Domov  >  o IZUM-u  >  Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda Institut informacijskih znanosti (IZUM)
Prešernova 17
2000 Maribor

Telefon: 02 2520 331
Telefaks: 02 2524 334
E-pošta: izum@izum.si
Odgovorna uradna oseba Davor Šoštarič
direktor
davor.sostaric@izum.si
Tel.: 02 2520 400
Datum zadnje spremembe 13. 06. 2013
Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.izum.si
Druge oblike kataloga Tiskana oblika, dostopna v tajništvu IZUM

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja zavoda Dejavnost in status IZUM-a
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Notranja organiziranost

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

   

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba Davor Šoštarič
direktor IZUM
davor.sostaric@izum.si
Tel.: 02 2520 400

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi
Predpisi EU

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

   

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi zavod Postopek za pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo, ki ga IZUM izvaja skupaj z Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani po določilih Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
Seznam uradnih oseb, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih postopkih oziroma za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe
 • Davor Šoštarič, odločanje v upravnih postopkih
 • Slavko Šerod, vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe
 • Mateja Petre, vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe
 • mag. Aleš Bošnjak, vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

   

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam evidenc
 • COBISS – knjižnični informacijski sistem
 • SICRIS - informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi drugih informacij javnega značaja  

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Informacije javnega značaja so v elektronski obliki dostopne na spletnem naslovu: www.izum.si
 • Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen na naslovu: IZUM, Prešernova 17, Maribor
 • Osebam s posebnimi potrebami se lahko na njihovo zahtevo informacijo prebere in ustno obrazloži
 • Stroški posredovanja informacij javnega značaja: Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij
 • Zahteva po posredovanju informacije v zvezi z vnosom in izbrisom bibliografskega zapisa v bazi COBIB.SI
 • Zahteva po posredovanju informacije o višini denarnega zneska, ki ga je IZUM plačal neposredno konkretnemu nominiranemu podizvajalcu v okviru projekta "Prostori prihodnosti".
o IZUM-u
Knjižnica IZUM
Logotipi...
IZUM - Institut informacijskih znanosti
Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
telefon: 02 2520 331   |   e-pošta: izum@izum.si
© 1997-2017