COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

550 Srodna pristupna tačka – tematska predmetna oznaka

Polje sadrži pristupnu tačku za normativni oblik tematske oznake kao predmetne oznake koja je srodna pristupnoj tački u polju 2XX.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJEPONOVLJIVOST
550Srodna pristupna tačka – tematska predmetna oznakar
aPočetni elementnr
xTematska potpodelar
yGeografska potpodelar
zHronološka potpodelar
3Broj zapisanr
5Kod za odnosnr
9Jezik osnovnog dela pristupne tačkenr

Indikatori

Vrednosti indikatora nisu definisane.

OPIS POTPOLJA

Potpolje a je opisano kod polja 250, potpolja x, y i z u poglavlju Potpodele, a potpolja 3, 5 i 9 u poglavlju Kontrolna potpolja.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Polje sadrži tematsku predmetnu oznaku koja je srodna pristupnoj tački u polju 2XX i koja je oblikovana u skladu sa sistemom predmetnih oznaka.

SRODNA POLJA

250NORMATIVNA PRISTUPNA TAČKA – TEMATSKA PREDMETNA OZNAKA

PRIMERI

 1. 250⊔⊔aElectronic data processing xData preparation
  550⊔⊔aInput design, Computers
 2. *

  152⊔⊔bsgc
  250⊔⊔aStarodavna likovna umetnost
  550⊔⊔3<nnn> 5g aStarodavne civilizacije
  550⊔⊔3<nnn> 5g aZgodovina likovne umetnosti
  550⊔⊔3<nnn> 5z aArheološke ostaline
  (Zapis sa srodnim izrazom i dva šira izraza.)
 3. *

  152⊔⊔bsgc
  220⊔⊔aHabsburžani (vladarska rodbina)
  550⊔⊔3<nnn> 5g aVladarji (Avstrija)
  (Zapis za vladarsku porodicu sa širim izrazom koji je tematska oznaka.)
 4. *

  152⊔⊔bsgc
  250⊔⊔aSlovanski jeziki
  515⊔⊔3<nnn> 5z aSlovanske države
  550⊔⊔3<nnn> 5g aBaltoslovanski jeziki
  550⊔⊔3<nnn> 5g aIndoevropski jeziki
  550⊔⊔3<nnn> 5z aCirilica
  550⊔⊔3<nnn> 5z aGlagolica
  550⊔⊔3<nnn> 5z aPanslavizem
  550⊔⊔3<nnn> 5z aSlavistika
  550⊔⊔3<nnn> 5z aSlovanska imena
  550⊔⊔3<nnn> 5z aSlovanska književnost
  550⊔⊔3<nnn> 5z aSlovanski rokopisi
  (U poljima 515 i 550 navedeno je sedam srodnih izraza i dva šira izraza za izraz Slovanski jeziki.)