izumlogo.gif (16063 bytes)

 

 

Zabeležka s sestanka

 

Namen sestanka: 

obravnava dokumenta Predlog nadaljnjih postopkov pri implementaciji normativne kontrole imen v sistem COBISS (IZUM, 3. 6. 1998)
 

Kraj/čas:

NUK Ljubljana
18. 6. 1998, od 15:00 do 18:00
 

Prisotni IZUM:

mag. Marta Seljak, mag. Bojan Štok, Tadeja Brešar, Milena Doberšek

Prisotni NUK:

Tatjana Kovač, Alenka Kanič, mag. Maja Žumer, Zlata Dimec, Lidija Wagner, Jelka Gazvoda, Darja Rozman
 

Vsebina - dogovori:

 

Na željo predstavnikov NUK-a, da se o načinu implementacije normativne kontrole v sistem COBISS pogovorimo še pred posvetom delovne skupine 23. 6. 1998, smo se sestali v NUK-u v Ljubljani.

Predstavniki NUK-a so nas takoj na začetku sestanka seznanili s spremenjenimi in novimi stališči glede načina implementacije normativne kontrole, in sicer:

  1. Zapisi v normativni bazi podatkov CONOR se programsko kreirajo za vse avtorje (slovenske in tuje), ki nastopajo v COBIB-u in lokalnih bazah podatkov.
  2. Ob programski vzpostavitvi baze podatkov CONOR se vzpostavi tudi povezava z bibliografskimi zapisi (v COBIB-u in lokalnih bazah podatkov) s pomočjo identifikacijske številke normativnega zapisa v polju 3.
  3. Pred implementacijo normativne kontrole je treba pripraviti prototip relevantnih segmentov programske opreme (COBISS/Katalogizacija, COBISS/Izpisi, COBISS/OPAC).
  4. Programsko vzpostavljena baza podatkov CONOR pred implementacijo normativne kontrole v sistemu COBISS ne bo redigirana. Baza podatkov CONOR naj bi bila redigirana kasneje - vzporedno z ažuriranjem bibliografskih baz podatkov COBISS. Pri inicialni konverziji bi bili vsi normativni zapisi označeni kot neverificirani. Normativne zapise naj bi redigiral (verificiral) NUK.
  5. Vsi bibliografski zapisi so povezani z normativno bazo podatkov. Če pri ažuriranju bibliografskih zapisov katalogizator naleti na osebno ime, ki ga ni v normativni bazi podatkov, mora najprej kreirati normativni zapis. Normativne zapise lahko kreirajo vsi katalogizatorji v sistemu COBISS. Tako nastali zapisi bi bili neverificirani, verificiral pa bi jih kasneje NUK.
  6. Predstavniki NUK-a so izpostavili tudi vprašanje ene centralne ali več distribuiranih lokalnih normativnih baz podatkov.
  7. Predlagali so, da bi iskanje v COBISS/OPAC-u potekalo izključno preko normativne baze.
  8. V NUK-u razmišljajo tudi o tem, da bi za nekatere psevdonime uporabljali vodilke. Ker to ni v skladu s trenutno veljavnimi katalogizacijskimi pravili, pomeni to spremembo pravilnika.
  9. Govorili smo tudi o tem, ali bi v bibliografskih zapisih obdržali polja za kazalke (90X in 960).

 

Predstavniki IZUM-a smo bili presenečeni nad predlogi, ki so v popolnem nasprotju z dosedanjimi zahtevami NUK-a (gl. vabilo na sestanek (s prilogo) z dne 17. 4. 1997, zapisnik s posveta, ki je bil 7. 5. 1997, obvestilo o opravljeni konverziji z dne 18. 11. 1997 in sporočilo gospe Wagnerjeve po elektronski pošti z dne 26. 1. 1998). Opozorili smo na problem pomanjkljivih in nekonsistentnih zapisov, ki bodo povzročili nekvalitetno bazo podatkov CONOR, na problem kreiranja enega zapisa za več avtorjev z enakim imenom, na problem lokalnih zapisov, ki so bili kreirani s konverzijami, na nesprejemljivost distriburiranih normativnih baz podatkov in iskanja samo preko normativne baze podatkov CONOR, na težave pri iskanju s pomočjo krajšanja pojmov, na dileme glede vnosa polj 90X in 960 itd.

 

Zapisali: Tadeja Brešar, mag. Marta Seljak

Maribor, 19.6.1998