Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Scopus
2014

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2014)
1581-9175 Acta agriculturae Slovenica Biotehniška fakulteta 46
1854-1941 Acta agriculturae Slovenica (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko 0
0583-6050 Acta carsologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti 30
1580-2612 Acta carsologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti; = Slovene Academy of Sciences and Arts; Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Karst Research Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 0
1318-0207 Acta chimica slovenica Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 117
1580-3155 Acta chimica slovenica (e-vir) Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 0
1581-2979 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica (e-vir) Dermatovenerologic Society of Slovenia 1
1318-4458 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica Slovene Welding Society 20
1581-6613 Acta geographica Slovenica Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti 26
1581-8314 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0
1854-5106 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0
1854-0171 Acta geotechnica Slovenica Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 12
2463-7599 Acta geotechnica Slovenica (e-vir) Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 0
0351-580X Acta stereologica Institute of Histology and Embriology 0
1408-533X Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 20
2591-1783 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0
1855-3966 Ars mathematica contemporanea Društvo matematikov, fizikov in astronomov 37
1855-3974 Ars mathematica contemporanea (e-vir) Univerza na Primorskem 1
1580-4208 Biota Društvo varuhov okolja Radoživ; Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave 0
1580-4992 Blejske delavnice iz fizike DMFA, založništvo 28
0590-5966 Časopis za zgodovino in narodopisje Zgodovinsko društvo 25
0013-5852 Elektrotehniški vestnik Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov 44
2232-3228 Elektrotehniški vestnik Elektrotehniška zveza Slovenije 0
2232-3236 Elektrotehniški vestnik online (e-vir) Elektrotehniška zveza Slovenije 2
0014-8229 Farmacevtski vestnik Slovensko farmacevtsko društvo 183
2536-4316 Farmacevtski vestnik (e-vir) Slovensko farmacevtsko društvo 25
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije 101
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije 0
1318-4717 Geografija v šoli Zavod Republike Slovenije za šolstvo 28
0016-7274 Geografski obzornik Zveza geografskih društev Slovenije 24
0350-3895 Geografski vestnik Zveza geografskih društev Slovenije 59
1580-335X Geografski vestnik (e-vir) Zveza geografskih društev Slovenije 0
0351-1731 Geographica Slovenica Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani 0
0016-7789 Geologija Geološki zavod Slovenije; Slovensko geološko društvo 34
1854-620X Geologija (e-vir) Geološki zavod Slovenije 0
1581-4661 Hacquetia ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija 17
1854-9829 Hacquetia (e-vir) ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija 0
1580-3139 Image analysis & stereology Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 20
1854-5165 Image analysis & stereology (e-vir) Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta 0
0352-9045 Informacije MIDEM Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale 38
1855-4709 Informacije MIDEM (e-vir) Midem 0
2232-6979 Informacije MIDEM (e-vir) MIDEM 0
0350-5596 Informatica Slovene Society Informatika 45
1854-3871 Informatica (e-vir) Informatika 0
0023-4923 Kronika Zveza zgodovinskih društev Slovenije 50
1580-2949 Materiali in tehnologije Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 159
1580-3414 Materiali in tehnologije (e-vir) Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 0
1854-0023 Metodološki zvezki Fakulteta za družbene vede 7
1854-0031 Metodološki zvezki (e-vir) Fakulteta za družbene vede 0
0350-6614 Papir Društvo inženirjev in tehnikov papirništva 10
1581-4041 Papir (e-vir) Društvo inženirjev in tehnikov papirništva 0
0352-5503 Plućne bolesti Udruženje lekara za plućne bolesti i tuberkulozu; = Yugoslav Association of Pulmonary Diseases 0
0370-0380 Plućne bolesti i tuberkuloza Udruženje pneumoftiziologa Jugoslavije 0
0485-893X Radiologia Iugoslavica Udruženje za radiologiju Jugoslavije; Udruženje za nuklearnu medicinu Jugoslavije 0
1318-2099 Radiology and oncology Slovenian Medical Society - Section of Radiology; Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology 59
1581-3207 Radiology and oncology (e-vir) Association of Radiology and Oncology 0
0034-690X Revija za kriminalistiko in kriminologijo Republiški sekretariat za notranje zadeve Republike Slovenije 36
1855-7171 Science of gymnastics journal (e-vir) Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 4
2232-2639 Science of gymnastics journal Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko 20
1854-2476 Slovenian journal of public health (e-vir) Nacionalni inštitut za javno zdravje 0
1580-4003 Slovenian veterinary research Veterinarska fakulteta 28
2385-8761 Slovenian veterinary research (e-vir) Veterinarska fakulteta 0
0039-2480 Strojniški vestnik Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.]; = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.] 87
2536-3948 Strojniški vestnik (e-vir) Fakulteta za strojništvo 0
0351-3386 Tekstilec Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev; Splošno združenje tekstilne industrije 39
2350-3696 Tekstilec (e-vir) Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije; Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije 0
0372-2430 Tuberkuloza Institut za tuberkulozu 0
1318-0347 Zdravniški vestnik Slovensko zdravniško društvo 120
1581-0224 Zdravniški vestnik (e-vir) Slovensko zdravniško društvo 1
0351-0026 Zdravstveno varstvo Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center 35
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021