Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 35 Next Page
Page Background

Program izobraževanja 2017

COBISS

6

© IZUM, januar 2017

II.

Izobraževanje in usposabljanje za vzajemno katalogizacijo

Izobraževanje in usposabljanje knjižničarjev za delo v sistemu vzajemne katalogizacije

izvajata NUK in IZUM. Odgovornost NUK-a so predvsem katalogizacijska pravila, medtem

ko je IZUM odgovoren za formate COMARC in programsko opremo za vzajemno

katalogizacijo. Vendar je treba vedeti, da v praksi strogo ločevanje odgovornosti ni možno,

saj so katalogizacijska pravila, formati COMARC in programska oprema za vzajemno

katalogizacijo COBISS tesno povezani in soodvisni.

Pogoji za sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije

COBISS.SI

so opredeljeni v

dokumentu

Ugotavljanje usposobljenosti za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI

(21. 6. 2012). Knjižničarji lahko v času izobraževanja in usposabljanja za vzajemno

katalogizacijo pridobijo dovoljenja s pripadajočimi pooblastili:

dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig) ter za

kreiranje zbirnih zapisov in zapisov za izvedena dela

dovoljenje B1 za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov

dovoljenje B2 za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov

dovoljenje C za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva

dovoljenje D za vzajemno katalogizacijo antikvarnega gradiva

Vsa navedena dovoljenja vključujejo tudi pooblastila za prevzemanje zapisov iz formata

MARC 21 in pooblastila za redakcijo zapisov v COBIB. Katalogizatorji, ki zapise samo

prevzemajo iz vzajemne baze podatkov COBIB, navedenih dovoljenj ne potrebujejo.

Leta 2015 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-

1A). V skladu z ZKnj-1A bodo v letu 2016 na novo definirani pogoji za pridobitev dovoljenj

za vzajemno katalogizacijo. Do takrat se v postopek za pridobivanje dovoljenj za vzajemno

katalogizacijo lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

imajo univerzitetno izobrazbo bibliotekarske smeri ali

imajo univerzitetno izobrazbo druge smeri in opravljen bibliotekarski izpit.

Knjižnice in katalogizatorji, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije, se morajo

zavedati, da njihovo delo vpliva tudi na delo katalogizatorjev drugih knjižnic v sistemu, zato

je ustrezna usposobljenost katalogizatorjev in zagotavljanje kakovosti bibliografskih in

normativnih baz podatkov odločilnega pomena.

Kako pridobiti posamezno dovoljenje za vzajemno katalogizacijo in v kakšnem zaporedju se

je treba udeležiti tečajev v NUK-u in v IZUM-u, je opisano v nadaljevanju.

1.

Pridobitev dovoljenja A za vzajemno katalogizacijo monografskih

publikacij (knjig)

Knjižničar, ki želi aktivno sodelovati v sistemu vzajemne katalogizacije, se mora najprej

usposobiti za katalogizacijo monografskih publikacij (knjig) in pridobiti dovoljenje A, ki

vključuje tudi pooblastila za kreiranje in redigiranje zbirnih zapisov ter zapisov za izvedena

dela.