COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bnovember2021

110 Kontinuirani viri

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na kontinuirane vire, vključno s knjižnimi zbirkami, kadar katalogiziramo zbirko kot celoto in ne posameznih publikacij.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
110Kontinuirani virinr
aVrsta kontinuiranega viranr
bPogostnost izhajanjanr
cRednostnr
dKoda za vrsto gradivanr
tFaktor vpliva**nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

110a Vrsta kontinuiranega vira
aperiodična publikacija

Vrsta kontinuiranega vira, ki običajno izhaja več kot enkrat letno in za katerega je značilna raznolikost prispevkov in avtorjev tako v okviru ene številke kot med različnimi številkami. Sem sodijo znanstvene, strokovne in poljudnoznanstvene publikacije kot tudi ilustrirane zabavne revije oz. magazini (gl. primera 1, 2). Primeri: Časopis za kritiko znanosti, Jezik in slovstvo, Moj mikro, Naš dom, Jana itd.

bknjižna zbirka

Izhaja redno ali neredno, običajno je oštevilčena. Zbirka ima svoj stalni naslov, obenem pa ima tudi vsak posamezen del/zvezek svoj lastni naslov in pogosto tudi avtorja. Navadno vsak zvezek vsebuje eno delo ali pa skupino med seboj povezanih del. Primeri: Knjižnica Sinjega galeba, Drobtinice, Kondor itd.

cčasnik

Izhaja v določenih in pogostih intervalih, običajno dnevno, tedensko ali štirinajstdnevno, vsebuje informacije o tekočih dogodkih in je namenjen najširši javnosti (gl. primera 3, 4). Primeri: Delo, Večer, Slovenske novice, Politika itd. S to kodo označujemo tudi tovarniške in šolske liste ter informativna glasila raznih organizacij in društev.

enevezani listi z zamenljivo vsebino

Integrirni vir, ki obsega enega ali več zvezkov in katerega vsebina se dopolnjuje s posameznimi stranmi, ki so bodisi dodane, odvzete ali nadomeščene z drugimi (gl. primer 6). Primeri: COMARC/H format, MARC 21 format for bibliographic data itd.

fbaza podatkov

Urejena zbirka medsebojno povezanih podatkov, ki so shranjeni v eni ali več računalniških datotekah. Navadno se tvori in vzdržuje s pomočjo sistema za upravljanje podatkovnih baz (gl. primera 5, 7). Primer: WorldCat – baza podatkov servisa OCLC FirstSearch.

gspletno mesto/stran

Spletno mesto/stran, ki se dopolnjuje, vendar ne ustreza nobeni od preostalih kod, kot npr. periodična publikacija, časnik ali baza podatkov (gl. primer 8). Primeri: Iskreni.net, Najdi.si, CNN.com itd.

ysplošni časopis** (glej a)

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "a".

zdrugo

S to kodo označujemo vse kontinuirane vire, ki jih z ostalimi kodami ni možno zajeti, npr. zborniki, letopisi, koledarji, vodiči, almanahi, razne sekundarne publikacije itd.

110b Pogostnost izhajanja

Koda označuje pogostnost izhajanja serijske publikacije ali dopolnjevanja integrirnega vira.

adnevno
bdvakrat tedensko
ctedensko
dštirinajstdnevno
edvakrat mesečno
fmesečno
gdvomesečno
hčetrtletno
itrikrat letno
jdvakrat letno
kletno
lvsako drugo leto
mvsako tretje leto
ntrikrat tedensko
otrikrat mesečno
pse sproti dopolnjuje

Koda označuje, da se integrirni vir dopolnjuje večkrat dnevno.

uni znano
ynedoločeno (občasno idr.)
zdrugo

Opombo o pogostnosti izhajanja moramo vnesti v polje 326.

