se u indeks BN=, a u suprotnom se potpolje 996h, odnosno 997h, indeksira u indekse /TI i TI=.

HI=

Pomoću HI= pretražujemo pod najvišim nivoom (podređeni zapisi), pri čemu za HI= moramo da upišemo identifikacioni broj zapisa na najvišem nivou (nadređeni zapis).

NB=

Sadržaj potpolja 020a i 020b, odvojenih razmakom, indeksira se kao jedna fraza. Potpolje b je dodatno indeksirano i samostalno.

NP=

Potpolja 001e, 013az, 016az, 017az, 022a i 856g indeksiraju se frazno, potpolje 012a rečima, a 071a rečima i frazno.

Sadržaj potpolja 013a i 013z indeksira se sa crticama i bez njih. Ako je u potpolju 013a ili 013z 10-cifreni broj (10 cifara bez crtica), programski se izračunava odgovarajući 13-cifreni broj i dodaje se u indeks.

Dodatni indeksi - sadržinska obrada
prefiksznačenjepretraž.potpolja
CH=Vremenska predmetna odrednicafrazama608a, 968a
CS=Predmetna odrednica - naziv korporacijefrazama601ab, 961ab
DC=UDKfrazama675au
DU=Slobodno oblikovane predm. odred.frazama610a
DW=Formalna pododrednicafrazama600w-609w, 960w-969w
DX=Tematska pododrednicafrazama600x-609x, 960x-969x
DY=Geografska pododrednicafrazama600y-609y, 960y-969y
DZ=Vremenska pododrednicafrazama600z-609z, 960z-969z
FN=Predmetna odrednica - porodično imefrazama602a, 962a
FS=Formalna predmetna odrednicafrazama609a, 969a
GC=Predmetne odrednice SGCfrazama60X
GE=Ključne reči - NUKfrazama627a
GN=Geografska predmetna odrednicafrazama607a, 967a
OC=Druge klasifikacijefrazama686a2
PN=Predmetna odrednica - lično imefrazama600abcdf, 960abcdf
SU=Predmetne odrednicefrazama600-610, 960-969
TN=Tematska predmetna odrednicafrazama606a, 966a
TS=Predmetna odrednica - naslovfrazama605ai, 965ai

Napomene

CS=, DW=, DX=, DY=, DZ=, FN=, FS=, GC=, GN=, PN=, SU=, TN=, TS=

Zapisi s predmetnim odrednicama SGC mogu da se pronađu čak i ako prilikom pretraživanja koristimo neizabrane izraze iz polja 4XX i 7XX u normativnim zapisima SGC koji, inače, ne postoje u bibliografskim zapisima.

GC=

Prefiksom GC= indeksiraju se samo ona polja 60X koja u potpolju 2 sadrže kod "sgc". Potpolja pojedinačnog polja indeksiraju se kao jedna fraza i u istom redosledu u kojem se pojavljuju u bazi. Zato se preporučuje da, prilikom pretraživanja, izraz za pretraživanje skraćujemo znakom "*".

OC=

Prva reč iz potpolja 6862 i sadržaj potpolja 686a indeksiraju se kao jedna fraza, a između je dodat razmak. Ako potpolje 6862 nije uneto, indeksira se samo sadržaj potpolja 686a ispred kojeg je dodato "---".

PN=

U vezi sa indeksiranjem polja 600 i 960 vidi opis indeksa AU= i HE=.

Dodatni indeksi - kodirani podaci
prefiksznačenjepretraž.potpolja
AC=Kod za vrstu autorstvafrazama7004-7024, 7104-7124, 9104-9124
AS=Šifra istraživačafrazama7007-7027
CC=Kod za vrstu sadržajafrazama105bc, 110d, 140d
CO=Država/regija izdavanjafrazama102ab
DT=Bibliografski nivofrazama001c
EA=E-pristupfrazama0172, 856u
FC=Šifra ustanove/organizacijefrazama7008-7028, 7108-7128
FQ=Učestalost izlaženjafrazama110b
FR=Fizički oblikfrazama001b, 115agk, 116ag, 117a, 124b, 126a, 128a, 135ab
GP=Kod zvanične publikacijefrazama100f
IC=Kod za ilustracijefrazama105a, 140a
LA=Jezikfrazama101a
LC=Kod za književni oblikfrazama105fg, 140ef
LO=Jezik originalafrazama101c
MC=Mikrooblici - kodovifrazama130a
RS=Status zapisafrazama001a, 998e
RT=Vrsta zapisafrazama001b
SS=Status kontinuiranog izvorafrazama100b
TA=Kod za predviđene korisnikefrazama100e
TD=Tipologija dok./delafrazama001t
TY=Vrsta kontinuiranog izvorafrazama110a
UC=UDK za pretraživanjefrazama675c
UG=UDK grupafrazama675b
US=UDK statistikafrazama675s

Napomene

AC=

Prefikse za pretraživanje AU=, AC=, FC= i AS=, umesto operatorom AND, možemo da povezujemo i operatorom (W). Pritom, prefikse moramo pisati u gore navedenom redosledu. Ako izostavimo prefiks AC= ili FC=, koristimo operator (2W). Rezultat takvog pretraživanja su samo zapisi u kojima su traženi podaci u istom polju. 7XX.

