Библиографии

Библиографии преку системот
E-CRIS.MK
Персонални библиографии Библиографии на сериски публикации

Репрезентативни библиографии

Персонални библиографии на истражувачи, стручни соработници и други автори, кои имаат шифра на истражувач

Библиографии на сериски публикации со ISSN број, кои опфаќаат статии што се обработени во COBISS


 

© 1998-2014 IZUM