Bibliografije – pomoč

Bibliografije preko sistema SICRIS


Bibliografije preko sistema SICRIS je možno izpisovati za raziskovalce in strokovne sodelavce, ki so pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) evidentirani kot raziskovalci in imajo šifro raziskovalca, pod pogojem, da so njihove bibliografske enote vključene v sistem COBISS.SI. Podatki o bibliografskih enotah se izpisujejo iz vzajemne baze podatkov COBIB.SI. Posamezna enota iz COBIB.SI se pravilno uvrsti v izpis bibliografije, če zapis poleg osnovnih bibliografskih podatkov (avtor, naslov, leto izida, založnik ...) vsebuje tudi tip po tipologiji dokumentov/del in šifro raziskovalca (ki mora biti vnesena v normativno bazo podatkov CONOR.SI). Bibliografije preko sistema SICRIS omogočajo izpis reprezentativnih in osebnih bibliografij, izpise citiranosti bibliografskih enot, katerih zapisi v COBIB.SI so povezani z zapisi v WoS in Scopus, ter izpise vrednotenja bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS.

več >>>

Reprezentativna bibliografija posameznega raziskovalca je seznam bibliografskih enot, s katerimi se raziskovalec v določenem trenutku želi predstaviti. Seznam lahko vsebuje največ deset bibliografskih enot po izboru raziskovalca. Seznam reprezentativnih bibliografskih enot (seznam COBIB.SI-ID-jev) ali prošnjo za spremembo je treba sporočiti po elektronski pošti na naslov podpora@izum.si.

Osebne bibliografije omogočajo pripravo različnih izpisov bibliografskih enot raziskovalcev iz vzajemne bibliografske baze podatkov COBIB.SI.

Citiranost bibliografskih zapisov v COBIB.SI omogoča pripravo različnih izpisov na podlagi povezav med zapisi v COBIB.SI ter WoS in Scopus (citiranost po letih, h-indeks, h-indeks s pregledom citatov po letih) za raziskovalce, organizacije, skupine, projekte in programe.

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti omogoča pripravo točkovane bibliografije po metodologiji ARRS za raziskovalce, organizacije, skupine, projekte in programe.

Podatke v vzajemno bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI in v normativno bazo podatkov CONOR.SI vnašajo usposobljeni bibliotekarji v knjižnicah in specializiranih informacijskih centrih, ki so polnopravni člani sistema COBISS.SI.

Načeloma lahko raziskovalec sam izbere, katera knjižnica ali specializirani informacijski center bo skrbel za dopolnjevanje in redakcijo njegove osebne bibliografije. Običajno zapise za bibliografske enote vnaša in redigira knjižnica ustanove, kjer je raziskovalec zaposlen. Če pa ustanova knjižnice nima, lahko raziskovalec izbere knjižnico, ki je specializirana za njegovo področje. V knjižnici dobi raziskovalec natančna navodila o tem, kaj mora predložiti, da bodo lahko dopolnili njegovo osebno bibliografijo.

<<< manj

Osebne bibliografije


Osebne bibliografije omogočajo pripravo različnih izpisov bibliografij za katerega koli avtorja, za katerega so podatki vneseni v normativno bazo podatkov CONOR.SI in bibliografske enote v vzajemno bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI.

več >>>

Podatke v bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI in v normativno bazo podatkov CONOR.SI vnašajo usposobljeni bibliotekarji v knjižnicah in specializiranih informacijskih centrih, ki so polnopravni člani sistema COBISS.SI.

Načeloma lahko avtor sam izbere, katera knjižnica ali specializirani informacijski center bo skrbel za dopolnjevanje in redakcijo njegove osebne bibliografije. Običajno zapise za bibliografske enote vnaša in redigira knjižnica ustanove, kjer je avtor zaposlen. Če pa ustanova knjižnice nima, lahko avtor izbere knjižnico, ki je specializirana za njegovo področje. V knjižnici dobi avtor natančna navodila o tem, kaj mora predložiti, da bodo lahko dopolnili njegovo osebno bibliografijo.

