Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 35 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 35 Next Page
Page Background

COBISS

Program izobraževanja 2017

© IZUM, januar 2017

5

Udeležba na tečaju je kandidatu zagotovljena šele, ko knjižnica pošlje naročilnico zanj

ali ko je poravnan znesek kotizacije. Zaradi omejenega števila udeležencev na tečaju je

pomembno, da je to storjeno čim prej. Znesek kotizacije je treba nakazati na IZUM-ov

podračun št. 01100-6030346958, odprt pri UJP Slovenska Bistrica.

Po opravljenem tečaju si lahko udeleženci natisnejo potrdila o udeležbi na tečaju. Za klasični

tečaj velja, da ga je kandidat opravil, če je prisostvoval celotnemu tečaju, za spletni tečaj pa

velja, da mora biti zaključni preizkus opravljen z več kot 50-odstotno uspešnostjo. Potrdila se

generirajo nekaj dni po zaključku tečaja (odložena so na portalu Izobraževanje na povezavi

Klasični tečaji/Moji dogodki

ali

Spletni tečaji/Moji dogodki

), obenem pa se v centralni

register uporabnikov (v osebne mape tečajnikov) programsko vpišejo ustrezna pooblastila za

delo v sistemu

COBISS.SI.

Ko so pooblastila dodeljena, jih na uporabniško ime v posamezni

knjižnici prenese skrbnik lokalnih aplikacij.

Pri podeljevanju pooblastil za lokalne aplikacije COBISS3 zadošča, da se tečaja udeleži en

sodelavec iz knjižnice. Z opravljenim tečajem postane odgovoren za posamezno lokalno

aplikacijo, knjižnica oziroma odgovorna oseba v knjižnici pa s tem dobi pravico in

odgovornost za dodeljevanje ustreznih pooblastil tudi drugim sodelavcem. Seveda je pri tem

treba poskrbeti za ustrezno usposabljanje z internim izobraževanjem. Če sodelavec, ki se je

udeležil tečaja in je odgovoren za posamezno lokalno aplikacijo, ni več zaposlen v knjižnici,

je treba v IZUM sporočiti ime druge osebe, ki bo v prihodnje odgovorna za aplikacijo.

Cena tečaja na dan znaša 85,40 EUR z DDV, izjemoma 70 EUR brez DDV, kar velja za

naslednje tečaje:

Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj,

Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj,

Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga,

Šolske knjižnice – prevzemanje zapisov in zaloga,

Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja,

Delavnica COBISS3/Izposoja

.

Tečaj

Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga

oz. tečaj

Šolske

knjižnice – prevzemanje zapisov in zaloga

je ob vključitvi knjižnice v okolje COBISS3 za

eno osebo brezplačen.

Natančnejše informacije o terminih, trajanju, programu, literaturi, potrebnem predznanju za

udeležbo na tečaju, predavateljih ter opombe so navedene pri posameznem tečaju. Seznam

tečajev, ki so pogoj za opravljanje drugega tečaja, in enakovrednih tečajev iz preteklih let, je

objavljen v Dodatku A.

Vsebina programa izobraževanja je dostopna preko IZUM-ovega spletnega strežnika

(http://izobrazevanje.izum.si/)

, za vse dodatne informacije pa pokličite na telefonsko številko

02 2520 379 (oddelek Izobraževanje) ali pišite na e-naslov

podpora@izum.si

.