Broj biblioteka: 57

Broj Naziv Mesto Akronim Sigla
1. Kantonalna i univerz. biblioteka, Bihać Bihać, F KBBI 10501
2. Univerzitet u Bihaću Bihać, F UNBI 10425
3. Gradska biblioteka Bosanska Krupa Bosanska Krupa, F GBBK 10512
4. Biblioteka 'Skender Kulenović', Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac, F i RS SBSKBP 10513
5. Opća biblioteka 'Muhamed Kantardžić' Breza Breza, F OBMKB 10506
6. Gradska biblioteka, Cazin Cazin, F NBCA 10514
7. Narodna biblioteka Goražde Goražde, F NBGO 10504
8. Javna biblioteka 'Alija Isaković', Gradačac Gradačac, F BAIG 10524
9. Muzej 'Bitka za ranjenike na Neretvi', Jablanica Jablanica, F MBJA 10520
10. Gradska biblioteka Kakanj Kakanj, F GBKA 10505
11. Javna biblioteka Kladanj Kladanj, F BKL 10523
12. Javna biblioteka Lukavac Lukavac, F JUBL 10521
13. Opća biblioteka Maglaj Maglaj, F OBMAG 10531
14. Univerzitet 'Džemal Bijedić' u Mostaru Mostar, F UNMO 10413
15. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar, F FFMO 10417
16. Sveučilišna knjižnica, Mostar Mostar, F SKMO 10406
17. Pravni fakultet, Mostar Mostar, F PFSMO 10404
18. Narodna knjižnica HNŽ Mostar Mostar, F GKMO 10502
19. Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Mostar Mostar, F APFMO 10415
20. Narodna biblioteka Mostar Mostar, F NBMO 10510
21. Biblioteka za slijepa i slabov. lica u BiH, Sarajevo Sarajevo, F BSSLSA 10801
22. Pravni fakultet, Sarajevo Sarajevo, F PFSA 10016
23. Biblioteka Sarajeva Sarajevo, F BGSA 10500
24. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo Sarajevo, F ANUBIH 10027
25. Filozofski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F FFSA 10400
26. Ekonomski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F EFSA 10005
27. Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo Sarajevo, F ASU 10416
28. Stomatološki fakultet sa klinikama, Sarajevo Sarajevo, F SFUNSA 10410
29. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F VFS 10407
30. Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu Sarajevo, F KBF 10419
31. Fakultet zdravstvenih studija UNSA, Sarajevo Sarajevo, F FZS 10420
32. Medicinski fakultet u Sarajevu Sarajevo, F MFSA 10421
33. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet UNSA, Sarajevo Sarajevo, F PPF 10526
34. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo Sarajevo, F FASTO 10527
35. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F SFSA 10426
36. Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F PFUNSA 10427
37. Građevinski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F GFSA 10411
38. Arhitektonski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F AFSA 10412
39. Nacionalna i univ. biblioteka BiH, Sarajevo Sarajevo, F NUBBIH 10000
40. Fak.za kriminal.,kriminol.i sigurn.studije, Sarajevo Sarajevo, F FKNSA 10401
41. Fakultet političkih nauka, Sarajevo Sarajevo, F FPNSA 10402
42. Parlamentarna skupština BiH, Sarajevo Sarajevo, F PSBIH 10001
43. Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo Sarajevo, F PMFSA 10409
44. Muzička akademija u Sarajevu Sarajevo, F MAUNSA 10403
45. Centar za kulturu i informisanje Srebrenik Srebrenik, RS CKIS 10525
46. Opća biblioteka Tešanj Tešanj, F BIBTE 10408
47. Gradska biblioteka Travnik Travnik, F GBT 10519
48. Univerzitet u Travniku Travnik, F UNT 10422
49. Sveučilište / Univerzitet 'Vitez', Travnik Travnik, F SUV 10424
50. Specijalna biblioteka 'Behram-beg', Tuzla Tuzla, F BBTZ 10522
51. Univerzitet u Tuzli Tuzla, F UNTZ 10418
52. Narodna i univerz. biblioteka 'Derviš Sušić', Tuzla Tuzla, F KBTZ 10253
53. Opća biblioteka Vareš Vareš, F OBVA 10507
54. Gradska biblioteka Visoko Visoko, F GBVI 10511
55. Javna biblioteka Zavidovići Zavidovići, F JBZA 10508
56. Univerzitet u Zenici Zenica, F UNZE 10414
57. Gradska biblioteka Zenica Zenica, F KBZE 10990