Библиографије – помоћ

Библиографије преко система E-CRIS.RS


Библиографије преко система E-CRIS.RS омогућују испис репрезентативних библиографија.

више >>>

Репрезентативна библиографија истраживача је списак библиографских јединица којима се истраживач у одређеном тренутку жели представити. Садржи дела по избору истраживача која су у систему COBISS.RS обрађена на исти начин као и остале библиографске јединице. Списак може да садржи највише десет библиографских јединица.

<<< мање

Персоналне библиографије


Персоналне библиографије омогућују истраживачима и другим ауторима испис библиографских јединица, сортираних по типологији, из узајамне библиографске базе података COBIB.RS.

више >>>

Програм, који је доступан на веб страници Библиографије, омогућује испис персоналних библиографија истраживача и стручних сарадника на основу шифре истраживача која је аутору додељена приликом уписа у евиденцију истраживача у информационом систему о истраживачкој делатности у Републици Српској (E-CRIS.RS), под условом да су њихове библиографске јединице укључене у систем COBISS.RS. Подаци о библиографским јединицама исписују се из узајамне базе података COBIB.RS. Услов да се поједина јединица из базе података COBIB.RS правилно укључи у персоналну библиографију јесте да запис, осим основних библиографских података (аутор, наслов, година издавања, издавач ...), садржи и шифру по типологији докумената/дела, шифру истраживача и још неке податке.

Податке у узајамну библиографску базу података уносе библиотеке које су пуноправне чланице система COBISS.RS и имају библиотекаре оспособљене за унос.

Начелно, можете сами да изабетере библиотеку која ће бринути о допуни и редакцији ваше персоналне библиографије. Записе за библиографске јединице обично уноси и редигује библиотека установе у којој је истраживач запослен. Ако установа нема библиотеку, предлажемо да изаберете библиотеку која је специјализована за вашу област. Обратите им се и договорите се за редакцију ваших библиографских јединица. Тамо ћете добити и прецизна упутства о томе шта је потребно да им предложите како би они могли да допуне вашу персоналну библиографију.

<<< мање

Библиографије серијских публикација


Библиографије серијских публикација омогућују испис библиографских јединица сортираних по типологији из узајамне библиографске базе података COBIB.RS.

више >>>

Библиографска јединица из COBIB.RS може да се испише за одређену серијску публикацију само на основу међународног броја серијске публикације – ISSN који упишемо у одговарајуће поље (нпр. ако упишемо 0352-1982, што је ISSN ревије Архитектов билтен, испис ће укључивати све каталогизоване прилоге из ове ревије).

За правилно сортирање јединица по типологији одговорни су аутори објављених радова и уредници серијских публикација које излазе у Републици Српској.

<<< мање

Параметри исписа

Помоћу параметара исписа одређујемо садржај и изглед различитих библиографија, односно исписа (нпр. персоналне библиографије, библиографије серијских публикација). Неки параметри се јављају код свих библиографија и исписа, док се други јављају само код одређених библиографија и исписа.

 • шифра истраживача или презиме и име више >>>


  Библиографске јединице из базе података COBIB.RS у систему COBISS.RS за одређеног истраживача могу се исписати на основу шифре истраживача која је аутору додељена приликом уписа у евиденцију истраживача и истраживачких организација (E-CRIS.RS). Зато треба да упишемо одговарајућу шифру. Након уноса свих параметара програм проверава да ли истраживач са наведеном шифром постоји и уз шифру испише презиме и име.

  Ако шифру не знамо, можемо уписати презиме и име. Морамо уписати облик презимена и имена који се користи у евиденцији E-CRIS.RS и који може бити другачији од облика који се користи у записима библиографских јединица. Приликом уноса, дијакритичке знаке можемо заменити словима без дијакритичних знакова (нпр. Kostic, Vladimir уместо Kostić, Vladimir), а можемо уписати само презиме. Након уноса параметара, програм проверава да ли је истраживач с наведеним презименом и именом укључен у евиденцију E-CRIS.RS. Ако је укључен, програм ће исписати његову шифру. Такође, може се догодити да програм нађе више истраживача са истим презименом (и именом). У том случају, праву особу изаберемо у посебном прозору. При том нам помажу година рођења или истраживачко подручје које се исписује уз презиме и име.