Primeri zahteva za pretraživanje:

 • AU=Kos, Vinko* (W) AC=730

  Tražimo zapise u kojima je autor Vinko Kos naveden kao prevodilac.

 • AU=Rozman, Ivan* (W) AC=991 (W) FC=3-2*

  Tražimo zapise u kojima je Ivan Rozman naveden kao mentor na jednom od fakulteta Univerziteta u Mariboru.

 • AU=Rozman, Ivan* (2W) FC=3-2*

  Tražimo zapise u kojima je Ivan Rozman naveden kao autor na jednom od fakulteta Univerziteta u Mariboru.

 • AC=991 (2W) AS=08067

  Tražimo zapise u kojima je Ivan Rozman sa šifrom istraživača 08067 naveden kao mentor.

Operator AND pri ovakvom pretraživanju često nije dovoljno precizan.

Primer zahteva za pretraživanje:

 • AU=Gradišnik, Branko* AND AC=730

  Našli bismo knjige čiji je autor Branko Gradišnik i knjige drugih autora koje je Gradišnik preveo.

DT=

Indeksiraju se svi kodovi iz potpolja 001c , osim kodova "m" i "a".

EA=

Zahtevom za pretraživanje EA=1 ograničavamo pretraživanje na zapise za izvore koji imaju samo e-pristup (postoji potpolje 0172 s vrednošću "doi" ili postoji potpolje 856u s vrednošću drugog indikatora "0" – Elektronski izvor ili "1" – Elektronska verzija).

FR=

Indeks FR= (form) sačinjen je od koda za vrstu zapisa (001b) i koda koji određuje pojedinu vrstu neknjižne građe:

 • Potpolje 115g (građa za vizuelne projekcije, film – fizički oblik): ispred sadržaja potpolja dodati su kodovi "g" (kod za građu za vizuelne projekcije, video-snimke i film u 001b) i "a" (kod za film u 115a) ili "b" (koda za građu za vizuelne projekcije 115a).

  Primeri zahteva za pretraživanje:

  • FR=gac

   Pretraživanje filmova u kaseti.

  • FR=ga*

   Pretraživanje filmova.

 • Potpolje 115k (video-snimak – fizički oblik): ispred sadržaja potpolja dodati su kodovi "g" (kod za građu za vizuelne projekcije, video-snimke i film u 001b) i "c" (kod za video-snimak u 115a).

  Primeri zahteva za pretraživanje:

  • FR=gcc

   Pretraživanje video-snimaka na video-kaseti.

  • FR=gc*

   Pretraživanje video-snimaka.

 • Potpolje 116a (grafika – posebna oznaka građe): ispred sadržaja potpolja dodat je kod "k" (kod za grafiku u 001b).

  Primer zahteva za pretraživanje:

  • FR=ke

   Pretraživanje foto-negativa (kod "e").

 • Potpolje 116g (grafika – oznaka namene): ispred sadržaja potpolja dodat je kod "k" (kod za grafiku u 001b).

  Primer zahteva za pretraživanje:

  • FR=kae

   Pretraživanje razglednica (kod "ae").

 • Potpolje 117a (trodimenzionalni proizvodi i predmeti – posebna oznaka građe): ispred sadržaja potpolja dodat je kod "r" (kod za trodimenzionalne proizvode i predmete u 001b).

  Primer zahteva za pretraživanje:

  • FR=raq

   Pretraživanje igračaka (kod "aq").

 • Potpolje 124b (kartografska građa – oblik kartografske jedinice): ispred sadržaja potpolja dodat je kod "e" (kod za štampanu kartografsku građu u 001b).

  Primer zahteva za pretraživanje:

  • FR=ed

   Pretraživanje geografskih karata (kod "d").

 • Potpolje 126a (zvučni snimci – oblik): ispred sadržaja potpolja dodati su kod "i" (kod za nemuzičke zvučne snimke u 001b) ili "j" (kod za muzičke zvučne snimke u 001b).

