COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bapril2012

G UDK za pretraživanje (675c)

Šifrarnik je prilagođen potrebama sistema COBISS.SI. U svim drugim COBISS sistemima u okviru mreže COBISS.Net šifrarnik se može prilagoditi shodno potrebama.

002.6Centri za dokumentaciju
3Društvene nauke (opšte)
003.3Pojedina pisma
4
004.3Računarska mašinska oprema. Računarski hardver
004.4Programska oprema. Softver
004.42Računarsko programiranje. Računarski programi
004.43Računarski programski jezici
004.45Sistemska programska oprema. Operacioni sistemi
004.5Interakcija između čoveka i računara. Korisnički interfejs. Korisnička okolina
004.55Hipermediji. Hipertekst
004.6Podaci. Sistemi za upravljanje bazama podataka
004.7Računarske komunikacije. Računarske mreže
004.738.5Internet
004.8Veštačka inteligencija. Veštački razum
004.9Aplikativno orijentisane tehnike zasnovane na računarima
004.92Računarska grafika
004.94Simulacija. Oponašanje
5Prirodne nauke
6Primenjene nauke. Medicina. Humana biologija. Tehnologija
006.3/.8Standardi
7Umetnost
007.5Automatski i upravljački sistemi
007.52Robotika. Roboti. Veštačka inteligencija
8
008.2Futurologija
9
01(051)
1Filozofija
011/014
15
16Logika. Naučna sistematika
016:929 A/Ž
017/019Bibliotečki katalozi
017.3/.4Aukcijski katalozi. Prodajni katalozi knjiga
2Religija. Teologija
025.3Katalogizacija
025.4Klasifikacija. Indeksiranje
26Judaizam
27Hrišćanstvo. Hrišćanske crkve i veroispovesti
27.022
027.54Narodne biblioteke
027.7/.8Školske biblioteke. Visokoškolske biblioteke
28Islam

...