izumlogo.gif (16063 bytes)

 

Maribor, 12.09.2000

Pripombe na Priročnik za uporabo katalogizacijskih pravil


Priročnik za uporabo katalogizacijskih pravil
sem pregledovala s stališča uporabnika in ga uporabljala pri katalogizaciji, vendar pa sem imela bolj malo konkretnih primerov. Pri pregledovanju sem vseskozi imela v mislih trditve iz Predgovora priročnika, ki pravijo, da je priročnik "primeren predvsem za začetnike in knjižničarje, ki se s katalogizacijo ukvarjajo občasno", da so pri pripravi "upoštevali najpogostejše probleme, ki jih opažamo pri spremljanju dela katalogizatorjev" ter da so "določila, k
i izražajo uveljavljeno prakso, /so/ podčrtana".

Besedila priročnika nisem brala od začetka do konca, ampak sem v njem le iskala odgovore na naključna vprašanja, ki so se mi zastavila pri konkretnem delu. Dejansko pravilnost odgovorov, ki sem jih našla v priročniku, ter ujemanje navedb z drugimi viri sem preverjala le včasih.


Vtisi pri uporabi priročnika

Na vprašanja v zvezi z bibliografskim opisom sem v priročniku vselej našla odgovore, ki so bili bolj ali manj zadovoljivi.

V enostavnejših, bolj "tipičnih" primerih (npr. Kako se navaja odgovornost, kadar je urednik oseba pod pokroviteljstvom neke organizacije?), sem dobila ustrezne odgovore na vprašanja.

V drugih primerih sem našla delne odgovore, ki so me pustili v dvomu, oz. sem našla le reference na druge vire. Pri tem ni nujno šlo za zelo zapletene, temveč tudi za začetniške primere. Nerešena je npr. ostala dilema ob vprašanju, kako pravilno citirati neko navedbo s publikacije. V priročniku je v točki 0.6.1 sicer naveden jezik, v točki 7.0.1 je navedena referenca na PPIAK, in to na člene 227/1-5, ne pa tudi na člen 227/6, ki obravnava citate, tako da je način citiranja (z uvodno frazo, brez nje ali v narekovajih z navedbo vira ?) ostal nepojasnjen.

V nekaterih primerih lahko le pogojno trdim, da sem našla odgovor. V takih primerih je bilo potrebno predhodno poznavanje katalogizacijskega pravila, saj je bilo pravilo v priročniku zelo skopo ali samo posredno navedeno. Tako sem npr. na vprašanje, kako pravilno opisati separat, delno našla odgovor le v točki 7.2, in to v obliki navedbe reference na PPIAK ter v obliki uvodne fraze "P. o.:" v enem od primerov.

 
Druga opažanja

Opazila sem, da ni naveden dobršen del pravil iz dejanske katalogizacijske prakse, pri čemer gre večkrat za malenkosti, ki pa katalogizatorju začetniku vzamejo veliko časa. Nekaj primerov:

Poglavji 10 in 11 v priročniku sta pomanjkljivi. V poglavju 10 npr. nisem našla navodil za obdelavo članka v več delih, nobenih napotil ali vsaj opomb za obdelavo članka iz prilog ali podserij, pa tudi nobene opombe ali reference za separate. Poglavje 11 dejansko vsebuje samo definicijo in referenco.


Splošne pripombe

Določila nekaterih pravil so navedena zelo splošno. Pogrešam natančnejša določila za posamezne primere uporabe takih pravil.

Nekateri primeri, navedeni v priročniku, se mi zdijo preveč okrnjeni, da bi bili jasni. Predvsem za začetnike se mi zdi pomembno, da so primeri ilustrativni, zlasti pa pravilni (nekateri primeri v priročniku namreč vsebujejo napake). Ponekod je navedenih veliko primerov, ki so ali preveč enostavni ali pa brez posebnega pojasnila ne bi bili razumljivi.

Pogrešam preglednost priročnika. Če namreč želimo najti določena pravila, moramo poznati vsaj območja po ISBD-ju. Koristna bi bila napotila na podobno tematiko ali drugačno rabo drugje v priročniku (npr. "primerjaj tudi tč. x"). Predvsem za začetnike bi bilo koristno podrobneje navesti splošne stvari oz. jih omeniti z besedo, saj npr. samo referenca na nek člen iz PPIAK-a brez opisa ne pove dovolj. Sedaj sem veliko časa porabila za iskanje po priročniku, kar bo verjetno omililo obljubljeno stvarno kazalo.

Zdi se mi koristno, da so v priročniku na enem mestu zbrana vsa katalogizacijska pravila. Menim, da je priročnik za popolne začetnike preobširen ali vsaj nepregleden, za izkušenejše katalogizatorje pa je premalo natančen. Predvsem me moti, da dopušča dvoumne odgovore (na primer v primerih referenc "delno velja") in da v celoti ne navaja v Sloveniji uveljavljene katalogizacijske prakse.

Pripravila:
Anka Rogina