  Primer zahteva za pretraživanje:

  • FR=ja

   Pretraživanje muzičkih izvođenja na gramofonskim pločama (kod "a").

 • Potpolje 128a (oblik kompozicije): ispred sadržaja potpolja dodat je kod iz potpolja 001b, i to "c" (štampane muzikalije), "d" (rukopisne muzikalije) ili "j" (muzički zvučni snimci).

  Primeri zahteva za pretraživanje:

  • FR=cmr

   Pretraživanje notnog zapisa za koračnicu.

  • FR=jmr

   Pretraživanje zvučnog zapisa za koračnicu.

 • Potpolje 135a (elektronski izvori – tip): ispred sadržaja potpolja dodati su kodovi "l" (elektronski izvori) iz potpolja 001b i slovo "t" (tip).

  Primer zahteva za pretraživanje:

  • FR=ltd

   Pretraživanje tekstualnih elektronskih izvora.

 • Potpolje 135b (elektronski izvori – fizički oblik): ispred sadržaja potpolja dodat je kod "l" (elektronski izvori) iz potpolja 001b.

  Primer zahteva za pretraživanje:

  • FR=li

   Pretraživanje online elektronskih izvora.

MC=

Potpolje 130a (mikrooblici – posebna oznaka građe), indeksira se u dodatni indeks MC=.

Primer zahteva za pretraživanje:

 • MC=e

  Pretraživanje mikrofiša.

RS=

U indeks RS= indeksira se potpolje 001a, ako su upisani kodovi "i", "p", "r" ili "d".

Primer zahteva za pretraživanje:

 • RS=p

  Pretraživanje CIP zapisa.

I potpolje 998e (indikator nabavke) indeksira se u dodatni indeks RS=. Prefikse SI=, RS= i AM= možemo povezati operatorom (W). Pritom, prefiksi moraju biti u gore navedenom redosledu. Ako izostavimo prefiks RS=, koristimo operator (2W). Rezultat takvog pretraživanja su samo oni zapisi u kojima su traženi podaci u istom polju 998. To je naročito važno za ustanove koje izveštavaju za druge ustanove.

Primeri zahteva za pretraživanje:

 • RS=o

  Pretraživanje trenutno naručenih serijskih publikacija. Prilikom pretraživanja, sigla nije značajna u slučaju lokalnih baza podataka onih ustanova koje ne izveštavaju za druge ustanove.

 • SI=50003 (W) RS=o (W) AM=a

  Pretraživanje trenutno naručenih serijskih publikacija, s načinom nabavke – kupovina, u Centralnoj medicinskoj knjižnici (CMK) (sigla 50003). Komanda je svrsishodna samo u lokalnoj bazi podataka CMK.

 • SI=50202 (W) RS=93

  Pretraživanje deziderata za 1993. godinu u ustanovi sa siglom 50202. Komanda je svrsishodna samo u lokalnoj bazi podataka ustanove koja izveštava za tu ustanovu.

 • SI=50001 (2W) AM=a

  Pretraživanje serijskih publikacija, s načinom nabavke – kupovina, u NUK-u (sigla 50001).

RT=

U indeks RT= indeksira se potpolje 001b ako nije upisan kod "a".

Primer zahteva za pretraživanje:

 • RT=c

  Pretraživanje štampanih muzikalija.

Sufiksom /BMA možemo ograničiti pretraživanje na zapise u kojima je u potpolju 001b upisan kod "a" i potpolje 130a nije uneto.

Postoji i negacija /NBM kojom se ograničava pretraživanje samo na neknjižnu građu.

Primer zahteva za pretraživanje:

 • AU=Cankar, Ivan*/BMA

OGRANIČAVANJE

sufiksznačenjepotpoljaprimer iskanja
/ARTSastavni delovi - članci001c = "a"uticaj*/ART
/BMAKnjižna građa001b = "a" i 130a ne postojiRacković/BMA
/MONMonografske publikacije001c = "m"svet* pis*/MON
/NBMNeknjižna građaTI=atlas*/NBM
/NOARTSva građa bez sastavnih delovadruštv* nauk*/NOART
/NOMONSva građa bez monografskih publ.AU=protić, nada*/NOMON
/NOSERSva građa bez serijskih publ.nation*/NOSER
/SERSerijske publikacije001c = "s"zbornik*/SER
/CIRĆirilica100l = "c*" ili 100l = "oc"svet* pis*/CIR
/LATLatinica100l = "ba"svet* pis*/LAT
/letoGodina izdavanja100cd, 210dhvoda*/1996

Polja koja su ugrađena u polja bloka 4XX indeksiraju se na isti način kao samostalna polja.