Pojasnilo 4. 11. 2023

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
* Directory of Open Access Journals (DOAJ)
2022

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2022) Odprti dostop
Inf. servis SHERPA/RoMEO
1581-9175 Acta agriculturae Slovenica Biotehniška fakulteta 0
1854-1941 Acta agriculturae Slovenica (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko 71
1318-0207 Acta chimica slovenica Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 3
1580-3155 Acta chimica slovenica (e-vir) Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 9
1408-0419 Acta historiae artis Slovenica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 11  
2536-4200 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 0  
C508-4652 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 0  
1318-0185 Acta Histriae Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 29  
2591-1767 Acta Histriae (e-vir) Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko; Società storica del Litorale 0  
2232-3317 Acta linguistica asiatica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 6
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta 21
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
2335-3112 Acta Silvae et Ligni Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica; Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo 12  
2335-3953 Acta Silvae et Ligni (e-vir) Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica; Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo 0  
1855-4539 Amfiteater Akademija za gledališče, radio, film in televizijo; Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije 28  
1855-850X Amfiteater (e-vir) Akademija za gledališče, radio, film in televizijo; Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije 0  
1318-5160 Andragoška spoznanja Znanstvena založba Filozofske fakultete 21
2350-4188 Andragoška spoznanja (e-vir) Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 0
1408-533X Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko = Societá storica del Litorale 6  
2591-1783 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Societá storica del Litorale 1  
2232-2620 Annales kinesiologiae Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales 9  
2335-4240 Annales kinesiologiae (e-vir) Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales 3  
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU 24  
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo 0  
1854-9632 Ars & humanitas Znanstvena založba Filozofske fakultete 16
2350-4218 Ars & humanitas (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
2232-5131 Asian studies Znanstvena založba Filozofske fakultete 22
2350-4226 Asian studies (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1855-9719 CEPS journal Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 55  
2232-2647 CEPS journal (e-vir) Pedagoška fakulteta Univerze 0  
2670-6210 Clotho Znanstvena založba Filozofske fakultete 13
2670-6229 Clotho (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0354-0596 Dela Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 22
1854-1089 Dela (e-vir) Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0
1854-3405 De musica disserenda Muzikološki inštitut ZRC SAZU 7  
2536-2615 De musica disserenda (e-vir) Muzikološki inštitut ZRC SAZU 0  
1408-967X Documenta Praehistorica Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 1
1854-2492 Documenta Praehistorica (e-vir) Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0
0352-3608 Družboslovne razprave Slovensko sociološko društvo; Fakulteta za družbene vede 32  
1581-968X Družboslovne razprave (e-vir) Fakulteta za družbene vede 0  
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo = Institute for Slovene Emigration Research 31  
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo 0  
2232-5867 Dynamic relationships management journal Slovenian academy of management 13  
2350-367X Dynamic relationships management journal (e-vir) Slovenian academy of management 0  
1580-0466 Economic and business review Ekonomska fakulteta; Zveza ekonomistov Slovenije 0  
2335-4216 Economic and business review (e-vir) Ekonomska fakulteta 20
2335-4127 Edinost in dialog Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani 31  
2385-8907 Edinost in dialog (e-vir) Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani 0  
1581-8918 ELOPE Slovensko društvo za angleške študije 13
2386-0316 ELOPE (e-vir) Slovensko društvo za angleške študije 0
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije 55  
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije 0  
0016-7789 Geologija Geološki zavod Slovenije 18  
1854-620X Geologija (e-vir) Geološki zavod Slovenije 0  
2350-3637 Igra ustvarjalnosti (e-vir) Fakulteta za arhitekturo; Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 6  
1580-3139 Image analysis & stereology Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 2
1854-5165 Image analysis & stereology (e-vir) Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 0
0352-9045 Informacije MIDEM Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale 4  
1855-4709 Informacije MIDEM (e-vir) Midem 0  
2232-6979 Informacije MIDEM (e-vir) MIDEM 0  
