Bibliografije – pomoć

Bibliografije preko sistema E-CRIS.SR


Bibliografije preko sistema E-CRIS.SR omogućuju ispis reprezentativnih bibliografija.

više >>>

Reprezentativna bibliografija pojedinog istraživača je spisak bibliografskih jedinica s kojima se istraživač u određenom trenutku želi predstaviti. Sadrži dela po izboru istraživača koja su u sistemu COBISS.SR obrađena na isti način kao i ostale bibliografske jedinice. Spisak može da sadrži najviše do deset bibliografskih jedinica.

<<< manje

Personalne bibliografije


Personalne bibliografije omogućuju istraživačima i drugim autorima ispis bibliografskih jedinica, sortiranih po tipologiji, iz uzajamne bibliografske baze podataka COBIB.SR.

više >>>

Program, koji je dostupan na web stranici Bibliografije, omogućuje ispis personalnih bibliografija istraživača i stručnih saradnika na osnovu šifre istraživača koja je autoru dodeljena prilikom upisa u evidenciju istraživača u informacionom sistemu o istraživačkoj delatnosti u Srbiji (E-CRIS.SR), pod uslovom da su njihove bibliografske jedinice uključene u sistem COBISS.SR. Podaci o bibliografskim jedinicama ispisuju se iz uzajamne baze podataka COBIB.SR. Uslov da se pojedina jedinica iz baze podataka COBIB.SR pravilno uključi u personalnu bibliografiju jeste da zapis, osim osnovnih bibliografskih podataka (autor, naslov, godina izdavanja, izdavač ...), sadrži i šifru po tipologiji dokumenata/dela, šifru istraživača i još neke podatke.

Podatke u uzajamnu bibliografsku bazu podataka unose biblioteke koje su punopravne članice sistema COBISS.SR i imaju bibliotekare osposobljene za unos.

U načelu, imate mogućnost da sami izaberete biblioteku koja će brinuti o dopuni i redakciji vaše personalne bibliografije. Zapise za bibliografske jedinice obično unosi i rediguje biblioteka ustanove u kojoj je istraživač zaposlen. Ako ustanova nema biblioteku, predlažemo da izaberete biblioteku koja je specijalizovana za vašu oblast. Obratite im se i dogovorite se o redakciji vaših bibliografskih jedinica. Tamo ćete dobiti i precizna uputstva o tome šta je potrebno da im predložite kako bi oni mogli da dopune vašu personalnu bibliografiju.

<<< manje

Bibliografije serijskih publikacija


Bibliografije serijskih publikacija omogućuju ispis bibliografskih jedinica sortiranih po tipologiji iz uzajamne bibliografske baze podataka COBIB.SR.

više >>>

Bibliografska jedinica iz COBIB.SR može da se ispiše za određenu serijsku publikaciju samo na osnovu međunarodnog broja serijske publikacije – ISSN koji upišemo u odgovarajuće polje (npr. ako upišemo 0352-1982, što je ISSN revije Arhitektov bilten, ispis će uključivati sve katalogizovane priloge iz ove revije).

Za pravilno razvrstavanje jedinica po tipologiji odgovorni su autori objavljenih radova i urednici serijskih publikacija koje izlaze u Srbiji.

<<< manje

Parametri ispisa

Parametrima ispisa određujemo sadržaj i izgled različitih bibliografija, odnosno ispisa (npr. personalne bibliografije, bibliografije serijskih publikacija). Neki parametri se javljaju kod svih bibliografija i ispisa, dok se drugi javljaju samo kod određenih bibliografija i ispisa.

 • šifra istraživača ili prezime i ime više >>>


  Ispis bibliografskih jedinica iz baze podataka COBIB.SR u sistemu COBISS.SR za određenog istraživača moguć je na osnovu šifre istraživača koja je autoru dodeljena prilikom upisa u evidenciju istraživača i istraživačkih organizacija (E-CRIS.SR). Zato treba da upišemo odgovarajuću šifru. Nakon ispunjavanja svih parametara program proverava da li istraživač sa navedenom šifrom postoji i uz šifru ispiše prezime i ime.

  Ako šifru ne znamo, možemo upisati prezime i ime. Moramo upisati oblik prezimena i imena koji se koristi u evidenciji E-CRIS.SR i koji može biti drugačiji od oblika koji se koristi u zapisima bibliografskih jedinica. Kod unosa, dijakritičke znake možemo zameniti slovima bez dijakritičnih znakova (npr. Kostic Vladimir umesto Kostić Vladimir), a možemo upisati samo prezime. Nakon ispunjavanja parametara, program proverava da li je istraživač s navedenim prezimenom i imenom uključen u evidenciju E-CRIS.SR. Ako jeste uključen, program će ispisati njegovu šifru. Takođe se može dogoditi da program nađe više istraživača sa istim prezimenom (i imenom). U tom slučaju, pravu osobu izaberemo u posebnom prozoru. Pri tom nam pomažu godina rođenja ili istraživačko područje koje se ispisuje uz prezime i ime.