  <<< мање

 • од године више >>>


  Параметар је намењен избору библиографских јединица од одређене године издавања (или објављивања, односно извођења) надаље. Ако податак не унесемо, све јединице које имају годину издавања нижу или исту као годину коју смо навели у параметру до године укључују се у испис библиографије.

  <<< мање

 • до године више >>>


  Параметар је намењен избору библиографских јединица до одређене године издавања (или објављивања, односно извођења). Ако податак не унесемо, све јединице које имају годину издавања вишу или исту као годину коју смо навели у параметру од године укључују се у испис библиографије.

  <<< мање

 • резимеи/апстракти више >>>


  Параметром одређујемо да ли у библиографији треба да се испишу и резимеи/апстракти (ако постоје у библиографској јединици). Можемо изабрати:

  без Библиографске јединице се исписују без резимеа/апстракта.
  српски Исписују се само на српском језику.
  енглески Исписују се само на енглеском језику.
  сви Исписују се сви резимеи/апстракти.

  <<< мање

 • формат библиографске јединице више >>>


  Можемо изабрати један од следећих формата исписа библиографских јединица:

  ISO ISO 690 (Documentation – Bibliographic References – Content, Form and Structure)

  IEEE облик који се користи у IEEE публикацијама (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, inc.)

  ISBD (International Standard Bibliographic Description) – по стандарду IFLA

  ISBD (у збијеном облику) (International Standard Bibliographic Description) – по стандарду IFLA (у збијеном облику)

  ISO (испис свих аутора) ISO 690 (Documentation – Bibliographic References – Content, Form and Structure) – са исписом свих секундарних аутора

  <<< мање

 • сортирање библиографских јединица више >>>


  Можемо изабрати једну од следећих опција сортирања библиографских јединица:

  типологија, година – опадајуће, наслов Библиографске јединице су сортиране према типологији докумената/дела, унутар појединачног типа према години објављивања од најновије до најстарије године, унутар исте године према наслову извора (наслов часописа, зборника или монографије) и на крају према наслову дела.

  типологија, година – растуће, наслов Библиографске јединице су најпре сортиране према типологији докумената/дела, унутар појединачног типа према години објављивања од најстарије до најновије године, унутар исте године према наслову извора (наслов часописа, зборника или монографије) и на крају према наслову дела.

  наслов Библиографске јединице су сортиране према наслову дела.
  врста ауторства, наслов Библиографске јединице су сортиране према врсти ауторства (нпр. аутор, уредник, преводилац, режисер…), а унутар појединачне врсте ауторства према наслову дела.

  врста грађе, наслов Библиографске јединице су сортиране према врсти грађе (нпр. књига, поезија, научна монографија…), а унутар појединачне врсте грађе према наслову дела.

  година – опадајуће, наслов Библиографске јединице су сортиране према години објављивања од најновије до најстарије године, а унутар исте године према наслову дела.

  година – растуће, наслов Библиографске јединице су сортиране према години објављивања од најстарије до најновије године, а унутар исте године према наслову дела.

  језик, година – растуће, наслов Библиографске јединице су сортиране према језику на којем је дело објављено, унутар истог језика према години објављивања од најстарије до најновије године, а унутар исте године према наслову дела.

  <<< мање

 • формат исписа више >>>


  Можемо изабрати један од следећих формата исписа:

  HTML Формат HTML (Hyper Text Markup Language) изаберемо када желимо да прегледамо и испишемо библиографију у интернет претраживачу. У том формату можемо да представимо библиографију и на својој домаћој страници.

  XML Структурисан испис у XML формату (схема: http://home.izum.si/cobiss/xml/bibliography.xsd, графички опис схемe: http://home.izum.si/cobiss/xml/Bibliography.html), садржи скуп библиографских податка који је независан од параметра формат библиографске јединице.

  Све исписе библиографије можемо да преобликујемо, међутим библиографске јединице морају садржати идентификациони број библиографског записа - COBISS.RS-ID.