1855-0541 Innovative issues and approaches in social sciences (e-vir) Slovensko društvo za inovativno politologijo 3  
2232-5107 International journal of management, knowledge and learning Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 0  
2232-5697 International journal of management, knowledge and learning (e-vir) Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 4  
2463-9281 Izzivi prihodnosti (e-vir) Fakulteta za organizacijske študije 9  
1580-0261 Keria Društvo za antične in humanistične študije Slovenije 17
2350-4234 Keria (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0024-1067 Les Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije 26  
2590-9932 Les (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo 0  
0024-3922 Linguistica Filozofska fakulteta 27
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1581-6311 Managing global transitions Faculty of management 0  
1854-6935 Managing global transitions (e-vir) Faculty of management 2  
1855-6175 Mednarodno inovativno poslovanje (e-vir) Doba Epis 19  
0580-373X Muzikološki zbornik Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete; Department of Musicology, University of Ljubljana 7
2350-4242 Muzikološki zbornik (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0547-3101 Naše gospodarstvo Ekonomsko-poslovna fakulteta; Društvo ekonomistov Maribor; Ekonomski center Maribor 24
2385-8052 Naše gospodarstvo (e-vir) Ekonomsko-poslovna fakulteta 0
1318-2951 Obzornik zdravstvene nege Zbornica zdravstvene nege 26
2350-4595 Obzornik zdravstvene nege (e-vir) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije; Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 0
1408-1741 Onkologija Onkološki inštitut 13
1581-3215 Onkologija (e-vir) Onkološki inštitut 1
1318-5454 Organizacija Moderna organizacija 21  
1581-1832 Organizacija (e-vir) Moderna organizacija 0
1580-979X Organizacija znanja IZUM 0  
1580-9803 Organizacija znanja (e-vir) IZUM 6  
1318-3362 Phainomena Fenomenološko društvo [etc.] 40  
2232-6650 Phainomena (e-vir) Fenomenološko društvo 0  
0351-1189 Primerjalna književnost Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 35  
2591-1805 Primerjalna književnost (e-vir) Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 0  
1318-1874 Psihološka obzorja Društvo psihologov Slovenije 0  
2350-5141 Psihološka obzorja (e-vir) Društvo psihologov Slovenije 79  
1318-2099 Radiology and oncology Slovenian Medical Society - Section of Radiology; Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology 28
1581-3207 Radiology and oncology (e-vir) Association of Radiology and Oncology 8
1855-4431 Revija za elementarno izobraževanje Pedagoška fakulteta 38  
2350-4803 Revija za elementarno izobraževanje (e-vir) Pedagoška fakulteta; Pedagoška fakulteta 1  
1854-7400 RMZ - materials and geoenvironment (e-vir) Naravoslovnotehniška fakulteta 0
1408-7073 RMZ - Materials and geoenvironment Naravoslovnotehniška fakulteta; Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje 3
1855-6302 Slavia Centralis Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti 16
2385-8753 Slavia Centralis (e-vir) Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti 1  
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije 53  
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 1  
1854-2476 Slovenian journal of public health (e-vir) Nacionalni inštitut za javno zdravje 0
1318-4423 Slovenska pediatrija [Združenje pediatrov Slovenije; Združenje specialistov šolske in visokošolske medicine Slovenije] 68  
2712-3960 Slovenska pediatrija (e-vir) Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami 0  
1408-8363 Stati inu obstati Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar 0  
2590-9754 Stati inu obstati (e-vir) Založba Univerze na Primorskem 0  
2784-5826 Stridon (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0  
2350-5443 Studia universitatis hereditati (e-vir) Univerza na Primorskem 10  
0351-3386 Tekstilec Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev; Splošno združenje tekstilne industrije 21  
2350-3696 Tekstilec (e-vir) Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo 0  
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 13  
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0  
0353-9660 Verba hispanica Znanstvena založba Filozofske fakultete 13
2350-4250 Verba hispanica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1855-8453 Vestnik za tuje jezike Znanstvena založba Filozofske fakultete 26
2350-4269 Vestnik za tuje jezike (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1318-0347 Zdravniški vestnik Slovensko zdravniško društvo 61
1581-0224 Zdravniški vestnik (e-vir) Slovensko zdravniško društvo 3
0351-0026 Zdravstveno varstvo Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center 30
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

* Znanstvenoraziskovalni svet za družboslovje ARIS je uvrstil bazo DOAJ na seznam s pogojem, da se upoštevajo samo tiste revije, ki imajo v DOAJ tudi bibliografske zapise člankov. Na seznamu so trenutno samo tiste revije, ki imajo v letu 2022 bibliografske zapise za članke in v katerih so od leta 2000 naprej objavljali slovenski raziskovalci. Seznam dopolnjujemo sproti.

 
na vrh
 
© IZUM, 2023