COBISS
Domov  >  Pogosta vprašanja  >  Vključevanje knjižnic
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja - Vključevanje knjižnic

Vprašanja

Vprašanje
Katere knjižnice se lahko vključijo v sistem COBISS.SI kot polnopravne članice?
Kakšne so prednosti članstva knjižnice v sistemu COBISS.SI?
Koliko znaša članarina za sodelovanje v sistemu COBISS.SI?
Katere storitve so zajete v letni članarini?
Kakšen je postopek vključevanja knjižnice v sistem COBISS.SI?
Ima knjižnica ob vključitvi v sistem COBISS.SI poleg plačila članarine tudi druge stroške?
Kako je s prenosom podatkov (konverzijo) iz drugih programov oziroma sistemov v sistem COBISS?
Kakšno strojno opremo potrebuje knjižnica za delo v sistemu COBISS.SI?
Je ob vključitvi v sistem COBISS.SI izobraževanje obvezno?
Ali je za delo v sistemu COBISS.SI treba namestiti programsko opremo na osebni računalnik?
Kdaj preneha polnopravno članstvo?
Ali lahko postane knjižnica pridružena članica sistema COBISS.SI?

Odgovori

V sistem COBISS.SI se lahko vključi vsaka zainteresirana knjižnica.

Prednosti za knjižnico, ki postane polnopravna članica:

 • možnost prevzemanja bibliografskih zapisov iz vzajemne baze podatkov COBIB.SI v lokalno bazo podatkov knjižnice;
 • zastopanost knjižnice v omrežni spletni aplikaciji COBISS/OPAC:
  • dostop do podatkov o zalogi knjižnice v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI,
  • dostop do e-virov,
  • dostop do lokalne baze podatkov knjižnice in podatkov o statusu gradiva,
  • možnost uporabe servisa Moja knjižnica (vpogled v stanje izposoje gradiva, podaljšanje, rezervacije in naročanje gradiva ter druge storitve);
 • podpora avtomatizaciji lokalnih funkcij knjižnice (nabava, serijske publikacije, zaloga, izposoja, medknjižnična izposoja);
 • možnost aktivnega sodelovanja v sistemu vzajemne katalogizacije;
 • zagotovljena skladnost z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP);
 • zagotovljene strežniška infrastruktura ter storitve vzdrževanja operativnosti aplikacij.

Članarino plačujejo šolske knjižnice, knjižnice zasebnih visokošolskih zavodov in specialne knjižnice gospodarskih družb. Za več informacij o članarini in izračunu članarine gl. Cenik.

Na osnovi letne članarine za polnopravno članstvo IZUM:

 • zagotavlja operativnost strežnikov v sistemu COBISS.SI in s tem dostop do lokalne baze podatkov oziroma kataloga knjižnice po načelu 24/7,
 • vzdržuje programsko opremo COBISS,
 • omogoča uporabo drugih baz podatkov v sistemu COBISS.SI,
 • pripravlja tekoče spremembe in dopolnitve dokumentacije (e-priročniki),
 • ponuja pomoč po telefonu.

Vključevanje knjižnice v sistem COBISS.SI poteka po naslednjem postopku:

Pred vključitvijo v sistem mora knjižnica poskrbeti za:

 • nabavo ustrezne računalniške opreme, če je še nima; gre za novejši osebni računalnik, tiskalnik za plastificirane nalepke in čitalnik črtne kode – gl. Priporočena oprema;
 • ustrezno izobraževanje:
  • Ob vključitvi v sistem je tečaj Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga za enega knjižničarja obvezen in brezplačen, bonus za brezplačni tečaj pa je treba izkoristiti v letu podpisa pogodbe ali v naslednjem koledarskem letu.
  • Ob prehodu na programsko opremo COBISS3/Izposoja se je treba udeležiti tečaja Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja ali Delavnice COBISS3/Izposoja, ki je za enega knjižničarja obvezen in plačljiv. Katerega izobraževanja se bo knjižnica udeležila, je odvisno od njenega obsega dela v segmentu COBISS3/Izposoja. Podrobnejše informacije o tečajih so objavljene v Programu izobraževanja.
  • Drugi tečaji iz našega Programa izobraževanja, ki se jih praviloma udeležujejo knjižničarji iz večjih knjižnic, so prav tako plačljivi.
 • obisk kontaktne osebe iz IZUM-a v knjižnici, pri čemer stroški obiska vključujejo čas obiska v knjižnici, kilometrino ter čas na poti – gl. Cenik.