  <<< мање

 • језик библиографије више >>>


  Можемо да изаберемо испис библиографије на српском или енглеском језику. Испис библиографије на енглеском језику, има главни наслов и поднаслове из типологије докумената/дела за вођење библиографија у систему COBISS има на енглеском, док се библиографске јединице исписују на исти начин као у библиографији на српском језику.

  <<< мање

 • писмо библиографије више >>>


  Можемо да изаберемо испис библиографије на ћириличном или латиничном писму. Испис библиографије на ћириличном писму има главни наслов и поднаслове из типологије докумената/дела за вођење библиографија у систему COBISS у ћирилици, док се библиографске јединице исписују мешовитим писмом. Ако изаберемо латинично писмо, цео испис библиографије биће у латиници.

  <<< мање

 • послати на и-мејл адресу више >>>


  Упишемо електронску адресу на коју желимо да примимо библиографију. Адресу упишемо у стандардном облику, нпр. ime.prezime@xxx.xx.

  <<< мање

 • ISSN више >>>


  Библиографске јединице из COBIB.RS могу се исписати за одређену серијску публикацију само на основу међународног стандардног броја серијске публикације (ISSN). Зато уписујемо одговарајући ISSN број (нпр. 0352-1982 који је ISSN часописа Aрхитектов билтен; то значи да се у испис укључују сви каталогизовани радови из тог часописа).

  <<< мање

више >>>

Припрема исписа

Кликом на дугме ПРИПРЕМА ИСПИСА активирамо поступак припреме исписа библиографије, с обзиром на задате улазне параметре.

Ако нисмо уписали електронску адресу на коју желимо да примимо испис библиографије, исписује се веб адреса. Када кликнемо на њу, добијамо исписану библиографију. Ако смо параметар послати на и-мејл адресу унели, испис библиографије добићемо е-поштом на наведену адресу.

Припрема исписа може дуго да траје, у зависности од броја укључених библиографских јединица.

Селективан избор библиографских јединица

Стандардни испис укључује све библиографске јединице аутора у наведеном периоду. Ако желимо да у испис укључимо само одређене библиографске јединице, кликнемо дугме СЕЛЕКТИВАН ИЗБОР. Селективни избор је могућ само ако смо код параметра сортирање библиографских јединица изабрали сортирање по типологији. Исписује се списак свих типова докумената/дела, где можемо издвојити одређене врсте библиографских јединица. Можемо издвојити поједини тип или целу групу.

Кликом на дугме ДОДАТНО ИЗДВАЈАЊЕ можемо издвојити и поједине библиографске јединице. Исписује се списак свих библиографских јединица које одговарају задатим параметрима и избору по типологији. Свака библиографска јединица одређена је идентификационим бројем COBISS.RS-ID, насловом, годином издавања и типом дела. За детаљни опис библиографске јединице, кликом на идентификациони број можемо да активирамо линк до COBISS/OPAC-а. Списак се може уредити растуће или падајуће по идентификационом броју, наслову, години издавања или типу дела, и то само у циљу лакшег препознавања библиографских јединица. Из списка можемо издвојити библиографске јединице које не желимо да уврстимо у испис. Припрема списка може дуго да траје, у зависности од броја укључених библиографских јединица.

<<< мање

Директни линкови

Директан линк до библиографије истраживача и стручних сарадника можемо припремити тако што у URL адресу упишемо следеће параметре:

 • code више >>>


  За параметар шифра истраживача упишемо code са одговарајућом вредношћу; њиме одређујемо шифру истраживача за којег желимо да урадимо персоналну библиографију.

  (нпр.: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00002&langbib=scr&li=rs)

  Параметар је обавезан.

  <<< мање

 • fromyear i toyear више >>>


  За параметар од године и до године упишемо fromyear и toyear са одговарајућим вредностима којима одређујемо период.

  (нпр.: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00002&fromyear=1950&toyear=2000&langbib=scr&li=rs)

  Ако параметре не унесемо, исписаће се комплетна библиографија.