<<< manj

Bibliografije serijskih publikacij


Bibliografije serijskih publikacij omogočajo izpis bibliografskih enot, razvrščenih po tipologiji, iz vzajemne bibliografske baze podatkov COBIB.SI.

več >>>

Izpis bibliografskih enot iz COBIB.SI je za določeno serijsko publikacijo možen le na osnovi mednarodne standardne številke serijske publikacije – ISSN, ki jo vpišemo v ustrezno okence (npr. če vpišemo 0352-1982, ki je ISSN revije Arhitektov bilten, bodo v izpis vključeni vsi katalogizirani prispevki iz te revije).

Za pravilno razvrstitev enot po tipologiji so odgovorni avtorji objavljenih prispevkov in uredniki serijskih publikacij, ki izhajajo v Sloveniji.

<<< manj

Parametri izpisov

S parametri izpisov določimo vsebino in izgled različnih bibliografij oz. izpisov (npr. osebne bibliografije, bibliografije serijskih publikacij, vrednotenje raziskovalne uspešnosti, izpisi citiranosti). Nekateri parametri nastopajo pri vseh bibliografijah in izpisih, določeni le pri nekaterih.

 • šifra raziskovalca ali priimek in ime več >>>


  Pri osebnih bibliografijah preko sistema SICRIS je možno izpisati bibliografske enote iz vzajemne baze podatkov COBIB.SI le na osnovi šifre raziskovalca, ki jo je dodelila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), oz. na osnovi evidenčne šifre raziskovalca (npr. za raziskovalce slovenskega rodu v tujini), ki jo je dodelil IZUM (v obliki 4xxxx). Ko vpišemo ustrezno šifro in določimo ustrezne parametre, program preveri, ali je šifra raziskovalca oz. avtorja že v sistemu SICRIS, in ob šifri izpiše njegov priimek in ime.

  Če šifre ne poznamo, vpišemo priimek in ime v taki obliki, kot se uporablja v SICRIS-u. Vpišemo lahko tudi samo priimek, če imena ne poznamo. Oblika priimka in imena je lahko drugačna od tiste, ki je uporabljena v zapisih za bibliografske enote. Pri vnosu lahko šumevce zamenjamo s sičniki (npr. Zagar Sime namesto Žagar Šime). Ko določimo še ustrezne parametre, program preveri, ali je navedeni priimek in ime raziskovalca oz. avtorja že v sistemu SICRIS. Če ga najde, izpiše njegovo šifro, če pa ne, izpiše obvestilo. Kadar program najde več raziskovalcev oz. avtorjev z enakim priimkom in imenom, pravo osebo izberemo iz spustnega seznama glede na leto rojstva ali raziskovalno področje, ki se izpiše ob priimku in imenu.

  <<< manj

 • priimek in ime več >>>


  Pri osebnih bibliografijah preko sistema COBISS je na podlagi priimka in imena možno izpisati bibliografijo za katerega koli avtorja, katerega podatki so vneseni v normativno bazo podatkov CONOR.SI in bibliografske enote v vzajemno bazo podatkov COBIB.SI. Iskati je možno po katerikoli obliki priimka in imena, pod katerimi so avtorjeva dela objavljena. Vnos šumevcev in drugih diakritičnih znakov v priimku in imenu je obvezen, razen če je avtor dela objavil tudi pod imenom brez šumevcev (npr. Žižek Slavoj je najdljiv tudi pod obliko imena Zizek Slavoj, ker se v publikacijah pojavlja tudi ta oblika imena).

  Za avtorja, ki ima dodeljeno šifro raziskovalca ali evidenčno šifro, se lahko namesto priimka in imena vpiše šifra. Če šifra ni 5-mestna, jo je treba vpisati z vodečimi ničlami (npr. 01234).

  Namesto priimka in imena se lahko vnese tudi CONOR.SI-ID – enolična identifikacijska številka avtorja iz normativne baze podatkov CONOR.SI (npr. 147043 je enolična identifikacijska številka za pisatelja Ivana Cankarja).

