Bibliografije - pogosta vprašanja

Osebne bibliografije

 • Kako vnesti ali popraviti podatke za osebne bibliografije? Odgovor


  Osebne bibliografije omogočajo pripravo različnih izpisov bibliografij za katerega koli avtorja, za katerega so podatki vneseni v normativno bazo podatkov CONOR.SI in bibliografske enote v vzajemno bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI.

  Podatke v bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI in v normativno bazo podatkov CONOR.SI vnašajo usposobljeni bibliotekarji v knjižnicah in specializiranih informacijskih centrih, ki so polnopravni člani sistema COBISS.SI.

  Načeloma lahko avtor sam izbere, katera knjižnica ali specializirani informacijski center bo skrbel za dopolnjevanje in redakcijo njegove osebne bibliografije. Običajno zapise za bibliografske enote vnaša in redigira knjižnica ustanove, kjer je avtor zaposlen. Če pa ustanova knjižnice nima, lahko avtor izbere knjižnico, ki je specializirana za njegovo področje. V knjižnici dobi avtor natančna navodila o tem, kaj mora predložiti, da bodo lahko dopolnili njegovo osebno bibliografijo.

  Bibliografije preko sistema SICRIS je možno izpisovati za raziskovalce in strokovne sodelavce, ki so pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) evidentirani kot raziskovalci in imajo šifro raziskovalca, pod pogojem, da so njihove bibliografske enote vključene v sistem COBISS.SI. Izjemoma dodeljuje evidenčno šifro raziskovalca tudi IZUM (npr. našim raziskovalcem, ki delajo v tujini) v obliki 4xxxx. Posamezna enota iz baze podatkov COBIB.SI se pravilno uvrsti v osebno bibliografijo, če zapis poleg osnovnih bibliografskih podatkov (avtor, naslov, leto izida, založnik ...) vsebuje tudi tip po tipologiji dokumentov/del in šifro raziskovalca (ki mora biti vnesena v normativno bazo podatkov CONOR.SI).

  <<< manj

 • Kako pridobim šifro raziskovalca? Odgovor


  Šifro raziskovalca praviloma dodeli Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) raziskovalcu, ki izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco ARRS. Eden od pogojev je zaposlitev raziskovalca v organizaciji, ki je pri ARRS registrirana kot izvajalka raziskovalne in razvojne dejavnosti (http://www.arrs.gov.si/sl/evidreg/). Prošnjo za vpis v evidenco raziskovalcev ARRS je treba poslati na ARRS na ustreznem obrazcu. Po vpisu raziskovalca v evidenco ARRS se podatki samodejno prenesejo tudi v informacijski sistem SICRIS (trikrat tedensko).

  Podatke o raziskovalcu, ki se želi predstaviti v informacijskem sistemu SICRIS, vendar ne izpolnjuje pogojev za vpis v evidenco ARRS (npr. raziskovalec slovenskega rodu v tujini), lahko vnesemo v sistem SICRIS tudi neposredno, če ima raziskovalec najmanj diplomo univerzitetnega programa (pridobljeno po starem programu) ali magisterij 2. bolonjske stopnje in z bibliografijo izkazuje vpetost v raziskovalno delo. Prošnjo za vpis v SICRIS pošlje raziskovalec na IZUM na obrazcu SICRIS-RR-1/2 v elektronski in pisni obliki. Dodeljena evidenčna šifra raziskovalca ima obliko 4xxxx. Kadar namerava raziskovalec v kratkem opraviti registracijo pri ARRS, svetujemo, da tega obrazca ne izpolni, saj se bodo njegovi podatki ob registraciji na ARRS avtomatsko prenesli tudi v informacijski sistem SICRIS.

  Do nedavnega je IZUM dodeljeval tudi evidenčno šifro v obliki 9xxxx, ki pa je bila namenjena izključno za potrebe vodenja osebnih bibliografij v sistemu COBISS, ne pa tudi za predstavitev v sistemu SICRIS. Evidenčno šifro v obliki 9xxxx je lahko pridobil kdor koli, tudi če ni bil raziskovalec. Od septembra 2014 dalje (Bibliografije, V5), je omogočen izpis osebne bibliografije neposredno na podlagi normativne baze podatkov CONOR.SI. S tem šifra raziskovalca ali evidenčna šifra ni več pogoj za izpis osebne bibliografije preko sistema COBISS. Evidenčno šifro dodeljuje IZUM le še v izjemnih primerih (npr. zaradi vnosa uredništev v retrospektivno bazo serijskih publikacij CORES.SI, ki zaenkrat še temelji na šifri raziskovalca). Zahtevek za dodelitev evidenčne šifre z utemeljitvijo, ki ga je treba poslati na naslov podpora@izum.si, mora vsebovati ime in priimek avtorja, letnico rojstva ter področje njegovega delovanja.