  <<< мање

 • formatbib више >>>


  За параметар формат библиографске јединице упишемо formatbib и изаберемо одговарајућу вредност:

  • 1 – ISO
  • 3 – IEEE
  • 2 – ISBD
  • 5 – ISBD (у збијеном облику)
  • 6 – ISO (испис свих аутора)

  (нпр.: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00002&formatbib=2&langbib=scr&li=rs)

  Подразумевана вредност параметра је 1.

  <<< мање

 • format више >>>


  За параметар формат исписа упишемо format и изаберемо одговарајућу вредност:

  • 7 – HTML
  • 11 – XML

  (нпр.: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00002&format=11&langbib=scr&li=rs)

  Подразумевана вредност параметра је 7.

  <<< мање

 • langbib више >>>


  За параметар језик библиографије упишемо langbib и изаберемо одговарајућу вредност:

  • scr – српски
  • eng – енглески

  (нпр.: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00002&langbib=eng&li=rs)

  Подразумевана вредност параметра је scr.

  <<< мање

 • script више >>>


  За параметар писмо библиографије упишемо script и изаберемо одговарајућу вредност:

  • cyr – ћирилица
  • lat – латиница

  (нпр.: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00002&langbib=scr&script=cyr&li=rs)

  Ако параметар не унесемо, библиографија ће се исписати ћириличним писмом.

  Ако за параметар језик библиографије упишемо eng, библиографија ће се исписати латиничним писмом, без обзира на вредност параметра писмо библиографије.

  <<< мање

 • biblwork више >>>


  За селективни избор библиографских јединица најпре упишемо biblwork с вредношћу 2, а потом и један или више параметара за избор библиографских јединица по типу:

  • за избор групе типова tg са једном или више вредности, одвојених зарезом:
   • 1 – чланци и други саставни делови
   • 2 – монографије и други закључени радови
   • 3 – изведени радови (догађаји)

   (нпр.: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00002&langbib=scr&li=rs&biblwork=2&tg=1,2)
    

  • за избор типова из поједине групе типова
   • t1 – чланци и други саставни делови
   • t2 – монографије и други закључени радови
   • t3 – изведени радови (догађаји)

  Код избора типова из поједине групе типова, одвојене зарезом, можемо (без ознаке групе и тачке!) уписати једну или више вредности.

  (нпр.: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00002&langbib=scr&li=rs&biblwork=2&t1=01,03,04&t2=01)

  Ако упишемо параметар tg и све или поједине параметре t1, t2 или t3, узима се у обзир скуп њихових вредности. Ако нпр. упишемо tg=1,2&t1=01,03,04, узимају се у обзир сви типови из групе чланака и других саставних делова те сви типови из групе монографија и других закључених радова.

  (нпр.: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00002&langbib=scr&li=rs&biblwork=2&tg=1,2&t1=01,03,04)

  <<< мање

 • sortbibl више >>>


  За параметар сортирање библиографских јединица упишемо sortbibl и изаберемо одговарајућу вредност:

  • 1 – типологија, година – опадајуће, наслов
  • 2 – типологија, година – растуће, наслов
  • 5 – наслов
  • 6 – врста ауторства, наслов
  • 7 – врста грађе, наслов
  • 8 – година – опадајуће, наслов
  • 9 – година – растуће, наслов
  • 10 – језик, година – растуће, наслов

  (npr.: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00002&langbib=scr&script=cyr&li=rs&sortbibl=8)

  Подразумевана вредност параметра је 1.

  <<< мање

 • abstract више >>>


  За параметар резимеи/апстракти упишемо abstract и изаберемо одговарајућу вредност:

  • x – без резимеа/апстракта
  • V – сви резимеи/апстракти
  • S – cрпски
  • E – енглески

  (npr.: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00002&langbib=scr&script=cyr&li=rs&abstract=V)

  Подразумевана вредност параметра је x.

  <<< мање

У URL адресу можемо уписати више наведених параметара, а њихове вредности међусобно спајамо по жељи. Обавезни параметри су langbib са вредношћу scr и li са вредношћу rs.

(нпр.: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00002&formatbib=2&langbib=scr&li=rs)

© 1998-2014 IZUM