  Ko določimo še druge vnosne parametre, program preveri, ali je avtor že vpisan v normativno bazo podatkov CONOR.SI. Če program iskanega avtorja ne najde, izpiše obvestilo. Če smo vnesli priimek in ime in program najde več avtorjev z enakim priimkom in imenom, pravo osebo izberemo iz spustnega seznama glede na dodatne podatke, ki se izpišejo ob priimku in imenu (npr. letnica rojstva, šifra raziskovalca ali evidenčna šifra avtorja, dodatek k imenu, napotilo na najbolj uveljavljeno obliko imena).

  <<< manj

 • od leta več >>>


  Parameter je namenjen izboru bibliografskih enot od določenega leta izida, objave ali izvedbe dalje. Če podatka ne vnesemo, se v izpis bibliografije vključijo vse enote, ki so izšle v letu, navedenim v parametru do leta, ali pred tem letom.

  Pri pripravi izpisov Citati v WoS in Scopus s parametrom od leta določimo, od katerega leta dalje nas zanimajo podatki o citiranosti (ne glede na leto, v katerem so bili objavljeni citirani članki).

  <<< manj

 • do leta več >>>


  Parameter je namenjen izboru bibliografskih enot do določenega leta izida, objave ali izvedbe. Če podatka ne vnesemo, se v izpis bibliografije vključijo vse enote, ki so izšle v letu, navedenem v parametru od leta, ali po tem letu.

  Pri pripravi izpisov Citati v WoS in Scopus s parametrom do leta določimo, do katerega leta nas zanimajo podatki o citiranosti (ne glede na leto, v katerem so bili objavljeni citirani članki).

  <<< manj

 • povzetki/izvlečki več >>>


  S parametrom določimo ali se naj v bibliografiji izpišejo tudi povzetki/izvlečki (v kolikor jih bibliografska enota ima). Izbiramo lahko med:

  brez Povzetki/izvlečki pri izbranih bibliografskih enotah se ne izpišejo.
  slovenski   Izpišejo se le povzetki/izvlečki v slovenščini.
  angleški   Izpišejo se le povzetki/izvlečki v angleščini.
  vsi Izpišejo se vsi povzetki/izvlečki.

  <<< manj

 • format bibliografske enote več >>>


  Izbiramo lahko med različnimi formati izpisa bibliografskih enot:

  ISO ISO 690 (Documentation – Bibliographic References – Content, Form and Structure)

  IEEE oblika, kot se uporablja v publikacijah IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.)

  ISBD (International Standard Bibliographic Description) – po standardu IFLA

  ISBD (strnjena oblika) (International Standard Bibliographic Description) – po standardu IFLA (strnjena oblika)

  ISO (izpis vseh avtorjev) ISO 690 (Documentation – Bibliographic References – Content, Form and Structure) – z izpisom vseh sekundarnih avtorjev

  ISO (izpis števila avtorjev) ISO 690 (Documentation – Bibliographic References – Content, Form and Structure) – z izpisanim številom avtorjev

  IEEE (izpis števila avtorjev) oblika, kot se uporablja v publikacijah IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) – z izpisanim številom avtorjev

  <<< manj

 • razvrščanje bibliografskih enot več >>>


  Izbiramo lahko med naslednjimi različnimi možnostmi razvrščanja bibliografskih enot:

  tipologija, leto – padajoče, naslov Bibliografske enote so razvrščene najprej po tipologiji dokumentov/del, znotraj posameznega tipa po letu objave od najnovejše do najstarejše, znotraj istega leta po naslovu vira (naslov revije, zbornika ali monografije) in na koncu po naslovu dela.

  tipologija, leto – naraščajoče, naslov Bibliografske enote so razvrščene najprej po tipologiji dokumentov/del, znotraj posameznega tipa po letu objave od najstarejše do najnovejše, znotraj istega leta po naslovu vira (naslov revije, zbornika ali monografije) in na koncu po naslovu dela.

  tipologija, faktor vpliva revije, leto – padajoče, naslov Bibliografske enote so razvrščene najprej po tipologiji dokumentov/del, znotraj posameznega tipa za članke po velikosti faktorja vpliva revij iz baz podatkov JCR in SNIP od najvišje do najnižje vrednosti (če je revija v obeh bazah, se upošteva višja vrednost faktorja vpliva), znotraj faktorja vpliva po letu objave od najnovejše do najstarejše, znotraj istega leta po naslovu vira (naslov revije, zbornika ali monografije) in na koncu po naslovu dela.