  Da bo izpis bibliografije na osnovi katerekoli šifre deloval, je treba dodeljeno šifro vnesti v normativni zapis za avtorja v normativno bazo podatkov CONOR.SI. To stori knjižnica, ki dopolnjuje in redigira bibliografijo avtorja. Po samodejni sinhronizaciji normativnega zapisa avtorja z ustreznimi bibliografskimi zapisi v bazi bibliografskih podatkov COBIB.SI bo mogoč izpis bibliografije na osnovi dodeljene šifre raziskovalca.

  Raziskovalec, ki je predhodno imel evidenčno šifro, kasneje pa se je registriral pri ARRS in s tem pridobil uradno šifro raziskovalca, mora sam sporočiti knjižnici, ki skrbi za redakcijo njegove bibliografije, da mu v zvezi s tem ustrezno popravi normativni zapis v normativni bazi podatkov CONOR.SI. Pisno obvestilo je treba poslati tudi na IZUM na naslov podpora@izum.si, da bo na osnovi zahtevka evidenčna šifra blokirana.

  <<< manj

Bibliografije serijskih publikacij

 • Kaj so značilnosti izpisa na povezavi Bibliografije serijskih publikacij? Odgovor


  Bibliografije serijskih publikacij omogočajo izpis bibliografskih enot, razvrščenih po tipologiji, iz vzajemne bibliografske baze podatkov COBIB.SI.
  Izpis bibliografskih enot iz COBIB.SI je za določeno serijsko publikacijo možen le na osnovi mednarodne standardne številke serijske publikacije – ISSN, ki jo vpišemo v ustrezno okence (npr. če vpišemo 0352-1982, ki je ISSN revije Arhitektov bilten, bodo v izpis vključeni vsi katalogizirani prispevki iz te revije).

  <<< manj

 • Ali lahko izpišem bibliografijo za katero koli serijsko publikacijo? Odgovor


  Ne, bibliografijo lahko izpišete le za tisto serijsko publikacijo, katere prispevki imajo bibliografske zapise v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB.SI.

  <<< manj

 • Ne poznam številke ISSN revije, za katero želim izpisati bibliografijo. Kje lahko najdem številko ISSN? Odgovor


  Številko ISSN lahko poiščete v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB.SI (npr. v iskalno okence vpišete naslov revije).

  <<< manj

Vrednotenje raziskovalne uspešnosti

Podatki za razpise ARRS

 • Na osnovi katerih podatkov in kako pogosto pripravljate podatke za razpise ARRS? Odgovor


  Podatke za razpise ARRS pripravljamo nekajkrat letno na zahtevo ARRS in sicer na osnovi bibliografskih enot raziskovalcev v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB.SI in aktov ARRS. Pri tem se upošteva obdobje in stanje baze COBIB.SI na dan, ki ga določi ARRS.

  <<< manj

 • Komu moram sporočiti, da sem upravičen do podaljšanja obdobja za pripravo podatkov za razpise ARRS? Odgovor


  Če je pri posameznih razpisih za pripravo podatkov katerega od raziskovalcev treba upoštevati daljše obdobje, moramo to pobudo prejeti od ARRS. Več informacij v zvezi s tem lahko pridobite na ARRS.

  <<< manj

 • Zakaj se podatki v izpisu Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS razlikujejo od podatkov v izpisu Podatki za razpise ARRS? Odgovor


  Razlike v izpisih se pojavljajo zato, ker se v izpisu Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS upoštevajo trenutno stanje baze COBIB.SI in izbrani parametri izpisa, izpis Podatki za razpise pa je pripravljen za obdobje, ki ga določi ARRS in na osnovi stanja baze COBIB.SI na točno določen dan.

  <<< manj

Citiranost

 • Kateri so osnovni pogoji, da se mi v bibliografiji pojavijo citati iz baz Web of Science ali Scopus? Odgovor


  Osnovni pogoji, da se v izpisih pojavijo citati, so:

  • citiran članek mora biti v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB.SI (torej v osebni bibliografiji raziskovalca)
  • v bazah WoS (npr. baze SCI, SSCI, A&HCI) ali Scopus morata biti oba članka »polno obdelana«: članek, ki citira, in članek, ki je citiran
  • za članek, ki je citiran, mora biti vzpostavljena povezava med njegovim bibliografskim zapisom v COBIB.SI in zapisom v bazah WoS ali Scopus

  <<< manj

 • Kaj pomeni »polno obdelan« članek? Odgovor


  »Polno obdelan« članek v bazah WoS ali Scopus pomeni, da je vključen v eno od baz WoS (npr. SCI, SSCI, A&HCI) ali Scopus z vsemi svojimi karakterističnimi podatki (naslov, avtor(ji), revija, leto, itd.) in ga je pod temi podatki tudi moč najti v bazah WoS ali Scopus. Pogoj za to pa je, da je bil objavljen v reviji, ki je indeksirana v eni od baz WoS ali Scopus.