  <<< manje

 • od godine više >>>


  Parametar je namenjen izboru bibliografskih jedinica od određene godine izdavanja (ili objavljivanja, odnosno izvođenja) nadalje. Ako podatak ne unesemo, u ispis bibliografije uključuju se sve jedinice koje imaju godinu izdavanja nižu ili jednaku onoj koju smo naveli u parametru do godine.

  <<< manje

 • do godine više >>>


  Parametar je namenjen izboru bibliografskih jedinica do određene godine izdavanja (ili objavljivanja, odnosno izvođenja). Ako podatak ne unesemo, u ispis bibliografije uključuju se sve jedinice koje imaju godinu izdavanja višu ili jednaku onoj koju smo naveli u parametru od godine.

  <<< manje

 • rezimei/apstrakti više >>>


  Parametrom određujemo da li u bibliografiji treba da se ispišu i rezimei/apstrakti (ako postoje u bibliografskoj jedinici). Možemo izabrati:

  bez Bibliografske jedinice se ispisuju bez rezimea/apstrakta.
  srpski Ispisuju se samo na srpskom jeziku.
  engleski Ispisuju se samo na engleskom jeziku.
  svi Ispisuju se svi rezimei/apstrakti.

  <<< manje

 • format bibliografske jedinice više >>>


  Možemo izabrati jedan od sledećih formata ispisa bibliografskih jedinica:

  ISO ISO 690 (Documentation – Bibliographic References – Content, Form and Structure)

  IEEE oblik koji se koristi u IEEE publikacijama (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, inc.)

  ISBD (International Standard Bibliographic Description) – po standardu IFLA
  ISBD (u zbijenom obliku) (International Standard Bibliographic Description) – po standardu IFLA (u zbijenom obliku)

  ISO (ispis svih autora) ISO 690 (Documentation – Bibliographic References – Content, Form and Structure) – sa ispisom svih sekundarnih autora

  <<< manje

 • sortiranje bibliografskih jedinica više >>>


  Možemo izabrati jednu od sledećih opcija sortiranja bibliografskih jedinica:

  tipologija, godina – opadajuće, naslov Bibliografske jedinice su sortirane prema tipologiji dokumenata/dela, unutar pojedinačnog tipa prema godini objavljivanja od najnovije do najstarije godine, unutar iste godine prema naslovu izvora (naslov časopisa, zbornika ili monografije) i na kraju prema naslovu dela.

  tipologija, godina – rastuće, naslov Bibliografske jedinice su najpre sortirane prema tipologiji dokumenata/dela, unutar pojedinačnog tipa prema godini objavljivanja od najstarije do najnovije godine, unutar iste godine prema naslovu izvora (naslov časopisa, zbornika ili monografije) i na kraju prema naslovu dela.

  naslov Bibliografske jedinice su sortirane prema naslovu dela.

  vrsta autorstva, naslov Bibliografske jedinice su sortirane prema vrsti autorstva (npr. autor, urednik, prevodilac, režiser…), a unutar pojedinačne vrste autorstva prema naslovu dela.

  vrsta građe, naslov Bibliografske jedinice su sortirane prema vrsti građe (npr. knjiga, poezija, naučna monografija…), a unutar pojedinačne vrste građe prema naslovu dela.

  godina – opadajuće, naslov Bibliografske jedinice su sortirane prema godini objavljivanja od najnovije do najstarije godine, a unutar iste godine prema naslovu dela.

  godina – rastuće, naslov Bibliografske jedinice su sortirane prema godini objavljivanja od najstarije do najnovije godine, a unutar iste godine prema naslovu dela.

  jezik, godina – rastuće, naslov Bibliografske jedinice su sortirane prema jeziku na kojem je delo objavljeno, unutar istog jezika prema godini objavljivanja od najstarije do najnovije godine, a unutar iste godine prema naslovu dela.

  <<< manje

 • format ispisa više >>>


  Možemo izabrati neki od sledećih formata ispisa:

  HTML Format HTML (Hyper Text Markup Language) izaberemo kada želimo da pregledamo i ispišemo bibliografiju u Web pretraživaču. U tom formatu možemo da predstavimo bibliografiju i na svojoj domaćoj stranici.