  tipologija, čisti citati, leto – padajoče, naslov Bibliografske enote so razvrščene najprej po tipologiji dokumentov/del, znotraj posameznega tipa članka po številu čistih citatov iz baz podatkov WoS/Scopus od najvišjega do najnižjega (če so citati nekega članka tako v WoS kot v Scopus, se upošteva višje število čistih citatov), znotraj faktorja vpliva po letu objave od najnovejše do najstarejše, znotraj istega leta po naslovu vira (naslov revije, zbornika ali monografije) in na koncu po naslovu dela.

  naslov Bibliografske enote so razvrščene po naslovu dela.

  vrsta avtorstva, naslov Bibliografske enote so razvrščene po vrsti avtorstva (npr. avtor, urednik, prevajalec, režiser ...) in znotraj posamezne vrste avtorstva po naslovu dela.

  vrsta gradiva, naslov Bibliografske enote so razvrščene po vrsti gradiva (npr. knjiga, poezija, znanstvena monografija ...) in znotraj posamezne vrste gradiva po naslovu dela.

  leto – padajoče, naslov Bibliografske enote so razvrščene po letu objave od najnovejše do najstarejše in znotraj istega leta po naslovu dela.

  leto – naraščajoče, naslov Bibliografske enote so razvrščene po letu objave od najstarejše do najnovejše in znotraj istega leta po naslovu dela.

  jezik, leto – naraščajoče, naslov Bibliografske enote so razvrščene po jeziku, v katerem je delo objavljeno, znotraj istega jezika po letu objave od najstarejše do najnovejše in znotraj istega leta po naslovu dela.

  Pri osebnih bibliografijah preko sistema COBISS je privzeta vrednost parametra leto – naraščajoče, naslov, pri osebnih bibliografijah preko sistema SICRIS pa je privzeta vrednost tipologija, leto – padajoče, naslov.

  <<< manj

 • format izpisa več >>>


  Izbiramo lahko med različnimi formati izpisa:

  HTML Format HTML (Hyper Text Markup Language) izberemo, če želimo bibliografijo pregledati in izpisati s spletnim pregledovalnikom. V tem formatu lahko bibliografijo tudi predstavimo na svoji domači strani.

  XML Strukturirani izpis v formatu XML (shema: http://home.izum.si/cobiss/xml/bibliography.xsd, grafični opis sheme: http://home.izum.si/cobiss/xml/Bibliography.html); vsebuje nabor bibliografskih podatkov, neodvisen od parametra format bibliografske enote.

  LaTeX Format izberemo, kadar so zapisi katalogizirani z ukazi LaTeX (npr. za matematične formule). Po e-pošti dobimo datoteko tipa TEX, ki jo nato prenesemo v okolje, kjer imamo dostop do urejevalnika besedil LaTeX. Za uspešen izpis datoteke v formatu LaTeX potrebujemo dodatno datoteko COBISS.STY, ki jo prenesemo na svoj računalnik. Če so v bibliografskem zapisu ukazi LaTeX vneseni napačno, bodo napake tudi v izpisu bibliografije.

  Vse izpise bibliografij lahko preoblikujemo, vendar morajo bibliografske enote obdržati identifikacijsko številko COBISS.SI-ID.

  <<< manj

 • povezava z JCR/SNIP in WoS/Scopus več >>>


  Pri bibliografskih enotah, ki opisujejo dela, objavljena v revijah s faktorjem vpliva (IF – impact factor), se izpišejo povezave do baz podatkov Journal Citation Reports (JCR) in do baze podatkov Source Normalized Impact per Paper (SNIP). Journal Citation Reports (JCR) je faktografska baza podatkov, ki jo vsako leto izda Thomson Reuters iz ZDA. Vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva za pomembnejše serijske publikacije iz svetovne produkcije. V sistemu COBISS.SI so na voljo podatki od leta 1994 dalje. Baza podatkov je dostopna samo uporabnikom na področju Slovenije (domena računalnika mora imeti končnico .si). Source Normalized Impact per Paper (SNIP) je baza podatkov, ki jo dvakrat letno izda Center za znanstvene in tehnološke študije Univerze Leiden (Leiden University's Centre for Science & Technology Studies; CWTS) v sodelovanju z Elsevierjem. Vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva revij, ki jih pokriva baza podatkov Scopus, in sicer od leta 1999 naprej.

