Pojasnilo 20. 1. 2021

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Scopus
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1581-9175 Acta agriculturae Slovenica Biotehniška fakulteta
1854-1941 Acta agriculturae Slovenica (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko
0583-6050 Acta carsologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1580-2612 Acta carsologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti; = Slovene Academy of Sciences and Arts; Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Karst Research Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
1318-0207 Acta chimica slovenica Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society
1580-3155 Acta chimica slovenica (e-vir) Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society
1581-2979 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica (e-vir) Dermatovenerologic Society of Slovenia
1318-4458 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica Slovene Welding Society
1581-6613 Acta geographica Slovenica Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1581-8314 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika
1854-5106 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika
1854-0171 Acta geotechnica Slovenica Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
2463-7599 Acta geotechnica Slovenica (e-vir) Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
0351-580X Acta stereologica Institute of Histology and Embriology
1855-3966 Ars mathematica contemporanea Društvo matematikov, fizikov in astronomov
1855-3974 Ars mathematica contemporanea (e-vir) Univerza na Primorskem
1580-4208 Biota Društvo varuhov okolja Radoživ; Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave
1580-4992 Blejske delavnice iz fizike DMFA, založništvo
0590-5966 Časopis za zgodovino in narodopisje Zgodovinsko društvo
0354-0596 Dela Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
1854-1089 Dela (e-vir) Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
0013-5852 Elektrotehniški vestnik Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov
2232-3228 Elektrotehniški vestnik Elektrotehniška zveza Slovenije
2232-3236 Elektrotehniški vestnik online (e-vir) Elektrotehniška zveza Slovenije
0014-8229 Farmacevtski vestnik Slovensko farmacevtsko društvo
2536-4316 Farmacevtski vestnik (e-vir) Slovensko farmacevtsko društvo
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije
1318-4717 Geografija v šoli Zavod Republike Slovenije za šolstvo
0016-7274 Geografski obzornik Zveza geografskih društev Slovenije
0350-3895 Geografski vestnik Zveza geografskih društev Slovenije
1580-335X Geografski vestnik (e-vir) Zveza geografskih društev Slovenije
0351-1731 Geographica Slovenica Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani
1581-4661 Hacquetia ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija
1854-9829 Hacquetia (e-vir) ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija
1580-3139 Image analysis & stereology Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta
1854-5165 Image analysis & stereology (e-vir) Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta
0352-9045 Informacije MIDEM Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale
1855-4709 Informacije MIDEM (e-vir) Midem
2232-6979 Informacije MIDEM (e-vir) MIDEM
0350-5596 Informatica Slovene Society Informatika
1854-3871 Informatica (e-vir) Informatika
0023-4923 Kronika Zveza zgodovinskih društev Slovenije
1580-2949 Materiali in tehnologije Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
1580-3414 Materiali in tehnologije (e-vir) Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
1854-0023 Metodološki zvezki Fakulteta za družbene vede
1854-0031 Metodološki zvezki (e-vir) Fakulteta za družbene vede
0580-373X Muzikološki zbornik Znanstvena založba Filozofske fakultete
2350-4242 Muzikološki zbornik (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete
0350-6614 Papir Društvo inženirjev in tehnikov papirništva
1581-4041 Papir (e-vir) Društvo inženirjev in tehnikov papirništva
0352-5503 Plućne bolesti Udruženje lekara za plućne bolesti i tuberkulozu; = Yugoslav Association of Pulmonary Diseases
0370-0380 Plućne bolesti i tuberkuloza Udruženje pneumoftiziologa Jugoslavije
0485-893X Radiologia Iugoslavica Udruženje za radiologiju Jugoslavije; Udruženje za nuklearnu medicinu Jugoslavije
1318-2099 Radiology and oncology Slovenian Medical Society - Section of Radiology; Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology
1581-3207 Radiology and oncology (e-vir) Association of Radiology and Oncology
0034-690X Revija za kriminalistiko in kriminologijo Republiški sekretariat za notranje zadeve Republike Slovenije
1855-7171 Science of gymnastics journal (e-vir) Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko
2232-2639 Science of gymnastics journal Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko
1854-2476 Slovenian journal of public health (e-vir) Nacionalni inštitut za javno zdravje
1580-4003 Slovenian veterinary research Veterinarska fakulteta
2385-8761 Slovenian veterinary research (e-vir) Veterinarska fakulteta
0039-2480 Strojniški vestnik Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.]; = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.]
2536-3948 Strojniški vestnik (e-vir) Fakulteta za strojništvo
0351-3386 Tekstilec Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev; Splošno združenje tekstilne industrije
2350-3696 Tekstilec (e-vir) Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije; Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije
0352-0447 Traditiones Slovenska akademija znanosti in umetnosti
1855-6396 Traditiones (e-vir) Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
0372-2430 Tuberkuloza Institut za tuberkulozu
1318-0347 Zdravniški vestnik Slovensko zdravniško društvo
1581-0224 Zdravniški vestnik (e-vir) Slovensko zdravniško društvo
0350-0063 Zdravstveni vestnik Slovensko zdravniško društvo
0351-0026 Zdravstveno varstvo Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2021