  XML Strukturisan ispis u XML formatu (shema: http://home.izum.si/cobiss/xml/bibliography.xsd, grafički opis sheme: http://home.izum.si/cobiss/xml/Bibliography.html), sadrži skup bibliografskih podatka koji je nezavisan od parametra format bibliografske jedinice.

  Sve ispise bibliografije možemo da preoblikujemo, međutim bibliografske jedinice moraju sadržati identifikacioni broj bibliografskog zapisa - COBISS.SR-ID.

  <<< manje

 • jezik bibliografije više >>>


  Možemo da izaberemo ispis bibliografije na srpskom ili engleskom jeziku. Ispis bibliografije na engleskom jeziku, ima na engleskom glavni naslov i podnaslove iz tipologije dokumenata/dela za voođenje bibliografija u sistemu COBISS, dok se bibliografske jedinice ispisuju na isti način kao u bibliografiji na srpskom jeziku.

  <<< manje

 • pismo bibliografije više >>>


  Možemo da izaberemo ispis bibliografije na ćiriličnom ili latiničnom pismu. Ispis bibliografije na ćiriličnom pismu ima ćirilični glavni naslov i podnaslove iz tipologije dokumenata/dela za vođenje bibliografija u sistemu COBISS, dok se bibliografske jedinice ispisuju mešovitim pismom. Ako izaberemo latinično pismo, ceo ispis bibliografije će biti na latinici.

  <<< manje

 • poslati na e-mail adresu više >>>


  Upišemo e-mail adresu na koju želimo da primimo bibliografiju. Adresu upišemo u standardnom obliku, npr. ime.prezime@xxx.xx.

  <<< manje

 • ISSN više >>>


  Ispis bibliografskih jedinica iz COBIB.SR moguć je za određenu serijsku publikaciju samo na osnovu međunarodnog standardnog broja serijske publikacije (ISSN). Zato upisujemo odgovarajući ISSN broj (npr. 0352-1982 koji je ISSN časopisa Arhitektov bilten; to znači da se u ispis uključuju svi katalogizovani radovi iz tog časopisa).

  <<< manje

više >>>

Priprema ispisa

Klikom na dugme PRIPREMA ISPISA aktiviramo postupak pripreme ispisa bibliografije, s obzirom na date ulazne parametre.

Ako nismo upisali e-mail adresu na koju želimo da primimo ispis bibliografije, ispisuje se web adresa. Kada kliknemo na nju, dobijamo ispisanu bibliografiju. Ako smo parametar poslati na e-mail adresu ispunili, ispis bibliografije dobićemo e-poštom na navedenu adresu.

Priprema ispisa može trajati duže vremena, u zavisnosti od broja uključenih bibliografskih jedinica.

Selektivan izbor bibliografskih jedinica

Standardni ispis uključuje sve bibliografske jedinice autora u navedenom periodu. Ako želimo da u ispis uključimo samo određene bibliografske jedinice, kliknemo dugme SELEKTIVAN IZBOR. Selektivni izbor je moguć samo ako smo kod parametra sortiranje bibliografskih jedinica izabrali sortiranje po tipologiji. Ispisuje se spisak svih tipova dokumenata/dela, gde možemo izdvojiti određene tipove bibliografskih jedinica. Možemo izdvojiti pojedini tip ili celu grupu.

Klikom na dugme DODATNO IZDVAJANJE možemo izdvojiti i pojedine bibliografske jedinice. Ispisuje se spisak svih bibliografskih jedinica koje odgovaraju datim parametrima i izboru po tipologiji. Svaka bibliografska jedinica određena je identifikacionim brojem COBISS.SR-ID, naslovom, godinom izdavanja i tipom dela. Za detaljniji opis bibliografske jedinice, klikom na identifikacioni broj možemo da aktiviramo link na COBISS/OPAC. Spisak se može urediti rastuće ili padajuće po identifikacionom broju, naslovu, godini izdavanja ili tipu dela, i to samo u cilju lakšeg prepoznavanja bibliografskih jedinica. Iz spiska možemo izdvojiti bibliografske jedinice koje ne želimo da uvrstimo u ispis. Priprema spiska može trajati duže vremena, u zavisnosti od broja uključenih bibliografskih jedinica.

<<< manje

Direktni linkovi

Direktan link do bibliografije istraživača i stručnih saradnika možemo pripremiti tako što u URL-adresu upišemo sledeće parametre:

U URL-adresu možemo upisati više navedenih parametara, a njihove vrednosti međusobno spajamo po želji. Obavezni parametri su langbib sa vrednošću scr i li sa vrednošću sr.

(npr.: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00002&formatbib=2&langbib=scr&li=sr)

© 1998-2014 IZUM