  Bazi JCR in SNIP sta v sistemu COBISS.SI razdeljeni v dve glavni skupini: Science Edition (SE), ki vsebuje podatke iz revij s področja znanosti in tehnologije, ter Social Science Edition (SSE), ki vsebuje podatke iz revij s področja družboslovja in humanistike. Obe bazi sta dostopni v COBISS+ preko povezav Faktor vpliva revij.

  Ker se podatki o faktorjih vpliva revij preračunavajo iz objav v preteklih letih, so podatki glede na trenutno leto vedno objavljeni z zamikom. Podatki za minulo leto se praviloma objavijo v poletnih mesecih (npr. poleti 2014 se objavijo podatki o faktorjih vpliva revij za leto 2013). Baza JCR se ob ažuriranju dopolni le s podatki o faktorjih vpliva revij za minulo leto (npr. leta 2014 za leto 2013), nato se ažurira še enkrat konec leta, ko izidejo manjši popravki (errata) za zadnje objavljeno leto. Baza SNIP se ob ažuriranju dopolni s faktorji vpliva revij za minulo leto (npr. leta 2014 za leto 2013), hkrati pa se ažurirajo tudi podatki za pretekla leta. Ažurira se tudi še v spomladanskih mesecih, ko znova izidejo spremenjeni podatki za pretekla leta.

  V izpisu bibliografije se pri posameznemu članku, ki je izšel v reviji s faktorjem vpliva, praviloma izpiše povezava na revijo v bazah JCR/SNIP za tisto leto, v katerem je članek izšel (npr. pri člankih iz leta 2010 se izpiše povezava na revijo v JCR/SNIP iz leta 2010). Obstajata pa tudi dve izjemi. Prva izjema so članki, objavljeni v letošnjem ali lanskem letu, ko se (do prejetja novih podatkov) izpiše povezava na zadnjo izdajo baz JCR/SNIP (npr. pri člankih iz leta 2013 in 2014 se do prejetja podatkov o faktorjih vpliva za leto 2013 izpiše povezava na revijo v bazah JCR/SNIP iz leta 2012, po prejetju podatkov o faktorjih vpliva za leto 2013 pa se člankom iz leta 2013 in 2014 izpiše povezava na revijo v bazah JCR/SNIP iz leta 2013). Druga izjema so članki, objavljeni zadnji dve leti pred prvo dodelitvijo faktorja vpliva revije. Če je neka revija svoj prvi faktor vpliva dobila leta 2010, se povezava na revijo v bazah JCR/SNIP za leto 2010 izpiše tudi pri člankih, ki so izšli v letih 2008 in 2009.

  Pri bibliografskih enotah, za katere je ugotovljeno, da imajo bibliografske zapise v bazah podatkov Web of Science (WoS) in/ali Scopus, se izpišejo povezave do pripadajočih zapisov v bazah WoS in Scopus in število citatov iz obeh baz (Pojasnila glede povezav COBIB.SI - WoS in COBIB.SI - Scopus). Povezava do zapisov v bazah WoS oz. Scopus je aktivna le, če imamo dovoljenje za dostop, določen s konzorcijskimi pogodbami.

  <<< manj

 • altmetrika več >>>


  Altmetrika upošteva vpliv oz. odmevnost raziskovalnega dela na spletu in omogoča avtomatizirano ažuriranje novih omemb in dogodkov. Zajema podatke družbenih omrežij (Twitter, Facebook, Google+ …), spletnih dnevnikov raziskovalcev, javno dostopnih dokumentov, novičarskih portalov in revij, referenčnih orodij (Mendeley ipd.) ter drugih virov informacij, kot so Wikipedia, Youtube, Reddit itd.

  Altmetrika je netradicionalna metoda merjenja vpliva v znanstvenem publiciranju in lahko služi kot dopolnilo klasičnim metodam merjenja, kot sta število citatov in h-indeks. V avtomatizirano vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela altmetrika ni vključena.

  Izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi:

  brez Prikaz altmetrike ni vključen.
     
  Altmetric in PlumX   Pri bibliografski enoti z identifikatorjem DOI ali ISBN je vključen prostodostopni prikaz odmevnosti Altmetric in PlumX.
    Primer:
     
   

     
  Altmetric in PlumX  
  (strnjeni prikaz)
  Pri bibliografski enoti z identifikatorjem DOI ali ISBN je vključen prostodostopni prikaz odmevnosti Altmetric in PlumX v strnjeni obliki.
    Primer:
     
   

  Prikaz altmetrike je možen le v formatu izpisa HTML in v formatu bibliografske enote ISO oz. IEEE.

  <<< manj

 • jezik bibliografije več >>>


  Izbiramo lahko med izpisom bibliografije v slovenskem ali angleškem jeziku. Slednja ima v angleščini izpisan glavni naslov in podnaslove iz tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS, medtem ko se bibliografske enote izpišejo na enak način kot v slovenski bibliografiji.

  <<< manj

 • poslati na e-naslov več >>>


  Vpišemo e-naslov, na katerega želimo prejeti bibliografijo (npr. ime.priimek@xxx.si).

  Če smo izbrali format izpisa LaTeX, je vnos e-naslova obvezen.

  <<< manj

 • ISSN več >>>


  Izpis bibliografskih enot iz COBIB.SI je za določeno serijsko publikacijo možen le na osnovi mednarodne standardne številke serijske publikacije (ISSN). Zato vpišemo ustrezno številko ISSN (npr. 0352-1982, ki je ISSN revije Arhitektov bilten; to pomeni, da se v izpis vključijo vsi katalogizirani prispevki iz te revije).

  <<< manj

 • veda več >>>


  Pri pripravi izpisov Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS lahko izbiramo med naslednjimi vedami:

  • naravoslovje
  • tehnika
  • medicina
  • biotehnika
  • družboslovje
  • humanistika
  • interdisciplinarne raziskave

  <<< manj

 • točkovanje več >>>


  Izpis Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS lahko pripravimo s točkovanjem ali brez točkovanja. V tem primeru potrditveno okno pustimo prazno in izpis bo vseboval le podatke o citatih.

  <<< manj

 • izpis bibliografskih enot več >>>


  Pri pripravi izpisov Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS je možen izpis bibliografskih enot na naslednje načine:

  znanstvena in strokovna dela (Z, S) Izpišejo se bibliografske enote, ki se glede na ARRS-jev Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti uvrščajo pod znanstvena in strokovna dela.

  znanstvena dela (Z) Izpišejo se le bibliografske enote, ki se glede na ARRS-jev Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti uvrščajo pod znanstvena dela.

  izjemni dosežki (A'') Izpišejo se le bibliografske enote, ki se glede na ARRS-jev Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti uvrščajo pod izjemne dosežke.

  zelo kvalitetni dosežki (A') Izpišejo se le bibliografske enote, ki se glede na ARRS-jev Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti uvrščajo pod zelo kvalitetne dosežke.

  pomembni dosežki (A1/2) Izpišejo se le bibliografske enote, ki se glede na ARRS-jev Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti uvrščajo pod pomembne dosežke.

  vsa dela Izpišejo se vse bibliografske enote.

  brez izpisa del Izpišejo se le podatki o točkah in citatih, ne pa tudi posamezne bibliografske enote.

  <<< manj

 • upoštevajo se več >>>


  Pri pripravi izpisov Citati v WoS in Scopus s parametrom upoštevajo se določimo, citati katerih bibliografskih enot naj se upoštevajo:

  znanstvena dela (Z) Upoštevajo se citati bibliografskih enot, ki se glede na ARRS-jev Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti uvrščajo pod znanstvena dela.

  znanstvena in strokovna dela (Z, S) Upoštevajo se citati bibliografskih enot, ki se glede na ARRS-jev Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti uvrščajo pod znanstvena in strokovna dela.