110c Rednost

Koda označuje rednost izhajanja serijske publikacije ali dopolnjevanja integrirnega vira.

aredno
yneredno
110d Koda za vrsto gradiva

Koda označuje, ali kontinuirani vir kot celota predstavlja eno od pogostih vrst referenčnega gradiva. Izberemo tisto kategorijo, ki je za enoto najbolj značilna.

abibliografija

Kontinuirani vir je bibliografija, npr. nacionalna bibliografija.

bkatalog

Popis enot v zbirki, na razstavi ali prodajni katalog založbe ali knjigarne, npr. založniški katalog kot serijska publikacija.

ckazalo

Npr. kazalo h kontinuiranemu viru, ki tudi samo izhaja kot kontinuirani vir.

dizvleček, povzetek

Vključeni so deskriptivni, indikativni in informativni izvlečki.

eslovar

Abecedni seznam besed s kratkim opisom njihovega pomena in uporabe ali z ustrezniki v drugem jeziku.

fenciklopedija

Navadno abecedni seznam imen ali pojmov z določenega področja z daljšim opisom.

gimenik

Urejen seznam oseb, organizacij ali krajev z ustreznimi podatki.

hletopis

Kontinuirani vir, ki dopolnjen izhaja vsako leto oziroma vsebuje pregled dela ali pomembnejših dogodkov v letu.

istatistični pregled

Sistematsko zbrani in običajno tabelarično prikazani številčni podatki o določeni stvari, npr. statistična poročila.

jučbenik
krecenzije

Recenzije knjig, filmov itd.

lzakoni

Besedila zakonov.

mzbirka poročil o sodni praksi

Redni pregledi sodnih postopkov.

nčlanki s pravnega področja

Članki v reviji, ki pokriva splošne pravne teme.

opravni primeri in zapisniki obravnav

Poročila in razprave o pravnih primerih.

pbiografija

Kontinuirani vir sestavljajo osebne ali skupinske biografije ali pa vsebuje biografske podatke, npr. "kdo je kdo".

rpregled/ocena

Daljši, pogosto kritični pregledi dogajanja na določenem področju.

tstrip

Kontinuirani vir v obliki stripa za otroke ali odrasle.

zdrugo
110t Faktor vpliva**

Podpolje se je nekoč uporabljalo za koordinacijo nabave tujih serijskih publikacij (kakor kasneje tudi polje 959 – Serijske publikacije: retrospektiva). Sedaj za te namene uporabljamo bazo podatkov JCR (Journal Citation Reports), ki je na voljo preko COBISS+.

SORODNA POLJA

001cUVODNIK ZAPISA, Bibliografski nivo
Podpolje c označuje, ali je enota serijska publikacija ali integrirni vir; v tem primeru bo polje 110 prisotno v zapisu.
326OPOMBA O POGOSTNOSTI
V polju je navedena opomba o pogostnosti izhajanja serijske publikacije ali dopolnjevanja integrirnega vira.

PRIMERI

 1. *

  110⊔⊔aa bc ca
  2001⊔aNature einternational weekly journal of science
  (Znanstveni časopis, ki izhaja redno vsak teden.)
 2. * COBISS.net

  110⊔⊔aa bc cy
  2001⊔aTim esport magazin
  (Splošni časopis Tim, ki izhaja tedensko, vendar neredno.)
 3. *

  110⊔⊔ac ba ca
  2001⊔aDnevnik
  (Časnik Dnevnik izhaja redno vsak dan.)
 4. *

  110⊔⊔ac bc ca
  2001⊔aNedeljski dnevnik
  (Izhaja tedensko.)
 5. *

  001⊔⊔cs
  110⊔⊔af bk ca
  2001⊔aJournal citation reports on CD-ROM bElektronski vir
  (Baza podatkov Journal citation reports izhaja letno, na CD-ROM-u, ki je številčen z letnico.)
 6. *

  001⊔⊔ci
  110⊔⊔ae by
  2001⊔aCOMARC/B format eformat za bibliografske podatke epriročnik za uporabnike f[izdal] Institut informacijskih znanosti
  (Koda "e" v podpolju 110a označuje integrirni vir – priročnik COMARC/B, katerega vsebina se dopolnjuje s posameznimi stranmi.)
 7. *

  001⊔⊔ci
  110⊔⊔af bp
  2001⊔aVzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB bElektronski vir
  (Baza podatkov, ki se sproti dopolnjuje.)
 8. *

  001⊔⊔ci
  110⊔⊔ag by
  2001⊔aInstitut informacijskih znanosti bElektronski vir eIZUM
  (Zapis za spletno mesto/stran.)