  <<< manj

 • Kako določate število čistih citatov? Odgovor


  Število čistih citatov je število citatov brez avtocitatov. Za čisti citat se upošteva citat, v katerem nobeden izmed avtorjev ne citira samega sebe. V nasprotnem primeru se citat šteje za avtocitat pri vseh avtorjih citiranega članka. Čisti citati se ugotavljajo v vzajemni bibliografski bazi COBIB.SI in ne v bazah podatkov WoS ali Scopus. Ugotavljajo se na podlagi zapisov za članke v COBIB.SI, ki so povezani z zapisi v bazah WoS ali Scopus, pri čemer se upoštevajo identifikacijske številke avtorjev v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI.

  Avtocitati

  Avtocitat nastane, če obstaja vsaj en avtor, ki je isti pri citiranem članku in članku, ki tega prvega citira. Z drugimi besedami: Če se v članku, ki je citiran, in v članku, ki citira, pojavi vsaj ena ista identifikacijska številka iz normativne baze osebnih imen CONOR.SI, se članek, ki citira prvi članek, šteje za avtocitat pri vseh avtorjih tega članka.

  Primer:

  Avtorji A, B in C so objavili članek X. Članek X je bil kasneje citiran v štirih drugih člankih, kjer so zastopani naslednji avtorji:

  prvi članek – avtorji A, B in C
  drugi članek – avtorja A in B
  tretji članek – avtorji C, D in E
  četrti članek – avtorja D in E

  Citati v prvih treh člankih se za avtorje članka X štejejo kot avtocitati, le citat v četrtem članku je čisti citat, ker članka niso napisali avtorji A, B ali C. Članek X bo imel v kateri koli bibliografiji (osebni bibliografiji, bibliografiji skupine ali bibliografiji organizacije), 4 citate, to je 3 avtocitate in 1 čisti citat.

  <<< manj

 • Komu moram sporočiti, če se ni vzpostavila avtomatska povezava med zapisom za moj članek v COBIB.SI in pripadajočim zapisom v Web of Science ali Scopus? Odgovor


  Sporočilo pošljite na naslov podpora@izum.si. V sporočilu navedite COBISS.SI-ID članka in pripadajoče podatke iz baz WoS ali Scopus.

  Opozorilo:
  Eden pomembnejših podatkov, ki lahko vpliva na uspešno vzpostavitev povezave med zapisoma COBIB.SI-WoS oziroma COBIB.SI-Scopus, je DOI – Digital Object Identifier (digitalni identifikator objekta). V kolikor vaš članek DOI ima, opozorite knjižničarja, da ga vnese v bibliografski zapis za članek v COBIB.SI (podpolje 017a).

  <<< manj

 • Nekateri podatki o člankih/citatih/referencah v WoS ali Scopus so napačni. Kam lahko pošljem prošnjo za popravek? Odgovor


  Če ste napako našli v zapisih baz podatkov servisa WoS, lahko prošnjo za popravek pošljete preko spletne strani Thomson Reuters z izbiro povezave Request a data change in our databases.

  Če pa ste napako našli v zapisih v bazi Scopus, lahko prošnjo za popravek pošljete preko spletnega obrazca http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150.

  V primeru nejasnosti lahko pišete tudi na naš naslov podpora@izum.si in bomo vašo prošnjo posredovali mi.

  <<< manj

 • Kaj je razlog, da je pri mojem članku v bibliografiji upoštevanih manj citatov, kot jih je evidentiranih v WoS in/ali Scopus? Odgovor


  Glavni razlog za razlike v številu citatov je običajno časovni zamik.

  Pri člankih, ki so polno obdelani v bazah WoS, pa je lahko razlog tudi ta, da se v izpisih bibliografij upoštevajo le citati iz člankov v revijah, ki so indeksirane v eni od baz SCI, SSCI ali A&HCI. V izpisih pa se ne upoštevajo citati, ki so se pojavili npr. v bazah CPCI-S, SPCI-SSH, BKCI-S in BKCI-SSH pred letom 2011.

  <<< manj

 • Kaj pomeni datum, ki je v izpisu bibliografije naveden pri bibliografskih enotah (npr. člankih) takoj za povezavo na Scopus? Odgovor


  Datum, ki je pri določeni bibliografski enoti v izpisu bibliografije naveden pri povezavi na Scopus (enako velja za WoS), pomeni, da so se tega dne na podlagi podatkov, pridobljenih iz baze Scopus, nazadnje posodobili podatki o citatih pri nas v naših bazah. Če bibliografska enota v Scopusu citatov še nima, ta datum predstavlja datum vzpostavljene povezave med zapisoma v bazah COBIB.SI in Scopus. Če program v postopku preverjanja/ažuriranja citatov ne zazna novih citatov v Scopusu, se pri nas tudi datum ne spremeni. S klikom na povezavo na Scopus si lahko stanje citatov te bibliografske enote v Scopusu ogledamo online. Glede na to, da se podatki o citatih v naših bazah ažurirajo z zamikom, ni nujno, da se število citatov pri nas in online v Scopusu vedno ujema. Pri nekem članku lahko pride do zamika do meseca dni, če je bil ta članek v Scopusu citiran kmalu po zadnjem preverjanju/ažuriranju pri nas.

  <<< manj

Vprašanja, mnenja, predlogi

Pošljite jih na:

podpora@izum.si

© 1998-2018 IZUM