  <<< manj

 • seznam več >>>


  Pri pripravi izpisov Citati v WoS in Scopus s parametrom seznam določimo vrsto izpisa:

  po letih Izpišejo se podatki o citiranosti v izbranem obdobju. Stolpec leto predstavlja leto, v katerem so se citati pojavili (ne glede na leto, v katerem so bili objavljeni citirani članki).

  h-indeks Izpiše se h-indeks in število čistih citatov (CI) posameznih bibliografskih enot v izbranem obdobju.

  h-indeks s
  pregledom citatov po letih
  Izpiše se h-indeks, število citatov (TC) in število čistih citatov (CI) posameznih bibliografskih enot v izbranem obdobju (skupaj in po posameznih letih).

  <<< manj

več >>>

Priprava izpisa

S klikom na gumb PRIPRAVA IZPISA sprožimo postopek priprave izpisa bibliografije glede na podane vhodne parametre.

Če nismo vpisali e-naslova, na katerega želimo prejeti izpis bibliografije, se izpiše spletni naslov. Ko kliknemo nanj, dobimo izpisano bibliografijo. Če pa smo parameter poslati na e-naslov izpolnili, bomo izpis bibliografije prejeli po e-pošti na navedeni naslov.

Priprava izpisa lahko traja dalj časa, odvisno od števila vključenih bibliografskih enot.

Selektivni izbor bibliografskih enot

Standardni izpis vključuje vse bibliografske enote avtorja v navedenem obdobju. Če želimo v izpis vključiti samo določene bibliografske enote, kliknemo gumb SELEKTIVNI IZBOR. Selektivni izbor je možen le, če smo pri parametru razvrščanje bibliografskih enot izbrali razvrstitev po tipologiji.

Izpiše se seznam vseh tipov dokumentov/del, kjer lahko izločimo določene tipe bibliografskih enot. Izločimo lahko posamezni tip ali pa kar celo skupino.

S klikom na gumb DODATNA IZLOČITEV lahko izločimo še posamezne bibliografske enote. Izpiše se seznam vseh bibliografskih enot, ki ustrezajo podanim parametrom in izboru po tipologiji. Vsaka bibliografska enota je določena z identifikacijsko številko COBISS.SI-ID, naslovom, letom izida in tipom dela. Za podrobnejši opis bibliografske enote lahko s klikom na identifikacijsko številko aktiviramo povezavo na COBISS/OPAC. Seznam je možno urediti naraščajoče ali padajoče po identifikacijski številki, naslovu, letu izida ali tipu dela, vendar samo za namen lažjega prepoznavanja bibliografskih enot. Iz seznama lahko izločimo bibliografske enote, ki jih ne želimo uvrstiti v izpis.

Priprava seznama lahko traja dalj časa, odvisno od števila vključenih bibliografskih enot.

<<< manj

Neposredne povezave

Neposredno povezavo do osebne bibliografije lahko pripravimo tako, da v URL-naslov vpišemo naslednje nastavitve:

V URL-naslov lahko vpišemo več navedenih parametrov, njihove vrednosti pa med seboj poljubno sestavljamo.

(npr.: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=05490&langbib=slv&formatbib=2)

Neposredno povezavo na stran, kjer lahko izbiramo parametre izpisa, lahko pripravimo tudi za potrebe naslednjih izpisov:

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS in Citiranost bibliografskih zapisov v COBIB.SI, ki so povezani z zapisi v WoS in/ali Scopus

Neposredno povezavo lahko pripravimo za raziskovalce, raziskovalne organizacije, raziskovalne skupine, projekte in programe. V URL-naslov za mstid vpišemo ustrezno šifro iz SICRIS-a (npr. 5-mestno šifro raziskovalca, 4-mestno šifro raziskovalne organizacije …), pri projektih in programih pa za startyear vpišemo še leto začetka projekta oz. programa.

Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv

Neposredno povezavo lahko pripravimo za raziskovalce. V URL-naslov za mstid vpišemo ustrezno 5-mestno šifro raziskovalca iz SICRIS-a, za stat vpišemo unil (Univerza v Ljubljani), unim (Univerza v Mariboru) ali unip (Univerza na Primorskem)

več >>>

Pojasnila

Upoštevano pri kategorizaciji znanstvenih publikacij:

© 1998-2018 IZUM