COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bmaj1996

675 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)

Polje vsebuje klasifkacijsko številko, ki je dodeljena enoti v skladu s shemo Univerzalne decimalne klasifkacije, z oznako izdaje.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
675Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)r
aVrstilecnr
bSkupina*nr
cVrstilec za iskanje*nr
sStatistika*nr
uUDK za lokalne kataloge*nr
vIzdajanr
zJezik izdajenr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

675a Vrstilec

V podpolje se vnašajo UDK vrstilci, ki se dodajajo bibliografski enoti po shemi Univerzalne decimalne klasifikacije in se izpisujejo na kataložnih listkih in v bibliografijah.

Če publikacija zahteva več različnih UDK vrstilcev (enostavnih ali sestavljenih), jih je potrebno vnesti v ponovljena polja 675.

Pri vnosu podpolja se ne uporablja šifrant.

675b Skupina*

V podpolje se vnaša skrajšan UDK vrstilec, ki je namenjen za razvrščanje v izpisih bibliografij in za druge lokalne potrebe. Priporoča se uporaba lokalnega šifranta.

Če je v zapis vnešeno več UDK skupin, se zapis lahko uvršča v bibliografije le pod prvo skupino ali pa pod vse skupine.

675c Vrstilec za iskanje*

V podpolje se vnaša UDK vrstilec, ki je enoten znotraj sistema COBISS in je namenjen iskanju v vzajemni bazi podatkov COBIB in lokalnih bazah podatkov COBISS. Uporablja se globalni šifrant, ki je enoten za vse vrste gradiva, s tem da se nekatere kode ne uporabljajo pri tekočih publikacijah (gl. Dodatek G).

Podpolje je obvezno. Ker nekatere knjižnice gradivo katalogizirajo pred vsebinsko obdelavo, je možna začasna uporaba fiktivne kode "fik". Pri vsebinski obdelavi pa je potrebno fiktivno kodo nadomestiti z ustreznim vrstilcem za iskanje.

675s Statistika*

V podpolje se vnaša skrajšan UDK vrstilec za potrebe raznih statističnih preglednic.

Podpolje je primerno za iskanje v lokalni bazi podatkov, s tem da se priporoča uporaba lokalnega šifranta.

675v Izdaja

Podpolje je namenjeno vnosu oznake izdaje tablic in se nanaša na podpolje 675a istega polja 675.

Podpolje je bilo ažurirano s konverzijo aprila 1996.

675z Jezik izdaje

Jezik izdaje, iz katere je prevzet vrstilec v podpolju 675a, v kodirani obliki.

675u UDK za lokalne kataloge*

V podpolje se vnaša UDK vrstilec za druge lokalne potrebe. Priporoča se uporaba lokalnega šifranta.

675x
675y

Podpolji sta se uporabljali do leta 1992 v IIZZG za potrebe izpisa publikacije Bulletin Scientifique.

PRIMERI

 1. *

  675⊔⊔a379.825(497.12 Bele Vode)"1995"
 2. *

  675⊔⊔a519.682 a929:510 Gedel K. a510.643
 3. *

  675⊔⊔a330.341.1 b33 c330.34 s33
  675⊔⊔a628.85:517.938(043.3) b628.8 s628
 4. *

  675⊔⊔a681.3.0 b681 c681.3 s681.3
  675⊔⊔a510.6(076) b51 c510 s51
 5. *

  675⊔⊔a691.421.2(497.11)"04/14" s69
 6. *

  675⊔⊔a726.71:691.421.2(497.11)"04/14" s72
 7. *

  675⊔⊔a316.277 s316 vdo 4. izd.
 8. *

  675⊔⊔a308(497.12-15)(082) u323.15(45=863)(082)