Библиографии - новости

2016

датум известување/новост
30. 09. 2016 Измени во документот Типологија на документи/дела за водење на библиографиите во системот COBISS

2014

повеќе >>>

датум известување/новост
18. 09. 2014. Инсталација на новата верзија на програмската поддршка Библиографии, V5, која вклучува измени на параметарот за испис (сортирање на библиографските единици, резимеа/апстракти, формат на библиографската единица)
07. 02. 2014 Измени во документот Типологија на документи/дела за водење на библиографиите во системот COBISS

<<< назад

2013

повеќе >>>

датум известување/новост
03. 09. 2013 Инсталација на новата верзија на програмската поддршка Библиографии, V4.3, која вклучува обновување на веб-страницата на персонални библиографии и сериски публикации
04. 03. 2013 Инсталација на новата верзија на програмската поддршка Библиографии, V4.1, која ги вклучува обновената пристапна страница и страницата за помош

<<< назад

2012

повеќе >>>

датум известување/новост
30. 11. 2012 Инсталација на новата верзија на програмската поддршка Библиографии, V4.0-03, која вклучува страница со најчесто поставени прашања (FAQ) и обновената страница за новости и известувања
27. 09. 2012 Инсталација на новата верзија на програмската поддршка Библиографии, V4.0, која вклучува воедначено пребарување на податоците за истражувачите во персоналните библиографии во системот E-CRIS.MK, новости RSS, дополнувања на XML-форматот и на веб-страницата во множеството знаци UTF-8; воедначени облици за внес и обновен графички изглед во рамки на системот E-CRIS.MK кај истражувачите додаден нов линк до персоналните библиографии

<<< назад

2011

повеќе >>>

датум известување/новост
29. 12. 2011 Имплементација на библиографии V3.15 со именета типологија на документи/дела

<<< назад

2010

повеќе >>>

датум известување/новост
31. 08. 2010 Имплементација на библиографии, V3.13, која вклучува дополнувања на форматот XML, воведување на параметарот формат во директните линкови (HTML, XML) и укинување на параметрите за внес за множество знаци и за резимеа/апстракти
17. 03. 2010 Имплементација на библиографии, V3.12, која вклучува воведување нов формат за испис на библиорафската единица ISBD (во збиен облик), дополнување на форматот XML и укинување на множеството знаци CZS

<<< назад

2009

повеќе >>>

датум известување/новост
13. 07. 2009 Имплементација на библиографии V3.10, која вклучува можност за мрежен испис на библиографии на статии во сериските публикации идополнување на форматот XML
10. 03. 2009 Имплементација на библиографии V3.9 со именета типологија на документи/дела, со DOI и со дополнување на XML-форматот

<<< назад

2008

повеќе >>>

датум известување/новост
08. 04. 2008 Имплементација на библиографии V3.8-02 со сменети директни линкови

<<< назад

2007

повеќе >>>

датум известување/новост
05. 11. 2007 Имплементација на библиографии V3.7 со пребарувач на научни информации Scirus, која овозможува испис на библиографии на кирилица и во формат XML, како и испис на репрезентативни библиографии на истражувачи, истражувачки организации, одделенија и на проектни групи, преку информацискиот систем за истражувачка дејност E-CRIS.MK
21. 03. 2007 Имплементација на библиографии V3.3-03 со изменета типологија на документи/дела

<<< назад

2006

повеќе >>>

датум известување/новост
14. 04. 2006 Имплементација на библиографии V3.3, кои при испис на библиографии на истражувачи овозможуваат селективен избор на библиографски единици и директни врски, како и нова група на библиографии на трудови во сериски публикации

<<< назад

RSS новости

За читање на новостите преку RSS потребна ви е клиентска програма која во уреден облик ги прикажува информациите добиени од различни RSS мрежни извори.

На мрежа постојат повеќе различни RSS-клиенти. По инсталација на клиентот самите ги одредувате RSS веб-страниците од кои ќе собирате новости.

© 1998-2016 IZUM