Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 35 Next Page
Page Background

COBISS

Program izobraževanja 2017

© IZUM, januar 2017

7

1.1 Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj (IZUM, 5 dni)

Kandidat se mora najprej udeležiti tečaja

Uporaba programske opreme

COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj

v IZUM-u. Na tečaju se kandidat seznani z

osnovnimi načeli sistema vzajemne katalogizacije COBISS, formatom COMARC/B za

bibliografske podatke, osnovami formata COMARC/A za normativne podatke ter s

programsko opremo COBISS3/Katalogizacija.

Po opravljenem tečaju dobi kandidat uporabniško ime in pooblastilo za kreiranje in

redigiranje zapisov za monografske publikacije (knjige) v testnem okolju vzajemne

katalogizacije, ki je namenjeno praktičnemu usposabljanju. Kandidat v tem okolju

samostojno kreira najmanj 30 bibliografskih zapisov in njim pripadajoče normativne zapise.

1.2 Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema

COBISS.SI

(NUK, 5 dni)

Kandidat se mora v NUK-u čim prej (najkasneje pa pred oddajo vloge za pridobitev

dovoljenja za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig)) udeležiti tečaja

Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema

COBISS.SI

, na katerem poglobi in razširi svoje znanje o katalogizacijskih pravilih.

1.3 Preizkus znanja za podelitev dovoljenja A

Ko redaktorji iz IZUM-a in NUK-a verificirajo 30 testnih zapisov, se kandidat lahko prijavi

na preizkus znanja. Dovoljenje A pridobi z uspešno opravljenim preizkusom.

Po podelitvi dovoljenja A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig) je

treba vsakemu katalogizatorju začetniku določiti mentorja, ki nadzoruje kakovost njegovih

zapisov najmanj 12 mesecev po pridobitvi dovoljenja. Če ima knjižnica samo enega

katalogizatorja, ki je obenem začetnik, oziroma nima primernega kandidata za mentorja, za

mentorstvo poskrbita NUK in IZUM.

2.

Pridobitev pooblastil za ažuriranje normativne baze podatkov CONOR

Potem ko katalogizator pridobi dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo monografskih

publikacij (knjig), se lahko začne usposabljati za kreiranje in redigiranje normativnih zapisov

za imena avtorjev v bazi podatkov CONOR. V ta namen se mora udeležiti nekaterih tečajev v

NUK-u in nekaterih tečajev v IZUM-u.

2.1 Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR (NUK, 1 dan)

Katalogizator na tečaju poglobi in razširi svoje znanje o pravilih za določanje in oblikovanje

normativnih ter variantnih oblik imen avtorjev.

2.2 Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR (IZUM, 1

dan)

Katalogizator se podrobneje seznani s formatom COMARC/A za normativne podatke ter s

postopki normativne kontrole v okviru programske opreme COBISS3/Katalogizacija.