Veliko knjižnic, ki se vključujejo v sistem COBISS, ima svoj knjižnični katalog delno ali v celoti v elektronski obliki, zato je zainteresiranost knjižnic za programsko pretvorbo zapisov iz obstoječega formata zapisa v format COMARC razumljiva. Pri odločanju o tem, ali je programski vpis bibliografskih zapisov v lokalno bazo podatkov knjižnice upravičen, je treba upoštevati predvsem naslednja dejstva in okoliščine: število bibliografskih zapisov, stopnjo avtomatizacije postopkov izposoje v dosedanjem sistemu, kakovost bibliografskih zapisov, oceno deleža teh zapisov v COBIB-u, oceno potrebnega časa za povezovanje lokalnih zapisov z zapisi v COBIB-u in potrebne človeške vire.

Celoten potek takšnega prenosa podatkov v sistem COBISS poteka v aktivnem sodelovanju s knjižnico, ki se za to odloči in obsega več korakov (uvodna analiza, navodila in priprava bibliografskih zapisov za prenos v sistem COBISS, prenos zapisov v konvertirano bazo v format COMARC, ugotavljanje in odpravljanje napak v zapisih, prenos zapisov iz konvertirane baze v testno lokalno bazo sistema COBISS, preverjanje in izvedba popravkov v zapisih, prenos zapisov v pravo lokalno bazo podatkov sistema COBISS, povezovanje lokalnih bibliografskih zapisov z vzajemno bazo COBIB).

Konverzija je plačljiva storitev in se zaračuna po veljavnem ceniku (gl. Cenik - Storitve po posebnem naročilu).

Za delo s programsko opremo COBISS potrebuje knjižnica novejši osebni računalnik (PC) z operacijskim sistemom Microsoft Windows ali Linux ali Apple Macintosh OS X in internetno povezavo. Ob vključitvi knjižnice v sistem COBISS.SI je obvezen tudi nakup ustreznega tiskalnika za plastificirane nalepke, za delo v segmentu COBISS3/Izposoja pa tudi čitalnik črtne kode – gl. Priporočena oprema.

Za enega knjižničarja je obvezen in brezplačen tečaj Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga, pri čemer je bonus za brezplačni tečaj treba izkoristiti v letu podpisa pogodbe ali v naslednjem koledarskem letu. Tečaj je namenjen začetnikom v sistemu COBISS.SI, ki še niso seznanjeni s programsko opremo COBISS3 in s formatom COMARC/H. Pogoji za udeležbo na tem tečaju so osnovno znanje za delo z osebnim računalnikom in poznavanje dela v okolju Windows.

Pred uvajanjem programske opreme COBISS3/Izposoja je obvezna tudi udeležba vsaj enega sodelavca knjižnice na tečaju Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja ali na Delavnici COBISS3/Izposoja.

Termini tečajev so objavljeni na portalu Izobraževanje.

Ne, programska oprema COBISS3 je nameščena na IZUM-ovih strežnikih. Pred prvo uporabo programske opreme COBISS3 je treba na osebni računalnik (odjemalec) namestiti okolje Java z aplikacijo Java Web Start (JWS), nato uporabniški vmesnik in na namizje še bližnjico za zagon programske opreme COBISS3 (gl. navodila za namestitev). Za pregledovanje e-priročnikov je potrebna namestitev bralnika (Adobe Acrobat Reader).

Pogodba o sodelovanju v sistemu COBISS.SI – polnopravno članstvo se med IZUM-om in knjižnico sklene za nedoločen čas. Sodelovanje se lahko prekine na željo knjižnice na osnovi njene izstopne izjave ali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ene od pogodbenih strank.
V primeru prekinitve pogodbe lahko knjižnica pridobi podatke iz svoje lokalne baze podatkov v formatu COMARC po standardu ISO 2709, tj. v formatu za izmenjavo podatkov.

Ne, IZUM je s 1. majem 2008 prenehal sklepati pogodbe o pridruženem članstvu. Obstoječe pogodbe ostajajo v veljavi do prehoda v polnopravno članstvo COBISS.SI ali do prekinitve pogodbe o pridruženem članstvu (gl. Obvestila in novosti).